Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l'organització empresarial denominada Patronal Metal·lúrgica del Bages
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
20/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Atès el que disposa l'article 13.3 del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts d'associacions sindicals i empresarials, i als efectes que preveu, es fa públic que a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb efectes del 21/11/16 es van dipositar el certificat relatiu a l'acord de modificació i el nou text dels Estatuts de l'organització empresarial denominada Patronal Metal·lúrgica del Bages, els àmbits de la qual són:
Àmbit territorial: Catalunya.

Àmbit funcional: els empresaris que exerceixen activitats en el sector industrial siderometal·lúrgic i els d'altres afins.

Domicili social: Palau Firal s/núm. baixos (Polígon Industrial "Els Dolors") de Manresa.

La modificació afecta, per acord de l'Assemblea general extraordinària del dia 26/07/2016, la globalitat dels articles, inclosa la denominació que passa a ser: Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, l'ampliació de l'àmbit territorial d'actuació, que passa a ser Catalunya, i el domicili social.

Les persones que signen el certificat de modificació són: Eduard Servitja i Xavier Perramon.
Barcelona, 20 de desembre de 2016
Jordi Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball