Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment d'acord d'incoació d'ofici d'expedients sancionadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
D'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre (en endavant TRLSV), es notifica l'acord d'incoació d'ofici dels expedients sancionadors que es detallen a l'annex d'aquest Anunci, instruïts pel servei territorial de Trànsit corresponent, a les persones físiques o jurídiques denunciades que hi figuren.

La notificació s'efectua mitjançant la publicació d'aquest Anunci al DOGC ja que no s'ha pogut dur a terme personalment, o bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació. Els expedients corresponents són a la unitat de sancions del servei territorial de Trànsit instructor, l'adreça del qual consta a l'annex d'aquest Anunci.

La notificació s'entén practicada transcorreguts vint dies naturals des de la data de publicació d'aquest Anunci. Passat aquest termini, es disposa de vint dies naturals més per efectuar el tràmit que correspongui.

Si la persona denunciada no conduïa el vehicle en el moment de la denúncia, disposa de vint dies naturals per fer arribar les dades identificatives del conductor al servei territorial de Trànsit instructor. L'incompliment del deure d'identificar se sanciona com a falta molt greu amb una multa del doble de la prevista per la infracció originària si és lleu, i del triple si és greu o molt greu, de conformitat amb els articles 11.1.a) i 77.j) del TRLSV.

Aquest requeriment no produeix efectes si el procediment sancionador s'ha iniciat com a conseqüència de l'incompliment del deure d'identificació del titular i quan la persona responsable de la infracció comesa sigui la titular o arrendatària a llarg termini del vehicle o la conductora habitual.

Si la persona interessada es vol acollir a la tramitació d'aquest expedient pel procediment abreujat, disposa d'un termini de vint dies naturals per fer el pagament de l'import de la sanció indicat en aquest Anunci, amb un descompte del 50 per cent. Aquest procediment implica: la renúncia a formular al·legacions, la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, l'exhauriment de la via administrativa (només es podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa) i la fermesa de la sanció des del moment del pagament. Si la sanció és greu i no comporta detracció de punts, no s'anotarà com a antecedent en el Registre de conductors i infractors. El procediment abreujat no és aplicable a les infraccions indicades a l'article 93.2 del TRLSV.

En cas que no es faci el pagament amb descompte del 50 per cent, continuarà la tramitació pel procediment ordinari, que permet formular al·legacions i proposar o aportar proves en un termini de vint dies naturals. L'escrit d'al·legacions s'ha d'adreçar al servei territorial de Trànsit corresponent i es pot presentar en qualsevol dels registres legalment establerts. Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció, aquesta notificació tindrà l'efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i molt greus no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la resolució sancionadora es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci. La sanció es pot executar transcorreguts trenta dies naturals, si no s'hi han formulat al·legacions ni s'ha efectuat el pagament.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Eugenia Doménech Moral

Directora

 

 

Annex

 

Adreces dels serveis territorials de Trànsit:

Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: rbla. Ferran, 1, 3r, 25007 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

 

Tràmits electrònics: transit.gencat.cat.

 

Abreviatures de preceptes:

TRLSV: Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RDL 6/2015).

SOA: Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RDL 8/2004).

VEH: Reglament general de vehicles (RD 2822/1998).

CIR: Reglament general de circulació (RD1428/2003).

CON: Reglament general de conductors (RD 818/2009).

 

Q=quantia; Pre=precepte; Art=article; P=punts.

 

