Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
20/10/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Girona ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Girona, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia.

De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.

 

Girona, 20 d'octubre de 2016

 

Sílvia Casellas i Serra

Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Girona

 

 

Annex 1

 

Núm. d'expedient: ED/130236/2016.

Infant o adolescent: CSM.

Data de resolució: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Iulia Alexandra Mavrodin.

 

Núm. d'expedient: EG/1434/2016.

Infant o adolescent: HA.

Data de resolució: 11 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Driss Azzammouri.

 

Núm. d'expedient: ED/125702/2016.

Infant o adolescent: CNME.

Data de resolució: 9 de setembre de 2016.

Persona interessada: Carlos Ivan Mejia Roque.

 

Núm. d'expedient: ED/125702/2016.

Infant o adolescent: CNME.

Data de resolució: 9 de setembre de 2016.

Persona interessada: Iris Daniela Elvir Cerrato.

 

Núm. d'expedient: ED/134033/2016.

Infant o adolescent: IB.

Data de resolució: 28 de setembre de 2016.

Persona interessada: Marius Budescu.

 

Núm. d'expedient: ED/134033/2016.

Infant o adolescent: IB.

Data de resolució: 28 de setembre de 2016.

Persona interessada: Narcisa Cirlig Elena.

 

Núm. d'expedient: ET/12200/2006.

Infant o adolescent: BRO.

Data de resolució: 26 de setembre de 2016.

Persona interessada: Fabio Rodriguez.

 

Núm. d'expedient: ET/3011/2008.

Infant o adolescent: KNOO.

Data de resolució: 26 de setembre de 2016.

Persona interessada: Yhassan Ouidad.

 

Núm. d'expedient: ET/10151/2014.

Infant o adolescent: AGN.

Data de resolució: 21 de setembre de 2016.

Persona interessada: Georgiana Andreea Nistor.

 

Núm. d'expedient: ET/12949/2016.

Infant o adolescent: DMI.

Data de resolució: 22 de setembre de 2016.

Persona interessada: Daniel Gabriel Iordache.

 

Núm. d'expedient: ED/124250/2016.

Infant o adolescent: AM.

Data de resolució: 16 de setembre de 2016.

Persona interessada: Davy Muth.

 

Núm. d'expedient: ED/124182/2016.

Infant o adolescent: NLG.

Data de resolució: 21 de setembre de 2016.

Persona interessada: Bouchaib Ljouali.

 

Núm. d'expedient: ED/118050/2015.

Infant o adolescent: MYAG.

Data de resolució: 17 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Mohamed Aloui.