Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació d'obres (exp. O-33/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació

c) Número d'expedient: O-33/2016

 

2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Obres d'adequació i millora de la pavimentació del carrer Ferré

b) Divisió per lots i número: Lot únic

c) Lloc de lliurament: Veure plec de condicions tècniques

d) Termini d'execució: Veure plecs de condicions

 

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu)

 

4 Valor estimat del contracte

Import: 259.395,49 euros

 

5 Tipus licitatori

Import: 259.395,49 euros IVA exclòs, que els licitadors no podran superar en les seves ofertes.

 

6 Garanties

El 5% de l'import d'adjudicació IVA exclòs

 

7 Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet, Secció de Contractació

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901

d) Telèfon: 93 402 94 64

e) Fax: 93.402.94.24

f) Adreça electrònica: contractacio@l-h.cat

g) Pàgina Web: http://www.l-h.cat i https://seuelectronica.l-h.cat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació d'ofertes

 

8 Requisits específics del contractista

1. Classificació: Grup G, Subgrup 6, categoria 2

2. Mitjans alternatius d'acreditació de la Solvència tècnica i econòmica: veure plecs de condicions

 

9 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia següent del que es compleixin 26 dies naturals des del següent de l'última publicació en el Butlletí o Diaris oficials. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent

b) Documentació a presentar: l'exigida a la clàusula corresponent del plec de condicions administratives particulars

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet, Secció de Contractació

2. Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5ª planta

3. Localitat i codi postal: L'Hospitalet, 08901

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, des de l'obertura de les proposicions

e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions

 

10 Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901

d) Data: la de la primera sessió que celebri la Mesa Permanent de contractació un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes

e) Hora: a partir de les 10:30 hores

 

11 Altres informacions:

Veure plecs de condicions

 

12 Despeses anuncis:

Seran a compte de l'adjudicatari

 

L'Hospitalet de Llobregat, 21 de novembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

 

P. d. (Decret 2303/2016 de 31 de març, BOPB 18/04/2016)

Amelia Garcia Alvarez

Lletrada del Servei de Contractació