Expedient

Denunciat/ada

Identificació

Localitat

Data

Matrícula

Q

Pre

Art

P

08/2092982-9

SERGIO MARIANO CABAÑAS ESPAÑA

18455698S

CEDRILLAS

20/08/2016

2379DHB

200

VEH

0010

0

08/2096165-0

JIGNESHKUMAR PATEL SURESHBAHAI

Y3462431W

S ADRIA DE BESOS

18/08/2016

1929GKL

1250

SOA

0002

0

08/2104276-0

PERLA PATRICIA LEON ROLDAN

X1852070H

SANT ADRIA DE BESOS

23/08/2016

GR9363AN

200

VEH

0010

0

08/2106674-4

CHRISTIAN RAFA SANCHEZ COLON

47869660J

SABADELL

20/07/2016

B 4443PP

500

CON

0003

0

08/2110601-8

ANA MARIA POU ORTEGA

38796934M

MATARÓ

31/08/2016

5858DLN

1500

SOA

0002

0

08/2111140-5

JOSEP MARTIN AGUILERA

17473677W

S FELIU DE LLOB

12/07/2016

C7956BJS

1000

SOA

0002

0

08/2111244-6

JOSE ROSA BRUSICH ALVARENGA

Y0460479X

CORBERA DE LLOBREGAT

31/08/2016

9899DNR

500

CON

0001

0

08/2114842-6

RAMIZ MEHDIYEV

Y3892747B

BARCELONA

18/08/2016

C9703BST

1000

SOA

0002

0

08/2116563-1

ALEXIS PARRAS CARBO

46068112D

BADALONA

15/08/2016

C6644BFF

200

VEH

0010

0

08/2116736-0

FRANCISCO ANTO COSTAN BALLESTER

39889341G

BADALONA

28/06/2016

7145HKK

500

CON

0003

0

08/2117888-2

LUIS ALEX FARFAN MENDEZ

X4924963L

CORNELLA DE LLOBREGAT

22/08/2016

B 9482VT

200

VEH

0010

0

08/2118034-8

ADRIAN BLANCO VAZQUEZ

39431013C

BARCELONA

22/08/2016

C8286BCZ

200

VEH

0011

0

08/2118036-6

MANUELA V GALLOZO GALLOZO

47945969P

BARCELONA

31/08/2016

B 7728VJ

1500

SOA

0002

0

08/2118543-5

ALEX BALAGUER REZA

47590165Z

BARCELONA

13/08/2016

3900JMB

200

VEH

0025

0

08/2118937-9

JAIME ARENAS SANTIAGO

46720883V

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

16/08/2016

GI1663BH

200

VEH

0010

0

08/2118969-0

LAHBIB ACHARKI

X5698449S

MARTORELL

04/09/2016

B 8489UM

1500

SOA

0002

0

08/2119952-5

CRISTOPHER WIL MORANTE MONTAÑO

23858856J

BARCELONA

03/09/2016

C7933BRP

1000

SOA

0002

0

08/2120082-7

SUSANA RONDA MARAVER

52277548C

BADALONA

31/08/2016

9299DYW

1500

SOA

0002

0

08/2120314-2

DAOUED LGHAMRI

X7572322D

FIGUERES

31/07/2016

9432HTB

500

CON

0001

0

08/2120426-7

MARIA NATASHA MALES GALARZA

X3260750V

BARCELONA

19/08/2016

8545CZX

200

VEH

0010

0

08/2120427-9

RUBEN CORREA OLIVA

47175730Q

SABADELL

23/08/2016

B 3562PX

200

VEH

0010

0

08/2120496-0

BEATRIZ BENGURIA CALERA

46338226B

BARCELONA

23/08/2016

B 6342OM

1500

SOA

0002

0

08/2148924-2

JORDI SANCHEZ MELPE

38835852F

MATARÓ

02/04/2016

0475HXY

500

CON

0003

0

08/2156608-4

FRANCISCO GARCIA OLIVAS

47112369C

TERRASSA

15/05/2016

B 8256WZ

200

CIR

0143

4

08/2186756-4

SAMIAL INVERSIONES INMOBILIARI AS S L U

B12569117

BENICÀSSIM

07/09/2016

9330FYS

200

VEH

0010

0

08/2186809-0

MITA MARINESCU

X5080703A

BARCELONA

22/08/2016

B 3042VF

200

VEH

0010

0

08/2186976-7

CHRISTIAN EDWARD PESANTEZ CAMACHO

X9047557R

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

23/08/2016

3458BTB

1500

SOA

0002

0

08/2187203-9

JOSE CHAPARRO DIAZ

30056038Y

BARCELONA

01/09/2016

9488DBZ

1250

SOA

0002

0

08/2187290-4

DAVID RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA

46829542R

CASTELLBISBAL

03/09/2016

T 4198AU

200

VEH

0010

0

08/2187447-9

VICTOR PONCE MARTINEZ

53065533W

BADALONA

27/08/2016

2695BKJ

200

VEH

0010

0

08/2187651-1

ELISABET VEGA CUMI

46064569P

SANT ADRIA DE BESOS

19/08/2016

C6662BNK

1500

SOA

0002

0

08/2187812-0

ADOLFO LUIS LOPEZ NOTARIO

43713128H

BELLPUIG

25/08/2016

GI4381AZ

1500

SOA

0002

0

08/2187908-6

ZAHIRA DOUMI

X6904535G

S ADRIA DE BESOS

18/08/2016

2673CBS

1500

SOA

0002

0

08/2188507-4

ANTONIO AMAYA AMADOR

33885854T

SABADELL

11/08/2016

PM0092CS

200

VEH

0010

0

08/2188849-0

ANTONIO COBO MONTALVO

24290923W

SANTA CRISTINA D'ARO

16/08/2016

6567FBD

200

VEH

0010

0

08/2189201-4

MARIA ISABEL GARCIA PADILLA

36570966T

BARCELONA

30/08/2016

B 3780TZ

200

VEH

0010

0

08/2189369-3

BEATRIZ BENGURIA CALERA

46338226B

BARCELONA

23/08/2016

B 6342OM

80

VEH

0026

0

08/2189488-5

ELVIS ALBERTO DIAZ RECIO

26614578J

L HOSPITALET DE LLOB

01/09/2016

1530BWX

1500

SOA

0002

0

08/2525845-0

FRANCISCO CARDONA PONS

37048538T

BARCELONA

16/09/2016

2350DPN

200

VEH

0010

0

08/2526661-6

ABEL MENDOZA COVALEDA

77917688J

LA BISBAL D EMPORDA

15/07/2016

6717CDV

1250

SOA

0002

0

08/2528224-7

MARIA DEL CARMEN SEGURA RUIZ

22476324B

MURCIA

19/09/2016

2688CTG

200

VEH

0010

0

08/2532718-0

MANUEL RIERA CASAS

37384618G

S VICENC DELS HORTS

06/09/2016

L 0809AG

200

VEH

0010

0

08/2532770-8

MARIO RAFAEL PIÑANEZ BAEZ

Y0166870L

MOLINS DE REI

15/08/2016

5625BTT

1500

SOA

0002

0

08/3916849-4

JUAN CARLOS SANCHEZ MONTIEL

38817493W

PREMIA DE MAR

15/08/2016

4928BWD

500

CON

0001

4

08/3977511-3

JOSE VICENTE BARBERO DEL RIO

53084584D

BADALONA

18/08/2016

C4272BVV

1000

SOA

0002

0

08/3981120-0

MUSTAPHA ARDOUN

X7791277G

RUBI

16/08/2016

5672JDS

200

VEH

0010

0

08/4010488-4

JOSE LUIS RAMOS CARVAJAL

09181715T

S QUINTI DE MEDIONA

24/08/2016

8523DYX

80

CIR

0154

0

08/4012282-6

BIBIANA GONZALEZ MUÑOZ

47739319J

TERRASSA

12/08/2016

B 9046WY

200

VEH

0010

0

08/4029087-6

NOELIA REDONDO MATAS

47928561B

RUBI

13/08/2016

B 6569TT

1500

SOA

0002

0

08/4098112-4

JOSE GRAS CARMONA

39322400J

MANRESA

09/07/2016

1879FKJ

200

CIR

0087

0

08/4144692-0

PAULO SALINAS MUÑOZ

X6828345J

BARCELONA

13/08/2016

6464JDB

200

CIR

0094

0

08/4144693-1

RICHARD CHARLES NAYLOR

X0299374Y

SANTA PERPETUA DE MOGODA

13/08/2016

4425GRY

200

CIR

0094

0

08/4144734-4

LITERA PAVEL

X8985365R

FONTANAR

09/08/2016

6433DGK

200

VEH

0010

0

08/4144760-5

FERRAN MAS LAZARO

39311721Y

MANRESA

16/08/2016

1893BVG

80

CIR

0154

0

08/4144788-6

LA COCHERA DE RAFA SL

B90103557

DOS HERMANAS

08/08/2016

7868JBP

80

CIR

0154

0

08/4144829-9

ALBERT RUIZ MAIQUEZ

77317183S

TORRELAVIT

16/08/2016

6386DMC

80

CIR

0154

0

08/4144905-5

MARCOS MARTIN PEREZ DE ASCANIO

43810091J

VILASECA

27/07/2016

B 4910TJ

200

VEH

0010

0

08/4145064-3

WILHELMUS CORNELIS BLADT

X9542336G

CASTELLO D EMPURIES

30/08/2016

6707HPT

200

CIR

0094

0

08/4145295-7

ISABEL HOLGADO GOMEZ

35079400F

EL MASNOU

21/08/2016

0096FZK

200

CIR

0094

0

08/4145305-0

RAQUEL SANZ MARTIN

45482324P

TERRASSA

20/08/2016

0012DBM

200

CIR

0094

0

08/4176123-5

JORDI BASCOMPTE SALVADOR

38145262S

MARTORELL

05/07/2016

B 1387TG

1000

LSV

0014

6

08/4176976-6

CRINA BUZEA

X9779907P

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

01/07/2016

8533GFZ

200

VEH

0010

0

08/4177094-3

MARIA FRANCISCA CORTES SANTIAGO

43554052X

BARBERA DEL VALLES

15/07/2016

V 5057HF

200

VEH

0049

0

08/4226292-1

ANTONIO CORTES MORENO

53641566T

BADALONA

12/06/2016

7958CWS

200

VEH

0010

0

08/4256607-3

LUCIANO MONTIEL PEREZ

46542146J

BADALONA

27/07/2016

1217FVP

80

CIR

0154

0

08/4379489-9

FATOUMATA BALDE EP DIAO

X1216395V

GRANOLLERS

11/08/2016

B 6227TC

200

VEH

0010

0

08/4383570-0

XAVIER MIRET

52427700M

SANT PERE DE RIBES

06/07/2016

7740JHL

200

CIR

0094

0

08/4393573-1

HERMINIA MATOSO RODRIGUEZ

46632833B

VENDRELL

03/08/2013

9150CRK

500

CIR

0020

6

08/4394236-6

VALERIIA BULGAKOVA

Y1252520T

S PERE DE RIBES

10/06/2016

2883GCB

200

VEH

0010

0

08/4401012-5

ALEXANDER MANZANO FLOREZ

39962875F

MIAMI PLAYA

01/07/2016

7313FMW

80

CIR

0154

0

08/4401375-8

GALINA KOSTYUKOVA

X4614831L

MANRESA

23/08/2016

7639FSF

80

CIR

0154

0

08/4402315-6

GREGORIO GORDON CAÑIZARES

46735611W

CORBERA DE LLOB

05/07/2016

9874HYV

200

CIR

0018

3

08/4402334-0

IJAZ AHMED

X3762251A

BARCELONA

02/08/2016

9525CWF

80

CIR

0154

0

08/4402457-9

AINHOA RIZO POVEA

37392357S

L HOSPITALET DE LLOB

13/08/2016

4025CWK

80

CIR

0154

0

08/4402479-8

EGHOSA SUNDAY

X5580821D

MONTCADA I REIXAC

18/08/2016

4107BKT

80

CIR

0154

0

08/4412071-0

EMPRESA CONSTRUCTORA HISPANO K ONSTANTIN SL

B43620525

VILASECA

13/06/2016

8778GZV

200

CIR

0094

0

08/4412292-0

ANA MARIA TIANA FONTANILLAS

37279603F

BARCELONA

24/08/2016

9871JRM

200

CIR

0094

0

08/4412299-8

ALBA SOLER LOPEZ DE LA RICA

47716766T

BARCELONA

24/08/2016

4839BNH

200

CIR

0094

0

08/4413081-7

JUAN HEREDIA BALLCELLS

53998491B

BARCELONA

24/05/2016

B 1751XG

80

CIR

0154

0

08/4413200-0

WILSON RENE PEÑA ROMERO

47937597P

AMPOSTA

19/07/2016

2877CRN

80

CIR

0154

0

08/4417246-5

SEGUNDO MANUEL LOPEZ BARRETO

X2965850T

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

09/08/2016

2515HXT

200

VEH

0010

0

08/4425911-3

ERIK SANCHEZ MARTINEZ

39435014L

ESPARREGUERA

14/06/2016

6009FRN

200

CIR

0072

0

08/4426182-1

JOSEFA FERNANDEZ CONTRERAS

46521612H

L HOSPITALET DE LLOB

06/07/2016

4741BZM

200

VEH

0049

0

08/4454258-0

FRANCISCO AMAYA AMADOR

35044805G

VILADECANS

05/09/2016

3337DGL

200

VEH

0010

0

08/4461876-3

FRANCISCO PALAZON ALARCON

47773658J

BONASTRE

24/07/2016

B 5881VJ

200

VEH

0010

0

08/4591130-0

ESTEFANIA VICENTE ORTEGA

47703568G

CANOVELLES

31/08/2016

4999HFG

200

VEH

0010

0

08/4605266-2

KARIM PORTZGEN

X1293872F

SANT ADRIA DE BESOS

21/07/2016

2998GTL

80

VEH

0026

0

08/4607856-9

CARMEN BOSQUE RAMOS

47651290M

SANTA PERPETUA DE MOGODA

15/09/2016

GI5659BB

200

VEH

0010

0

08/4607857-0

MARIA MERCEDES DA SILVA LOVIS

53650228Z

SANTA PERPETUA DE MOGODA

16/09/2016

0895BXG

200

VEH

0010

0

08/4648196-9

SREKO PETAR BENAVIDES CABRERA

Y1377074D

MOLLET DEL VALLES

09/08/2016

5185CCW

200

VEH

0010

0

08/4658135-5

RAQUEL GASPAR GOMEZ

46350883H

BARCELONA

14/03/2016

C2051BKB

500

CON

0003

0

08/4692105-1

JORDI HIDALGO PALOMARES

53128539B

S MARIA PALAUTORDERA

09/08/2016

7190CSL

80

CIR

0018

0

08/4692363-1

JOSE EMILIO COMESAÑA URRETA

45864349A

RUBI

12/08/2016

6725FCN

500

CON

0001

4

08/4706932-7

MANEL LARA ROJO

38881292E

ARGENTONA

30/08/2016

B 2309OL

200

VEH

0010

0

08/4992113-0

TRANSPORTES MARTIN RESTEA S

B04743894

ADRA

12/07/2016

0128CWW

160

LSV

0011

0

08/4992153-0

CARLES ZUDAIRE ROVIRA

43690109E

CABRERA DE MAR

10/08/2016

B 4471IX

300

LSV

0011

0

08/4992163-3

ANA ROMERO JORDAN

39082573F

TERRASSA

20/07/2016

3699JBY

300

LSV

0011

0

08/4992175-0

DIAZ POOLS ONLINE SL

B65645772

CERDANYOLA VALLES

19/07/2016

6982FXJ

300

LSV

0011

0

08/4992187-7

MERCEDES RECORT ROSELLO

35012793P

SEGUR DE CALAFELL

10/08/2016

4655GPH

300

LSV

0011

0

08/4992353-8

SAFI BOGHA SL

B66633926

BADALONA

20/07/2016

3750DCF

300

LSV

0011

0

08/4992354-0

EZEQUIEL TEODORO CARMONA

45032923G

CEUTA

31/07/2016

2685GPC

300

LSV

0011

0

08/4992526-5

DRAGOS GELU CARAGHIULEA

X7837844L

ARMILLA

31/07/2016

M 4661TH

300

LSV

0011

0

08/4992686-1

GEORGINA CAMPS MERCE

38883851M

S SUSANNA

17/07/2016

B 4801TK

900

LSV

0011

0

08/4992771-2

CARLOS GONZALEZ PIDELASERRA

45467991G

TERRASSA

17/08/2016

9091HJN

300

LSV

0011

0

08/4992812-1

ADCOMNET SL

B63485767

CALAFELL

17/08/2016

6484CXV

900

LSV

0011

0

08/4992872-8

INSTALACIONES MARTALEX SL

B65355026

BARCELONA

20/07/2016

B 5709VV

300

LSV

0011

0

08/4992932-0

JAM CONCEPTES DEL COLOR SL

B65193427

BARBERA DEL VALLES

31/07/2016

3110BJZ

300

LSV

0011

0

08/4992966-0

BOHDAN MATVIYUK

X6688114J

TORREBLANCA

17/08/2016

V 9043EX

300

LSV

0011

0

08/4993027-5

CENTIMAR SCP

G62757463

ARENYS DE MAR

17/08/2016

3412FKX

300

LSV

0011

0

08/4993061-0

RDB SERIGRAFIA BARCELONA SL

B65506719

S ADRIA DE BESOS

17/07/2016

9214HWC

300

LSV

0011

0

08/4993141-9

MARIUS NICUSOR IORDAN

X8656173P

BOLAÑOS DE CALATRAVA

17/08/2016

M 4435XT

300

LSV

0011

0

08/4993157-7

CRISTOBAL BENITEZ ALVAREZ

46827244A

TERRASSA

11/07/2016

2933HGV

300

LSV

0011

0

08/4993179-6

JAM CONCEPTES DEL COLOR SL

B65193427

BARBERA DEL VALLES

31/07/2016

3110BJZ

300

LSV

0011

0

08/4993218-1

OLVIDO CABEZA DIEGO

02050666D

LAS PALMAS G C

12/07/2016

9211CKN

300

LSV

0011

0

08/4993495-5

ADCOMNET SL

B63485767

CALAFELL

20/07/2016

6484CXV

300

LSV

0011

0

08/4993503-4

MARIA DEL CARMEN MIRABAL HERNANDEZ

78723880D

LOS CAMPITOS

10/08/2016

B 5579UK

300

LSV

0011

0

08/4993521-6

JUAN MANUEL BORRAJO PAZOS

35104958N

S JUST DESVERN

31/07/2016

6666DZN

300

LSV

0011

0

08/4993818-1

GLORIA BELLES HERNANDEZ

46320962C

CASTELLDEFELS

19/07/2016

4673DPD

300

LSV

0011

0

08/4994000-7

JOSE ANTONIO MORENO BERMEJO

34761213W

SABADELL

19/08/2016

9465CYH

300

LSV

0011

0

08/4994131-0

DIAZ POOLS ONLINE SL

B65645772

CERDANYOLA VALLES

11/08/2016

6982FXJ

300

LSV

0011

0

08/4994197-9

FRANCISCA MARTINEZ GARCIA

77076213Q

CALAFELL

09/08/2016

7968GKM

300

LSV

0011

0

08/4994521-0

CARLOS RODRIGUEZ REICHARDT

37733665A

SANT CUGAT DEL VALLÈS

25/08/2016

8692FLZ

300

LSV

0011

0

08/4994548-3

EMILIANO ALFREDO OCAMPO

X5416441X

SABADELL

25/08/2016

3725BKC

300

LSV

0011

0

08/4994627-0

EDUARDO JOAQUIN PRINCIPAL POLO

72532917W

BADALONA

25/08/2016

6005FFT

300

LSV

0011

0

08/4994629-3

EMILIANO ALFREDO OCAMPO

X5416441X

SABADELL

25/08/2016

3725BKC

300

LSV

0011

0

08/4994742-5

SILVESTRU MIHAI TANTAU

X8913373E

MANRESA

25/08/2016

3096DMN

300

LSV

0011

0

08/4994796-7

ANTONIO HERNAEZ JARABA

36643487W

BARCELONA

25/08/2016

B 9873TT

300

LSV

0011

0

08/4995190-6

EDICOMUNICACION S A

A08946592

BARCELONA

01/09/2016

6863CNK

300

LSV

0011

0

08/4995248-9

SILVESTRU MIHAI TANTAU

X8913373E

MANRESA

01/09/2016

3096DMN

900

LSV

0011

0

08/4995409-7

JOSE ANTONIO HERNANDEZ CALERO

30191017K

CALAFELL

11/09/2016

B 5384SJ

300

LSV

0011

0

08/4995412-2

ANA ISABEL RODRIGUEZ QUINTELA

52278173R

S ADRIA DE BESOS

11/09/2016

3910CHM

300

LSV

0011

0

08/4995417-6

TALLER PUBLICITARIO MENGIBA

A58549890

BARBERA DEL VALLES

11/09/2016

9476BJD

900

LSV

0011

0

08/4995422-5

EUROCASUAL, SL

B65513897

BARCELONA

11/09/2016

9192FFH

300

LSV

0011

0

08/4995423-7

ADRIA I AIXA SL

B57577363

LA GARRIGA

11/09/2016

6196HMR

300

LSV

0011

0

08/4995424-9

CIPRIAN IONOUT DOBRE

X8734191X

S QUIRZE DEL VALLES

11/09/2016

8027GDB

300

LSV

0011

0

08/4995428-0

TALLER PUBLICITARIO MENGIBA

A58549890

BARBERA DEL VALLES

11/09/2016

3570DSK

300

LSV

0011

0

08/4995430-4

YASMINA JIMENEZ REYES

53638642C

BADALONA

11/09/2016

2056DNH

300

LSV

0011

0

08/4995432-8

LLAMENTOL SL

B62313226

S ADRIA DE BESOS

11/09/2016

0925HTP

300

LSV

0011

0

08/4995442-0

MUHAMMAD ARFAN ASGHAR

X7247425X

CASTELLDEFELS

11/09/2016

B 3990PF

160

LSV

0011

0

08/4995445-6

PATRICIA MARIA COMAS EFTIMESCU

11873359T

MADRID

14/09/2016

9435GJZ

900

LSV

0011

0

08/4995456-5

LENUTA SPATARU

Y0432303D

FUENSANTA DE MARTOS

14/09/2016

GR6819AY

300

LSV

0011

0

08/4995462-6

JAVIER SOLER LOPEZ

49722756E

SABADELL

14/09/2016

6145FRK

300

LSV

0011

0

08/4995467-0

AGUSTIN DOMENECH MERINO

37365611H

Terrassa

11/09/2016

9897DTT

600

LSV

0011

0

08/4995468-1

JAVIER GUTIERREZ MORENO

39712934F

ARBOS

14/09/2016

0626CHX

300

LSV

0011

0

08/4995475-4

FREDDY IVAN CASTRO ALARCON

43571750K

BARCELONA

14/09/2016

5973CKL

300

LSV

0011

0

08/4995482-1

KATE PRAH

X2258489G

S ADRIA DE BESOS

11/09/2016

B 7097VT

300

LSV

0011

0

08/4995520-3

AUTO COMERCIAL BENITO SLU

B55625842

ALBINYANA

11/09/2016

6232CXZ

300

LSV

0011

0

08/4995524-0

DOM GLOBAL SERVICES S L

B65205908

BARCELONA

11/09/2016

9359GYB

300

LSV

0011

0

08/4995532-0

SCREEN PRODUCTIONS C B

E82291774

MANRESA

11/09/2016

0663FPJ

300

LSV

0011

0

08/4995535-5

ARMANUSH HOVHANNISYAN

X9712546Z

BARCELONA

14/09/2016

2962JGZ

300

LSV

0011

0

08/4995537-3

FREDDY IVAN CASTRO ALARCON

43571750K

BARCELONA

14/09/2016

5973CKL

300

LSV

0011

0

08/4995567-1

CEFERINO MIGUEL PAREDES

44007419R

ADEJE

14/09/2016

L 4150AG

300

LSV

0011

0

08/4995575-6

MANUEL CORNEJO JURADO

37753513W

BARCELONA

11/09/2016

5062GXL

300

LSV

0011

0

08/4995601-3

MARIA SOLEDAD VAZQUEZ GONZALEZ

46520499D

S ADRIA DE BESOS

14/09/2016

4904BTC

300

LSV

0011

0

08/4995607-9

MOHAMED ACHRAF DEBDI BAHAR

X9491840Q

MANRESA

14/09/2016

9649FPG

900

LSV

0011

0

08/4995619-5

CARMEN SANTIAGO SANTIAGO

53065842N

BADALONA

11/09/2016

3670FXY

300

LSV

0011

0

08/4995622-0

CARMEN SANTIAGO SANTIAGO

53065842N

BADALONA

11/09/2016

3670FXY

300

LSV

0011

0

08/4995636-5

LUIS NAVAS PIÑERO

38846977T

MATARO

14/09/2016

7910HCF

300

LSV

0011

0

08/4995689-0

MONTSERRAT BRILLAS SALETA

40554776A

BARCELONA

14/09/2016

B 5241OT

900

LSV

0011

0

08/4995700-5

MARTA RIVERA RUBIO

39377510S

BARCELONA

14/09/2016

3211FMK

300

LSV

0011

0

08/4995711-0

ANNA FRANCES SHERIDAN

X3744677R

MIAMI MONTROIG

11/09/2016

2755BRG

300

LSV

0011

0

08/4995733-9

JOSE M OLIVA PAPIOL

40412871P

TERRASSA

11/09/2016

B 8003TX

600

LSV

0011

0

08/4995746-1

CARMEN PEÑA GOMEZ

37760462M

SANT JAUME DOMENYS

14/09/2016

9482JNX

300

LSV

0011

0

08/4995747-3

ION FLOREA

X7863885R

GIRONELLA

11/09/2016

B 3495PC

300

LSV

0011

0

08/4995748-5

ORIGEN TRANS DESTI SL

B61984191

TERRASSA

14/09/2016

6230GPK

300

LSV

0011

0

08/4995777-1

MOHAMED ACHRAF DEBDI BAHAR

X9491840Q

MANRESA

14/09/2016

9649FPG

900

LSV

0011

0

08/4995779-5

MOHAMED ACHRAF DEBDI BAHAR

X9491840Q

MANRESA

14/09/2016

9649FPG

900

LSV

0011

0

08/4995790-6

ALI SILLAH

X0473520L

MATARO

14/09/2016

B 4881NP

600

LSV

0011

0

08/4995812-5

MARIA DOLORES SANCHEZ CASTILLA

39115637C

TERRASSA

11/09/2016

7555DZF

300

LSV

0011

0

08/4995819-2

MONTSERRAT BRILLAS SALETA

40554776A

BARCELONA

14/09/2016

B 5241OT

300

LSV

0011

0

08/4995823-0

MARIAN RADUCANU

Y0562924J

MANRESA

11/09/2016

B 5344VJ

300

LSV

0011

0

08/4995843-5

JULLY ROSAURA MONTOYA PEREZ

X5269242B

TERRASSA

14/09/2016

B 8102PU

300

LSV

0011

0

08/4995844-7

INMOTUL NOU SL

B60600038

BADALONA

14/09/2016

B 5242VT

300

LSV

0011

0

08/4995864-2

SIHAME BELASRI TOURIRI

39526785C

MANRESA

11/09/2016

2564DBR

300

LSV

0011

0

08/4995873-3

DYNAMICS SCP

J66130022

MANRESA

14/09/2016

9110JBN

300

LSV

0011

0

08/4995897-7

JORDI VALLDENEU CABRE

47792116W

CENTELLES

14/09/2016

2800HNV

300

LSV

0011

0

08/4995906-8

ESTEFANIA PILAR VIDAL CARREÑO

47813195J

SANT FELIU DE CODINES

14/09/2016

9005FVT

600

LSV

0011

0

08/4995907-0

KONSTANTIN GEORGIE VELEV

X4391971Y

CORNELLA DE LLOB

14/09/2016

B 5113SF

300

LSV

0011

0

08/4995926-3

HAFIDA CHAREF

X5975231S

TERRASSA

18/09/2016

4371CKF

900

LSV

0011

0

08/4995936-6

DANIEL LOPEZ ORTIZ

47168161Z

VACARISSES

18/09/2016

3059JKK

300

LSV

0011

0

08/4995938-0

JOSE ANTONIO JIMENEZ MARIN

47165345G

BARBERA DEL VALLES

18/09/2016

0270FHZ

300

LSV

0011

0

08/4995947-0

RALUCA MIHALACHE

X6619403A

TERRASSA

18/09/2016

8252BBF

300

LSV

0011

0

08/4995948-2

MANUEL ROMERO ESTUDILLO

24836446B

SABADELL

18/09/2016

1038BDH

900

LSV

0011

0

08/4995960-9

GERMAN CAMACHO ESCALONA

46362165F

SANT PERE DE RIUDEBITLLES

18/09/2016

5930FGF

900

LSV

0011

0

08/4995967-6

GEORGINA BURRIA SOLA

52168400F

L AMETLLA DEL VALLES

18/09/2016

7324HMH

300

LSV

0011

0

08/4995971-3

MIGUEL BLANCO ARIAS

45466794A

RUBI

18/09/2016

0231JCM

300

LSV

0011

0

08/4995977-9

CARMEN SANCHEZ MURILLO CONS

B62085519

ARENYS DE MUNT

18/09/2016

0884DXK

300

LSV

0011

0

08/4995980-4

PALETERIA REFORMES I OBRES

B17635541

GINESTAR ST GREGORI

18/09/2016

5847DTX

300

LSV

0011

0

08/4995982-8

EVA CAÑADAS MUÑOZ

47833254Q

BARCELONA

18/09/2016

7811DHT

300

LSV

0011

0

08/4995984-1

DERMOT O BRIEN CABANAS

39405120W

MANRESA

18/09/2016

4959BWG

300

LSV

0011

0

08/4995987-8

OVIDIU MARIUS OLTENAS

X2483450W

MATARO

18/09/2016

3240CFL

300

LSV

0011

0

08/4995995-2

SILVESTRU MIHAI TANTAU

X8913373E

MANRESA

18/09/2016

3096DMN

300

LSV

0011

0

08/4995999-4

ROXANA SILVIA ZAMFIR

Y3344057D

TORDERA

18/09/2016

4941CJJ

300

LSV

0011

0

08/4996003-1

ANTONIO PALAZZO

X9077827A

BARCELONA

18/09/2016

B 1786PD

300

LSV

0011

0

08/4996009-7

EMCAP CONSTRUCCIONS SL

B63581409

LES FRANQUESES VALLE

18/09/2016

2299BBP

300

LSV

0011

0

08/4996014-6

JOSEFA PEREZ SANCHEZ

46590107L

BIGUES I RIELLS

18/09/2016

6900GXN

300

LSV

0011

0

08/4996018-8

GHEORGHE MURESAN

X9131556G

CASTELLDEFELS

18/09/2016

1758CNL

300

LSV

0011

0

08/4996028-0

CYSHEX SL

B58821638

S PERE DE RIBES

18/09/2016

9514FFY

300

LSV

0011

0

08/4996030-4

JUAN RODRIGUEZ APARICIO

46710063F

EL VENDRELL

18/09/2016

B 0085SC

600

LSV

0011

0

08/4996032-8

VICTOR GARCIA MARTIN

46724507F

BADALONA

18/09/2016

6249GXF

300

LSV

0011

0

08/4996035-3

ION OGLINDA

X6851637Y

ALGEMESI

18/09/2016

8336HRG

300

LSV

0011

0

08/4996050-0

JUANA SAINZ RODRIGUEZ

39164096H

VACARISSES

18/09/2016

5488DTF

300

LSV

0011

0

08/4996056-5

LARBI ELOUALI

X4502290V

L ARBOC

18/09/2016

9943BCC

300

LSV

0011

0

08/4996060-2

ASMAA EL BOUZIDI

X5144976Z

ROSES

18/09/2016

7854JLG

300

LSV

0011

0

08/4996064-0

ALBERTO LASCORZ NOGALES

38073145A

BARCELONA

