Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Montcada i Reixac
El BOP de Barcelona de 27 de setembre de 2016, publicà l'anunci relatiu a l'aprovació definitiva del reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de 30 de març de 2016, es publicà el text íntegre del reglament.

La qual cosa es fa publica per a general coneixement i en compliment del que disposa l'art. 66 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens Locals.

 

Montcada i Reixac, 21 de novembre de 2016

 

Laura Campos Ferrer

Alcaldessa