Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de diversos actes administratius dictats en relació amb les autoritzacions de residència i treball o autoritzacions de treball per a persones estrangeres
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
S'han emès diferents actes administratius corresponents a expedients d'autoritzacions de treball i de residència i treball per a persones estrangeres, les dades de les quals figuren a l'annex d'aquest Anunci de notificació. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

Conseqüentment, i de conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 59.5, en concordança amb l'article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement íntegre de l'acte esmentat i puguin presentar el document requerit o formular al·legacions o presentar recurs (segons s'indica en cada cas a l'annex), aquestes persones disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci de notificació, per demanar l'acte administratiu, enviant un correu electrònic a l'adreça edictesautoritzacions.treball@gencat.cat.

Al correu esmentat s'han de fer constar les dades següents: núm. d'expedient, NIE i nom de la persona treballadora (en cas que la persona interessada sigui l'ocupador/a, a més, s'hi ha d'indicar el NIF o el CIF i el nom de l'empresa o de l'ocupador/a individual), així com la data de publicació d'aquest anunci.

La persona sol·licitant rebrà un correu electrònic de resposta on s'indicaran el lloc, el dia, l'hora i la documentació necessària per al lliurament del requeriment o la resolució que s'hagi sol·licitat

S'adverteix expressament que si la persona destinatària no remet la petició per a obtenir el document íntegre o no compareix el dia i l'hora indicats, es considerarà notificat el requeriment o la resolució quan hagi finalitzat el termini de 10 dies hàbils esmentat anteriorment.
Barcelona, 21 de novembre de 2016
Rafael del Rey González

Cap del Servei de Gestió de les Autoritzacions de TreballANNEX


Notificació de REQUERIMENTS DE PAGAMENT DE LA TAXA per tramitar les sol·licituds d'autorització de residència i treball o sol·licituds d'autorització de treball per a persones estrangeres. Es pot presentar el document requerit en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data en què es consideri notificat el requeriment.

Empresa

CIF/NIF/NIE

Treballador/a

NIE

Núm. d'exp.

BIRGIT KNUTH GEB MARTEN

X0184410L

 

 

080620160006210

ANGEL AMBROSIO GONZALEZ ARGUELLO

43569930H

 

 

080620160006769

 

 

FATIMA EL BACHIRI

Y3986453S

080620160006923

 

 

SELMA ALVES DE ABREU

Y2044755T

430620160000703

 

 

GRAVIN ARAYA SEQUEIRA

Y3351608Q

430620160000722 

 

Notificació de REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ de sol·licituds d'autorització de residència i treball o de sol·licituds d'autorització de treball per a persones estrangeres, o bé d'esmena o complement de recursos administratius interposats contra resolucions d'aquets procediments. Es pot presentar el document requerit en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data en què es consideri notificat el requeriment

Empresa

CIF/NIF/NIE

Treballador/a

NIE

Núm. d'exp.

SUE SERVICIOS DE RESTAURACION SL

B66467762

 

 

080620160006207

ATLANTIS EL SURGIR DEL ARTE

G66466632

 

 

080620160005355

 

 

MOHAMMAD HABIBUR RAHMAN

Y3727310J

080620160006075 

 

Notificació de RESOLUCIONS de sol·licituds d'autorització de treball o de residència i treball per a persones estrangeres, contra les quals es pot interposar recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós administratiu en el termini d'un mes o de dos mesos, respectivament, a comptar des de la data en què es consideri notificada la resolució, o bé sobre recursos interposats contra resolucions relatives a procediments d'autorització de treball o de residència i treball per a persones estrangeres, contra les quals es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què es consideri notificada la resolució.

Empresa

CIF/NIF/NIE

Treballador/a

NIE

Núm. d'exp.

 

 

YULIA LUGOVIK

Y3628565F

080620160004973

 

 

FATOU KONTEH

Y3814849Z

170620160000545

 

 

LINDA HRUSTIC

 

080620160006227