18/09/2016

B 4687UV

300

LSV

0011

0

08/4996070-5

GERMAN CAMACHO ESCALONA

46362165F

SANT PERE DE RIUDEBITLLES

18/09/2016

5930FGF

900

LSV

0011

0

08/4996071-7

FRANCESC FOLCH GUARAS

47926292L

BARCELONA

18/09/2016

0486HSG

300

LSV

0011

0

08/4996072-9

RAIMONDAS MINIOTAS

Y3295563E

BARCELONA

18/09/2016

0547JNC

300

LSV

0011

0

08/4996090-7

CURTINA SA

A58307307

S CELONI

18/09/2016

9914DHC

300

LSV

0011

0

08/4996092-0

LIDIA PAZ PEREIRA CRISTOFANI

46062521F

BARCELONA

18/09/2016

2209HLD

600

LSV

0011

0

08/4996093-2

ANTONIA FERNANDEZ PEREZ

36501174J

BARBERA DEL VALLES

18/09/2016

1761HMZ

300

LSV

0011

0

08/4996095-6

LIXIA YE

X4104672T

S COLOMA GRAMANET

18/09/2016

2191FHC

300

LSV

0011

0

08/4996101-1

XENIA NARANJO CALER

54001616P

S ADRIA DE BESOS

18/09/2016

5003CJD

300

LSV

0011

0

08/4996104-7

DANIEL DUMITRASCU

Y0072420F

BADALONA

18/09/2016

3173BJX

300

LSV

0011

0

08/4996105-9

DANIEL DUMITRASCU

Y0072420F

BADALONA

18/09/2016

3173BJX

300

LSV

0011

0

08/4996109-0

DANUT BANICA

Y0063042J

TERRASSA

18/09/2016

6497HGL

300

LSV

0011

0

08/4996111-4

ALINA KARAPEYTAN

X9602415F

S COLOMA GRAMENET

18/09/2016

6391CMK

300

LSV

0011

0

08/4996114-0

DORYS ESPERANZA SANTIAGO CARRERO

42286616N

PALAMOS

18/09/2016

2190BXL

300

LSV

0011

0

08/4996136-3

DANIEL LOPEZ ORTIZ

47168161Z

VACARISSES

18/09/2016

3059JKK

300

LSV

0011

0

08/4996142-4

SILVESTRU MIHAI TANTAU

X8913373E

MANRESA

18/09/2016

3096DMN

300

LSV

0011

0

08/4996146-6

MA TERESA SANCHEZ CEREZO

07950044W

PINEDA DE MAR

18/09/2016

V 7250GL

900

LSV

0011

0

08/4996162-0

BATORDAZ SL

B66501446

BARCELONA

18/09/2016

2439JFW

300

LSV

0011

0

08/4996172-2

JOSEFA HARO PEREZ

33895135N

SABADELL

18/09/2016

7837GTH

300

LSV

0011

0

08/4996173-4

JOSEFA MORENO CORTES

36554334C

BARCELONA

18/09/2016

0682DZS

300

LSV

0011

0

08/4996176-4

XAVIER CALVET RUBIO

46762191V

BARCELONA

18/09/2016

5896HYP

300

LSV

0011

0

08/4996208-2

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

26/09/2016

6345HYH

160

LSV

0011

0

08/4996279-3

MA DE LOS DOLORES NAVARRO MUÑOZ

34762543K

CASTELLGALI

23/09/2016

9547BHM

300

LSV

0011

0

08/4996307-4

MELENIA CAPITAL SL

B64241532

BARCELONA

29/09/2016

9729JFZ

300

LSV

0011

0

08/4996333-0

PROYECTOS Y OBRAS UNIVERSAL

B65855652

BARCELONA

23/09/2016

0311GVD

300

LSV

0011

0

08/4996346-3

CARLOS EDUARDO TRAVIESO BURGUET

26565574E

CANET DE MAR

28/09/2016

7569JGK

300

LSV

0011

0

08/4996375-5

CANO INTERACTIVE

B66175449

BARCELONA

23/09/2016

7390JHL

900

LSV

0011

0

08/4996406-6

JORDI NUÑEZ TALON

43534344J

BARCELONA

27/09/2016

4722GDS

300

LSV

0011

0

08/4996430-9

FRANCISCO ESPINAR MARQUEZ

27168637W

MANRESA

26/09/2016

B 6110VN

300

LSV

0011

0

08/4996436-4

RUTH MIRYAM ESPINACH CALVET

38813260R

PREMIA DE MAR

29/09/2016

4059FSJ

300

LSV

0011

0

08/4996507-0

CORMAN SPECIALTY SLU

B65150518

MANRESA

28/09/2016

2919GYH

300

LSV

0011

0

08/4996522-1

ZEMSANIA S L

B63130074

BARCELONA

23/09/2016

1950CXC

300

LSV

0011

0

08/5118292-6

ESTEFANIA JIMENEZ CASTRO

32068559G

TORDERA

21/08/2016

3951DZH

200

VEH

0010

0

08/5119957-0

EDISON ALFREDO ANCHUNDIA URIÑA

26071824J

BARCELONA

12/07/2016

B 7756UJ

200

VEH

0010

0

08/5267799-9

KHALID BENNJAAFER

X0826177V

ALBINYANA

24/08/2016

8890FHG

80

VEH

0026

0

08/5278249-2

JORDI ANENTO QUERALT

38094867J

VIC

31/08/2016

9187HHN

200

VEH

0010

0

08/5279870-4

IVAN CALZADO CHIA

38858123Z

MATARO

12/08/2016

8507DWL

500

CON

0001

4

08/5280626-3

JESUS ORTIZ GOMEZ

44996956D

LA FATARELLA

09/08/2016

MU5310BP

1500

SOA

0002

0

08/5286576-0

JUAN JOSE CALVO MONCAU

43409128D

BARCELONA

27/08/2016

C4713BLS

200

VEH

0010

0

08/5287973-0

GERARD VELASCO SUBIRANA

47441907Z

EL MASNOU

14/08/2016

C5759BST

200

VEH

0010

0

08/5291552-6

CARMEN BOSQUE RAMOS

47651290M

S PERPETUA DE MOGUDA

15/09/2016

GI5659BB

1500

SOA

0002

0

08/5293864-2

ORIOL BRANZUELA CONTRERAS

43685310F

BADALONA

25/08/2016

1140CDZ

200

VEH

0010

0

08/5298055-7

PILAR SALGUERO MORENO

53652611M

MONTCADA I REIXAC

04/08/2016

B 1016SB

200

VEH

0010

0

08/5300466-1

ANTONIO GATA DELGADO

36498335A

CERDANYOLA VALLES

02/08/2016

0101BPF

200

CIR

0151

4

08/5301375-9

YOEL CORDOBA BARRENECHEA

37166551T

FINESTRAT

09/09/2016

3556FDJ

1500

SOA

0002

0

08/5302358-8

NINA SANTIAGO SANTIAGO

47176216L

SABADELL

29/07/2016

B 8369XC

200

VEH

0010

0

08/5304184-6

ANA MARIA CURTIDO TEJEDA

38560103M

GAVA

05/08/2016

9705CNX

200

VEH

0010

0

08/5304335-1

IVAN CALZADO CHIA

38858123Z

MATARÓ

12/08/2016

8507DWL

500

CON

0001

4

08/5304590-0

GLENDA MAGALI MOLINA ARROYO

39965104M

MATARÓ

12/08/2016

C5423BNK

200

VEH

0010

0

08/5304721-4

OSCAR MARTINEZ QUINTANO

46455173A

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

07/08/2016

B 8494UK

200

VEH

0010

0

08/5304722-6

OSCAR MARTINEZ QUINTANO

46455173A

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

07/08/2016

B 8494UK

1500

SOA

0002

0

08/5306394-1

FRANCESC TRAMUNS ORTIZ

26068658K

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

19/07/2016

7992FTG

500

CON

0001

4

08/5307240-5

TCHABUKI ZIVZIVADZE

X5376659H

BARCELONA

17/09/2016

LO0878 U

500

CON

0001

0

08/5307883-1

BULLI MARCO

X3527690L

PINEDA DE MAR

08/08/2016

C1134BBW

200

VEH

0010

0

08/5308009-2

ADRIAN SANCHEZ BLANCO

45964443R

CALELLA

18/07/2016

C7321BTB

200

VEH

0010

0

08/5308010-4

GHEORGHE CHIRIAC

Y2318244L

BARCELONA

19/07/2016

2333CMX

200

CON

0015

0

08/5310591-0

IVAN BRUSAU BOFILL

47152884D

SABADELL

29/07/2016

B 7638WY

1500

SOA

0002

0

08/5313733-1

JAVIER BLAZQUEZ CRUZ

53033855H

MONTCADA I REIXAC

13/08/2016

3295BSX

500

CON

0001

4

08/5313892-6

JAVIER LUIS COLL SOLER

40325313B

SALT

22/08/2016

B 8845XB

1500

SOA

0002

0

08/5314185-3

AMERICO GAMA BENTO

X0621541N

ZARAGOZA

17/06/2016

8859DYZ

200

CIR

0117

3

08/5316142-6

EUGENIA MARTINEZ RIOS

43497223Z

ALGECIRAS

07/08/2016

B 6803WY

80

CIR

0171

0

08/5317090-3

FRUTAS CATUS S L

B34148312

AGUILAR DE CAMPOO

05/09/2016

0695DZM

200

VEH

0010

0

08/5317953-2

M ODIN LOPEZ

X4019002M

RUBI

26/08/2016

B 9799WH

200

CON

0003

0

08/5318276-9

ANTONIO ABASCAL OBIOLS

33933210E

VIC

02/08/2016

B 8130OW

200

VEH

0010

0

08/5319868-4

FAST TRADE Ñ TECHNOLOGY SL

B66182205

S PERPETUA DE MOGODA

30/07/2016

6406GZV

200

VEH

0010

0

08/5320011-0

RICARDO RUIZ SUECO

52394818J

RIELLS DEL FAI (BIGUES I

16/08/2016

B 2083TT

1500

SOA

0002

0

08/5320012-2

RICARDO RUIZ SUECO

52394818J

RIELLS DEL FAI (BIGUES I

16/08/2016

B 2083TT

200

VEH

0001

0

08/5320593-9

JAIME DIAZ PERELLO

43431207P

PREMIA DE MAR

15/08/2016

8202FKC

200

CIR

0146

4

08/5322927-9

ABDERRAHIME EL HADI

X3378956A

VILAFRANCA DEL PENEDES

03/08/2016

8962DCM

200

VEH

0010

0

08/5331594-0

JUAN AMARILLO CARRERA

47984249Q

SANT PERE DE VILAMAJOR

29/08/2016

6074DDM

80

VEH

0018

0

08/5333841-5

DAVID MORENO FLORES

47899938T

TERRASSA

26/08/2016

L 2476AG

200

VEH

0010

0

08/5337245-0

ROBERT MAS NIETO

38829848Y

MATARÓ

19/08/2016

0648DPV

200

VEH

0010

0

08/5340673-1

ANA SERRANO MULERO

46457104W

PRAT DE LLOBREGAT, EL

30/08/2016

3840BCV

200

VEH

0010

0

08/5341873-3

JONATAN PESADO LUMBRERAS

52919413R

VILANOVA I LA GELTRU

16/08/2016

B 8561NG

500

CON

0001

4

08/5342003-1

ALEJANDRO MORENTE DOMINGUEZ

72891602W

VILANOVA I LA GELTRU

02/07/2016

8631GZB

500

CON

0003

0

08/5345708-2

YOLANDA ALSINA BLANCO

47156366H

CASTELLAR DEL VALLES

15/08/2016

6836BCG

200

VEH

0010

0

08/5345884-6

GIOVAN BATTISTA ITALIANO

X7307213K

BARCELONA

10/08/2016

5912BHJ

1500

SOA

0002

0

08/5345892-1

JACINTO SALVADOR ARRIBAS

46820183A

RUBÍ

07/07/2016

B 7130SX

200

VEH

0010

0

08/5346410-1

DIEGO ALBERTO ENCARNACION LAPO

X8134255Y

PALAU SOLITA I PLEGAMANS

27/06/2016

C1040BTN

200

VEH

0010

0

08/6048739-4

JUAN MARTI VENTOSA LEITA

46126223E

CANYELLES

14/07/2016

2391GZJ

200

CIR

0058

0

08/6051224-5

ANTONIO BOFARULL SL

B61093738

BARCELONA

13/08/2016

2314CBN

200

VEH

0010

0

08/6051733-2

JORDI TORRENTE GONZALEZ

53128758T

MONTORNES DEL VALLES

28/07/2016

9086GFM

80

CIR

0167

0

08/6052339-0

JOSE GARCIA RIAL

40594604H

FIGUERES

11/08/2016

1839FVR

200

CIR

0117

0

08/6053640-5

ANTONIO NOGUERAS CORTES

50219234E

BARCELONA

07/08/2016

0849GJB

1000

LSV

0014

6

08/6053938-2

ANTONIO JOSE CALVENTE VALERA

45464580C

RUBI

14/08/2016

B 3235PV

1500

SOA

0002

0

08/6053939-4

ANTONIO JOSE CALVENTE VALERA

45464580C

RUBI

14/08/2016

B 3235PV

200

VEH

0010

0

08/6053967-9

CLETO GAMIT GARALDE

47590927V

BARCELONA

06/08/2016

B 1817TC

200

CIR

0031

0

08/6054041-1

ISAAC RODRIGUEZ SANCHEZ HORNEROS

46823315F

RUBI

08/08/2016

4728BYL

1000

LSV

0014

6

08/6054099-0

MIGUEL ANGEL ROCANO VILLA

45180584M

GAVA

15/08/2016

2476CTP

200

CON

0003

0

08/6054165-8

SERGIO SALVADOR RUZ

52917240J

VILADECANS

29/08/2016

4210DTZ

200

CIR

0054

4

08/6054399-1

JOSE MANUEL SALMERON SANCHEZ

36976896A

VILANOVA I LA GELTRU

18/08/2016

1430BFD

1500

SOA

0002

0

08/6054408-2

XUEKE YANG XIA

77049531Z

ALGECIRAS

15/08/2016

0339DJB

200

VEH

0010

0

08/6054544-3

ISMAEL GONZALEZ BENITEZ

53310284X

GAVA

20/08/2016

3061CRG

1500

SOA

0002

0

08/6054647-7

FAST TRADE Ñ TECHNOLOGY SL

B66182205

S PERPETUA DE MOGODA

25/08/2016

6406GZV

200

VEH

0010

0

08/6054649-0

AGUSTIN ONIEVA MOLERO

46625074A

RUBI

29/08/2016

9171CJX

200

VEH

0010

0

08/6055257-1

ARACELI VALENCIA HURTADO

X6356215G

MARTORELL

17/08/2016

C8026BTJ

1000

SOA

0002

0

08/6055504-7

SOUFIANE EL FARJANI

Y0299116S

SABADELL

19/08/2016

3089DGM

500

CON

0001

0

08/6055606-9

ESTEFANIA MALDONADO ORTIZ

45825097N

MAÇANET DE LA SELVA

19/08/2016

5402FCZ

200

VEH

0010

0

08/6055636-7

BATRAZ BOKHOV

X7091693B

SABADELL

19/08/2016

2018BHC

1500

SOA

0002

0

08/6055815-2

SERVICIOS INTEGRALES OSORIO S L

B63624027

L HOSPITALET DE LLOB

30/08/2016

1264DSK

200

VEH

0001

0

08/6056046-4

ADRIAN GHIORGHITA

Y2861431S

S MARIA PALAUTORDERA

26/08/2016

B 4852WN

200

CIR

0019

0

08/6056195-1

AMADOR DOMINGUEZ PEREZ

36295624Z

BARCELONA

29/08/2016

B 6089WJ

80

CIR

0167

0

08/6056199-3

FERNANDO ESTELLER GARCIA

46661558D

S FELIU DE LLOB

30/08/2016

M 0823MT

200

VEH

0010

0

08/6056498-0

ROBERTO DI STEFANO

Y4641797C

BARCELONA

27/08/2016

B 3073WG

80

CIR

0130

0

08/6056603-3

RENZO PAOLO CHAVEZ OSCCO

54409814W

S ADRIA DE BESOS

30/08/2016

1820HMC

200

VEH

0001

0

08/6056721-9

GSM AUTOMOCIO 2006 SL

B66059536

L HOSPITALET DE LLOB

29/08/2016

B 2618TD

200

VEH

0001

0

08/6056737-7

MICHEL ALEXANDRE CHERIGNY

X0111279M

EL MASNOU

26/08/2016

B 3497TH

200

VEH

0010

0

08/6056751-7

CARLES SANCHEZ PANIAGUA MONLLOR

48021401T

S PERE DE RIBES

10/09/2016

3785CNX

1000

LSV

0014

6

08/6056788-9

SAUL UREÑA FERNANDEZ

43560266Z

BARCELONA

29/08/2016

3901HWW

200

CIR

0101

0

08/6056990-0

LAURA GONZALEZ FLO

47416951J

ARGENTONA

29/08/2016

4768JNY

200

CIR

0031

0

08/6057209-0

DAVID SAENZ GOMEZ

43504482M

S CEBRIA VALLALTA

29/08/2016

C5455BTN

200

VEH

0010

0

08/6057210-2

DAVID SAENZ GOMEZ

43504482M

S CEBRIA VALLALTA

29/08/2016

C5455BTN

1000

SOA

0002

0

08/6057678-0

VERONICA BIBIAN SOLER

46798312M

EL PRAT DE LLOBREGAT

30/08/2016

8142BVG

200

VEH

0010

0

08/6057690-3

DIDIER PICAS TOLEDO

44422964M

CASTELLDEFELS

01/09/2016

2839HJD

200

VEH

0010

0

08/6057788-3

DEIVID JULIAN QUIROGA ORTIZ

39444492K

BARCELONA

02/09/2016

8728BZB

200

VEH

0010

0

08/6057903-9

MANUEL PEÑA LOPEZ

39139281C

TERRASSA

31/08/2016

1179FZL

1500

SOA

0002

0

08/6057971-4

JOSE CARO VERDEJO

47788508M

VILANOVA I LA GELTRU

07/09/2016

6503GYH

500

CIR

0020

4

08/6057990-4

WIFREDO POCH MASFARRE

38500308X

BARCELONA

01/09/2016

5523DNH

200

CIR

0082

0

08/6057991-6

WIFREDO POCH MASFARRE

38500308X

BARCELONA

01/09/2016

5523DNH

200

CIR

0085

0

08/6058069-4

MARTIN SANCHEZ CERRILLO

46363473G

PIERA

02/09/2016

T 2212BD

200

VEH

0016

0

08/6058250-8

ANA HERRANZ BOSCH

36914946S

S CEBRIA VALLALTA

01/09/2016

8186CJJ

200

CIR

0031

0

08/6058626-8

MIGUEL MACAYA REBOLLOSO

23859152X

CUBELLES

09/09/2016

5552HGB

1000

LSV

0014

6

08/6058633-0

ISAAC GIL VALLDOSERA

47844490M

OLERDOLA

11/09/2016

5541BXX

1000

LSV

0014

6

08/6058725-5

DARIO TREVIÑO LOPEZ

47834071M

SANT FELIU DE LLOBREGAT

09/09/2016

C8974BNR

1000

LSV

0014

6

08/6059776-0

JUAN AMARILLO CARRERA

47984249Q

SANT ANTONI DE VILAMAJOR

17/09/2016

B 4714VK

1000

LSV

0014

6

08/6060065-1

JAVIER CAMBRONERO PALLEJA

77107011V

TORRELLES DE FOIX

18/09/2016

B 7719US

1000

LSV

0014

6

08/6060791-2

ALEJANDRO BAJARANO RAMIREZ

47832085C

S FELIU DE LLOB

18/09/2016

8382DXJ

1000

LSV

0014

6

08/6060869-0

ARNAU SERRABOU POU

47817182K

GRANOLLERS

18/09/2016

6086FTP

1000

LSV

0014

6

08/6061039-0

AROA VILLANUEVA RAMOS

53638473N

CASTELLGALI

21/09/2016

0663CXZ

300

CIR

0052

2

08/6061856-7

FRANCISCO ARENAS GIMENEZ

45859134D

TERRASSA

20/09/2016

B 9635TP

1000

LSV

0014

6

08/6062932-8

MARC FAUS MONTES

46629485K

RUBI

27/09/2016

5372BNC

1000

LSV

0014

6

08/6354063-0

FRANCISCO ANTONIO COSTAN BALLESTER

39889341G

SANT FOST DE CAMPSENTELL

28/06/2016

7145HKK

200

CON

0003

0

08/6535674-4

OSCAR PEREZ CAMBRA

52207329C

SANT QUIRZE DEL VALLES

13/02/2016

8613GZD

1000

CIR

0020

6

08/6719441-5

DAVID RODRIGUEZ SORIANO

46746443R

SABADELL

03/06/2016

6517JPD

100

CIR

0052

0

08/6739607-6

FRANCISCO P GATUELLAS GUILLEN

39289863K

MASNOU

30/06/2016

7062HTX

100

CIR

0052

0

08/6742578-7

JORDI SANS SOLE

44192060K

CORBERA DE LLOBREGAT

04/07/2016

4184JKJ

100

CIR

0048

0

08/6745204-0

JOSE MORALES DELGADO

25300698P

MATARÓ

03/07/2016

0938FBZ

100

CIR

0052

0

08/6745626-7

FRANCISCO JAVIER BAEZA VILAS

39661899D

REUS

29/06/2016

1981HGJ

100

CIR

0052

0

08/6758241-5

CARLOS TABLADA CARMONA

43424961H

RIPOLLET

19/07/2016

6758JNP

100

CIR

0052

0

08/6759237-2

FEDERICO ADELL GARCIA

34742944H

CASTELLAR DEL VALLES

04/07/2016

7945FJY

100

CIR

0052

0

08/6759436-8

JOSE LUIS CUNQUEIRO PAIS

33295834E

NEGREIRA

05/07/2016

9472HDF

100

CIR

0052

0

08/6760735-5

EDUARDO JOSE NAVA RODRIGUEZ

34754487S

CASTELLAR DEL VALLES

09/07/2016

1381DLV

100

CIR

0052

0

08/6761154-3

RAFAEL GALLEGO CLEDON

47648716F

SANT ADRIA DE BESOS

02/08/2016

5204JPF

100

CIR

0052

0

08/6762538-7

FRANCISCO JAVIER GUINDO RODRIGUEZ

45461763D

TERRASSA

25/07/2016

7148BJT

100

CIR

0052

0

08/6764058-5

DAVID CABALLERO LECHA

43404969J

CABRILS

30/07/2016

8186JRG

100

CIR

0048

0

08/6764104-3

JUAN VIZCAINO CUERVO

39348195W

CASTELLBELL I EL VILAR

03/08/2016

5307HRH

100

CIR

0052

0

08/6764597-7

ARTURO PARRILLA LOPEZ

39165134K

TERRASSA

09/08/2016

1166HCL

100

CIR

0052

0

08/6764677-9

JUAN CARLOS JUNQUERA SORIANO

39341234X

MANRESA

07/08/2016

5622FKS

100

CIR

0052

0

08/6764863-1

AHMED LAMKADMI

X7910248L

OLOT

10/08/2016

9941FPY

100

CIR

0052

0

08/6765075-5

MARTA IBARZ AGULLÓ

46561849M

SANT JOAN DESPÍ

27/07/2016

3851FVR

100

CIR

0048

0

08/6766028-6

JOSEP ALBERTI PRADERA

39351396Y

MANRESA

30/07/2016

1854JNK

300

CIR

0048

2

08/6766340-3

FCO JAVIER CABRERA ROSALES

43261006F

ARUCAS

15/08/2016

3629JNG

100

CIR

0052

0

08/6766541-0

CARMEN CALMAESTRA GARCIA

45491352C

TERRASSA

14/08/2016

6472GMJ

100

CIR

0052

0

08/6767528-7

ANTONIO MARTINEZ LOPEZ

38107539N

EL MASNOU

16/08/2016

2078DSD

100

CIR

0048

0

08/6769037-0

JAMAL BANDAIFAH

X6737565Z

SANTA OLIVA

23/08/2016

T 6781AW

100

CIR

0052

0

08/6769252-0

ANTONIO MARTINEZ LOPEZ

38107539N

EL MASNOU

16/08/2016

2078DSD

100

CIR

0048

0

08/6769378-4

MARTA IBARZ AGULLÓ

46561849M

SANT JOAN DESPÍ

27/07/2016

3851FVR

100

CIR

0048

0

08/6770319-4

GUILLEM CELADA PRIOR

47166990Q

BARBERA DEL VALLES

28/07/2016

8482GDJ

300

CIR

0052

2

08/6770386-4

JOSE ANGEL CASTEJON GALLEGO

37323194J

MONTMELO

26/07/2016

9461DXF

100

CIR

0052

0

08/6771082-0

ADIL EL HAFYAN MESMOUDI

48058199K

SABADELL

11/08/2016

5301CLY

100

CIR

0052

0

08/6771417-9

IVAN CALONGE RIVERA

46647362G

BARBERA DEL VALLES

30/07/2016

5520GJS

100

CIR

0052

0

08/6771932-7

ADIL EL HAFYAN MESMOUDI

48058199K

SABADELL

12/08/2016

5301CLY

300

CIR

0052

2

08/6771979-5

MIGUEL DENIS ACOSTA

54449466W

MOLLET DEL VALLES

12/08/2016

4241GXH

100

CIR

0052

0

08/6772447-1

ALBERT BENAGES LUPIAÑEZ

43445766P

SABADELL

02/08/2016

1960JJV

100

CIR

0048

0

08/6772455-6

ADIL EL HAFYAN MESMOUDI

48058199K

SABADELL

11/08/2016

5301CLY

100

CIR

0048

0

08/6772596-1

DIEGO FERNANDO TERREROS VILLAFAÑE

X4679279K

MONTCADA I REIXAC

15/08/2016

2165FTR

100

CIR

0048

0

08/6772739-1

ADIL EL HAFYAN MESMOUDI

48058199K

SABADELL

11/08/2016

5301CLY

100

CIR

0048

0

08/6773032-5

ALBERT BENAGES LUPIAÑEZ

43445766P

SABADELL

26/08/2016

1960JJV

100

CIR

0048

0

08/6773178-5

MANUEL ASENSI BATLLE

38086846L

BARCELONA

04/08/2016

5604JPR

100

CIR

0052

0

08/6773300-4

RAQUEL CORDERO RIBA

47643437H

CERDANYOLA DEL VALLES

17/08/2016

4449GXS

100

CIR

0052

0

08/6773324-7

RAQUEL CORDERO RIBA

47643437H

CERDANYOLA DEL VALLES

19/08/2016

4449GXS

100

CIR

0052

0

08/6773434-3

PEDRO DA SILVA COUTO

33904577R

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

25/08/2016

1938HPB

100

CIR

0048

0

08/6773978-2

VICENTE PACH ESTALLO

43714055W

BENAVENT DE SEGRIA

31/08/2016

6165JFJ

300

CIR

0052

2

08/6774809-6

PEDRO DA SILVA COUTO

33904577R

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

30/08/2016

1938HPB

100

CIR

0052

0

08/6774834-0

JOSE JULIAN ABAD CANTERO

06239758L

ALCÁZAR DE SAN JUAN

25/08/2016

3122JFX

100

CIR

0052

0

08/6774887-0

RAMON FRESNEDA SAEZ

46572340P

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

16/08/2016

9439GWY

100

CIR

0052

0

08/6775515-0

IVAN LOPEZ RUIZ

47679703J

SEGUR DE CALAFELL

08/08/2016

7071BPK

100

CIR

0052

0

08/6775534-4

ARMENGOL GRAUS MITJANS

78088049J

JUNEDA

26/08/2016

0400JDH

100

CIR

0052

0

08/6776134-6

MARIA DOLORES CRISPULO ALONSO

37381514M

GUADALAJARA

20/08/2016

7317JLX

100

CIR

0048

0

08/6776226-5

RAMON FAURA PEDRALS

77735415S

COLLBATO

22/08/2016

1575HRC

100

CIR

0048

0

08/6776642-1

CARLES GESTI SENAR

45477638Z

TERRASSA

07/08/2016

4152JPC

100

CIR

0052

0

08/6776763-2

DOMENEC GARCIA FERNANDEZ

38789183M

ARENYS DE MUNT

02/09/2016

5629GLB

100

CIR

0052

0

08/6776855-7

JAIME CASANELLAS ROSELL

40276151T

CAMBRILS

17/08/2016

3745HSC

100

CIR

0048

0

08/6776862-4

XUEMEI JIE

X2492572Q

MANRESA

14/08/2016

7265JGX

100

CIR

0052

0

08/6776937-3

RACHID MENSSOURI

39405374A

MANRESA

01/09/2016

4485DZD

100

CIR

0052

0

08/6776983-5

PEDRO EDUARDO CARRERAS DOMINGUEZ

45701546V

PUERTO DEL ROSARIO

02/09/2016

5871JPG

100

CIR

0052

0

08/6777063-3

DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ

39363507L

MANRESA

17/08/2016

1982JMF

100

CIR

0052

0

08/6777159-0

GABRIEL FERNANDEZ CASANOVAS

46594937L

CASTELLBELL I EL VILAR

11/08/2016

4278CCG

100

CIR

0052

0

08/6777240-0

DIEGO JORGE AVAKIAN

X7691309V

TERRASSA

14/08/2016

5670JJG

100

CIR

0052

0

08/6777266-0

RUBEN BENITO NAVARRO

25448616J

SALOU

01/09/2016

0125GXZ

100

CIR

0052

0

08/6777406-1

SANDRA REY CABANILLES

53603307J

PAIPORTA

03/09/2016

0876BSY

300

CIR

0048

2

08/6777410-9

OCTAVIO RODRIGUEZ HERRERA

Y0695743F

LORCA

21/08/2016

B 6724SZ

100

CIR

0052

0

08/6777622-0

FACUNDO GONZALEZ DE LAS HERAS

36907397X

TERRASSA

01/08/2016

8368GPW

100

CIR

0052

0

08/6777776-0

MA DELS ANGELS MASOT MINGUEZ

39306075H

MANRESA

01/09/2016

1152FGX

100

CIR

0052

0

08/6777797-3

DEBORA OLIVA GARCIA

45496158L

MARGANELL

04/09/2016

4040HKX

100

CIR

0052

0

08/6778102-3

PATRICIA AMINTA VALENCIA ALVARADO

45988955H

TERRASSA

13/08/2016

2405DHR

100

CIR

0052

0

08/6778106-5

ABDELLAH EL BOUNANI

Y2792745F

MANRESA

09/07/2016

3309GLB

100

CIR

0052

0

08/6778211-8

GAOYUAN ZHANG

X7131804X

BARBERA DEL VALLES

05/09/2016

0013JHH

100

CIR

0052

0

08/6778335-4

MA DELS ANGELS MASOT MINGUEZ

39306075H

MANRESA

03/09/2016

1152FGX

100

CIR

0052

0

08/6778358-0

ABDELLATIF EL AYDOUNI

X2649900R

SANT VICENÇ DE CASTELLET

03/08/2016

8606BLZ

100

CIR

0052

0

08/6778759-4

XAVIER ROCH DEUS

46748040B

CERDANYOLA VALLES

30/08/2016

4477GGM

100

CIR

0052

0

08/6778791-2

MANUEL GOMIZ OJEDA

27238691K

TERRASSA

05/09/2016

0713GBK

100

CIR

0052

0

08/6778866-5

JUAN YAGO CAELLES

78053753X

PALMA MALLORCA

05/09/2016

2442FGC

100

CIR

0052

0

08/6779007-8

JUAN CARLOS REBOLO VALIÑO

46055607Q

CERDANYOLA DEL VALLÈS

13/08/2016

8682CFN

100

CIR

0052

0

08/6779234-3

CARLOS CASTELLVI FABREGAT

36577071X

BARCELONA

