Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització del contracte de les obres per a l'ampliació de la pista de futbol de l'escola Bernat Metge (exp. O-12/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació

c) Número d'expedient: O-12/2016

 

2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Obres per a l'ampliació de la pista de futbol de l'escola Bernat Metge.

b) Butlletí o Diari Oficial, i data de publicació de l'anunci de licitació:

BOPB del 21 de juliol de 2016

DOGC núm. 7164, de 18 de juliol de 2016

 

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu)

 

4 Valor estimat del contracte

Import: 81.871,02 euros IVA exclòs

 

5 Adjudicació

a) Data: 25 d'octubre de 2016

b) Contractista: CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RIN SA

c) Nacionalitat: Espanya

d) Import d'adjudicació: 62.983,37 euros IVA exclòs

 

6 Formalització del contracte

3 de novembre de 2016

 

L'Hospitalet de Llobregat, 21 de novembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

 

P. d. (2303/2016 de 31 de març, BOPB 18/04/2016)

Amelia García Álvarez

Lletrada del Servei de Contractació