Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació d'un contracte de subministrament i instal·lació (exp. 12/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Fundació Institut Català d'Investigació Química
1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Fundació Institut Català d'Investigació Química.

b) Número d'expedient: 12/16.

 

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: subministrament i instal·lació d'una sonda per a un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 500 MHz.

b) Lloc d'execució: Tarragona (Tarragonès)

c) Termini d'execució: Màxim 6 mesos a comptar a partir de l'endemà de la signatura del contracte.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma d'adjudicació: Varis criteris.

 

4. Preu del contracte:

a) Pressupost de licitació: 50.000 eur IVA no inclòs.

Pressupost inversió de l'àrea de suport a la recerca de l'ICIQ.

 

5. Garanties:

a) Provisional: No

b) Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació. 

6. Obtenció d'informació i documentació:

a) Obtenció de documentació e informació: Perfil del contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=&reqCode=
viewDetail&idCap=208066&department=25000&


b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

7. Requisits específics del contractista:

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Veure apartat I) del quadre de característiques i clàusula IV.3.2. del Plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 13 hores de dia 12 de desembre de 2016.

b) Documentació a presentar: els tres sobres A, B i C que s'assenyala al Plec de Clàusules Particulars administratives.

c) Lloc de presentació: Registre de la Recepció del Institut Català d'Investigació Química, Avgda. Països Catalans 16, Tarragona 43007

d) Admissió de variants: no.

 

9. Obertura de les proposicions.

a) Obertura de Sobre B: Documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'ha de valorar d'acord a un judici de valor.

L'acte públic d'obertura tindrà lloc a la Sala de reunions E0 de la Primera planta de l'Institut Català d'Investigació Química, Avgda. Països Catalans 16, Tarragona 43007 a les 09:30 hores del dia 19 de desembre de 2016.

b) Obertura de Sobre C: Documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica.

L'acte públic d'obertura tindrà lloc a l'adreça esmentada anterior i la data es farà pública al Perfil del contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública, un cop valorada la documentació continguda en el Sobre B.

 

10. Criteris d'adjudicació:

Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el Plec de clàusules administratives particulars. Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:

- Proposició econòmica fins a 100 punts.

 

11. Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

Tarragona, 21 de novembre de 2016

 

Lluís Solà i Carandell

Director administratiu de la Fundació Institut Català d'Investigació Química