26/08/2016

7374HWY

100

CIR

0048

0

08/6779239-7

FRANCISCO MANUEL FELEZ RAMOS

36562883J

PRAT DE LLOBREGAT, EL

16/08/2016

0638BKN

100

CIR

0048

0

08/6779397-0

ANTONIO GUERRERO GARCIA

39363724Y

MANRESA

28/08/2016

6446BGP

100

CIR

0052

0

08/6779471-6

GAOYUAN ZHANG

X7131804X

BARBERA DEL VALLES

25/08/2016

0013JHH

100

CIR

0052

0

08/6779502-0

CUILING ZHOU

X2217805F

CERDANYOLA DEL VALLES

29/08/2016

0950HWG

100

CIR

0052

0

08/6779543-3

FRANCISCO AGUILAR AGRAMUNT

39088030J

TERRASSA

25/08/2016

B 4807PU

100

CIR

0048

0

08/6779725-9

ANTONIO AMADOR CORTES

46728523K

MANRESA

06/08/2016

4628BMD

100

CIR

0052

0

08/6779905-0

JUAN JOSE GONZALEZ TORRES

46622697H

SABADELL

31/08/2016

9226FMR

100

CIR

0052

0

08/6780035-2

JOSEP BELMONTE GIMENO

47161728K

BARBERA DEL VALLES

27/08/2016

5977CRD

300

CIR

0052

2

08/6780084-4

LAURA PEREZ TOBARRA

34766487D

MANRESA

11/08/2016

2146DLB

100

CIR

0052

0

08/6780595-1

JESUS SANCHEZ SALINAS

43512888Q

CASTELLBELL I VILAR

13/08/2016

9082HHW

100

CIR

0052

0

08/6780624-8

ASMA SARGHINI

X9163491S

GRANOLLERS

16/08/2016

5132HXP

100

CIR

0052

0

08/6780887-8

OSCAR GONZALEZ BARA

39391808F

CASTELLBELL I EL VILAR

25/08/2016

B 0376MT

100

CIR

0052

0

08/6781059-4

JUAN CARLOS MURILLO ALOMIA

49812007X

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

19/08/2016

6417HTL

100

CIR

0052

0

08/6781305-0

LAURA LOZANO GUTSENS

46570391Z

AMETLLA DEL VALLES

21/08/2016

6009HKY

100

CIR

0052

0

08/6781369-8

AMERICA DE LOURDES CALDERON TRIVINO

X6287632F

MANRESA

07/09/2016

4009DRM

100

CIR

0052

0

08/6781430-2

KAREN MOVSISYAN

X2611300H

POBLA DE LILLET

07/09/2016

5430GZN

100

CIR

0052

0

08/6781456-3

OCTAVIO RODRIGUEZ HERRERA

Y0695743F

LORCA

28/08/2016

B 6724SZ

100

CIR

0052

0

08/6781667-3

BARBARA PATON HURTADO

46852829N

MADRID

01/08/2016

6952JNY

300

CIR

0052

2

08/6781779-3

LAURA PEREZ TOBARRA

34766487D

MANRESA

08/09/2016

8533DCV

100

CIR

0052

0

08/6781795-3

CRISTOBAL GIL

52592816G

AIGUAMÚRCIA

17/08/2016

7888HZX

100

CIR

0052

0

08/6781821-4

FEDERICO GARCÍA GUILLÉN

46137619X

BARCELONA

27/08/2016

9880JRG

100

CIR

0048

0

08/6781989-0

ANTONIO MANCEBO DIAZ

77095525P

CERDANYOLA VALLES

20/08/2016

4352GSN

100

CIR

0052

0

08/6782088-1

ESTER ALVAREZ

35074135D

BARCELONA

06/09/2016

1282JRD

100

CIR

0048

0

08/6782143-4

MODESTO JURADO LOPEZ

43523612E

TERRASSA

07/09/2016

1859DJT

100

CIR

0048

0

08/6782194-6

JUAN YAGO CAELLES

78053753X

PALMA MALLORCA

05/09/2016

2442FGC

100

CIR

0048

0

08/6782410-1

JUAN SALA FUENTES

39328307D

MANRESA

27/08/2016

7183FGD

100

CIR

0052

0

08/6782426-0

VANESA MOLINA PEREGRINA

44191668C

SEGUR DE CALAFELL

03/09/2016

6170CXW

100

CIR

0052

0

08/6782652-1

MARLENE ELVIRA OREGON ANTEZANA

25365171N

CERVELLO

25/08/2016

8257FHV

100

CIR

0052

0

08/6782787-3

FERNANDO MARTIN MARTIN

40461232T

FIGUERES

11/09/2016

1937DLS

100

CIR

0052

0

08/6782942-0

ANTONIO LOZANO RUIZ

47173670A

SABADELL

09/09/2016

5698BHS

100

CIR

0052

0

08/6783069-6

JUAN CARLOS GOMARIZ ZORRILLA

33965433E

CASTELLDEFELS

12/09/2016

0302JJZ

100

CIR

0048

0

08/6783085-0

DAVID JULBE DANYANS

46415945J

CERDANYOLA VALLES

12/08/2016

2225JLS

100

CIR

0052

0

08/6783213-4

MANUELA FERNANDEZ NAVA

39673955J

OVIEDO

22/08/2016

8074JLK

100

CIR

0052

0

08/6783292-0

JESUS MARTIN SALAGOMEZ

19880599C

BURJASSOT

10/09/2016

9045JCH

300

CIR

0052

2

08/6783427-6

ELSYS MILAGROS FELIZ MENDEZ

47182306Z

AP CO 387

08/08/2016

6787FKF

100

CIR

0052

0

08/6783442-8

ILYAS QAISER

X6877143M

CAMBRILS

06/09/2016

T 9550AV

100

CIR

0052

0

08/6783453-2

JUAN CARLOS RUIZ MATEOS

31520937N

CERDANYOLA VALLES

31/07/2016

4515GHF

100

CIR

0052

0

08/6783506-0

EDUARDO CAMPRUBI MORENO

78518304F

BARCELONA

21/08/2016

7868JNV

100

CIR

0052

0

08/6783581-9

RASVAN MARCEL MIHAESCU

X8215498J

CAMBRILS

24/08/2016

6809JRM

100

CIR

0052

0

08/6783718-4

CARLOS VALLDOSERA BRELL

35079085Z

BARCELONA

11/08/2016

4654JNG

100

CIR

0052

0

08/6783783-0

GUELFO GUILLERMO GAGLIARDI GARCIA

47724566A

ARBUCIES

12/08/2016

8582GYR

100

CIR

0048

0

08/6784022-2

ANGEL MANAU VILA

39251794V

MANRESA

27/08/2016

8201HPJ

100

CIR

0048

0

08/6784110-0

NICOLAE URECHE

X3267912A

VENDRELL, EL

29/08/2016

GI6903BJ

100

CIR

0052

0

08/6784255-3

MIGUEL PEREZ CANAL

45498455Q

TERRASSA

10/09/2016

4071HSS

100

CIR

0048

0

08/6784257-1

CHRISTIAN VIDAL BONAL

46649350Z

CERDANYOLA VALLES

10/09/2016

9675JFK

100

CIR

0048

0

08/6784267-4

JUAN CARLOS GOMARIZ ZORRILLA

33965433E

CASTELLDEFELS

12/09/2016

0302JJZ

100

CIR

0048

0

08/6784335-1

ALVARO MONERA RODRIGUEZ

46126273A

CASTELLDEFELS

11/08/2016

6153JKW

100

CIR

0048

0

08/6784381-8

ELISENDA CABRE MUNNE

43690383C

MARGANELL

04/09/2016

9830HNC

100

CIR

0052

0

08/6784399-6

JOSE LOPEZ GUILLAMON

43394833C

MANRESA

13/08/2016

2115GLP

100

CIR

0052

0

08/6784402-1

GIAN PAOLO BARAVALLE

X4890123R

SABADELL

30/08/2016

CR4377 V

100

CIR

0052

0

08/6784417-8

DAVID GONZALEZ DE LA CRUZ

46641388X

BARBERA DEL VALLES

08/09/2016

B 1306PP

100

CIR

0052

0

08/6784642-8

JOSEP MARIA OYONATE MELO

46601539C

CERDANYOLA VALLES

05/09/2016

1030FNJ

100

CIR

0052

0

08/6784654-4

DAVID LLORENS CORRETGER

44989829N

CASTELLBELL I EL VILAR

28/08/2016

3970HTP

100

CIR

0052

0

08/6784726-8

RAFAELA LATORRE IBAÑEZ

79272520F

SANT FELIU DE CODINES

31/08/2016

1281HPJ

100

CIR

0052

0

08/6784814-0

DOMINGO GARCIA FERNANDEZ

38789183M

ARENYS DE MUNT

09/09/2016

5629GLB

100

CIR

0052

0

08/6784818-2

SONIA QUESADA CASTRO

45487590F

CASTELLAR DEL VALLES

04/09/2016

1272BYJ

100

CIR

0052

0

08/6784903-0

JUAN SANCHEZ RUANO

47421510H

SABADELL

12/09/2016

3805GHN

100

CIR

0052

0

08/6784910-7

RAMON RODRIGUEZ CASTAÑEDA

77733246P

TARRAGONA

10/09/2016

4657DNG

100

CIR

0048

0

08/6785104-9

JUAN SANCHEZ RUANO

47421510H

SABADELL

24/08/2016

3805GHN

100

CIR

0052

0

08/6785293-1

PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ

77126426C

BARBERA DEL VALLES

10/09/2016

4969FRR

100

CIR

0052

0

08/6785330-7

JUAN SANCHEZ RUANO

47421510H

SABADELL

03/09/2016

1825BGV

100

CIR

0052

0

08/6785355-1

GAOYUAN ZHANG

X7131804X

BARBERA DEL VALLES

25/08/2016

0013JHH

100

CIR

0052

0

08/6785368-4

JUAN SANCHEZ RUANO

47421510H

SABADELL

31/08/2016

3805GHN

100

CIR

0052

0

08/6785453-1

LLUIS MARIA PRIETO SIERRA

77097122H

BARCELONA

04/09/2016

3929FMK

100

CIR

0052

0

08/6785512-0

VIATCHESLAV KOROLEV

X7275093D

LLORET DE MAR

07/09/2016

GI4763AV

100

CIR

0052

0

08/6785625-2

MA DEL CARMEN COLLELLDEMONT OSANO

77900174W

OLOT

07/09/2016

0961DLH

100

CIR

0052

0

08/6785642-2

TRINIDAD ROMERA SOCIAS

43116490T

CANET D ADRI

25/08/2016

8208CRD

100

CIR

0052

0

08/6785838-2

GAOYUAN ZHANG

X7131804X

BARBERA DEL VALLES

12/09/2016

0013JHH

100

CIR

0052

0

08/6785840-6

EUGENIO MANUEL ALVAREZ IZQUIERDO

46872445D

CERDANYOLA VALLES

26/08/2016

6776JMM

100

CIR

0052

0

08/6785923-0

RAFAELA LATORRE IBAÑEZ

79272520F

SANT FELIU DE CODINES

15/08/2016

1281HPJ

100

CIR

0052

0

08/6785976-3

MIGUEL MARIN PEREZ

37577788C

CASTELLBELL I VILAR

18/08/2016

1710CSS

100

CIR

0052

0

08/6786001-4

EUGENIO MANUEL ALVAREZ IZQUIERDO

46872445D

CERDANYOLA VALLES

18/08/2016

6776JMM

100

CIR

0052

0

08/6786030-0

ALBERT SALAS DALMAU

45497671Z

TERRASSA

14/08/2016

0558FYV

100

CIR

0052

0

08/6786356-2

ISMAEL VALTUEÑA MARTINEZ

43431859Q

MADRID

03/09/2016

4860HPF

100

CIR

0052

0

08/6786414-7

ALEJANDRO I GUILLEN LOPEZ

37747153J

CAMBRILS

10/09/2016

0266FHM

100

CIR

0052

0

08/6786488-2

MATTEO MARÍA BUZZI

X3000737L

MARTORELL

29/08/2016

6154JMG

100

CIR

0048

0

08/6786614-2

EUGENIO MANUEL ALVAREZ IZQUIERDO

46872445D

CERDANYOLA VALLES

19/08/2016

6776JMM

100

CIR

0052

0

08/6786710-9

RON HELI TEIXEIRA PUIGGROS

39383797T

MANRESA

01/09/2016

0635JPR

100

CIR

0052

0

08/6786919-7

EL HASSAN EL QASEMY

X5250628G

BARCELONA

19/08/2016

6257HNW

100

CIR

0048

0

08/6786941-6

JOSE ANTONIO CALLEJA CAMBRONERO

02623822M

MADRID

14/08/2016

3044DBS

100

CIR

0052

0

08/6787073-1

AGUSTIN CAPARROS LOSILLA

37267439X

VILANOVA DEL VALLÈS

14/08/2016

9463HWJ

100

CIR

0052

0

08/6787220-0

PRINCE KWABENA OPPONG

Y0394786M

SANTA COLOMA DE GRAMENET

13/08/2016

6477GMX

100

CIR

0048

0

08/6787470-0

DOMINGO GARCIA FERNANDEZ

38789183M

ARENYS DE MUNT

05/09/2016

5629GLB

100

CIR

0052

0

08/6787798-0

MARTA IBARZ AGULLÓ

46561849M

SANT JOAN DESPÍ

02/09/2016

3851FVR

100

CIR

0048

0

08/6788096-8

LAURA PEREZ TOBARRA

34766487D

MANRESA

13/09/2016

8533DCV

100

CIR

0052

0

08/6788138-2

JOSE OSCAR BLANCO T

71421378F

BARCELONA

28/08/2016

3789BRS

100

CIR

0048

0

08/6788571-9

MONTSERRAT GRAU COROMINAS

39111071P

TERRASSA

19/08/2016

3620BMS

100

CIR

0048

0

08/6788780-7

VICTOR CASTAÑO MENGUIANBO

46601779F

SANT FELIU DE CODINES

14/09/2016

9866HMM

100

CIR

0048

0

08/6788939-1

SONIA QUESADA CASTRO

45487590F

CASTELLAR DEL VALLES

03/09/2016

1272BYJ

100

CIR

0052

0

08/6789367-0

LAURA PEREZ TOBARRA

34766487D

MANRESA

10/09/2016

8533DCV

100

CIR

0052

0

08/6789438-8

DOMINGO GARCIA

38789183M

ARENYS DE MUNT

12/09/2016

5629GLB

100

CIR

0052

0

08/6789559-7

MARIA TORRENTS COLL

46130291L

GARRIGA

02/08/2016

3033GCY

100

CIR

0048

0

08/6789956-6

MARIELA DEL CARMEN QUESADA VILASECA

49219459B

SABADELL

04/08/2016

1705JRF

100

CIR

0052

0

08/6790292-2

IGNASI ABEL AGUAVIVA RUIZ

53122687R

TERRASSA

09/08/2016

9842BSF

100

CIR

0052

0

08/6790422-4

SERGIO GOMEZ MARTIN

79014196L

LLORET DE MAR

15/09/2016

6518JNL

100

CIR

0048

0

08/6790458-8

JAIME GARCIA MARQUINO

46063867L

PRAT DE LLOBREGAT (EL)

08/09/2016

6618GXG

100

CIR

0052

0

08/6790525-1

CRISTINA MARIN DURAN

38123406D

CERDANYOLA VALLES

27/08/2016

5938CRM

100

CIR

0048

0

08/6790578-5

JOSE CASTAÑO URPI

52596192E

S QUIRZE DEL VALLES

16/09/2016

8072FJM

100

CIR

0052

0

08/6791172-1

JAUME SAÑE PONS

77290599L

BALENYA

14/09/2016

9734JDX

100

CIR

0048

0

08/6791298-2

GUICHUN WANG

X4039139V

OLOT

08/09/2016

1658CNW

100

CIR

0048

0

08/6791537-7

GABRIEL GIL RODRIGUEZ

35003336G

CABRILS

15/09/2016

8457HLC

100

CIR

0052

0

08/6791606-0

GABRIEL ALIN ION

X8350591G

CERDANYOLA VALLES

13/09/2016

B 1806TZ

100

CIR

0052

0

08/6791686-9

JAVIER CASTRO URZAIZ

34752110F

SABADELL

23/08/2016

B 9510VY

100

CIR

0052

0

08/6792012-6

AHMED ES-SEMMAA ONSSARI

49828250S

TERRASSA

05/08/2016

2413CGR

100

CIR

0052

0

08/6792028-4

BIBIANA ESCARIO PARGA

45483233C

TERRASSA

30/07/2016

0641JBL

100

CIR

0052

0

08/6792214-7

FANZHEN KONG

Y0312912B

BARCELONA

11/08/2016

5949FGX

100

CIR

0048

0

08/6792325-5

MARIA JESUS PONTEVEDRA MARTINEZ

09748843V

LLORET DE MAR

16/09/2016

B 9272VS

100

CIR

0052

0

08/6792572-9

CHISTIAN ESLAVA NIETO

46808781D

CERDANYOLA DEL VALLES

18/09/2016

1369HSH

100

CIR

0052

0

08/6792653-9

MANUEL MORA RECHE

39302238E

SANT LLUIS

07/08/2016

2606BRV

100

CIR

0052

0

08/6792986-4

ELOI PERICH UBACH

43743103R

SOLSONA

17/09/2016

3014GPX

100

CIR

0052

0

08/6793050-8

DOMINGO GARCIA FERNANDEZ

38789183M

ARENYS DE MUNT

19/09/2016

5629GLB

100

CIR

0052

0

08/6793112-4

EUGENIO MANUEL ALVAREZ IZQUIERDO

46872445D

CERDANYOLA VALLES

25/08/2016

6776JMM

100

CIR

0052

0

08/6793537-6

ANNA VIVES GRAUPERA

38845419Y

ARENYS DE MUNT

18/09/2016

6898FMT

100

CIR

0052

0

08/6793544-9

ADOLFO ALVAREZ GONZALEZ

35078184X

CERDANYOLA DEL VALLES

26/08/2016

8100GMB

100

CIR

0048

0

08/6793819-5

BERNAT CARRERAS LAVERNY

46756741H

BARCELONA

15/08/2016

7387BDB

100

CIR

0048

0

08/6793938-2

OLGA SEVILLA PEREZ

46805921R

CERDANYOLA VALLES

14/09/2016

2514CWM

100

CIR

0052

0

08/6794038-6

ROSA MARIA ROIG GILI

36902882A

ARENYS DE MUNT

18/09/2016

6882FNP

100

CIR

0052

0

08/6794477-0

MARC GALCERAN ALIBERCH

38859368V

FRANQUESES DEL VALLÈS (LES)

21/08/2016

8942FTT

100

CIR

0048

0

08/6794792-7

LUIS M PRIETO

77097122H

BARCELONA

04/09/2016

3929FMK

100

CIR

0052

0

08/6794825-0

DAMIAN MATAMALA GARROS

39338170M

MANRESA

13/09/2016

0993JPW

100

CIR

0048

0

08/6795337-0

JUAN LLOP JIMENEZ

39883354C

ALBIOL

17/09/2016

7544JRV

100

CIR

0048

0

08/6795961-2

CLAUDIO RUIZ ROMERO

38432266W

S JOAN DESPI

26/08/2016

0505FMM

100

CIR

0052

0

08/6795962-4

CARLES GUILEMANY CASADAMON

37350769B

SANT VICENÇ DE MONTALT

26/08/2016

1811GWR

100

CIR

0052

0

08/6795995-4

MINGHUI HE

X5715926N

L HOSPITALET DE LLOB

23/08/2016

1620DTV

100

CIR

0052

0

08/6796255-8

MIREIA CEBEY MARTIN

47799320F

SANT FELIU DE LLOBREGAT

18/09/2016

1655DJX

100

CIR

0048

0

08/6796286-9

FRANCISCO BURGOS RUBIALES

72530146Z

SANT ADRIÀ DE BESÒS

26/08/2016

2236BHN

100

CIR

0052

0

08/6796344-7

AGUSTIN DANIEL BIANCHI

Y2363837A

SABADELL

12/09/2016

6836HRM

100

CIR

0052

0

08/6796376-3

TUDOR GUTA

X8119074M

ZARAGOZA

19/09/2016

8396JGL

100

CIR

0052

0

08/6796501-6

GOEL PEREZ GOMEZ

46803666T

CERDANYOLA DEL VALLES

25/08/2016

3637FHW

100

CIR

0052

0

08/6796530-2

CLAUDIO RUIZ ROMERO

38432266W

S JOAN DESPI

29/08/2016

0505FMM

100

CIR

0052

0

08/6796541-7

AGUSTIN DANIEL BIANCHI

Y2363837A

SABADELL

30/08/2016

6836HRM

100

CIR

0052

0

08/6796668-3

JUAN LLOP JIMENEZ

39883354C

ALBIOL

17/09/2016

7544JRV

100

CIR

0048

0

08/6796756-0

JIMMY POOL LEVANO APONTE

21780685F

BARCELONA

25/08/2016

1689JRH

100

CIR

0052

0

08/6796837-0

GOEL PEREZ GOMEZ

46803666T

CERDANYOLA DEL VALLES

24/08/2016

3637FHW

100

CIR

0052

0

08/6796928-3

OSCAR GARCIA MARTIN

37385789W

BARCELONA

16/09/2016

B 5015TC

100

CIR

0052

0

08/6797187-1

TOMAS RUBIO SALAS

40971004T

SANT ANDREU DE LLAVANERES

25/08/2016

3302JJR

100

CIR

0052

0

08/6797340-4

VANESA GOMEZ BIELSA

38146368V

BARCELONA

13/08/2016

2291HTK

100

CIR

0052

0

08/6797383-0

CARLOS DOUGLAS SAMANIEGO MACAS

48214716T

RUBI

20/09/2016

1033CVZ

100

CIR

0052

0

08/6797402-0

COURTNEY CHOICE

Y4484771S

BARCELONA

20/09/2016

0233FPW

100

CIR

0052

0

08/6797442-1

TORCUATO MANUEL JIMENEZ OLMO

33866727D

SABADELL

10/08/2016

6585BDJ

100

CIR

0052

0

08/6798146-7

CARLOS SOTO TEY

40952954M

GRANOLLERS

15/08/2016

0868BYP

100

CIR

0052

0

08/6798157-1

LEE DOUGLAS JACKSON

X0752413Z

CASTELLDEFELS

22/08/2016

0113HYP

100

CIR

0052

0

08/6798218-6

JOSEP MARIA CASOLIVE LOPEZ

38103412W

GETXO

15/08/2016

7842FNC

100

CIR

0052

0

08/6798334-3

PALOMA HITA NAVAL

36575523A

BARCELONA

13/08/2016

6952HGY

100

CIR

0052

0

08/6798545-3

MAMOUTOU COULIBALY

X6523632G

MATARÓ

24/09/2016

0937CXS

100

CIR

0052

0

08/6798564-7

JOSE FELIX ABALOS VAZQUEZ

15149451H

LAS ROZAS

20/09/2016

2646FSH

100

CIR

0052

0

08/6798755-3

RAUL LUJAN GARCIA

22594881A

SEDAVI

25/09/2016

6896DTW

300

CIR

0052

2

08/6798886-8

ABDELKADER EL GHAZOUANI

X4397271Q

VIC

17/09/2016

2373DJB

400

CIR

0052

4

08/6799063-3

BOGDAN NICOLAE BARBU

X8484439S

VIC

24/09/2016

7333BSJ

100

CIR

0048

0

08/6799125-0

CRISTIAN A ALMADA

X3608181X

PRAT DE LLOBREGAT, EL

26/09/2016

9494FSX

100

CIR

0052

0

08/6799137-0

BOBO KEITA

Y2380365V

ARENYS DE MUNT

22/09/2016

CR7752 X

100

CIR

0052

0

08/6799347-0

MYRIAM BERNAL CAPEL

36516484M

BARCELONA

31/08/2016

1745DZJ

100

CIR

0052

0

08/6799500-0

LUCIA JUANA GONZALEZ MARTINEZ

38046141R

OLIVELLA

20/09/2016

1877HNK

100

CIR

0052

0

08/6799573-4

YAMILA CELESTE BARZOLA

X9241201P

SALOU

23/09/2016

5297HBZ

100

CIR

0052

0

08/6799702-0

RAFAEL FUENTES ARCOS

30464587Y

PALMA MALLORCA

24/09/2016

AL1258 U

100

CIR

0052

0

08/6799831-0

SERGIO DURAN MARCELO

46786819N

PALLEJÀ

27/09/2016

3693JMX

100

CIR

0048

0

08/6799841-3

NOUR EDDINE MAGHNOUS

X3116604N

FRANQUESES DEL VALLES, L

25/09/2016

6226BYW

100

CIR

0048

0

08/6799878-9

MIRIAM SORIA SERRANO

46736036J

CANET DE MAR

26/09/2016

1702GRR

100

CIR

0052

0

08/6799905-3

ANDRES PLAZA ALVAREZ

40289640B

GIRONA

28/09/2016

7110HHL

100

CIR

0052

0

08/6800000-8

IGNACIO FELIX DEL CURA ANTON

51400018D

BARCELONA

15/09/2016

1351GLY

100

CIR

0048

0

08/6800104-9

PERE ROVIRO PARAREDA

77092273E

VIC

10/09/2016

4829DTH

100

CIR

0048

0

08/6800152-9

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MONIZ

X2368607K

TORRELLES DE LLOB

22/09/2016

9327CKK

100

CIR

0052

0

08/6800246-1

SANDRA TEJADA MARTOS

53066338W

BARBERA DEL VALLES

27/09/2016

4406CNR

100

CIR

0052

0

08/6800289-4

MONTSERRAT VIROLA MEMBRIVE

53120663R

LES FRANQUESES VALLE

26/09/2016

0748HDC

100

CIR

0052

0

08/6800347-7

SUSANA FERNANDEZ FERNANDEZ

45431585F

POLINYA

17/09/2016

0736DCM

100

CIR

0048

0

08/6800357-0

ANTONIO VILLORO MURCIANO

35091378W

SANT ADRIA DE BESOS

23/09/2016

8045FBJ

100

CIR

0048

0

08/6800402-6

VISITACION SASTRE ROMERO

52156148Z

BIGUES I RIELLS

28/09/2016

1775HSL

100

CIR

0048

0

08/6800498-0

ROSA MIRO ALBERT

78070963Q

ARENYS DE MUNT

26/09/2016

6352DSZ

100

CIR

0052

0

08/6800513-2

ANTONIA LOPEZ PULIDO

52146088M

CORRO DAVALL

24/09/2016

7861JKZ

100

CIR

0052

0

08/6800568-0

JUAN CRUZ BARTOLOME

39850095L

PINEDA DE MAR

25/09/2016

1069HJK

100

CIR

0052

0

08/6800570-3

JOAQUIN IBAÑEZ ANDREU

37776435Q

S COLOMA GRAMANET

25/09/2016

9300HKY

100

CIR

0052

0

08/6800632-0

DAVID JUAN CAPDEVILA

46618236L

ESPLUGUES DE LLOB

18/08/2016

4686HJV

100

CIR

0052

0

08/6800698-8

WILLIAM PASCAL PASCAL AMANKWAH

X3802726K

TARRAGONA

20/09/2016

7578BBD

100

CIR

0052

0

08/6800713-0

JUAN JOSE PONS PAGA

47620074T

DELTEBRE

21/09/2016

7171JKT

100

CIR

0052

0

08/6800741-4

FRANCISCO PATERNA IBARRA

40943731M

VALLROMANES

23/08/2016

1871CTC

100

CIR

0052

0

08/6800796-8

MARTA GONZALEZ FERNANDEZ

72529901E

SANT ADRIA DE BESOS

19/09/2016

0118DYC

100

CIR

0052

0

08/6800802-9

HAMID EL LOUAH

X3719887M

LES FRANQUESES VALLE

28/09/2016

9329CPK

100

CIR

0052

0

08/6800927-1

NOEMI ESCRICHE QUIÑONES

43515733D

S VICENC DELS HORTS

29/09/2016

8106GNH

100

CIR

0052

0

08/6800928-3

ANTONIO VALLECILLOS CORRAL

40949577D

BARCELONA

28/09/2016

9331JGF

100

CIR

0052

0

08/6800939-8

BANGALLY TUNKARA

X5389963M

S ANTONI VILAMAJOR

20/09/2016

3987BDJ

100

CIR

0048

0

08/6800974-5

FRANCISCO MARTIN RIANCHO

02909646P

S JOAN DESPI

02/09/2016

0211HRG

100

CIR

0052

0

08/6800997-7

FERNANDO RIPOLL ESCANDELL

41229080Q

NUESTRA SEÑORA DE JESUS

19/09/2016

3662DTS

100

CIR

0052

0

08/6801074-9

LAHCEN THAINA

X1445543Q

CALAFELL

28/09/2016

B 7247JN

100

CIR

0052

0

08/6801083-0

PABLO VELAZ CORBALAN

47944853L

S JUST DESVERN

27/09/2016

6512HPL

100

CIR

0048

0

08/6801112-2

ALBERTO JAVIER FUGUET SERRANO

41742600S

CIUTADELLA MENORCA

14/08/2016

9951HPL

100

CIR

0052

0

08/6801190-7

JOSE SALGUERO AMAYA

53289355B

SANT ADRIA DE BESOS

15/08/2016

B 0909SU

100

CIR

0052

0

08/6801207-7

MARGARITA TICO LATORRE

43403578W

S JUST DESVERN

02/09/2016

7255GSS

100

CIR

0052

0

08/6801220-5

JORDI RUBIS SOLA

43513899S

PREMIÀ DE MAR

31/08/2016

7558JJY

100

CIR

0048

0

08/6801226-0

AMBROS VILCHES RODRIGUEZ

33915995B

BADALONA

26/09/2016

2670BNW

100

CIR

0048

0

08/6801241-2

SANDRA CASANOVA ORIOL

38113409V

CASTELLDEFELS

01/09/2016

4908JBS

100

CIR

0052

0

08/6801327-6

OMAR NAVARRO CAMPOS

38844392Z

PREMIA DE DALT

25/09/2016

0285BRK

100

CIR

0052

0

08/6801388-0

ANA MA MIRALLES PRUNERA

46221249N

CABRILS

22/09/2016

8666HTC

100

CIR

0052

0

08/6801418-9

FRANCISCO JOSE BERNAD LOPEZ

53061830W

EL MASNOU

26/09/2016

1907HBT

100

CIR

0052

0

08/6801420-2

JESUS ARJONA PULIDO

37781483G

S ADRIA DE BESOS

01/09/2016

0581CRM

100

CIR

0052

0

08/6801526-0

JORDI BADIA VALLES

46650489A

TERRASSA

28/08/2016

4016GPN

100

CIR

0052

0

08/6801531-9

JUAN RAMON PALA BALASCH

46569842V

L HOSPITALET DE LLOB

08/09/2016

2625HPN

100

CIR

0052

0

08/6801539-8

PEDRO TAPIA SIGUENZA

39172136P

TERRASSA

12/08/2016

B 2718VH

100

CIR

0052

0

08/6801548-9

MIGUEL FERRER BEANO

36524596K

BARCELONA

02/09/2016

8974FBP

100

CIR

0052

0

08/6801647-0

FRANCISCO JAVIER BEADE GOMEZ

43684816L

ARENYS DE MUNT

24/09/2016

1039DRF

100

CIR

0052

0

08/6801744-4

YOLANDA TUDELA CALLEJA

38836156N

MATARO

16/09/2016

B 0978WD

100

CIR

0052

0

08/6801798-6

ANTONIO JAVIER IGLESIAS RUEDAS

46645704W

CERDANYOLA VALLES

11/09/2016

7053BSB

100

CIR

0048

0

08/6801859-4

ELISABET GALLARDO ESPINAR

39724537H

SANT SALVADOR

27/09/2016

4980HXL

100

CIR

0052

0

08/6801907-0

ANTONIO ORTEGA RODRIGUEZ

45481611P

RUBI

27/09/2016

B 7883SM

300

CIR

0052

2

08/6801937-9

CATALINA PEREZ GARCIA

29021862W

COVES

20/09/2016

9495JLG

100

CIR

0048

0

08/6802083-4

MONTSERRAT MENGUAL CLAVERIA

49769017F

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')

