Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI relatiu a un encàrrec que formalitza l'Ajuntament de Cervera a l'Institut Català del Sòl
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
19/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Institut Català del Sòl
En data 14 de setembre de 2016, l´Ajuntament de Cervera, mitjançant Decret núm. 213 va adoptar, l´acord següent:

 

Primer.- D´acord amb l´article 12 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l´Institut Català del Sòl, l´Ajuntament de Cervera encarrega a l´Institut Català del Sòl, com a mitjà propi instrumental i de servei tècnic, les tasques de gestió del procediment de comercialització de les propietats indivises de la parcel·la IIIB2a) del projecte de reparcel·lació del Pla parcial Polígon Nord a l´entorn d´Europerfil, de Cervera, de manera conjunta i unitària

L´objecte d´aquest encàrrec compren la redacció de la documentació tècnica i jurídica necessària per garantir els principis de publicitat i concurrència, redactant el corresponent anunci previ a l´alienació i la seva publicació, així com tota la documentació i gestions necessàries per poder donar compliment a l´esmentat encàrrec.

 

Segon.- Aniran a càrrec de l´Ajuntament de Cervera com a propietari indivís de la parcel.la IIIB2a) del projecte de reparcel·lació del Pla parcial Polígon Nord a l´entorn d´Europerfil, d´acord amb el seu percentatge de titularitat, les despeses que es generin de la informació pública per garantir els principis de publicitat i concurrència de l´esmentat procés de comercialització.

 

Tercer.- L´Institut Català del Sòl elaborarà l´acord de concreció de l´encàrrec, que haurà de ser aprovat per l´Ajuntament de Cervera, per l'inici del procediment de comercialització de la parcel.la IIIB2a), del polígon Nord a l´entorn d´Europerfil, d´acord amb allò establert a l´article 12 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l´Institut Català del Sòl.

 

Quart.- Notificar aquest decret a l´Institut Català del Sòl i a la Intervenció de Cabals Municipals.

 

El document de concreció d'aquest encàrrec es publicarà íntegrament al portal de transparència de l'Institut Català del Sòl.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2016

 

Delfina Alòs Pla

Coordinadora de Formalitzacions i Patrimoni, Direcció d'Assessoria Jurídica