Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. EMO-2016-163)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
El Departament d'Empresa i Coneixement convoca la licitació del contracte següent:

 

1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament d'Empresa i Coneixement.

b) Dependència que tramita l'expedient: Subdirecció general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.

c) Número d'expedient: EMO-2016-163

 

2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: realització de la verificació de les instal·lacions industrials de diferents camps reglamentaris que no requereixen d'inspecció inicial reglamentària prèvia a la seva posada en marxa, mitjançant un control per mostreig, i realitzat per part dels organismes de control (OC), d'acord amb l'article 20 de la Llei 9/2014.

b) Nombre de lots: 6

c) Descripció dels lots:

LOT 1: Instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BT) - (Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte i sense inspecció inicial.- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb memòria tècnica de disseny).

LOT 2: Instal·lacions elèctriques d'alta tensió (AT) - (Instal·lacions elèctriques d'alta tensió amb tensió inferior a 30 kV).

LOT 3: Instal·lacions receptores de gasos combustibles (ITC-ICG-07) - (Instal·lacions receptores de gasos combustibles amb projecte).

Instal·lacions petrolíferes per a consum propi (ITC-IP-03) _ (Instal·lacions petrolíferes per a consum propi de classe 2.1 i classe 2.2.- Instal·lacions petrolíferes per a consum propi de classe 3 i capacitat inferior o igual a 10m3.- Instal·lacions petrolíferes per a consum propi de classe 3 i capacitat superior a 10m3).

Emmagatzematge de productes químics (EPQ) _ (Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics de classe 3).

LOT 4: Instal·lacions amb equips a pressió (EP) _ (Instal·lacions d'equips a pressió de classe 1.- Instal·lacions d'equips a pressió de classe 2).

LOT 5: Instal·lacions frigorífiques (IF) _ (Instal·lacions frigorífiques de nivell 1.- Instal·lacions frigorífiques de nivell 2).

Instal·lacions tèrmiques a edificis (ITE) _ (Instal·lacions tèrmiques a edificis categoria 1.2 (classe 1 i subclasse 2).- Instal·lacions tèrmiques a edificis classe 2).

LOT 6: Aparells elevadors (AEM-1) _ (Noves instal·lacions d'ascensors.- Modificacions importants d'ascensors no certificades per organismes de control).

d) Termini d'execució: l'objecte del contracte s'executarà a partir de l'1 de gener de 2017 o l'endemà de la signatura del contracte si la signatura d'aquest fos posterior i finalitzarà com a màxim el 18 de desembre de 2017.

e) Codi CPV: 71631000-0

 

3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

4 Preu del contracte: 400.290,79 euros, IVA exclòs, i es desglossa per lots de la següent manera:

LOT 1: 93.774,60 euros, IVA exclòs.

LOT 2: 49.280,00 euros, IVA exclòs.

LOT 3: 67.823,26 euros, IVA exclòs.

LOT 4: 46.774,00 euros, IVA exclòs.

LOT 5: 82.249,98 euros, IVA exclòs.

LOT 6: 60.388,95 euros, IVA exclòs.

(Veure apartat B. Dades econòmiques, del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars).

Valor estimat del contracte: 400.290,79 euros, IVA exclòs.

 

5 Garanties

Provisional: no es requereix per aquest expedient.

Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

 

6 Obtenció de documentació

a) Els plecs d'aquesta licitació es poden obtenir en la pàgina web del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/emc

b) Data límit d'obtenció de documentació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

7 Requisits específics del contractista

a) Classificació: no es requereix per aquest expedient.

b) La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà d'acord amb el que s'estableix a l'apartat G.1.1 del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars.

c) La solvència tècnica o professional de l'empresari s'acreditarà d'acord amb el que s'estableix a l'apartat G.1.2 del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars.

 

8 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: fins a les 14:00 hores del dia 9 de gener de 2017.

b) Documentació a presentar: la requerida al plec de clàusules administratives particulars, al quadre de característiques del contracte i al plec de prescripcions tècniques

c) Lloc de presentació: en el Registre general de la seu central del Departament d'Empresa i Coneixement, Passeig de Gràcia, 105, planta baixa, 08008 Barcelona; telèfon 93.484.98.00, fax 93.484.95.98. Correu electrònic: contractacio.emo@gencat.cat

No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta d'acord amb l'establert a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars.

 

9 Obertura de les ofertes

Documentació corresponent als criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica per aplicació de fórmules: es realitzarà a les 12:00 hores del dia 17 de gener de 2017, a la sala d'actes del Departament d'Empresa i Coneixement (Passeig de Gràcia, 105, de Barcelona).

 

10 Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació, la seva ponderació i la forma d 'adjudicació dels lots estan detallats a l'apartat H del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars.

 

11 Les despeses de publicació de l'anunci seran a càrrec dels adjudicataris en la proporció que correspongui.

 

12 Altres informacions

Els components de la Mesa de Contractació són els següents:

President: el director de serveis del Departament d'Empresa i Coneixement, i com a president suplent, en cas que no pugui assistir el titular, la Subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior.

Vocals: el Subdirector general de Seguretat Industrial i com a vocal suplent, en cas que no pugui assistir el titular, l'Assessor Tècnic en Normativa d'Instal·lacions.

El cap del servei de Seguretat d'Instal·lacions i com a vocal suplent, en cas que no pugui assistir el titular, el cap de secció d'Instal·lacions Energètiques Receptores.

Un representant de la Intervenció Delegada.

Un representant de l'Assessoria Jurídica.

Secretària: la cap del Servei de Contractació i Patrimoni, i com a secretari/ària suplent, en cas que no pugui assistir la titular, un/a funcionari/ària adscrit/a al Servei de Contractació i Patrimoni.

 

13 L'anunci d'adjudicació es pot obtenir en la pàgina web del perfil de contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/emc

 

14 Data de tramesa de l'anunci al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14.11.2016

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

Xavier Gibert i Espier

Secretari general