23/09/2016

5528JDR

100

CIR

0048

0

08/6802090-8

FRANCISCO JOSE BERNAD LOPEZ

53061830W

EL MASNOU

25/09/2016

1907HBT

100

CIR

0052

0

08/6802184-0

MERITXELL VILA LOPEZ

44993638A

TERRASSA

30/09/2016

7901HJX

300

CIR

0052

2

08/6802235-1

RUBEN MARTIN CUADRA

45474266T

TERRASSA

03/09/2016

9189GZJ

100

CIR

0052

0

08/6802328-2

SIMON MULTER

Y4697128J

BARCELONA

03/09/2016

4966JGJ

100

CIR

0052

0

08/6802336-1

PSCAR PEREZ MURCIANO

46765577E

BADALONA

30/09/2016

2103HNK

100

CIR

0052

0

08/6802359-2

CESAR MERINO MASNOU

35106210E

BARCELONA

13/09/2016

Z 3999BN

100

CIR

0048

0

08/6802467-5

VICTOR MACIA GIL

37380779Y

S JOAN DESPI

10/09/2016

2768DMX

300

CIR

0052

2

08/6802495-0

JUAN MANUEL GOPAR

X6273931Z

TERRASSA

03/09/2016

7184BMY

100

CIR

0052

0

08/6802564-7

CARLOS SANCHEZ AVILERO

46598729Q

BELLPUIG

01/10/2016

2279CVX

300

CIR

0052

2

08/6802598-3

JUAN SEGURA BENITEZ

53064749T

S ADRIA DE BESOS

22/09/2016

0142JKT

100

CIR

0048

0

08/6802707-8

CYBELE BAÑOS GUIMARAES

53066893M

SANT ADRIA DE BESOS

03/08/2016

6905FNP

100

CIR

0052

0

08/6802794-9

ANTONIO ORTEGA RODRIGUEZ

45481611P

RUBI

07/09/2016

B 7883SM

100

CIR

0052

0

08/6802828-9

ORIOL MARTI CARRERAS

43449307F

BARCELONA

25/08/2016

1998DVK

100

CIR

0052

0

08/6802883-1

ISIDRO VAZQUEZ GOMEZ

28404339Y

LLORENÇ DEL PENEDES

07/08/2016

0737GMS

100

CIR

0052

0

08/6802996-4

JOSEP MARIA FONT EGEA

39350871X

MANRESA

02/10/2016

B 9161VC

100

CIR

0052

0

08/6803015-3

MARIA LOURDES REVIEJO SOLE

33871441P

SABADELL

21/08/2016

9410FGC

100

CIR

0052

0

08/6803142-0

CARMELO ANTONIO GUTIERREZ MOSQUERA

43405022C

BARCELONA

01/10/2016

3721JJD

100

CIR

0052

0

08/6803143-1

NONA IBARZ

40330932H

GIRONA

24/09/2016

8110JNL

100

CIR

0048

0

08/6803262-9

JOSE ANTONIO LLAMAS TORREGROSA

77290977Y

CALAFELL

06/08/2016

9381GFY

100

CIR

0052

0

08/6803292-3

AGUSTÍ PAL

46321661Y

BARCELONA

30/09/2016

1194HXF

100

CIR

0048

0

08/6803294-7

CARLOS SENAR SANCHEZ

45487249B

TERRASSA

01/10/2016

6499FBV

100

CIR

0052

0

08/6803301-4

ESTELA GARCIA FLOREZ

46808695S

CERDANYOLA DEL VALLES

01/10/2016

9811HFF

100

CIR

0052

0

08/6803329-9

ARMANDO PORTOLES PEREZ

34751978J

SABADELL

01/10/2016

3157HYN

100

CIR

0052

0

08/6803353-1

MANUEL CAPARROS TOLEDO

37353333E

EL PRAT DE LLOBREGAT

11/09/2016

8627JDN

100

CIR

0048

0

08/6803441-9

VICTOR CARMONA FLORES

39371000Z

MANRESA

28/09/2016

B 9782PC

100

CIR

0048

0

08/6803451-1

JORGE JUAN CASTAÑO GALVAN

34740078G

SABADELL

08/09/2016

6932FHB

100

CIR

0052

0

08/6803510-0

PAU MONTES RUBIO

53033451M

LLIVIA

23/09/2016

8625GJC

100

CIR

0048

0

08/6803543-4

ELISABETH GARCIA RODRIGUEZ

45988944F

TERRASSA

01/09/2016

1261CGW

100

CIR

0052

0

08/6803646-8

JOSE ANTONIO FERNANDEZ PERDIGUERO

47157276P

TORREDEMBARRA

07/08/2016

4199HSH

100

CIR

0052

0

08/6803654-2

YAORAN CHEN

X5633644R

MILLADOIRO AMES

26/09/2016

3233HNY

100

CIR

0052

0

08/6803660-8

FERMIN ELIAS PAQUEZ RUIZ

39360306S

MANRESA

18/09/2016

3188GSB

100

CIR

0052

0

08/6803661-0

LAURA SORIA VILLEGAS

35114367Z

S VICENC MONTALT

29/08/2016

5286GYB

100

CIR

0048

0

08/6803758-8

ANA MARIA MIRALLES PRUNERA

46221249N

CABRILS

29/09/2016

8666HTC

100

CIR

0048

0

08/6803817-9

DAVID YAW BOAKYE ASAMOAH

X4839402H

VIC

03/10/2016

B 1437UW

100

CIR

0052

0

08/6803867-2

JULIAN NAVARRO NAVARRO

37367162M

CERDANYOLA DEL VALLES

28/09/2016

5625HBS

100

CIR

0052

0

08/6803899-0

ARTUR GRAU GIRO

47278682C

BADALONA

29/09/2016

3226FRX

100

CIR

0048

0

08/6804040-7

CARLES SIN SALAS

46642120Y

CERDANYOLA VALLES

29/09/2016

8498GDJ

100

CIR

0052

0

08/6804090-7

JORGE RODRIGUEZ MARTINEZ

46026379K

LLERONA

01/10/2016

6803HRW

100

CIR

0048

0

08/6804127-2

JUAN MIGUEL CUEVAS MATILLA

37654213Q

BARCELONA

06/09/2016

7948CRF

100

CIR

0052

0

08/6804136-3

BENEDID YOEL POLANCO

Y0446701D

TERRASSA

18/09/2016

7463FBN

100

CIR

0052

0

08/6804147-8

MARLON SHUBERT MUÑOZ PLUAS

54168175R

MOLLET DEL VALLES

24/09/2016

5980JRL

100

CIR

0052

0

08/6804152-7

MANUEL BELENGUER HERNANDEZ

35012329G

CARDEDEU

27/09/2016

8555JKK

100

CIR

0048

0

08/6804244-1

ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ

53071394K

TERRASSA

18/09/2016

5956DXY

100

CIR

0052

0

08/6804382-2

SOULAIMANE AZERKAN

Y2982374R

MANRESA

13/09/2016

9127CRP

100

CIR

0052

0

08/6804513-0

JOAN DE SAN NICOLAS SANCHEZ

47775182L

TERRASSA

18/09/2016

9856JNR

100

CIR

0052

0

08/6804532-4

WILLIS DANIEL OCUMAREZ CONCEPCION

Y3278003B

L HOSPITALET DE LLOB

07/09/2016

6894FBH

100

CIR

0052

0

08/6804559-7

JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

38815207Q

MATARO

24/09/2016

9557CSV

100

CIR

0048

0

08/6804583-0

JOHN JAIRO BAUTISTA TORRES

X7293224Q

PINEDA DE MAR

07/09/2016

5787HNM

300

CIR

0052

2

08/6804608-5

MARIA CARMEN ALBELDA ROSES

20756848S

ALZIRA

03/10/2016

3226GPX

100

CIR

0052

0

08/6804610-9

ARIADNA RAMOS GARCIA

47602056Z

TORDERA

04/10/2016

1589CTN

100

CIR

0052

0

08/6804627-9

LUCIA LINUESA JUNQUERO

39167783W

VACARISSES

23/09/2016

6877CDF

100

CIR

0052

0

08/6804724-2

LICA NATALIA DRAGUSAN

X6743121G

RODA DE BARA

30/09/2016

7073HBN

100

CIR

0048

0

08/6804774-6

WILMER ESTEBAN AGUILAR MENDOZA

03172003G

MADRID

15/08/2016

0009DRG

100

CIR

0052

0

08/6804776-4

JUAN TAMARIT BENSI

19851785W

VALENCIA

11/08/2016

8020JMC

100

CIR

0052

0

08/6804777-6

QUERALT GRAMUNT ORIOL

46684393M

MOLINS DE REY

15/08/2016

1887HXR

100

CIR

0052

0

08/6804801-5

MONICA CALVO ARTIGAS

38813442E

ARENYS DE MAR

30/09/2016

2973HYT

100

CIR

0052

0

08/6804809-4

ALBERT BARRACHINA ROBERT

47482671E

XERTA

04/10/2016

4022BZT

100

CIR

0052

0

08/6804820-9

PATRICIA FERNANDEZ CUENCA

53232591B

QUARTELL

04/10/2016

5218JGH

100

CIR

0052

0

08/6804867-7

DANIEL HEREDERO MAÑAS

43441678Z

BARCELONA

01/10/2016

2739FFS

100

CIR

0052

0

08/6804906-2

DAVID GUTIERREZ MAGALLANES

46605042G

MOLLET DEL VALLES

02/10/2016

3881FGC

100

CIR

0052

0

08/6804962-7

DAVID COMABASOSA MUNNE

38102288M

PINEDA DE MAR

05/09/2016

0407JKS

100

CIR

0048

0

08/6804996-3

TAO WU

X3449828N

MATARÓ

10/09/2016

4807BCH

100

CIR

0048

0

08/6804997-5

CARLOS YAGUES LOPEZ

36502954E

BARCELONA

24/09/2016

4466FPK

100

CIR

0052

0

08/6805022-0

FRANCESC POY DOMENECH

39174811S

TERRASSA

07/09/2016

9443BNV

100

CIR

0052

0

08/6805034-6

HAMZA ASGHAR

Y0217401L

BARCELONA

04/10/2016

7332BBW

100

CIR

0052

0

08/6805050-4

ANTONIO LUIS ANISA GONZALEZ

08833467H

NOVELDA DEL GUADIANA

05/10/2016

0075GHX

100

CIR

0052

0

08/6805065-6

JOAQUIN POCH GOICOECHEA

40281901T

CANYELLES (AYTO LLORET M

29/09/2016

5028JSC

100

CIR

0052

0

08/6805094-9

ANTONIO DEU ALSINA

38067597K

VILANOVA I LA GELTRU

19/08/2016

4019CYK

100

CIR

0052

0

08/6805124-7

AGUSTÍ PAL

46321661Y

BARCELONA

23/09/2016

1194HXF

100

CIR

0048

0

08/6805135-1

MIHAI STROE

X6547387T

REUS

12/08/2016

1134DGN

100

CIR

0052

0

08/6805142-9

SEBASTIAN DE LA TORRE SALVADOR

36565796M

BARCELONA

01/10/2016

0436HXG

100

CIR

0052

0

08/6805177-0

EDINSON JOSE RODRIGUEZ MOREIRA

49456048E

BADALONA

23/09/2016

2198BBP

100

CIR

0052

0

08/6805229-4

RAMON ROCA VENTURA

36552582Q

S ANDREU LLAVANERES

18/09/2016

V 7377GX

100

CIR

0048

0

08/6805235-5

MARTA PRAT CALMET

45461130C

TERRASSA

23/09/2016

9721HJH

100

CIR

0052

0

08/6805252-5

JUAN MORENO LORENZO

36512224T

BARCELONA

30/09/2016

5798FWJ

100

CIR

0052

0

08/6805272-0

IBRAHIMA DEMBA

X2776939B

SALT

02/10/2016

GI4546BJ

300

CIR

0052

2

08/6805285-9

MUHAMMAD ABBAS

Y3577687M

MAELLA

07/09/2016

5727BNH

100

CIR

0052

0

08/6805288-5

JOSE IGNACIO GOROSTIAGA CANALS

43694020T

BARCELONA

01/10/2016

7977HPM

100

CIR

0048

0

08/6805291-0

XAVIER LABAJOS ROBLES

40982102N

0000029

24/09/2016

6435JHM

100

CIR

0052

0

08/6805294-6

ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

38084471J

S QUIRZE DEL VALLES

26/09/2016

1819DLD

100

CIR

0052

0

08/6805375-0

MA ANGELES ARTIGALAS BOIXAREU

39364173H

BARCELONA

30/09/2016

4750JNP

100

CIR

0052

0

08/6805391-4

JESUS VALLADARES GOMEZ

36571121V

S QUINTI DE MEDIONA

02/10/2016

8977HYK

100

CIR

0052

0

08/6805398-1

JORGE PIÑOL MARTIN

37735228W

BARCELONA

02/10/2016

2642FXL

100

CIR

0048

0

08/6805444-3

MAURIZIO RIZZO

X1910490H

TERRASSA

04/10/2016

6652CPN

100

CIR

0052

0

08/6805468-0

FREDDY OSWALDO SALAZAR DIAZ

X9590935G

CERDANYOLA VALLES

28/09/2016

8640HVG

100

CIR

0052

0

08/6805481-9

ASIER ESCOBAR MORENTIN

72724798V

VITORIA GASTEIZ

11/08/2016

7440FZX

100

CIR

0052

0

08/6805513-5

ISAAC LOURENCO PINTO DUARTE

X9413530K

S COLOMA GRAMENET

24/09/2016

3731DJV

100

CIR

0052

0

08/6805553-6

JUAN ALEJO PEÑAFIEL PEREZ

48791862F

ALICANTE

30/09/2016

0721BSC

100

CIR

0052

0

08/6805556-6

JOSE SANCHEZ LOPEZ

45857812K

TERRASSA

01/10/2016

3591JLH

100

CIR

0048

0

08/6805632-2

KOS STANISLAW KAZIMIERZ

X6962307T

MADRID

03/10/2016

M 0123SW

100

CIR

0052

0

08/6805637-6

LAURA PEREZ GIMENEZ

43546436F

BADALONA

23/09/2016

0260HVH

100

CIR

0052

0

08/6805642-5

JOSE LUIS RUIZ MACIAS

45479867N

TERRASSA

02/10/2016

5602BRJ

100

CIR

0048

0

08/6805678-9

ANTONIO CASALS GARCIA

46554516D

S JOAN DESPI

15/08/2016

0246HRJ

100

CIR

0052

0

08/6805717-4

OSCAR MEMBIELA SANTANA

38145010Q

VILANOVA I LA GELTRU

27/09/2016

1569JJM

100

CIR

0052

0

08/6805724-7

GERARDO ALSINA PEREZ

37683322F

S FELIU DE LLOB

15/08/2016

6028FRW

100

CIR

0052

0

08/6805725-9

FCO JAVIER VERA RAJA

46048175J

BADALONA

21/09/2016

3795CLJ

100

CIR

0048

0

08/6805751-0

MANUEL CRISTO CABALLOL

39345714M

BLANES

21/08/2016

3015BKT

100

CIR

0052

0

08/6805757-5

MONTSERRAT GRAU LOPEZ

39347978S

MANRESA

30/09/2016

0332HVL

100

CIR

0052

0

08/6805759-9

SARA POZO DOMINGUEZ

45881508G

TERRASSA

04/10/2016

9003JKV

100

CIR

0052

0

08/6805789-3

EMILIO ANTONIO ROZAS IGLESIAS

76147934V

MATARO

05/10/2016

2882GWN

100

CIR

0052

0

08/6805814-8

VALENTIN ISLA ORTIZ

52391841A

MONTCADA I REIXAC

15/09/2016

9664DKY

100

CIR

0052

0

08/6805852-5

OSCAR HERNANDEZ DORTA

54049502P

VILASECA

02/10/2016

4891BTY

100

CIR

0052

0

08/6805865-3

JAKOB ALEXANDER ESKO

X4594821L

CABRILS

08/09/2016

5871CTK

100

CIR

0052

0

08/6805904-9

LEOPOLDO GOMEZ CALLEJON

39357321C

MANRESA

20/09/2016

8417GKC

100

CIR

0052

0

08/6805909-2

ROBERTO TEJERO YUNQUERA

46741977C

S COLOMA GRAMENET

24/09/2016

9584JMR

300

CIR

0048

2

08/6805949-3

FRANCESC MIQUEL IBAÑEZ PONS

46532834Q

CARDEDEU

29/09/2016

B 1775TB

100

CIR

0052

0

08/6805958-4

BALBINA RODRIGUEZ LOPEZ

35003454F

OLOT

02/10/2016

0331GTB

100

CIR

0052

0

08/6805966-3

MATIAS NICOLAS CURATELLI SHEREM

21767992X

BARCELONA

18/09/2016

1306DST

100

CIR

0052

0

08/6805998-1

LAURA RIMBAU OLLE

45857940B

TERRASSA

01/10/2016

1434CYL

100

CIR

0048

0

08/6806013-3

JESSICA SERATE SAN MILLAN

46707681V

ALELLA

08/09/2016

9887CMV

100

CIR

0052

0

08/6806048-5

ABDELLAH EL BOUNANI

Y2792745F

MANRESA

18/08/2016

3309GLB

100

CIR

0052

0

08/6806111-3

MIRIAM DURAN QUIROS

45639261Q

TERRASSA

16/09/2016

2373HCG

100

CIR

0052

0

08/6806121-6

OLGA LUCIA VANEGAS VARGAS

39507090J

AVINYO

18/09/2016

1093HFY

100

CIR

0052

0

08/6806147-7

LAIA SANGORRIN IRANZO

40996028T

BARCELONA

25/09/2016

9567FMP

100

CIR

0052

0

08/6806188-6

ANTONIO HERNANDEZ MANZANO

37787805R

TORDERA

29/09/2016

0346CDY

100

CIR

0052

0

08/6806254-3

FCO JAVIER FERNANDEZ GUTIERREZ

36934978Z

MONTGAT

30/09/2016

6813BTL

100

CIR

0052

0

08/6806270-1

SADEK SEGHIR

X3117259T

L HOSPITALET DE LLOB

30/09/2016

0703BRC

100

CIR

0052

0

08/6806296-9

ISMAEL AMBEL PEREA

53072376Z

LLAGOSTERA

01/10/2016

GI6703AY

100

CIR

0052

0

08/6806325-0

DANIEL PUNSOLA SOLE

40554545W

SALOU

29/09/2016

8248HZR

100

CIR

0048

0

08/6806377-2

INMACULADA ZALABARDO BOSCH

39332371W

BARCELONA

23/09/2016

6024HRJ

100

CIR

0048

0

08/6806391-9

DANIEL VIVES JENNY DESCAMPS

40519623V

BARCELONA

16/09/2016

3851HFJ

100

CIR

0048

0

08/6806456-9

IVAN COLLADO FERNANDEZ

44987304V

BARCELONA

18/09/2016

2997HBT

100

CIR

0052

0

08/6806463-1

MARIA ORTIZ SANS

43690943M

TERUEL

21/09/2016

7222GSY

100

CIR

0048

0

08/6806464-3

MARCOS GASPAR RUIZ

35072147E

CASTELLCIR

28/09/2016

9282HWL

100

CIR

0048

0

08/6806514-1

MARIA ANGELS ALTIMIRAS SORIANO

39145562E

TERRASSA

30/09/2016

5885BWJ

100

CIR

0052

0

08/6806553-0

MARIA DEL PILAR FREIXANET SOLERVICENS

39335722H

MANRESA

28/09/2016

0754FMZ

100

CIR

0048

0

08/6806589-0

OSCAR LUIS JUARRANZ MORATILLA

03101470N

BARCELONA

25/09/2016

7865HWY

100

CIR

0052

0

08/6806609-6

ESTER COLLADO OBRADORS

46741026N

EL VENDRELL

02/10/2016

B 7772UH

100

CIR

0052

0

08/6806644-3

INGRID MEDINA PORRAS

46941923G

SABADELL

01/10/2016

7070BHT

100

CIR

0052

0

08/6806656-4

SERGIO GIL BAQUERO

46654602E

MATARÓ

02/10/2016

5778GFH

100

CIR

0052

0

08/6806693-1

MAXIMO GUERRERO HERRERO

43441773V

MATADEPERA

18/09/2016

7074HXS

100

CIR

0052

0

08/6806699-7

JORDI CAMP RIBALTA

37279354B

BARCELONA

14/08/2016

2638HBK

100

CIR

0052

0

08/6806718-0

JORDI CANIVELL GRIFOLS

46203297T

BARCELONA

29/09/2016

5032JSF

100

CIR

0048

0

08/6806754-0

RAUL NAVARRO BENJUMEA

52208841Z

EL VENDRELL

30/09/2016

9175GVP

300

CIR

0048

2

08/6806797-7

EVA BLASCO SEVILLA

39377326S

SABADELL

03/10/2016

4571HNF

100

CIR

0048

0

08/6806810-5

CARLOS ABRIL BENAVIDES

07475493X

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

30/09/2016

0582CMS

100

CIR

0048

0

08/6806819-6

SINFORIANO MASEGOSA CASANOVA

34739427C

SABADELL

16/09/2016

0623HKX

100

CIR

0052

0

08/6806823-3

ANTONIO OCON ROVIRA

52914529Q

VILANOVA I LA GELTRU

28/09/2016

5122FTX

100

CIR

0048

0

08/6806828-7

ESTELA GUTIERREZ RODRIGUEZ

53121122T

POLINYA

23/09/2016

4798JRJ

100

CIR

0052

0

08/6806875-0

MARIA DEL CARMEN RIVERA GALLARDO

39368151V

MANRESA

02/10/2016

5545GDZ

100

CIR

0052

0

08/6806913-4

SUSANA ESCUDERO GARCIA

45469637V

TERRASSA

29/09/2016

3547CCP

100

CIR

0052

0

08/6806928-0

SERGIO FERNANDEZ FERNANDEZ

39363166T

HUETOR TAJAR

03/10/2016

8001BBY

100

CIR

0052

0

08/6806935-3

JOSE MARIA RAMIREZ MONTERO

39012893V

SABADELL

29/09/2016

8425GNH

100

CIR

0048

0

08/6806979-6

OSCAR PELEGRI MARGELI

38101481A

SABADELL

29/09/2016

0861JLP

100

CIR

0048

0

08/6806981-0

VANESSA GONZALEZ CASTILLO

36529885C

SABADELL

02/10/2016

6667JBR

100

CIR

0052

0

08/6807000-0

JESUS CHAVES URRACO

37272685N

S CUGAT DEL VALLES

17/08/2016

7886CXG

100

CIR

0052

0

08/6807004-7

ABDELLAH EL BOUNANI

Y2792745F

MANRESA

13/08/2016

3309GLB

100

CIR

0052

0

08/6807041-2

ISABEL TRUJILLO PEREZ

39176278X

TERRASSA

20/09/2016

7007JDW

100

CIR

0052

0

08/6807046-6

NORBERTO SESERAS MULLOL

46336640N

BARCELONA

08/09/2016

7726CVH

100

CIR

0052

0

08/6807117-3

ZHONGZE JI

X5936734C

TERRASSA

12/08/2016

3374JFW

100

CIR

0052

0

08/6807118-5

LORENZO DAVID CAMPUZANO PACHON

47711861V

BARCELONA

17/09/2016

2897CRZ

100

CIR

0052

0

08/6807141-6

SABAH MEDJDOUB EP AIT YOUCEF

X7412054M

BARCELONA

05/10/2016

4074FNX

100

CIR

0052

0

08/6807145-3

BAY KACEM

X9952967Q

BARCELONA

28/09/2016

B 7812UB

100

CIR

0052

0

08/6807153-2

EDURNE GOMEZ TOYOS

41530152H

MATARO

03/10/2016

5000JGH

100

CIR

0052

0

08/6807196-0

MARCOS ANTONIO TEJADA SOLE

39675371A

EL CATLLAR

01/10/2016

8276JGR

100

CIR

0052

0

08/6807202-0

CELIA FERNANDEZ RUESCAS

44990964C

TERRASSA

05/10/2016

5638DFT

100

CIR

0052

0

08/6807257-8

SALVADOR VERGES TEJERO

40329474D

SANT ESTEVE D EN BAS

02/10/2016

1116JRR

100

CIR

0052

0

08/6807272-0

MANUEL SIERRA CASAS

23659270K

VILADECANS

20/09/2016

9868CSM

100

CIR

0052

0

08/6807286-0

JAOUAD IDRIR BOUAMRAOUI

47578753X

RIPOLLET

05/10/2016

B 7631VT

100

CIR

0052

0

08/6807295-7

FCO ANDRES PEREIRA DOMINGUEZ

09151209S

MANRESA

18/09/2016

7635BVK

100

CIR

0052

0

08/6807315-2

FRANCESC POY DOMENECH

39174811S

TERRASSA

08/09/2016

9443BNV

300

CIR

0052

2

08/6807323-1

SIXTO MARTINEZ GOMEZ

48367373Y

ELCHE

22/09/2016

0870HVH

100

CIR

0048

0

08/6807339-0

CRISTIAN LOPEZ FIGUERA

46975123S

RIELLS (MUNICIPIO)

