Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu al recurs contenciós administratiu núm. 323/2016-4
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
La senyora Helena Llauradó Cardona ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 323/2016-4, contra la Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona de data 06/07/2016, per la qual es desestimà el recurs d'alçada interposat por la recurrent contra la Resolució de 31/05/2016, relativa a l'exercici del dret de petició de la senyora Helena Llauradó Cardona.

Intentada la notificació de la interposició del recurs contenciós administratiu citat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, al senyor Oleksandr Tunyk Jadiulin en el darrer domicili conegut, aquesta no s'ha pogut practicar.

En conseqüència, i d'acord amb allò previst a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se li comunica per la seva condició d'interessat i als efectes de que pugui comparèixer o personar-se en el procediment citat, en el termini de nou dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC, si així ho creu convenient, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici I).
Barcelona, 21 de novembre de 2016
Mercè Massa Rincón

Gerent