Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació provisional del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Bruc


El Ple municipal, en sessió celebrada en data 16 de novembre de 2016, va aprovar provisionalment el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament del Bruc.

D'acord amb el què estableix l'article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals s'exposa al públic l'expedient administratiu durant el termini de 30 dies hàbils, als efectes que totes les persones que s'hi considerin interessades puguin presentar-hi les al·legacions que considerin escaients, en l'avinentesa que cas de no formular-se'n cap, l'acord provisional s'entendrà elevat a definitiu sense més tràmit.

 

El Bruc, 21 de novembre de 2016

 

Enric Canela Vallès

Alcalde