24/09/2016

3566HYL

100

CIR

0052

0

08/6807354-1

BACHIR SELAMA

X3256708T

MASNOU

05/10/2016

8394CPV

100

CIR

0052

0

08/6807367-4

JOSE IGLESIAS RODRIGUEZ

35021878P

SANT FERRAN D SES ROQUES

27/09/2016

0927HKS

100

CIR

0052

0

08/6807382-6

DAVID GONZALEZ MARTINEZ

07991429X

CALVARRASA DE ABAJO

24/09/2016

7883FLV

100

CIR

0048

0

08/6807384-0

DAMIAN COBO SANCHEZ

43447905P

BARBERA DEL VALLES

18/09/2016

7088HGT

100

CIR

0052

0

08/6807499-4

DAVID PUIG FONOYET

77611169S

S MARIA PALAUTORDERA

17/09/2016

B 5990VD

100

CIR

0052

0

08/6807501-8

RAMON LOPEZ PASTOR

38148660D

L HOSPITALET DE LLOB

08/09/2016

9341CZZ

300

CIR

0052

2

08/6807517-6

JUSTO PALLARES VIÑA

39853003Y

GRANOLLERS

05/10/2016

3018HPK

100

CIR

0052

0

08/6807553-5

CRISTIAN SENERO CIDRE

47706616Q

LLICA D AMUNT

22/09/2016

7515BBF

100

CIR

0048

0

08/6807590-7

EZEQUIEL MORENO LOPEZ

27119960Q

CASTELLBELL I VILAR

01/10/2016

3199BHD

100

CIR

0052

0

08/6807626-0

MONTSERRAT GIRBAU VALLS

39012998F

S QUIRZE DEL VALLES

11/09/2016

4173JGV

100

CIR

0048

0

08/6807629-6

ISAAC OSEI YEBOAH

Y2140930N

VIC

21/08/2016

6071BFK

100

CIR

0052

0

08/6807632-1

MARCOS GASPAR RUIZ

35072147E

CASTELLCIR

05/09/2016

9282HWL

100

CIR

0048

0

08/6807636-3

YOLANDA BOSCH GUTIERREZ

33956243D

VIC

26/09/2016

0983HNB

100

CIR

0048

0

08/6807646-6

ZHAO QINGFENG

X3462847J

MANRESA

25/09/2016

9499GCY

100

CIR

0052

0

08/6807661-8

ANA MARIA MARTIN REYES

34754962F

SABADELL

02/10/2016

1295JJT

100

CIR

0052

0

08/6807714-3

JORGE VILA TORRAS

39315403P

MANRESA

05/10/2016

2473GHK

100

CIR

0052

0

08/6807718-5

M INMACULADA FARRERO ESCOLA

46112301S

S PERE DE RIBES

18/09/2016

8191JNM

100

CIR

0052

0

08/6807740-4

ION BALANUTA

X7242144L

MANRESA

29/09/2016

2220DHB

100

CIR

0052

0

08/6807749-5

RAFAEL MARTIZ GARZON

36922023P

VILANOVA I LA GELTRU

21/09/2016

1254JND

100

CIR

0052

0

08/6807846-3

DIEGO MARIN DE LA ROSA

78718426Y

S C TENERIFE

26/09/2016

4586DVJ

100

CIR

0048

0

08/6807909-1

MAURICIO ROSELL SIMON

39211914L

MANRESA

05/10/2016

8436HSG

100

CIR

0052

0

08/6807920-6

NATALIA SANCHEZ GUITART

40593939C

BANYOLES

25/09/2016

3039HPC

100

CIR

0052

0

08/6807987-6

MIGUEL PRAT SEGALES

39138743B

LLAVORSI

26/09/2016

L 9295AB

100

CIR

0052

0

08/6808052-1

ANA MARIA REY VAZQUEZ

43424499Q

BARCELONA

04/09/2016

0306DVL

100

CIR

0052

0

08/6808072-7

LAURA PASTOR GARCIA

33942909S

BARCELONA

13/09/2016

1863HZD

100

CIR

0048

0

08/6808085-5

ALBERTO VILASECA DOÑATE

39346835E

MANRESA

06/10/2016

B 6436KM

100

CIR

0052

0

08/6808097-2

M ISABEL ORELLANA CASTILLO

77735888M

MONISTROL DE CALDERS

25/09/2016

3015BPN

100

CIR

0052

0

08/6808108-7

RAUL BLESA MARTINEZ

37389402G

L HOSPITALET DE LLOB

01/10/2016

6644CXJ

100

CIR

0048

0

08/6808109-9

RUFINO PEREZ PELAEZ

38781062A

MALAGA

28/09/2016

1189FXV

100

CIR

0048

0

08/6808148-8

MARCELO ROMERO BATLLES

36936217B

BARCELONA

02/10/2016

8457BKY

100

CIR

0052

0

08/6808191-0

MA CARMEN ALONSO DE CASO LOZANO

38075665Q

CORBERA DE LLOB

08/10/2016

3897FZT

100

CIR

0052

0

08/6808203-7

VICENC VERDERA SALA

40956600V

BARCELONA

05/10/2016

4227JST

100

CIR

0048

0

08/6808204-9

EVA BLASCO SEVILLA

39377326S

SABADELL

03/10/2016

4571HNF

100

CIR

0048

0

08/6808206-7

ANTONIO RIVAS MORENO

40360079R

MONTCADA I REIXAC

02/10/2016

GI7664BM

100

CIR

0052

0

08/6808211-6

DANIEL CERRATO PEÑA

46790905G

SALOU

08/10/2016

0939GLR

100

CIR

0052

0

08/6808256-0

ENCARNACION BATISTA CASTAÑO

39851945Y

REUS

08/10/2016

1653GMM

100

CIR

0052

0

08/6808298-1

DENIA PEREZ CASASOLA

45499812Q

MATADEPERA

29/09/2016

5007HVF

100

CIR

0052

0

08/6808367-9

JUAN JOSE INGA AYABACA

X3272217F

ALFAFAR

07/10/2016

V 6877FP

100

CIR

0052

0

08/6808375-3

FRANCISCA ALVAREZ OLIVA

77095052H

MOIA

07/10/2016

5289HRW

100

CIR

0048

0

08/6808392-0

ISAAC CASARES SALLES

46129417L

LLICA D AMUNT

07/10/2016

8169FLS

100

CIR

0048

0

08/6808394-3

MIGUEL PALOMO GOMEZ

43428644K

BARCELONA

04/10/2016

3176GKN

100

CIR

0052

0

08/6808436-2

MONTSERRAT SALINAS ESCUDERO

38082973X

L HOSPITALET DE LLOB

08/10/2016

5081BYG

100

CIR

0052

0

08/6808450-2

RAMON IBAÑEZ ESPINOSA

24108309P

S COLOMA GRAMANET

07/10/2016

9373CCG

100

CIR

0048

0

08/6808494-5

RUBEN ORTIZ GARCES

47612273L

BARCELONA

08/10/2016

2648JKJ

100

CIR

0048

0

08/6808519-4

HORACIO FABIAN PIOVAROLLI

X3742966S

VENDRELL, EL

02/10/2016

5133FDW

100

CIR

0052

0

08/6808520-6

JOSEFA NAVARRO BALIBREA

74343711Y

PALMAR, EL (EL PALMAR)

