Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució d'un expedient sancionador per a persones perceptores o sol·licitants de prestació per desocupació
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Atès que no s'ha pogut notificar l'acte administratiu que es detalla a l' annex, es fa públic que la Subdirectora General d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va dictar la Resolució sobre l'expedient i la persona que es detalla.

En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12 de 14.1.1999), es notifica a les persones interessades la resolució esmentada i se'ls comunica que, per tal que puguin tenir coneixement del seu contingut íntegre, poden comparèixer, en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a les dependències del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer de Llull, 297-307, 3a planta.
Contra aquestes resolucions, les persones interessades poden interposar reclamació prèvia als registres dels òrgans administratius recollits a l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, en el termini de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social.
Barcelona, 18 de novembre de 2016
Natividad Tierno Bris

Cap de la Secció d' Inscripció i Procediment Sancionador en funcionsAnnex
Núm. d'expedient: SANC/BISBAL/2016/307

Persona expedientada: Núria Bergón Estrada

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 07/07/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils
Núm. d'expedient: SANC/SALT/2016/52

Persona expedientada: TOMAS TARTAJO RUIZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 07/07/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/TORTOSA/2015/839

Persona expedientada: KHADIM SOUR

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 26/08/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BLANES/2016/473

Persona expedientada: MERCEDES BONET GINESTA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 29/08/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/CORNELLA/2016/567

Persona expedientada: JUAN CARLOS VILLÓN GARCÍA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 29/08/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BCN-SEPULVEDA/2016/409

Persona expedientada: JAVIER AGUILERA GONZALEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 29/08/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/CORNELLA/2016/603

Persona expedientada: ABDESSELEN MEGANI AMNARE

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/SANTCUGAT/2016/478

Persona expedientada: JAVIER MERELLO MATO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 14/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/ RUBI/2016/620

Persona expedientada: FERNANDO ALDOLFO CARVAJAL CATAÑO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 26/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BCN-GUINEUETA/2016/713

Persona expedientada: CARLOS DAVID CUEVAS NOVAS

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 26/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/739

Persona expedientada: Juan Torres Moreno

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 26/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/737

Persona expedientada: Isabel Hervas Gomez

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 26/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/641

Persona expedientada: Francisco Utges Rodríguez

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/642

Persona expedientada: Francisco Guillem Cabrera

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/LLEIDA/2016/750

Persona expedientada: INMACULADA GRACIA NAVAS

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VALLS/2016/612

Persona expedientada: Francisco Manuel Cala Barrera

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/AMPOSTA/2016/800

Persona expedientada: MESSAOUD BOUARIOUA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BCN-LESSEPS/2016/335

Persona expedientada: MARIA LUCIA ESTEVEZ LOPARDO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/RIPOLLET/2016/793

Persona expedientada: ANTONIO MORENO GONZALEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/ RUBI/2016/617

Persona expedientada: JONATHAN CARRILLO RODRIGUEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/744

Persona expedientada: Carmen Alvarado Navarrete

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 27/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/596

Persona expedientada: M. Angeles Pinero Hernandez

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 30/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/GAVA/2016/736

Persona expedientada: ROGERIO DIAS FONSECA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 30/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/704

Persona expedientada: ZAKARIA MOUSTAQUIM TOURI

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/727

Persona expedientada: CRUZ ABIGAIL SANCHEZ GOMEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/724

Persona expedientada: FRANCISCO JAVIER RONCANCIO ROJAS

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/725

Persona expedientada: MOHAMMED ZAIDI

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/TERRASSA/2016/632

Persona expedientada: ANGEL CRUZ MILLA ORRIOS

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/TERRASSA/2016/629

Persona expedientada: MIGUEL PUENTES RODRIGUEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/686

Persona expedientada: Rosa Maria Prat Gil

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/741

Persona expedientada: Maria Eika Testera Vega

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/VILANOVA/2016/743

Persona expedientada: Antonio Alba Cruz

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 03/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/866

Persona expedientada: FAUSTINO ANTONIO FERREIRAS DIAZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/876

Persona expedientada: AKBAR ALI ANJUM

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/870

Persona expedientada: MALIK KHALID MAKKI

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/875

Persona expedientada: SAGHER AHMED BASHIR BIBI

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/872

Persona expedientada: JORGE MIÑAMBRES MUNDO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/881

Persona expedientada: KAMAL AZAD ALI

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/STACOLOMA/2016/874

Persona expedientada: FRANCISCO PEREZ LUGO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/MANRESA/2016/766

Persona expedientada: CARMEN ALVAREZ HUETE

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/CORNELLA/2016/811

Persona expedientada: MANUEL DÍAZ QUERO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/CORNELLA/2016/779

Persona expedientada: MARIA DEL CARMEN MERCHAN YANCHAPAXI

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BCN-LESSEPS/2016/761

Persona expedientada: LUZ DIVINA HERNANDEZ DE SEGURA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BCN-GUINEUETA/2016/830

Persona expedientada: ANTONIO DAVID PACO MAMANI

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BCN-GUINEUETA/2016/910

Persona expedientada: LAURA VILADRICH PUMAROLA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BCN-SEPULVEDA/2016/912

Persona expedientada: ALI AZIZAR

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 05/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/GRN-PERIFERIA/2016/848

Persona expedientada: JUAN LUIS GIL PINO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BDN-CASAGEMES/2016/859

Persona expedientada: DAYSEL ALFONSO GUILLEN

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/GAVA/2016/733

Persona expedientada: ELVIRA CAO GONZALEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BDN-CASAGEMES/2016/858

Persona expedientada: JONATAN SEGURA FUENTES

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/BARBERA/2016/896

Persona expedientada: FRANCISCO FERNANDEZ OJEDA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/LLEIDA/2016/820

Persona expedientada: JOSE MARIA DAMAS VERA

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/LLEIDA/2016/819

Persona expedientada: DANIEL RIBE LOPEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/GIRONA/2016/834

Persona expedientada: LAIA GIL RODRIGUEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 06/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/GAVA/2016/922

Persona expedientada: JOSE ENRIQUE ESTEVEZ IGLESIAS

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 07/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/GAVA/2016/923

Persona expedientada: ALBA LORENA RAMOS GUTIERREZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 07/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/TGN-Centre/2016/839

Persona expedientada: SANTIAGO SANCHEZ RODRIGUEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 07/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils

 

Núm. d'expedient: SANC/LLEIDA/2016/822

Persona expedientada: YENSI SURIEL RODRIGUEZ

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 07/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils
Núm. d'expedient: SANC/GIRONA/2016/784

Persona expedientada: JAVIER FREIRE GINER

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució

Data de la resolució sancionadora: 07/10/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils
Núm. d'expedient: SANC/CORNELLA/2016/780

Persona expedientada: NATALIA MENDEZ REINOSO

Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució reclamació prèvia.

Data de la resolució sancionadora: 30/09/2016

Termini per a presentar la reclamació prèvia: 30 dies hàbils