Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis (EV. AR-NB-07078.1.F1)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
19/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
 

1.- Es fa públic, per a coneixement general, que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, ha formalitzat el contracte que a continuació es detalla.

Perfil del contractant: http://www.infraestructures.cat.

 

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi arqueològic. Millora general. Nova carretera. Millora de l'accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona. Calçada lateral a la C-31 sentit Barcelona, del PK 212+650 al 213+800. Fase 1(trams 2 i 3). Tram: Badalona. Clau: AR-NB-07078.1.F1.

c) CPV: 71311000-1.

d) Mitjà de publicació anunci de licitació: DOGC núm. 7126.

e) Data de publicació anunci de licitació: DOGC 24.5.2016.

 3.- Tramitació i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: Obert.

 

4.- Valor estimat dels contractes: 270.000,00 euros.

Pressupost de licitació. Import net: 270.000,00 euros. Import total 326.700,00 euros.

 

5.- Formalització:

a) Data d'adjudicació: 9.8.2016.

b) Data de formalització: 13.9.2016.

c) Adjudicatari: Associació de Tècnics Investigacions Culturals i Socials, SL.

d) Import d'adjudicació. Import net: 263.273,01 euros. Import total: 318.560,340 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: L'oferta adjudicatària ha resultat adjudicatària, atès que ha estat la única oferta presentada i admesa i compleix els requisits de la licitació.

 

 

Barcelona, 19 de setembre de 2016

 

 

Francesc Gómez i Munné

Cap del Departament de Contractació