Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa públic que s'han extraviat resguards de dipòsit de fiances
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Català del Sòl
Havent-se extraviat els resguards de dipòsit dels papers de fiances núm.:H81275 al H81278, del contracte núm.E0109706, propietat de Gil Casellas Guiteras, G9431 al G9437,E14811,C15257 al C15265,B1077,B10776, del contracte núm.0046746, propietat de Rosario Rahola De Espona, F354449 al F354463 , del contracte núm.61155, propietat de Lourdes Sarri Gangolells,G12177 al G12178,F20016 , del contracte núm.0051628, propietat de Hermanos Burguera CB, G12179 al G12190, del contracte núm.0051627, propietat de Hermanos Burguera CB, F917987 al F917990, del contracte núm.E0241227, propietat de Vicenta Albós Amigó, G137116 al G137119, del contracte núm.E34422, propietat de Cdad. Prop. De la Gran Via Corts Catalanes, Esp.13505645 al Esp.13505694, propietat de Instituto Hispano de Obras y Construcciones SA, G31666 al G31667,del contracte núm.0058010, propietat de M.Carmen Espresati Alvarez, Esp.6621540 al Esp.6621571, del contracte núm.0040043, propietat de Manuel Perez Joval, G029918, del contracte núm. 0015363, propietat de Concepcion Serrat Guerra, H166570 al H166571, del contracte núm.164816, propietat de Teresa Vives Mayol, s'anuncia al DOGC per tal que es puguin presentar reclamacions sobre aquest cas en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci. Si no se'n presenten, el resguard esmentat quedarà anul·lat, sense valor ni efecte, i es procedirà a fer-ne, per tant, el duplicat corresponent.
Barcelona, 21 de novembre de 2016
Elisabeth Agustí Bori

Coordinadora de Fiances