Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de tècniques que regiran mitjançant procediment obert, subjecte a regularització harmonitzada, per a la contractació del servei de neteja viària del municipi, així com l'obertura de la licitació
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Torredembarra
El Ple de la Corporació, en la seva sessió de 15 de setembre de 2016, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de tècniques que regiran mitjançant procediment obert, subjecte a regularització harmonitzada, per la contractació del servei de neteja viària del municipi de Torredembarra, així com l'obertura de la licitació.

 

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Torredembarra.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació

c) Número d'expedient: AG11/G526/14/06.

 

2. Objecte del contracte: L'objecte del contracte és el servei de neteja viària del municipi de Torredembarra.

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert, subjecte a regulació harmonitzada.

 

4. Criteris avaluables: Els descrits al "Quadre de característiques del contracte" del plec de clàusules aprovats per Ple de la Corporació el 15 de setembre de 2016

 

5. Pressupost de licitació: 1.963.636,40eur (IVA exclòs)

Valor estimat del contracte: 2.552.727,32eur

Durada del contracte: 4 anys, prorrogable un any més.

 

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra.

b) Domicili: Plaça del Castell, núm. 8

c) Localitat i codi postal: Torredembarra (43830)

d) Telèfon: 977.64.00.25

e) Telefax: 977.64.49.04

f) www.torredembarra.cat// Perfil del contractant:

g) Data límit d'obtenció de documentació i informació: el dia anterior a l'acabament del termini de presentació de proposicions.

 

7. Presentació de les ofertes.

Lloc de presentació: Ajuntament de Torredembarra, Oficina d'Atenció al Ciutadà

Domicili: Plaça del Castell 8, planta baixa

Localitat i codi postal: Torredembarra- 43830

Horari d'oficina: de 8:30 hores a 14:00 hores

Data límit de presentació: Quaranta (40) dies naturals des del dia següent de la remissió de l'anunci de la convocatòria en el DOUE, d'acord amb el que determina l'article 159.1 del TRLCSP.

Si l'últim dia coincideix en dissabte o festiu, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.

La informació addicional que se sol·liciti per part dels licitadors sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'art. 158.2 del TRLCSP, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 10 dies abans d'aquesta mateixa data.

Es podrà sol·licitar mitjançant correu electrònic a contractacio@torredembarra.cat i es publicarà la informació al perfil del contractant.

 

8.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra

b) Domicili: Plaça del Castell, 8

c) Localitat: Torredembarra

d) Data: Màxim set dies a partir de l'obertura del Sobre A (excepte dissabte, donat el cas, que es realitzarà el següent dia hàbil).

 

9.- Despeses publicacions anuncis: Aniran a càrrec de l'adjudicatari

 

Torredembarra, 20 de setembre de 2016

 

Eduard Rovira Gual

Alcalde