Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'aprovació del plec de clàusules i de licitació per a l'alienació de la parcel·la Sallens
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
19/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Bolvir
Per acord del Ple de l'Ajuntament de Bolvir, reunit el dia 29 de juliol de 2016, s'ha aprovat el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que regiran l'alienació, per procediment obert i tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d'adjudicació al preu més alt, el bé patrimonial que s'indica a continuació. L'esmentat Plec i la resta de documentació es troben exposats a la Secretaria de l'Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, on poden ésser examinats en dies i hores d'oficina.

Així mateix, es procedeix simultàniament a l'aprovació del Plec, a la publicació de l'anunci de licitació i en el cas que es presentin reclamacions contra el Plec, se suspendrà la licitació i el termini per la presentació de proposicions.

1.- Entitat convocant: AJUNTAMENT DE BOLVIR

2.- Objecte del contracte: L'alienació per aquest Ajuntament mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d'adjudicació al preu més alt (antiga subhasta pública).

3.- Descripció de l'objecte: parcel.la ubicada al carrer Blanca Albo Manaut, núm. 4, del S.U.P. Sallens del terme municipal de Bolvir, província de Girona, amb referència cadastral 7269304DG0977S0001AQ, propietat al 100% de l'AJUNTAMENT DE BOLVIR, inscrita al Registre de la Propietat de Puigcerdà, al tom 1740, llibre 52, foli, 142, finca 2664, inscripció 1ª, amb una superfície de 4.631,32 m2.

4.- Tipus de licitació:

 

PARCEL.LA

SUPERFICIE

VALOR DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

C/Blanca Albó, 4

4.631,32 m2

1.612.000,00eur

 

 

5.- Presentació de les ofertes:

 

Data límit de presentació

20 dies hàbils (no es compten ni diumenges, ni festius) des de la darrera publicació al BOP, DOGC o perfil del contractant.

Documentació que cal presentar

És detallada a la clàusula vuitena del plec de clàusules, penjat al taulell d'anuncis de la pàgina web i al perfil del contractant www.bolvir.cat

Lloc de presentació

Registre General de l'Ajuntament
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Domicili

Camí Ral, 15

Població i codi postal

17539-Bolvir
972-895001 Fax 972-895012 - secretaria@bolvir.cat
Model de proposició

Figura transcrit a la clàusula vuitena del plec de clàusules

 

 

6.- Obertura de les ofertes: El primer dijous hàbil transcorregut el termini de presentació de les ofertes, a les 11h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

 

Bolvir, 15 de setembre de 2016

 

L'alcalde, signatura il·legible