Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. E-300300/02-07-16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
19/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Universitat Pompeu Fabra
1. Entitat adjudicadora

   a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra

   b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

   c) Obtenció de documentació i d'informació:

   1) Entitat: Universitat Pompeu Fabra. Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

   2) Domicili: Plaça de la Mercè, 12 - 08002 Barcelona

   3) Telèfons: 93 542 29 61 (contractació) i 93 542 21 97 (tècniques)

   4) Fax: 93 542 28 69

   5) Adreça electrònica: licitacions@upf.edu

   6) Adreça del perfil de contractant: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf

   7) Data límit per obtenir els documents i la informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes

   d) Número d'expedient: E-300300/02-07-16

 

2. Objecte del contracte

   a) Tipus de contracte: serveis.

   b) Descripció de l'objecte: Servei de formació, desenvolupament i direcció de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra.

   c) Lloc d'execució: Els llocs on es duran a terme els assajos son les aules d'escena i els auditoris del campus de Ciutadella i del campus de Poblenou.

   d) Codi CPA: 85.52.19.

   e) Codi CPV: 80400000-8.

   f) Termini d'execució: de l'1 d'octubre de 2016, o la data de formalització del contracte si aquesta fos posterior, i fins al 30 de juny de 2019.

   g) Admissió de pròrroga: el contracte es podrà prorrogar sempre que les pròrrogues no siguin concertades aïlladament o conjunta per un termini superior al fixat originàriament.


3. Tramitació i procediment

   a) Tramitació: ordinària.

   b) Procediment: obert.

   c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:

1) Criteris quantificables de forma automàtica: fins a 50 punts, que es desglossen de la forma següent:

      - Oferta econòmica: fins a 20 punts.

      - Valoració anys experiència: fins a 30 punts.

2) Criteris a valorar que depenen d'un judici de valor: fins a 50 punts, que es desglossen de la forma següent:

1 _ Formació específica de l'equip: fins a 25 punts.

2 _ Flexibilitat a la prestació del servei: fins a 5 punts

3 _ Projecte de dinamització de l'Aula de Teatre: fins a 20 punts.      - 3.1 _ Motivació personal del grup: fins a 10 punts.

      - 3.2 _ Qualitat tècnica de les actuacions: fins a 5 punts.

      - 3.3 _ Relació amb altres institucions i activitats teatrals: fins a 5 punts.

 

4. Valor estimat del contracte: VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUINTANTA-NOU EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (89.889,80 euros).

 

5. Pressupost base de licitació

Import net: CINQUANTA MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS I DOS CÈNTIMS (50.881,02 euros)

IVA: 21

Import total: 61.566,03 euros.

 

6. Garanties exigides

Provisional: no se n'exigeix.

Definitiva: no se n'exigeix.

 

7. Requisits específics del contractista:   A) La solvència dels licitadors s'haurà d'acreditar pels mitjans següents d'acord amb els articles 75 i 78 del TRLCSP i 67 del Reglament:

      - Solvència econòmica i financera: d'acord amb l'article 75.1.a del TRLCSP i el 67.7.b.2 del Reglament, el licitador haurà d'aportar una declaració responsable de la xifra de negoci dels darrers tres anys en l'àmbit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, amb un mínim de facturació de 33.920,68 euros anuals, IVA exclòs.

      - Solvència tècnica i professional: s'acreditarà pels mitjans següents:

         - D'acord amb l'article 78.1.a. del TRLCSP i el 67.7.b.3 del Reglament, mitjançant relació dels principals serveis realitzats durant els darrers cinc (5) anys indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat. Els serveis realitzats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. En l'any de major execució, els candidats hauran d'acreditar un import mínim, IVA exclòs, de 16.960,34 euros en serveis d'igual o similar naturalesa als de l'objecte d'aquest contracte. Per a determinar si els serveis realitzats són d'igual o similar naturalesa hauran de tenir un CPV coincident almenys en els dos primers dígits.

Entre els treballs realitzats caldrà que almenys hagi dirigit un grup de teatre, en especial amb membres d'edats compreses entre els 18 i els 28 anys, ateses les característiques especials d'aquesta franja d'edat, en els darrers dos anys.

         - D'acord amb l'article 78.1.e) del TRLCSP i el 67.7.b.3 del Reglament: Cal indicar i acreditar les titulacions del personal a adscriure al contracte, el qual ha d'estar en disposició de la titulació superior en art dramàtic o equivalent.   B) Contracte reservat: no.

   C) Altres requisits específics: no se n'exigeixen.

 

8. Presentació d'ofertes

   a) Data límit de presentació: 10 d'octubre de 2016 a les 12.00 hores.

   b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general), sobre B (proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica) i sobre C (proposició relativa als criteris a valorar mitjançant un judici de valor).

   c) Lloc de presentació: Universitat Pompeu Fabra. Registre General. Domicili: Plaça de la Mercè. 12. Codi postal i localitat: 08002 Barcelona. Horari: Informació a la web de la universitat.

   d) Admissió de variants: no.

   e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de l'obertura de les proposicions.

 

9. Obertura d'ofertes

   a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.

   b) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona, 08002.

   c) Data i hora:

   - Obertura del sobre C amb els criteris avaluables mitjançant un judici de valor: a les 10:30 hores del dia 17 d'octubre de 2016.

   - Obertura del sobre B amb els criteris avaluables de forma automàtica: a les 10:30 hores del dia 20 d'octubre de 2016.

 

10. Despeses dels anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

11. Els plecs d'aquesta licitació es poden obtenir a l'adreça d'Internet del Perfil de Contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf

 

Barcelona, 19 de setembre de 2016

 

P. d. Resolució del rector de 8 de setembre de 2016

Ramon Villanova Fortuny

Vicerector de Comunitat Universitària