Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona
En compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que, durant el termini d'informació pública, el qual s'inicià el 21 d'octubre de 2016 i finalitzà el 18 de novembre de 2016, no s'han presentat reclamacions i, en conseqüència, ha esdevingut aprovat definitivament el projecte que s'esmenta a continuació:

 

"Projecte complementari del de reforma del centre Respir de l'edifici Serradell i Trabal. Recinte Mundet" (P14MD1472) exp. 2014/3505, amb un pressupost de 80.234,53 eur, IVA exclòs.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

Júlia Fajardo Garcia

Secretària delegada