Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de subministraments (exp. IT-2016-387)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
20/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que s'ha formalitzat el contracte següent:

 

_1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament d'Interior, carrer Diputació, 355, 08009 Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Número d'expedient: IT-2016-387.

d) Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat.

 

_2 Objecte del contracte

a) Tipus: subministrament.

b) Descripció: subministrament de 22 fusells d'assalt d'altes prestacions, del calibre 5,56 x 45 mm amb recanvis, per a la Policia de la Generalitat _ Mossos d'Esquadra.

 _3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

_4 Formalització

a) Data: 28 de novembre de 2016.

b) Contractista: Equipamientos SDAL, SL.

c) Import: 108.568,99 eur, IVA inclòs.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Raquel Sistaré Lanas

Directora de Serveis