02/10/2016

5807FTX

100

CIR

0052

0

08/6808524-3

FATIMA TEMSAMANI FERNANDEZ

77313325K

VILAFRANCA PENEDES

02/10/2016

B 7280XF

100

CIR

0048

0

08/6808569-8

JOAQUIN ISERN BUSQUETS

35019588H

S JUST DESVERN

18/09/2016

6386HZF

100

CIR

0052

0

08/6808574-7

JOSE ANTONIO CASIMIRO HERNANDEZ

77733962B

MANRESA

01/10/2016

5234HLJ

100

CIR

0048

0

08/6808585-1

PATRICIA KLEIN MOLENKAMP BRACQ

35084331Q

BARCELONA

01/10/2016

1121FTS

100

CIR

0052

0

08/6808695-4

XAVIER JOSEPH CASAFONT

45491798Y

TERRASSA

09/10/2016

4747DJM

300

CIR

0048

2

08/6808703-3

GREGORIO ANTONIO VIZUETA JACOME

47650736A

BERGA

07/10/2016

2264CNR

100

CIR

0048

0

08/6808719-1

JOSE ANDRES GARCIA GARCIA

22984423V

BARCELONA

04/10/2016

9637CHJ

100

CIR

0052

0

08/6808775-6

JOSE LUIS COLLADO FRAILE

04603771E

S PERE RIUDEBITLLES

04/10/2016

6227HNH

100

CIR

0052

0

08/6808783-5

PEDRO TRESCASTRO BUDIA

47180600X

SABADELL

10/10/2016

7357BCX

100

CIR

0052

0

08/6808795-8

JUAN LUQUE MONTORO

45463385K

ABRERA

30/08/2016

0054HYT

100

CIR

0052

0

08/6808822-0

AMADO CAMPS CUDERS

36507589B

BARCELONA

13/08/2016

5612JLG

100

CIR

0052

0

08/6808879-1

ANTONIO CARME LUESMA

37697150N

BARCELONA

09/09/2016

7663JGT

100

CIR

0052

0

08/6808884-0

XIAOCHUN CHEN

X1695652T

PICASENT

07/10/2016

5530GYD

100

CIR

0048

0

08/6808888-9

CAROLINA FORERO OSORIO

49664205Y

TERRASSA

20/09/2016

B 0849XB

100

CIR

0052

0

08/6808895-1

JOSEFA LOPEZ DOMINGUEZ

35049983F

BARCELONA

08/10/2016

7566CPP

100

CIR

0048

0

08/6808896-8

MARCO VINICIO GUERRERO ALVERCA

X6818724Y

SABADELL

17/09/2016

0641HYC

100

CIR

0052

0

08/6808900-5

JOSE SALADRIGUES LOPEZ

39183096C

TERRASSA

19/09/2016

GI8760BF

100

CIR

0052

0

08/6808963-7

IVAN GASCUEÑA MACARRO

37389539A

BARCELONA

16/08/2016

3562GVS

100

CIR

0052

0

08/6808973-0

GUZMAN GUSTAVO COLINA PLATA

49219306L

SABADELL

12/08/2016

4862FMS

100

CIR

0052

0

08/6808976-0

JAVIER VENDRELL VENDRELL

77913946C

VILAUR

01/10/2016

2237FKH

100

CIR

0052

0

08/6808981-9

ROSA MARIA RAMIREZ GARCIA

52213921B

VILANOVA I LA GELTRU

17/09/2016

3639JHH

100

CIR

0052

0

08/6808991-8

MANUEL MARTINEZ ROMO

33875780T

PRENAFETA

21/08/2016

1075BRT

100

CIR

0052

0

08/6808996-1

PILAR TABERNE FONT

37640821X

BARCELONA

09/09/2016

2022JRH

100

CIR

0052

0

08/6809047-7

DANIEL MARCOS MARTINEZ

52423548Q

VILANOVA I LA GELTRU

08/10/2016

4453BKZ

500

CIR

0052

6

08/6809073-3

MONICA PRIO FARRANDO

46652566X

EL MASNOU

08/09/2016

1492GXX

100

CIR

0052

0

08/6809075-7

XINQIN YE

X7027713V

S COLOMA GRAMENET

20/09/2016

8080BMP

100

CIR

0052

0

08/6809084-8

ALEXANDER LARA MERINO

39506733R

MANRESA

19/08/2016

6563DCZ

100

CIR

0052

0

08/6809130-0

PAULA LOPEZ DE MURILLAS MAIZ

47883384Y

BARCELONA

10/08/2016

7186HLM

100

CIR

0052

0

08/6809132-4

MA DEL CARMEN GUERRERO GOMEZ

52218489W

VILANOVA I LA GELTRU

09/10/2016

3246HXF

100

CIR

0052

0

08/6809136-6

ARTUR ESPINACH ESTRUCH

37219115D

ESPARREGUERA

18/08/2016

0455DPX

100

CIR

0052

0

08/6809154-3

JOSE SALADRIGUES LOPEZ

39183096C

TERRASSA

19/09/2016

GI8760BF

300

CIR

0052

2

08/6809156-1

EUGENIA IBAÑEZ PAULINO

47103433P

VILANOVA DEL CAMI

08/10/2016

1922CNR

100

CIR

0052

0

08/6809170-1

FRANCISCO ROMEU PEREZ

22543680T

PATERNA

26/08/2016

5323CVM

100

CIR

0052

0

08/6809191-5

FRANCISCO DORADO BLEY

46018652E

TARRAGONA

08/10/2016

1912CZB

100

CIR

0052

0

08/6809203-1

ADRIAN RANDO HERNANDEZ

38869328H

MATARO

09/10/2016

1763GDG

100

CIR

0048

0

08/6809213-4

IGNASI RIERA LLOBET

35106733Q

S ESTEVE SESROVIRES

06/09/2016

8729CMM

100

CIR

0052

0

08/6809217-6

ESTEL SEGUI DOMINGO

34749520Q

BARCELONA

17/09/2016

2232GTB

100

CIR

0052

0

08/6809221-3

HORACIO MIGUEL CABILLA AVALOS

36581461F

BARCELONA

22/09/2016

6276BRB

100

CIR

0052

0

08/6809233-0

ANA MARIA GESA ANFRUNS

77302451A

CARDEDEU

08/10/2016

2724DDW

100

CIR

0052

0

08/6809237-1

JORGE RABADAN POUS

52202864V

OLERDOLA

20/08/2016

3383DGJ

100

CIR

0052

0

08/6809281-0

MA ANGELES TARDA ROMAN

36446546X

BARCELONA

02/10/2016

1952CFZ

100

CIR

0052

0

08/6809332-1

ASUNCION CEPILLO VIÑALS

47934542N

LLEIDA

25/09/2016

4679GHT

100

CIR

0052

0

08/6809366-1

ROSA SERRA PUJOL

39345739F

MANRESA

08/10/2016

4780JMZ

100

CIR

0052

0

08/6809384-9

ALEJANDRO MARIA OLMOS MARTINEZ

47792002A

BORGONYA

08/10/2016

9682DMY

100

CIR

0052

0

08/6809402-7

MARIA ISABEL MORILLAS PEREZ

52168815P

GRANOLLERS

01/10/2016

1143BVN

100

CIR

0052

0

08/6809447-1

YASSINE MELHA

X8648821Q

NONDUERMAS

09/10/2016

2064BSH

100

CIR

0052

0

08/6809451-9

MARIA DEL CARMEN BIETO REVILLA

38862135R

CABRILS

09/09/2016

0397CLH

100

CIR

0052

0

08/6809471-4

EVA TORRENTS LARA

53291317H

RUBI

09/09/2016

2449JLZ

100

CIR

0052

0

08/6809529-1

CARLOS MARTIN SANCHEZ

33917378Z

MONTORNES DEL VALLES

13/09/2016

5231HBD

100

CIR

0052

0

08/6809567-9

REDA KHTIRA EL OUDGHIRI

47195917D

EL PRAT DE LLOBREGAT

24/08/2016

0933CHF

100

CIR

0052

0

08/6809568-0

ISABEL MA ARMINIO GARCIA

46616413J

S ANDREU DE BARCA

09/09/2016

3774GXZ

100

CIR

0052

0

08/6809621-6

MIGUEL ANGEL BUENAVENTURA MICHARET

46704738H

GRANOLLERS

17/09/2016

3905FFK

100

CIR

0052

0

08/6809653-8

FELICIANO MASSANA COMPANY

35019667M

VILANOVA I LA GELTRU

12/09/2016

5481JPZ

100

CIR

0052

0

08/6809658-1

ANTONIO VASCO CANO

46667197J

MOLINS DE REI

26/08/2016

1323FHX

100

CIR

0052

0

08/6809669-6

ALBERTO FIGUERAS CRESPO

52426239Q

VILANOVA I LA GELTRU

29/09/2016

3776DBX

100

CIR

0052

0

08/6809670-8

JULIAN PEREA JORDAN

40943665P

BADALONA

12/10/2016

B 0173UV

100

CIR

0048

0

08/6809678-7

OUMAR BALDE DIAMANCA

49885783W

GRANOLLERS

03/10/2016

1322CKG

100

CIR

0052

0

08/6809687-4

JUAN MANUEL GORDO GALVEZ

37690177P

HOSPITALET DE LLOBREGAT

17/08/2016

1053DST

100

CIR

0052

0

08/6809707-0

IDRISSA DIALLO DIENG

49806125Q

LES FRANQUESES VALLE

18/09/2016

B 5683UG

100

CIR

0052

0

08/6809749-4

JORDI BATALLA CANALETA

33895460S

ARBUCIES

22/09/2016

1197FXR

100

CIR

0052

0

08/6809750-6

MONTSERRAT FERRER AYMAR

46807588N

MADRID

03/10/2016

4979JRP

100

CIR

0052

0

08/6809762-2

OSCAR ALBERTO COLAVELLA

54510974P

VILADECANS

02/09/2016

0585BCV

100

CIR

0052

0

08/6809777-9

FRANCISCO JAVIER BLANCH SOLA

40911610S

GUALBA

10/10/2016

4953BFP

100

CIR

0052

0

08/6809784-1

DJAMAL ABDI

X4312360K

ALAQUAS

30/08/2016

2475CLY

100

CIR

0052

0

08/6809804-3

MERCEDES PUIGARNAU MARCH

46632596G

VILAFRANCA DEL PENEDES

25/08/2016

0641BKX

100

CIR

0052

0

08/6809808-5

YOLANDA CALVET TORT

38070249M

CORBERA DE LLOB

25/09/2016

4894DKL

100

CIR

0052

0

08/6809827-9

ALFREDO CACHO DE LA HOZ

00698962S

MADRID

19/08/2016

7564JKL

100

CIR

0052

0

08/6809838-3

JUAN MANUEL GORDO GALVEZ

37690177P

HOSPITALET DE LLOBREGAT

07/09/2016

1053DST

100

CIR

0052

0

08/6809840-7

MERITXELL NAVARRO LLEONART

52161100K

LES FRANQUESES VALLE

19/09/2016

9472DZL

100

CIR

0052

0

08/6809842-0

DIEGO RUIZ HUERTAS

35053272F

RUBI

22/08/2016

2838FJC

100

CIR

0052

0

08/6809883-3

XIANGYIN CHEN

X5913548H

BADALONA

13/09/2016

2274FHS

100

CIR

0052

0

08/6809890-7

ANGUEL RAYKOV VASSILEV

X3958584P

GETAFE

10/10/2016

4670GKV

100

CIR

0052

0

08/6809905-9

JOSE SARABIA PEÑALVER

23157916K

MONTEAGUDO

03/09/2016

8589GRB

100

CIR

0052

0

08/6809908-9

MARIA ASSUMPTA ROIG CAMPS

37326040F

MOLINS DE REI

02/09/2016

0720JHF

100

CIR

0052

0

08/6809909-0

MANUEL JOSE FERNANDEZ LOPEZ

38068288E

CABRILS

24/09/2016

5097GWC

100

CIR

0048

0

08/6809919-3

ISABEL GARCIA SANCHEZ

38137391X

FOGARS DE LA SELVA

21/08/2016

6377BNW

100

CIR

0052

0

08/6810000-3

PEDRO MONELL ZORRILLA

36566516N

BARCELONA

30/08/2016

6605BHS

100

CIR

0052

0

08/6810013-1

FERNANDO DE FRANCISCO ALONSO

77091156D

BENICARLO

17/08/2016

6352DHK

100

CIR

0052

0

08/6810017-3

ABDELALI DAHHOU ACHIR

50594844L

PATERNA

18/09/2016

M 9050VV

100

CIR

0052

0

08/6810025-8

SUSANA CAMPOS TRIPIANA

47617068F

MONTORNES DEL VALLES

11/10/2016

8246DBP

100

CIR

0052

0

08/6810065-9

MARGARITA CANDELAR CASTILLO MORENO

46509163N

S ADRIA DE BESOS

28/08/2016

1501GRY

100

CIR

0052

0

08/6810071-4

ALBERTO MOREDA PEREZ

10021695C

CHANO

11/09/2016

1771HMT

100

CIR

0052

0

08/6810085-4

SERGIO MAS BAS

52438485A

MOLLET DEL VALLES

13/10/2016

5948JFF

100

CIR

0048

0

08/6810097-1

JUAN PEDRO BLANCA RODRIGUEZ

25958766T

BARRIADA NOVA

02/10/2016

3635DPK

100

CIR

0052

0

08/6810098-3

SANTIAGO BENAVIDES DELGADO

24176920X

GRANADA

02/10/2016

7443HDJ

100

CIR

0052

0

08/6810108-6

TOMAS BONILLA NUÑEZ

46613426Q

VILANOVA I LA GELTRU

16/10/2016

9431JFM

100

CIR

0052

0

08/6810134-2

ALVARO FLORES ROMERO

74907990A

MOLLET DEL VALLES

07/10/2016

B 2728WK

100

CIR

0052

0

08/6810165-2

EVA MARCHAN VENTURA

45545131W

TOSSA DE MAR

23/09/2016

4160DPH

100

CIR

0048

0

08/6810210-3

M ANGELES VELASCO VELASCO

46501321J

MATARO

11/10/2016

B 9191SU

100

CIR

0048

0

08/6810214-0

SERGIO MUÑOZ PEDRERO

46823200F

RUBI

08/10/2016

1968DTS

100

CIR

0052

0

08/6810236-4

ALBERTO LUIS DAVO MARTINEZ

40963913Q

GRANOLLERS

25/09/2016

8703BCL

100

CIR

0048

0

08/6810285-1

JOSEP LLUIS CASANOVA CASAMITJANA

47805748H

S BOI DE LLOB

08/10/2016

B 4268PK

100

CIR

0052

0

08/6810294-9

SAID ABBOU BOUBAL

49899898H

MARTORELL

29/09/2016

0536BMZ

100

CIR

0048

0

08/6810336-8

SERAFIN SANTIAGO GRANADOS

35097240E

CASTELLDEFELS

09/10/2016

3670GKD

100

CIR

0052

0

08/6810340-5

LORENZO DIAZ CASTILLO

43527236N

BARCELONA

09/10/2016

1496CKY

100

CIR

0052

0

08/6810353-3

SERGIO GUSTAVO CARRANZA

Y0831688E

MATARO

09/10/2016

4432HDJ

100

CIR

0052

0

08/6810354-5

ADRIAN SANCHEZ GONZALEZ

46780192D

PIEROLA

12/09/2016

9659BZN

100

CIR

0052

0

08/6810384-3

TRINIDAD POYATOS MARTINEZ

39019801W

CASTELLAR DEL VALLES

17/10/2016

1132HYJ

100

CIR

0052

0

08/6810390-5

XAVIER MARCO ESPLA

47718062P

BARCELONA

10/09/2016

5011JRF

100

CIR

0052

0

08/6810411-2

ELISABET PANIAGUA RAMIREZ

36532113V

S ANTONI VILAMAJOR

25/09/2016

8033CMM

100

CIR

0048

0

08/6810425-2

FRANCISCO PARELLA ARCARONS

38429335S

S ANDREU DE BARCA

06/10/2016

9101HPR

100

CIR

0052

0

08/6810436-1

MARC PEGUERA PIZARRO

46949819B

RIPOLLET

11/10/2016

1141GLB

100

CIR

0052

0

08/6810457-9

MIGUEL CALERO JACOBS

38100160Q

RODA DE BARA

01/10/2016

2737JKD

100

CIR

0052

0

08/6810472-0

FRANCISCO DORADO BLEY

46018652E

TARRAGONA

15/10/2016

1912CZB

100

CIR

0052

0

08/6810552-7

SOFIA MERCEDES HERNANDEZ CASADO

46605060E

S FELIU DE LLOB

16/10/2016

6425DRT

100

CIR

0052

0

08/6810556-9

ALVARO FLORES ROMERO

74907990A

MOLLET DEL VALLES

14/10/2016

B 2728WK

100

CIR

0052

0

08/6810605-2

ARTUR ROVIRA MARTIN

48085565V

BARCELONA

21/09/2016

4339GGR

100

CIR

0048

0

08/6810607-0

DAVID AREVALO AGUILAR

45490651D

TERRASSA

03/10/2016

1629CHT

100

CIR

0052

0

08/6810609-4

JOSE PARRA MIR

38800498G

CANET DE MAR

12/09/2016

9027CKZ

100

CIR

0052

0

08/6810648-3

JAVIER RAMIREZ FERNANDEZ

43437439F

MANRESA

15/10/2016

3418JNC

100

CIR

0052

0

08/6810681-7

CONCEPCION GINESTA VERGES

38772899M

SANT ANTONI DE VILAMAJOR

24/09/2016

6655BMM

100

CIR

0048

0

08/6810708-6

ANDRIAN GEORGIEV ANGELOV

X6384118P

HOSPITALET DE L INFANT L

07/10/2016

6634CPZ

100

CIR

0048

0

08/6810715-9

XAVIER MIR XALMA

46758451A

VILADECANS

19/09/2016

0627HNR

100

CIR

0048

0

08/6810764-0

JOAN MARTINEZ ESQUIUS

39272889K

OLESA DE MONTSERRAT

23/09/2016

9676JFG

100

CIR

0048

0

08/6810773-1

ALVARO ALBIAC SANS

35075659S

PREMIA DE MAR

08/10/2016

3968FNW

100

CIR

0048

0

08/6810778-5

EMILIO JOSE CONDE GRAÑA

35580690N

A GUARDA

06/10/2016

4744FXX

100

CIR

0048

0

08/6810817-0

RAMON LOPEZ PASTOR

38148660D

L HOSPITALET DE LLOB

12/09/2016

9341CZZ

300

CIR

0052

2

08/6810899-2

JOSE ANTONIO GARRIDO PIJUAN

34258573G

HOSTALETS DE PIEROLA, EL

12/10/2016

1638HTC

100

CIR

0052

0

08/6810922-3

NICOL PEREZ MEDRANO

Y0575973K

MADRID

09/10/2016

6291BVB

100

CIR

0052

0

08/6810946-0

CHRISTIAN GOMEZ RUBIO

46477571E

L HOSPITALET DE LLOB

09/10/2016

0396BHL

100

CIR

0048

0

08/6811001-0

RAFAEL ARAQUE MATA

39324935H

MANRESA

10/10/2016

7944HHP

100

CIR

0052

0

08/6811056-7

LUIS ALBERTO VILLEGAS GIRALDO

48132374K

S ADRIA DE BESOS

16/09/2016

9483CHG

100

CIR

0048

0

08/6811154-2

DOLCA FABREGAT MONTFORT

47100999N

IGUALADA

09/10/2016

3906DZY

100

CIR

0052

0

08/6811156-0

MOHAMED SOUALMA

X6454103G

BADALONA

12/09/2016

0146BLJ

100

CIR

0052

0

08/6811185-2

JOEL BERTRAN PLIEGO

48265663W

S ANDREU DE BARCA

08/10/2016

2557DLL

100

CIR

0052

0

08/6811200-5

MANUEL PONS MARTIN

37316277L

CALAFELL

13/10/2016

B 4864WH

100

CIR

0052

0

08/6811279-5

BERNAT MOLGOSA APARICIO

46731700R

TERRASSA

09/10/2016

9663DYL

100

CIR

0052

0

08/6811394-7

ANTONIO ALCARAZ GIBERT

46321446K

SEVA

07/10/2016

7980HYS

100

CIR

0048

0

08/6811420-8

EMMA FARRE FARRIOL

79275981H

IGUALADA

03/10/2016

2126CWM

100

CIR

0048

0

08/6811504-1

ARTURO CURTU VILLARROYA

46693608C

BLANES

05/10/2016

B 0717VW

100

CIR

0052

0

08/6811512-0

EVA MARIA VALL SAAVEDRA

38804910T

CASTELLNOU DE BAGES

17/10/2016

5977HTV

100

CIR

0052

0

08/6811529-0

AZZAZ LAKEHAL

X2540520D

ESPLUGA DE FRANCOLI

06/10/2016

L 7703AD

100

CIR

0052

0

08/6811548-4

JOSEFA RODRIGUEZ CRESPO

40963458K

ARGENTONA

10/09/2016

3070HZB

100

CIR

0052

0

08/6811642-2

DANIEL MARTIN SANCHEZ

46743708A

BADALONA

16/10/2016

8638CBG

100

CIR

0048

0

08/6811657-9

MARIA INMACULADA ALEMANY LLENAS

46778374P

IGUALADA

16/10/2016

9439JSJ

100

CIR

0048

0

08/6811664-1

JOSE ENRIQUE RIPOLL MISSE

38094383N

CANET DE MAR

09/10/2016

9441JLD

100

CIR

0048

0

08/6811687-3

JUAN IBAÑEZ SOTOS

39171263D

BARCELONA

11/10/2016

2342GHP

100

CIR

0048

0

08/6811700-1

LUISA PADILLA QUERO

46660039P

JAEN

18/09/2016

4637BVY

100

CIR

0048

0

08/6811752-9

VERONICA CUEVAS DE LA PARRA

39348435N

MANRESA

16/10/2016

2415DCY

100

CIR

0048

0

08/6811803-0

SONIA MARTIN PARDO

33928992J

CABRILS

13/09/2016

5034JKM

100

CIR

0052

0

08/6811824-8

JOEL LOPEZ REAL

46718929H

S ADRIA DE BESOS

30/09/2016

0154GNX

100

CIR

0052

0

08/6811837-0

GUSTAVO MANZANERA LOPEZ

35071122D

CABRILS

13/09/2016

1583HCJ

100

CIR

0052

0

08/6811862-5

SUSANA LOPEZ FERNANDEZ

46789975V

TERRASSA

01/10/2016

0451HWY

100

CIR

0052

0

08/6811923-0

MARTA BURGUET ARFELIS

52213498W

VILANOVA I LA GELTRU

18/10/2016

0942GBV

100

CIR

0048

0

08/6811959-3

JENNIFER QUERALTO SOLA

47111049B

IGUALADA

17/09/2016

5685FJG

300

CIR

0048

2

08/6811966-0

YOLANDA CANALS SALES

46570857C

BARCELONA

20/09/2016

6215CMB

100

CIR

0048

0

08/6811970-8

PILAR MUNTE ESPINET

35069792J

PALAU D'ANGLESOLA, EL

09/10/2016

1813GVL

100

CIR

0048

0

08/6811987-4

SALVADOR XAXO CERDANS

46341893K

GAVA

13/09/2016

B 2939VF

100

CIR

0052

0

08/6812035-0

NORMAN RIGOL ARREDONDO

37389802J

SEGUR DE CALAFELL

02/10/2016

3491DGX

100

CIR

0048

0

08/6812040-3

PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ MATEU

53098921V

ALDAIA

17/10/2016

9328HSV

100

CIR

0048

0

08/6812105-5

JOSEFA MARQUEZ ROSA

38074957K

CASTELLDEFELS

15/10/2016

3380CXC

100

CIR

0048

0

08/6812138-3

EMMA FARRE FARRIOL

79275981H

IGUALADA

12/10/2016

2126CWM

100

CIR

0048

0

08/6812140-7

FRANCISCO SOLER GIL

19477253W

ALMUSSAFES

09/10/2016

1621DYW

100

CIR

0048

0

08/6812254-0

MARIA INMACULADA ALEMANY LLENAS

46778374P

IGUALADA

01/10/2016

9439JSJ

100

CIR

0048

0

08/6812255-2

GREGORIO MAYOR DOMINGUEZ

46687313G

BADALONA

17/09/2016

8289HFG

300

CIR

0048

2

08/8689139-7

MARIE CHANTAL EBIASSO NGETABONG

X9569833Q

MANRESA

20/07/2016

B 4987UU

100

CIR

0052

0

08/8689168-3

RUBEN LINARES SALIDO

40350186K

OLOT

27/07/2016

4730HSB

100

CIR

0052

0

08/8689447-7

IVAN SAGANTA AGUILAR

52424549M

VILANOVA I LA GELTRU

24/08/2016

B 5411TB

300

CIR

0048

2

08/8689660-0

WILMER ALEXIS REYES RAUDALES

Y1092070K

FIGUERES

16/08/2016

3944CWN

300

CIR

0052

2

08/8689666-6

SERGIO GIRONA MARTINEZ

39388939J

MANRESA

10/08/2016

8879CZR

300

CIR

0052

2

08/8689747-6

BLANCA DIAZ CORTES

46141653L

BARCELONA

27/08/2016

2255HNS

100

CIR

0048

0

08/8689885-2

JOAN JOSEP GONZALEZ GIL

77117749Z

VILAFRANCA DEL PENEDES

03/09/2016

2718GGH

100

CIR

0052

0

08/8689930-3

INMACULADA RUIZ DEL ROSAL

80150857C

LA RAMBLA

21/08/2016

1630CSF

100

CIR

0048

0

08/8690385-0

DAVID LAFUENTE GUTIERREZ

47154010P

SABADELL

25/08/2016

2995JLD

100

CIR

0048

0

08/8690430-1

JOAN BADIA GONZALEZ

39333853N

MANRESA

12/08/2016

5840HZF

100

CIR

0052

0

08/8690448-3

RADOUAN AMJARSOU

Y1052030R

EMPURIABRAVA

09/09/2016

8847CZS

300

CIR

0052

2

08/8690451-9

YOUSSEF BENTAOUAIT

X8977125H

MATARÓ

11/08/2016

8616JNG

300

CIR

0052

2

08/8690538-2

IHAB BENNOUNA

X0786341V

BARCELONA

20/08/2016

0780HPX

100

CIR

0052

0

08/8690654-0

JUAN LOPEZ AMIGO

38548346R

S CUGAT DEL VALLES

26/08/2016

9864DCW

100

CIR

0052

0

08/8690689-8

MONICA MARIA CARMONA GUERRA

34757236G

BARBERA DEL VALLES

05/08/2016

9960FJB

100

CIR

0052

0

08/8690812-2

MARC TIERZ RAMON

38825690B

VILASSAR DE DALT

09/09/2016

8083HPZ

300

CIR

0052

2

08/8690855-9

LLUIS ANTONI FEBAS LLOVET

40895680R

ALMACELLES

24/09/2016

7876CGP

300

CIR

0052

2

08/8690923-0

VERONICA OLIVA DELGADO

46960597W

EL VENDRELL

31/07/2016

0478GHN

300

CIR

0052

0

08/8691000-3

ANA MA LUPON BAS

39328739G

MANRESA

27/09/2016

2436CTP

100

CIR

0052

0

08/8691130-5

ERIKA ESCABIAS CORRAL

46940218R

VACARISSES

30/09/2016

2474FYB

300

CIR

0052

2

08/8691250-4

MARIA DEL CARMEN LOPEZ PALOMARES

43444422K

BARCELONA

24/08/2016

6286HCN

300

CIR

0052

2

08/8691285-1

PERE ESPINAL SERRA

39380322K

MANRESA

31/08/2016

8002JKZ

300

CIR

0052

2

08/8691348-4

JESUS PEREZ NOVO

32545492D

LALIN (CASCO URBANO)

25/08/2016

2864BNP

300

CIR

0052

2

08/8691357-5

PERE LLOANSI ANGLADA

33952472X

VIC

25/08/2016

0294JBB

300

CIR

0048

2

08/8691451-3

ESTHER RODRIGUEZ SANTIAGO

52910104F

CUBELLES

28/08/2016

1615FDZ

100

CIR

0048

0

08/8691508-9

JOAN LIÑAN PLANES

43728581S

BALAGUER

28/09/2016

9634JKT

300

CIR

0048

2

08/8691536-3

EDGAR DEL PINO BERNAT

43456085T

SABADELL

01/09/2016

2782HBV

100

CIR

0052

0

08/8691557-0

JOSE ALFREDO DOLZ NAVARRO

39146808A

TERRASSA

31/08/2016

8670FXF

100

CIR

0052

0

08/8691602-7

JOSE M TORRENTS DORCA

39305030P

CASTELLGALI

19/08/2016

3098BFZ

300

CIR

0052

2

08/8691613-1

MARIA TERESA UTRERO COROMINAS

39385991D

PONT DE VILOMARA I ROCAF

30/09/2016

6274HJL

300

CIR

0052

2

08/8691645-3

MANEL BARTROLI MAS

47113722Q

CAPELLADES

05/10/2016

3546HZN

500

CIR

0052

6

08/8691650-7

JOSE CARLOS DE MIGUEL BARROS

41002586A

ESPARREGUERA

08/10/2016

9048DYS

400

CIR

0052

2

08/8691671-4

SONIA MORAN MOLINA

52178066J

S ANDREU DE BARCA

22/08/2016

B 6428TU

100

CIR

0052

0

08/8691680-5

LUCIA PAOLA HERNANDEZ ROJAS

X8098693W

SABADELL

22/08/2016

1348JCF

300

CIR

0052

2

08/8691780-9

GERARD MARTINEZ CARRASQUILLA

39433447Q

BARCELONA

08/09/2016

0778BTB

300

CIR

0052

2

08/8691788-4

MANUEL SUAREZ NOGUERA

36499506R

VILAFRANCA PENEDES

16/09/2016

8575GCB

300

CIR

0052

2

08/8691825-5

PEDRO DAMIAN RUIZ GALLARDO

47634137X

VILANOVA I LA GELTRU

19/09/2016

B 5619TJ

300

CIR

0052

2

08/8691855-3

RAQUEL SANCHEZ MARTINEZ

47905952B

S ANDREU DE BARCA

01/10/2016

B 2267XG

100

CIR

0052

0

08/8691859-5

MARIA DEL CARMEN FLORES MARTINEZ

52420529X

VILANOVA I LA GELTRU

27/09/2016

9445HZS

100

CIR

0052

0

08/8691874-7

PEDRO GARCIA CONTRERAS

77110736Q

CAPELLADES

27/09/2016

3916CPZ

100

CIR

0052

0

08/8691884-0

JOSE RAMON LOPEZ COMINO

25337759Q

VALDEMORO

27/09/2016

6835GCD

100

CIR

0052

0

08/8691913-2

GRISELDA GATELL FERNANDEZ

52215049N

VILANOVA I LA GELTRU

19/09/2016

7226JJM

100

CIR

0052

0

08/8691919-8

SANDRA SANCHEZ PEREZ

46781208J

IGUALADA

02/10/2016

1800DVC

100

CIR

0052

0

08/8691958-7

JAVIER RODRIGUEZ MARTIN

44180746T

IGUALADA

10/09/2016

2967JRJ

300

CIR

0052

0

08/8692133-5

NURIA CUNI FERNANDEZ

77123144G

MOLLET DEL VALLES

22/08/2016

3315JHD

100

CIR

0052

0

08/8692142-6

GUADALUPE MARCO DEL PONT ABAD

48020780T

BARCELONA

22/08/2016

1022HTF

300

CIR

0052

2

08/8692178-0

ALFREDO SISTILLI GAMBINI

X2001758E

MOLET DEL VALLES

28/08/2016

0987GSJ

100

CIR

0052

0

08/8692194-0

ORIOL SEGARRA FERRAN

35112021Z

BARCELONA

23/09/2016

B 9673VY

100

CIR

0052

0

08/8692203-0

FERNANDO SANTIAGO GURPEGUI

37561621E

MONTMELO

22/08/2016

9998FYF

300

CIR

0052

2

08/8692261-3

FRANCISCO JAVIER BUYO MAÑA

35023150S

S VICENC MONTALT

07/10/2016

9120HXF

300

CIR

0048

2

08/8692290-6

ENCARNACION BUSQUETS MAÑOSA

44980083H

PALAU DE PLEGAMANS

09/09/2016

5015GTS

300

CIR

0052

2

08/8692293-1

ALEJANDRO MONTAÑO PRAT

39350047Z

MANRESA

02/09/2016

9286FDZ

300

CIR

0052

2

17/1163306-9

XERACH MARTIN MARTINEZ

41525071C

SANT FELIU DE GUIXOLS

15/06/2016

GI4998AY

200

VEH

0010

0

17/1215776-5

ANA RODRIGUEZ DOS ANJOS

41592063J

GIRONA

25/07/2016

7703DHF

200

VEH

0010

0

17/1217924-8

SERGIO FRIAS RODRIGUEZ

46804586T

TIANA

25/06/2016

8182GDG

80

CIR

0155

0

17/1218641-8

JUAN BALLESTEROS ALCALA

26002777N

JAÉN

07/07/2016

C2463BHW

1000

SOA

0002

0

17/1219523-2

JOSEP PLAZA USE

41547589K

GIRONA

24/06/2016

B 6230WL

500

CON

0003

0

17/1226637-2

DIEGO BAENA GUTIERREZ

41703881M

MAÇANET DE LA SELVA

02/07/2016

C0378BSN

200

CIR

0143

0

17/1228274-4

DELPHINE MERCADAL

X9532496P

FIGUERES

15/07/2016

6215DRS

80

CIR

0154

0

17/1238147-3

FRANCISCO ROMERO GARCIA

31669720P

L'ESCALA

20/05/2016

C9515BRJ

1000

LSV

0014

6

17/1241483-1

NOEMI OSORIO UBEDA

40360972C

RESIDENCIAL BORGONYA

19/07/2016

0291DVT

200

CIR

0018

3

17/1247271-5

JAUME FERNANDEZ ALBERTI

40519654W

SANT FELIU DE GUIXOLS

18/06/2016

9812DSB

200

VEH

0010

0

17/1248217-8

AHMED EL MASTOUR

X3919575F

FIGUERES

16/07/2016

B 7827OC

1500

SOA

0002

0

17/1248403-5

JUAN FERRERFABREGA FARRES

40431249D

FIGUERES

03/07/2016

GI0979BS

200

CIR

0118

3

17/1248555-0

CHRISTOPHE GRIZIAUX

X6915923F

FIGUERES

04/07/2016

4034FSJ

200

VEH

0010

0

17/1300341-3

MARC BOLADERAS VIDAL

40327076A

L ESCALA

14/06/2016

4933BHG

200

CIR

0003

0

17/1300728-8

JOAN VICENC SALVADO BORIA

38782497N

GIRONA

20/07/2016

1637DVM

80

CIR

0154

0

17/1301043-0

VICTOR FERNANDEZ CARBO

40441903Z

ULLASTRET

15/07/2016

GI0779BB

200

VEH

0010

0

17/1301877-3

JOAN JOSEP GUILLEN HEREDIA

40362497G

SANTA COLOMA DE FARNERS

28/07/2016

2509CFK

1500

SOA

0002

0

17/1303304-5

ARON ISAAC RODRIGUEZ VALLE

X2241635D

EMPURIABRAVA

24/06/2016

2100DTW

1000

LSV

0014

6

17/1304210-1

TARIQ SELLAME HAFSI

41604567M

SANT FELIU DE GUIXOLS

02/07/2016

4336CWL

200

VEH

0010

0

17/1304919-6

LUIS FERMIN HEREDIA FERNANDEZ

41665691H

GIRONA

14/07/2016

GI9594BJ

500

CON

0001

0

17/1305477-9

SONIA GUILLEN SANTAMARIA

40980805A

ARENYS DE MUNT

23/06/2016

0754BDH

200

VEH

0010

0

17/1305518-6

MARIA LIDIA DOS ANJOS

X1246715T

GIRONA

09/07/2016

8148DJM

200

VEH

0010

0

17/1307070-0

MARIA JESUS BARDERA FERNANDEZ

41558196W

FIGUERES

04/07/2016

2595GBY

1500

SOA

0002

0

17/1307078-0

MARIA JESUS BARDERA FERNANDEZ

41558196W

FIGUERES

04/07/2016

2595GBY

200

VEH

0010

0

17/1307217-8

JESUS FERNANDEZ CASTELLON

41552337P

FIGUERES

26/07/2016

GI7617BH

1500

SOA

0002

0

17/1307772-8

FCO JAVIER BANEGA BELA

35097481X

SERINYA

09/07/2016

3417GDW

200

VEH

0010

0

17/1307773-0

FCO JAVIER BANEGA BECA

35097481X

SERINYA

09/07/2016

3417GDW

1500

SOA

0002

0

17/1307824-5

JOAN JOSEP GUILLEN HEREDIA

40362497G

SANTA COLOMA DE FARNERS

28/07/2016

2509CFK

200

VEH

0010

0

17/1309432-7

RADHAMES BURGOS POLANCO

41629660M

SANT FELIU DE GUIXOLS

14/07/2016

SE1475CY

500

CON

0001

0

17/1309521-0

NAJIM BENSLAIMAN

X7266104J

VILAFANT

20/07/2016

6220JFH

1500

SOA

0002

0

17/1310066-2

FERMIN BONAL LIMORTE

40433899Z

FIGUERES

23/07/2016

8062JKX

80

CIR

0154

0

17/1324131-2

MANPREET KAUR SINGH

41679652H

GIRONA

29/07/2016

1307BPW

200

VEH

0010

0

17/1324249-8

SILVIA GARCIA MONTES

40448914X

GIRONA

18/07/2016

1125BXB

1500

SOA

0002

0

17/5069921-0

DIMITRI PALOMAR RAEPSAIT

41528716P

PLATJA D ARO

22/05/2016

0477DVJ

1000

LSV

0014

6

17/5073703-0

FRANCESC MOLINO MARIN

39380728J

BANYOLES

25/06/2016

B 6934WW

200

CIR

0129

0

17/5073713-2

FRANCESC MOLINO MARIN

39380728J

BANYOLES

25/06/2016

B 6934WW

1500

SOA

0002

0

17/5073930-6

SILVINA DEL VALLE REYES

X4575919T

VILAFANT

12/07/2016

L 3603AH

200

VEH

0010

0

17/5074289-1

ANGEL FACUNDO BO HERNANDO

X3836181B

LLORET DE MAR

12/07/2016

GE1700AZ

200

VEH

0010

0

17/5074346-4

MARIA DEL CARMEN LORENZO MENDEZ

40443705E

AVINYONET DE PUIGVENTOS

22/07/2016

GE7509BL

200

CIR

0010

0

17/5074444-4

RUBEN RODRIGUEZ CASIÑOL

41551279P

FIGUERES

13/07/2016

GE6666BN

1500

SOA

0002

0

17/5074544-6

MIRIAM ROBLES DIEZ

41525801Z

SANT FELIU DE GUIXOLS

17/07/2016

2610GFZ

200

VEH

0012

0

17/5074664-5

RAFAEL REIXACH DIAZ

40440579R

NAVATA

27/07/2016

7236GSV

200

CIR

0094

0

17/5075555-5

JOAN MARIA PORTILS I ALSINA

79295535E

LA VALL D EN BAS

26/07/2016

1558FGS

200

CIR

0117

0

17/5075572-5

ALVARO RAMIREZ BRAZO

36580514A

MOLINS DE REI

27/07/2016

4593CVV

200

VEH

0010

0

17/5076776-4

RAQUEL CABRERA LARA

41529348L

SANT FELIU DE GUIXOLS

12/08/2016

GE8731AY

1000

LSV

0014

6

17/5078144-1

KARIM JABRI FUERTES

40539275G

ST ANTONI CALONGE

13/09/2016

B 8350OW

1000

LSV

0014

6

17/5078503-7

LUIS CORTES HEREDIA

41551318R

VILAFANT

17/09/2016

9896HDM

1000

LSV

0014

6

17/5078998-4

SERGIO DOÑA CARRILLO

40535354Q

SANT FELIU DE GUIXOLS

16/09/2016

M 8771HY

1000

LSV

0014

6

17/5079184-7

IGNACIO NICOLAS ALONSO BAMBALERE

46238597H

CAMALLERA

25/09/2016

2588BZT

1000

LSV

0014

6

17/5175327-5

ABDELOUAHED EL OUARIACHI EL AROUSI

41682196D

Roses

04/09/2016

8092BLM

100

CIR

0153

0

17/5175335-0

HECTOR RUBIO SORIA

37390174V

BARCELONA

10/09/2016

7159BRC

100

CIR

0153

0

17/5175339-2

POL COSTA CUMI

40533196C

FONTCOBERTA

11/09/2016

0925DDJ

100

CIR

0153

0

17/5175349-5

RAQUEL GARAU BENEDICTO

40361278G

ULTRAMORT

13/09/2016

3211DLK

100

CIR

0153

0

17/7446641-7

M ISABEL BAENA CALERO

77615324F

BLANES

03/06/2016

3316CSG

100

CIR

0048

0

17/7463379-2

MONICA MARGARITA RODRIGUEZ DE LA VEGA OTAZO

47240710K

BARCELONA

17/07/2016

9082FNV

100

CIR

0052

0

17/7465856-2

ANNA TERRADELLAS CANADELL

48041795Q

VIC

19/07/2016

9057JDR

100

CIR

0052

0

17/7467357-7

ANNA MERCADAL MARTIN

39384169G

S JOAN VILATORRADA

23/07/2016

5890CPW

100

CIR

0052

0

17/7467788-4

NICOLAS GERARD CABIOCH

X2833424P

RIUDARENES

28/07/2016

6729JGB

100

CIR

0052

0

17/7468425-7

LUIS LOPEZ FERNANDEZ

38431529R

GAVA

21/07/2016

0355HYS

100

CIR

0052

0

17/7469333-3

SAÚL TORTOSA HEREDIA

47766359M

VENDRELL (EL)

