Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria per a la provisió de dues places de caporal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Olot
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el procediment selectiu per a la provisió pel sistema de concurs oposició, per promoció interna, de dues places de caporal de la Policia Municipal, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia municipal, grup C2, vacants a la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Olot i incloses a l'oferta d'ocupació pública per l'any 2016.

L'anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 222 de 21 de novembre de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la seva pàgina web (www.olot.cat).

 

Olot, 21 de novembre de 2016

 

Josep Maria Corominas Barnadas

Alcalde