Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització de contractes de subministrament de mobiliari infantil, lots 1, 2, 3, 4 i 5
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Canet de Mar


De conformitat amb el que es disposa a l'article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa pública la formalització del contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais púbics: 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Número d'expedient: 38/2016.

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Subministrament

b) Descripció de l'objecte: Subministrament i instal·lació de mobiliari infantil per a la reforma i/o millora de diferents places i espais públics Lots 1,2,3,4 i 5.

c) Incoació expedient: Acord Junta de Govern Local de data 17 d'agost de 2016

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: proposició econòmicament més avantatjosa

 

4. Pressupost base de licitació:

Lot 1.- 6.032,71 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.266,87 eur

Lot 2.- 20.034,52 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 4.207,25 eur

Lot 3.- 11.890,35 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 2.496,97 eur

Lot 4.- 13.320,82 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 2.797,37 eur

Lot 5.- 14.837,30 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 3.115,83 eur

 

5. Valor estimat de contracte: 66.115,70 eur

De conformitat amb allò que es disposa a l'art. 88 TRLCSP, el valor estimat del contracte inclou el valor total exclòs l'IVA, incloent les pròrrogues i l'import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o a l'anunci de licitació.

 

6. Adjudicació

a) Data:26 d'octubre de 2016 (lots 2,4 i 5) i 16 de novembre de 2016 (lots 1 i 3)

b) Adjudicataris:

Lot 1: Happyludic Playground and Urban Equipment, SL

Lots 2, 3, 4 i 5: Juegos Kompan, SA

c) Nacionalitat: espanyola

d) Import de les adjudicacions:

Lot 1.- 5.825,00 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.223,25 eur

Lot 2.- 11.700,15 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 2.457,03 eur

Lot 3.- 11.561,30 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 2.427,87 eur

Lot 4.- 8.719,65 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.831,13 eur

Lot 5.- 9.327,77 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.958,83 eur

 

7. Formalització

a) Data: Lots 2, 4 i 5: 28 d'octubre de 2016, Lot 1: 18 de novembre de 2016 i Lot 3: 21 de novembre de 2016

b) Contractistes: Lot 1: Happyludic Playground and Urban Equipment, SL, Lots 2, 3, 4 i 5: Juegos Kompan, SA

c) Nacionalitat: espanyola

d) Import de la formalització:

Lot 1.- 5.825,00 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.223,25 eur

Lot 2.- 11.700,15 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 2.457,03 eur

Lot 3.- 11.561,30 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 2.427,87 eur

Lot 4.- 8.719,65 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.831,13 eur

Lot 5.- 9.327,77 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.958,83 eur

 

Canet de Mar, 21 de novembre de 2016

 

Blanca Arbell Brugarola

Alcaldessa