Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de les bases i convocatòria per a la formació d'una borsa de treball de tècnic auxiliar de ràdio
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Constantí
Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2016, s'aprovaren les bases i la convocatòria per la formació de borsa del lloc de treball tècnic auxiliar de ràdio destinada a cobrir possibles vacants o substitucions del personal de plantilla de l'ajuntament de Constantí.

Les bases i la convocatòria va se publicada al BOP de Tarragona número 180 de data 20 de setembre de 2016

 

Contra les bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, davant de Alcalde d'aquest Ajuntament de Constantí, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar un recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que pugui exercir qualsevol altre recurs que consideri pertinent.

 

Constantí, 20 de setembre de 2016

 

Oscar Sánchez Ibarra

Alcalde