26/07/2016

4872HLV

100

CIR

0052

0

17/7470499-3

ANTONI ARMENGOL ROMAGOSA

46747051B

VILAFRANCA DEL PENEDES

30/07/2016

5528HZH

100

CIR

0052

0

17/7471794-3

DAVID CAMPOS URBANO

45544919C

LLORET DE MAR

03/08/2016

3587HMB

100

CIR

0052

0

17/7471862-5

ALBERT SIRÉ

46230107S

SANT JUST DESVERN

03/08/2016

2176JLH

100

CIR

0052

0

17/7471913-0

RUBEN ROCA SOLA

46747790Z

TORTELLA

03/08/2016

2887HZS

100

CIR

0048

0

17/7473498-5

ALEIX VERGES SOLERVICENS

39355789Y

MANRESA

06/08/2016

5065JLK

100

CIR

0052

0

17/7473570-2

MANUEL DE JESUS LEON FRUTOS

41550053R

FIGUERES

07/08/2016

8087DJV

100

CIR

0052

0

17/7474238-6

DAVID BONVEHI TORRAS

77740459E

MANRESA

05/08/2016

7301GFR

100

CIR

0048

0

17/7474690-6

ANTONIO MARAÑON GARCIA

39175326R

TERRASSA

05/08/2016

2934JNZ

100

CIR

0052

0

17/7474750-9

JORDI FONT FABREGA

77962118F

SANT PERE DE PESCADOR

09/08/2016

8202HXJ

100

CIR

0048

0

17/7475172-2

MARIA SOLEDAD SEDIN

Y2513042F

BARCELONA

09/08/2016

1927JGR

100

CIR

0048

0

17/7476972-4

MARIA CONCEPCION CABRERA C

40340590Q

GIRONA

13/08/2016

9862BCW

100

CIR

0052

0

17/7477031-5

MARIA RODRIGUEZ MALDONADO

39687249J

SEGUR DE CALAFELL

17/08/2016

9490HKT

100

CIR

0048

0

17/7477138-6

JOSE FORA DALMAU

35092157E

BARCELONA

16/08/2016

1815GWH

100

CIR

0048

0

17/7477820-1

JORDI MARTINEZ REIG

40450336Y

FIGUERES

14/08/2016

7236CJF

100

CIR

0052

0

17/7478005-2

PEDRO GALLARDO DELGADO

38138311X

VILADECAVALLS

15/08/2016

7873JJB

100

CIR

0052

0

17/7482231-5

SONIA ARANDA BAUTISTA

47275626T

MONTGAT

25/08/2016

5636CMS

300

CIR

0048

2

17/7482360-5

JUAN CARLOS MORO MOLERO

14257422K

BILBAO

26/08/2016

9668JFX

100

CIR

0052

0

17/7482475-0

GREGORIO TORRENTS ROMERO

60459289V

BARCELONA

29/08/2016

6338JMG

100

CIR

0048

0

17/7482505-9

OSCAR MAYO MAY

43456943F

BARCELONA

26/08/2016

B 2922WU

300

CIR

0048

2

17/7483366-0

ANGEL VILANOVA SOLA

77903396G

OLOT

30/08/2016

0965FYP

100

CIR

0048

0

17/7483943-0

LUCIA RONGO

Y4753605W

BARCELONA

31/08/2016

8883JNL

100

CIR

0048

0

17/7484309-2

ANDRA EMIREE BACLACIAN

X8262932K

BARCELONA

27/08/2016

0942JGL

100

CIR

0052

0

17/7484550-7

DIANA MEJIA ARENAL

46892043B

ALCARRÀS

02/09/2016

3438FNX

100

CIR

0048

0

17/7484847-8

DANIEL POUS SALAS

46688075F

PREMIA DE DALT

05/09/2016

3801HNM

100

CIR

0052

0

17/7484862-4

ZOILA CARRION ASENSIO

78001206H

FIGUERES

02/09/2016

0433JPW

100

CIR

0048

0

17/7484975-6

MERCE VALLS PUJADAS

35014960J

SABADELL

02/09/2016

6938HZS

100

CIR

0052

0

17/7485133-9

CRISTINA MARIA CAMPAN ALEN

39972618K

ARENYS DE MUNT

04/09/2016

1004HPJ

300

CIR

0048

2

17/7485375-0

JORDI PERE NOGUERA VILA

78020149D

RIPOLL

03/09/2016

5365JFY

100

CIR

0052

0

17/7485782-0

OSCAR IGOR MARTI GARCIA

44019955W

BARCELONA

04/09/2016

6740HWM

100

CIR

0052

0

17/7485895-2

OSCAR ALO CASTRO OLIVARES

Y0722587X

ROSES

03/09/2016

7637JKJ

100

CIR

0052

0

17/7486098-0

SARA OGANDO CASALS

52437028H

CERDANYOLA DEL VALLÈS

06/09/2016

8984GZG

100

CIR

0048

0

17/7486216-0

ISRAEL GARCIA MATORRALES

51946518Y

BARCELONA

06/09/2016

9781JPP

100

CIR

0048

0

17/7486586-5

MARGALIDA VIDAL BARCELO

43197412P

BARCELONA

03/09/2016

2009JPP

100

CIR

0048

0

17/7487508-1

XENIA HERNANDO ROMERO

38138219X

SANT SADURNI D'ANOIA

30/08/2016

6418JPL

100

CIR

0048

0

17/7487596-2

JUAN HERRERA GRANADOS

39152327W

TERRASSA

03/09/2016

7620HRY

100

CIR

0048

0

17/7488013-7

ANNA LAMARCA CUNI

52436301G

BARCELONA

10/09/2016

1895HPN

100

CIR

0048

0

17/7488039-4

NOELIA ORTEGA QUESADA

40539789N

PALAFRUGELL

06/09/2016

6072GYX

100

CIR

0048

0

17/7488187-3

CLIMENT DOMINGO ESGLEYES

40354240G

CASSA DE LA SELVA

08/09/2016

8584FHX

100

CIR

0052

0

17/7488264-6

GUILLEM CORTES GUITART

40444736H

FIGUERES

10/09/2016

3200GHW

100

CIR

0048

0

17/7488379-6

ROSA MARIA BIGORDA PALLARES

39095365B

TERRASSA

10/09/2016

8967HBF

100

CIR

0048

0

17/7488567-0

MOHAMMED LAZAR BAKKALI

39525974Z

MANRESA

11/09/2016

9234DGJ

100

CIR

0052

0

17/7488596-7

CARME BOSCH ARAUZ

77899015Q

FIGUERES

03/09/2016

4513CHJ

100

CIR

0052

0

17/7488764-2

MOHAMMAD TARIQ CHEEMA BIBI

48098148L

BARCELONA

12/09/2016

0108JGH

100

CIR

0052

0

17/7488807-9

JOSE MARIA CARBO MASET

40433610R

FIGUERES

13/09/2016

8798HVB

100

CIR

0052

0

17/7488902-3

AHMED BERRAHAIL BOUDOUDA

X4157265S

ELCHE

10/09/2016

V 7275GB

100

CIR

0052

0

17/7489081-3

ESTEBAN GRAU PINA

45638129B

VENDRELL, EL

14/09/2016

8774CTF

100

CIR

0048

0

17/7489131-3

TAREK RAISSOUNI

X6337772F

FIGUERES

15/09/2016

3983FYG

100

CIR

0052

0

17/7489174-0

LUIS ARENAS ZARAGOZA

43519952L

FIGUERES

15/09/2016

0976CHT

100

CIR

0048

0

17/7489199-9

NATALIA MADERN SOY

40443619M

FIGUERES

15/09/2016

5507JGP

100

CIR

0052

0

17/7489248-7

ESTEBAN GRAU PINA

45638129B

VENDRELL, EL

15/09/2016

8774CTF

100

CIR

0048

0

17/7489665-5

FIDEL CASTILLO CANAL

37381865B

AMER

12/09/2016

6261DGZ

100

CIR

0048

0

17/7489803-6

FIDEL CASTILLO CANAL

37381865B

AMER

19/09/2016

6261DGZ

100

CIR

0048

0

17/7489852-4

AARON NORTE GARCIA

40365991W

GIRONA

16/09/2016

B 3774WX

100

CIR

0052

0

17/7490229-8

MARINA KHRISTIOUK

X4538564C

PALAFRUGELL

16/09/2016

5091BWY

100

CIR

0052

0

17/7490274-8

JORGE RAFALES ROJAS

37382478A

TALLADA D'EMPORDÀ (LA)

17/09/2016

0635HTS

100

CIR

0048

0

17/7490301-0

SERGIO VELA GUTIERREZ

52621066X

RUBÍ

17/09/2016

2756JBM

100

CIR

0052

0

17/7490336-4

FERRAN FORES

38494469J

MATADEPERA

18/09/2016

5097JNZ

100

CIR

0052

0

17/7490363-7

MOHAMED JAATIT LAMKADEM

41719956A

SALT

17/09/2016

8564JMD

300

CIR

0052

2

17/7490519-0

FIDEL CASTILLO CANAL

37381865B

AMER

03/09/2016

6261DGZ

100

CIR

0048

0

17/7490553-0

LUIS ANGEL TRINIDAD CAHUASI

70843395Z

ARMILLA

12/09/2016

9179HYS

100

CIR

0052

0

17/7490566-8

ALFREDO JOSE MIRA URIOS

21514099Z

MUTXAMEL

20/09/2016

7087HZY

100

CIR

0048

0

17/7490668-0

LUIS ANGEL TRINIDAD CAHUASI

70843395Z

ARMILLA

20/09/2016

9179HYS

100

CIR

0048

0

17/7490816-9

LUIS ANGEL TRINIDAD CAHUASI

70843395Z

ARMILLA

21/09/2016

9179HYS

100

CIR

0048

0

17/7490850-5

MANUEL VERA CASTILLO

23618069J

CALASPARRA

21/09/2016

8243GMT

100

CIR

0052

0

17/7491000-2

FERRAN GOMEZ NIETO

40324837H

LLAGOSTERA

09/09/2016

2733JLM

100

CIR

0052

0

17/7491416-0

ANA ISERN ROVIRA

38098791G

ARENYS DE MUNT

26/09/2016

2549HTM

100

CIR

0052

0

17/7491430-1

COLOMA GRAELLS BATET

39043926T

CASTELLAR DEL VALLÈS

25/09/2016

6593DNL

100

CIR

0052

0

17/7491574-1

JORGE BONAFONTE MAGRI

46224951B

BARCELONA

23/09/2016

6617HXH

100

CIR

0048

0

17/7491584-4

FCO JAVIER SALVADOR PALACIOS

72549721Q

GAVA

24/09/2016

1895DGD

100

CIR

0052

0

17/7491698-2

JOSE MANUEL RAMOS MARQUEZ

40434312J

FIGUERES

24/09/2016

8058GYD

100

CIR

0052

0

17/7491727-4

ANA CAROLINE RODRIGUES COSTA

X9900525Z

S JOAN DESPI

23/09/2016

2858CZR

100

CIR

0048

0

17/7491790-7

JOSE VARGAS CORTES

08757478K

SALT

20/09/2016

B 7642TC

100

CIR

0048

0

17/7491864-0

JOSE RAMON IGLESIAS HERVAS

77609041A

MASSANET DE LA SELVA

26/09/2016

GI9238BL

100

CIR

0048

0

17/7491877-8

ESTER MARTINEZ MECA

43412608Q

GIRONA

24/09/2016

4211GHK

100

CIR

0048

0

17/7492005-6

ALEXANDRU MURESAN

X8425812S

GAVA

20/09/2016

4555FZZ

100

CIR

0048

0

17/7492006-8

LAURA CORDONET PEREZ

40343759B

SABADELL

25/09/2016

0378DXY

100

CIR

0048

0

17/7492153-6

MARIA ROCIO MILLAN MAYOL

38118146Q

S JOAN DESPI

24/09/2016

0114BJL

100

CIR

0048

0

17/7492242-5

JUAN GONZALEZ GUTIERREZ

38776895E

TORDERA

27/09/2016

9598HJR

100

CIR

0048

0

17/7492309-9

JUAN JOSE ESCALANTE GIRALDO

42295130Q

PALAMÓS

22/09/2016

3705DTC

100

CIR

0048

0

17/7492399-0

PAU MONASTERIO

47637535G

SANT PERE DE RIBES

18/09/2016

2581JDD

100

CIR

0048

0

17/7492480-0

ANTONIO BELLAVISTA FONTANILLAS

35060910D

TORROELLA DE MONTGRÍ

21/09/2016

8547HYJ

100

CIR

0048

0

17/7492545-0

FIDEL CASTILLO CANAL

37381865B

AMER

19/09/2016

6261DGZ

100

CIR

0048

0

17/7492691-0

LAURA PEREZ BALAGUER

46576484N

BARCELONA

23/09/2016

3022DHK

100

CIR

0048

0

17/7492888-1

MIGUEL ALUART BARDALET

38804895P

MATARO

27/09/2016

3271HLX

300

CIR

0052

2

17/7493197-9

PAUL RAYNER

X0528005V

PALAFRUGELL

29/09/2016

4569HXV

100

CIR

0052

0

17/7493228-0

MARIA IGNACIA PARERA PASCUAL

40262706X

SANT FELIU DE GUIXOLS

29/09/2016

4039FSJ

100

CIR

0052

0

17/7493232-7

RONALD ALFREDO MURILLO ALVAREZ

26061327G

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

29/09/2016

8279BPC

100

CIR

0048

0

17/7493249-7

JOSE MA TORRUELLA PIJOAN

38982800P

SABADELL

29/09/2016

2720FBY

100

CIR

0048

0

17/7493262-5

MARIA DE NURIA CERVERA SOLA

77066823X

PALAMOS

29/09/2016

9825GNG

100

CIR

0052

0

17/7493287-0

ENRIQUETA SANCHEZ ROJO

40324130R

SANTA COLOMA DE FARNERS

30/09/2016

3900HFY

100

CIR

0052

0

17/7493293-5

JOSEP VILADOMAT FERNANDEZ

37240508N

S JUST DESVERN

29/09/2016

8632BXP

300

CIR

0048

2

17/7493332-0

PEDRO ROMAN MUÑOZ

38818181T

TORDERA

01/10/2016

0147HRK

100

CIR

0052

0

17/7493345-9

DANIEL CASADO GONZALEZ

40444807C

VILAJUIGA

30/09/2016

8842JHR

100

CIR

0048

0

17/7493359-3

IVAN VARGAS JIMENEZ

47614591Z

CORNELLA DE LLOB

30/09/2016

5032CZW

100

CIR

0052

0

17/7493382-4

SERGIO TORRAS PEREZ

38511689Y

GRANOLLERS

30/09/2016

0827CHN

100

CIR

0052

0

17/7493397-6

MARIA JESUS GICH ASENSIO

40435961Y

FIGUERES

30/09/2016

9812FRK

100

CIR

0048

0

17/7493452-0

GLORIA FERRON CUBERTA

33941416V

VIC

30/09/2016

8443DJC

100

CIR

0052

0

17/7493532-6

M DEL CARME GARCIA SENEN

40338086L

SANT GREGORI (MUNICIPIO)

02/10/2016

8063HVM

300

CIR

0052

2

17/7493553-3

MONTSERRAT ANTONIN MARTIN

37290060E

TERRASSA

02/10/2016

9558HHX

300

CIR

0052

2

17/7493571-5

JOSE MARIA FONTCLARA BRUGAROLA

46218330Z

BARCELONA

02/10/2016

8591FVF

100

CIR

0052

0

17/7493636-7

JORGE CARLOS GONZALEZ DIAZ

37256798H

SANT PERE DE VILAMAJOR

03/10/2016

9080DSD

100

CIR

0048

0

17/7493665-3

RICARD MARIMON GELPI

43675564J

BLANES

01/10/2016

1486HZG

100

CIR

0052

0

17/7493729-8

MARIA ANTONIA MIR ABELLO

40244153H

OLOT

02/10/2016

3192JFK

100

CIR

0048

0

17/7493779-1

EMILIO CORRAL NOGUERA

45461800T

TERRASSA

01/10/2016

0225FYX

100

CIR

0048

0

17/7493923-3

LEONARDO BARRETO CRUZ

Y1452735T

LLORET DE MAR

04/10/2016

6300BTV

100

CIR

0052

0

17/7493931-9

RAQUEL SEGARRA PELAEZ

38872070T

CALELLA

04/10/2016

B 8727UX

100

CIR

0048

0

17/7493958-1

SUSANA BOSCH CUELLO

73200440L

EMPURIABRAVA

04/10/2016

3203FCM

100

CIR

0048

0

17/7494011-0

MARIA CARME BOSCH JORBA

39333737B

MANRESA

17/09/2016

7945HYD

100

CIR

0048

0

17/7494042-7

JANIQUE VERGES CUNI

33902108Q

CALDERS

01/10/2016

8831GDB

100

CIR

0048

0

17/7494125-4

JUAN ALSINA SANTA SUSANA

39296739C

S JOAN DESPI

01/10/2016

2111DLY

100

CIR

0048

0

17/7494136-5

SERGIO DANIEL CAMPANELLA

X6431735S

BARCELONA

02/10/2016

1710JKJ

100

CIR

0048

0

17/7494149-8

MIGUEL CARRION SABATER

37622933Q

S ANDREU LLAVANERES

01/10/2016

5991JDV

100

CIR

0048

0

17/7494202-7

JESUS MARIA MURILLO GUIBERT

15789629Z

TOLOSA

02/10/2016

2166HGX

100

CIR

0048

0

17/7494203-9

ANNA BOIXADER AYMERICH

77737847D

BERGA

05/10/2016

8956CGC

100

CIR

0048

0

17/7494248-0

JACINT JORDANA CASAJUANA

77107231F

GRANOLLERS

01/10/2016

3691GPV

100

CIR

0048

0

17/7494249-1

ESSA CHAM SAKOLY

39981859Q

PINEDA DE MAR

02/10/2016

B 6859VL

100

CIR

0052

0

17/7494288-0

IVAN VEJEZ CASTAÑO

40533704E

GIRONA

04/10/2016

1689GSD

100

CIR

0052

0

17/7494295-3

PEDRO JORDA SALLERAS

37521377M

SEGUR DE CALAFELL

06/10/2016

7426DHD

100

CIR

0048

0

17/7494298-3

JUAN VERGARA HIDALGO

40275781K

SALT

05/10/2016

3925BWT

100

CIR

0048

0

17/7494302-0

EVA MA JIMENEZ JIMENEZ

40340622W

ANGLES

02/10/2016

5700HJF

100

CIR

0052

0

17/7494313-5

CLARA PAYAS PUIGARNAU

39318884Q

COLLSUSPINA

03/10/2016

2583HLY

100

CIR

0052

0

17/7494334-9

PEDRO SANCHEZ FERNANDEZ

23191995Z

TALAVERA DE LA REINA

02/10/2016

7554HNT

100

CIR

0052

0

17/7494341-6

EUGENIO GUELL SANCHEZ

41510322Z

TONA

01/10/2016

B 7935VZ

100

CIR

0052

0

17/7494382-9

SONIA NOGUERA BOIX

40343893F

SANT GREGORI (MUNICIPIO)

03/10/2016

4017HNW

100

CIR

0052

0

17/7494383-0

YOLANDA SALGUERO CORTES

43528179N

LLAGOSTERA

02/10/2016

B 5526VM

100

CIR

0052

0

17/7494385-4

NOUREDDINE AZIZ

X7513407C

LA BISBAL D EMPORDA

29/09/2016

4296BZS

100

CIR

0048

0

17/7494410-3

ORIOL SALVATELLA VIDAL

53326462L

GIRONA

03/10/2016

0108DKB

100

CIR

0048

0

17/7494414-0

ERIKA TORO ARANGO

21758519J

TERRASSA

05/10/2016

0033DYL

100

CIR

0048

0

17/7494423-1

ROSA MARIA FONT REIG

40286540Q

GIRONA

02/10/2016

1794JLX

100

CIR

0052

0

17/7494432-9

OSCAR ROLDAN GARCIA

40997851Y

BARCELONA

02/10/2016

0485CWM

100

CIR

0048

0

17/7494443-3

OSCAR ROLDAN GARCIA

40997851Y

BARCELONA

02/10/2016

0485CWM

100

CIR

0052

0

17/7494449-9

MIREIA COTS ABULI

40445151L

BARCELONA

01/10/2016

GI8964BB

100

CIR

0052

0

17/7494459-1

GAUGERICA SERRANO REDONDO

38538705C

L HOSPITALET DE LLOB

02/10/2016

1145FGD

100

CIR

0048

0

17/7494460-3

ROSA MARIA ROVIRA VIÑAS

39330933J

GIRONA

02/10/2016

5484DFC

100

CIR

0048

0

17/7494560-5

BALWINDER SINGH

X8721434H

SANTA COLOMA DE FARNERS

05/10/2016

1046BXW

100

CIR

0048

0

17/7494568-4

KARIN YASMIN GRANADOS REYES

41675342D

TOR

05/10/2016

B 2336UP

100

CIR

0048

0

17/7494571-0

SERGIO JIMENEZ MORENO

40361528R

MELIANTA

05/10/2016

5134BVG

100

CIR

0052

0

17/7494587-3

MARIA QUERALT PALAHI MARTINEZ

40529418Z

SANT FELIU DE GUIXOLS

02/10/2016

GI4709BS

100

CIR

0048

0

17/7494598-2

VIOREL RUSU

X8759015V

CASSA DE LA SELVA

05/10/2016

7935BKP

100

CIR

0052

0

17/7494616-0

CARMEN SOLER ALTARRIBA

78021827P

RIPOLL

05/10/2016

2000JRH

100

CIR

0052

0

17/7494627-4

JUAN FERNANDEZ RUIZ

37729404C

FIGUERES

27/09/2016

GI0435BN

100

CIR

0048

0

17/7494629-9

GLORIA ROMERO QUESADA

40538569B

SANT FELIU DE GUIXOLS

01/10/2016

6601HFG

100

CIR

0052

0

17/7494633-6

ANNA FONT CANADELL

77310250M

RIPOLL

02/10/2016

6406CVW

100

CIR

0052

0

17/7494677-4

ANA MORENO MARQUEZ

41527176D

SANT FELIU DE GUIXOLS

02/10/2016

7593CPN

100

CIR

0052

0

17/7494686-5

KULDEEP SINGH

X8996298D

GIRONA

01/10/2016

9906CJT

100

CIR

0052

0

17/7494692-0

JOHN ALBERTO PALMA ROSILLO

41676537P

CORNELLA DEL TERRI

02/10/2016

8366JGY

100

CIR

0052

0

17/7494698-6

NURIA VALLS GALLART

43676044X

BLANES

30/09/2016

2736CGK

100

CIR

0048

0

17/7494708-9

ANTONIO BELLAVISTA FONTANILLAS

35060910D

MONTCADA I REIXAC

03/10/2016

9359HVZ

100

CIR

0048

0

17/7494710-2

DAVID REAL SUREDA

78003309M

PALAMOS

05/10/2016

6010GLC

100

CIR

0048

0

17/7494765-1

CRISTIAN VAZVIEIRA MACIEL

72158417B

PARETS DEL VALLES

03/10/2016

8871JPW

300

CIR

0052

2

17/7494766-3

MARIA JENNIFFER ORTEGA LORENZO

29073896X

BARCELONA

29/09/2016

0835JCN

300

CIR

0052

2

17/7494773-0

SALVADOR PUCHADES BELLOCH

22505526A

MISLATA

01/10/2016

5348FSD

100

CIR

0048

0

17/7494778-4

ANDRES RODRIGUEZ CASQUERO

11936152A

MIAMI-PLATJA

28/09/2016

8976CVC

100

CIR

0052

0

17/7494780-8

MIGUEL ALGAM QUINTANA

77960881N

PONTOS

02/10/2016

7436FPD

100

CIR

0052

0

17/7494782-1

ADOLFO FERNANDEZ SANCHEZ

36559952A

MANLLEU

27/09/2016

4642BSX

100

CIR

0052

0

17/7494795-0

JORDI ROSILLO REYES

41546163K

GIRONA

29/09/2016

9054CTG

100

CIR

0052

0

17/7494797-3

JORDI CERVERA SUBIRA

33947654E

RODA DE TER

02/10/2016

8561HDX

100

CIR

0052

0

17/7494799-1

GUIFRE GUTIERREZ ESTEVEZ

47791202P

TARADELL

29/09/2016

8502CWG

100

CIR

0052

0

17/7494837-0

MAMASA MAGANERA JAHATEH

41718649F

BANYOLES

03/10/2016

3612BHH

100

CIR

0052

0

17/7494893-0

JORDI ESPARO MARTINEZ

39355306Y

MANRESA

02/10/2016

7846GHH

100

CIR

0052

0

17/7494900-7

MONICA GALVEZ GONZALEZ

77916138G

OLOT

03/10/2016

8859BGH

100

CIR

0052

0

17/7494901-9

SILVIA ROGER NOGUER

40344519N

SANT GREGORI

02/10/2016

1902BNW

100

CIR

0052

0

17/7494914-7

CESAR UCEDA MENDEZ

40594395Q

ROSES

27/09/2016

GI2848AK

100

CIR

0052

0

17/7494942-8

JOSE SERRA VIÑAS

40602757Y

RIPOLL

28/09/2016

GI4446AY

100

CIR

0052

0

17/7494964-7

ALICIA PONS SALAZAR

46771970K

BARCELONA

01/10/2016

7656HNN

300

CIR

0052

2

17/7494988-4

SORAYA AURORA HERNANDEZ ALVAREZ

52893976W

ZARZALEJO

28/09/2016

8911FXG

100

CIR

0052

0

17/7494992-1

CRISTHIAN MONTOYA VARGAS

49658833Q

ORIS

04/10/2016

B 0297VH

100

CIR

0052

0

17/7494995-7

MARIA MONTSERRAT FERNANDEZ MOLERO

40300463R

STA COLOMA FARNERS

02/10/2016

5616CWF

100

CIR

0052

0

17/7495004-8

FAKHAR ISLAM

X6889610Y

BARCELONA

02/10/2016

B 3697TG

100

CIR

0052

0

17/7495024-3

JOSE SANFIZ VILAREGUT

77108181Z

VIC

28/09/2016

2338FRY

100

CIR

0052

0

17/7495025-5

MARIA DOLORS CODINA MASSONS

78075607Z

BARCELONA

06/10/2016

3544DYB

100

CIR

0048

0

17/7495027-9

MARCEL ESPINAL SERRA

39380321C

PINELL DE SOLSONES

07/10/2016

4272GJJ

100

CIR

0052

0

17/7495064-0

ILDEFONSO GALAN SOLER

52147513G

PARETS DEL VALLES

05/10/2016

1950HBJ

100

CIR

0052

0

17/7495075-5

ALICIA SELENE SANABRIA VELAZQUEZ

42305946E

ARGELAGUER

27/09/2016

2536DLF

100

CIR

0052

0

17/7495094-9

YOLANDA SANTANO ALONSO

08029253E

TORELLO

03/10/2016

7733HLZ

100

CIR

0052

0

17/7495104-1

MARIA DEL CARMEN CABRERA AGUILERA

38808375S

PINEDA DE MAR

05/10/2016

3002BKJ

100

CIR

0052

0

17/7495114-4

MIRIAM DURAN QUIROS

45639261Q

TERRASSA

03/10/2016

2373HCG

300

CIR

0052

2

17/7495138-8

ANTONIO PEREZ GOMEZ

26129522G

L ESCALA

06/10/2016

2641BKS

100

CIR

0052

0

17/7495157-7

LUIS MALDONADO CHICO

46606994R

BARCELONA

30/09/2016

8938JCJ

100

CIR

0052

0

17/7495161-9

XIAOJIAO ZHENG

X8321645S

S COLOMA GRAMENET

28/09/2016

9498FVM

100

CIR

0052

0

17/7495175-9

MIGUEL PALMA GONZALEZ

40316387D

SANTA PAU

03/10/2016

8238GRK

100

CIR

0052

0

17/7495181-4

FRANCISCO JIMENEZ POZO

41528515Z

SANT FELIU DE GUIXOLS

02/10/2016

3796HHJ

300

CIR

0052

2

17/7495182-6

LOURDES FERNANDEZ GUITART

77732396D

CASSERRES

06/10/2016

2898GXP

100

CIR

0048

0

17/7495194-2

MANUEL ORTEGA FRIAS

90001006M

CENTELLES

05/10/2016

4871BBY

100

CIR

0052

0

17/7495228-9

ALEX ANGUELA SANCHEZ

47840826K

VILAFRANCA PENEDES

28/09/2016

6642JDV

100

CIR

0052

0

17/7495239-3

XAVIER FONT GUILLEN

46710837E

VIDRERES

08/10/2016

B 6049US

100

CIR

0052

0

17/7495244-2

MIGUEL MARTIN PARAROLS

77902679T

SANTA CRISTINA D'ARO

07/10/2016

7591HNC

100

CIR

0052

0

17/7495246-6

ABDERAHMANE ZERRI

X3464087B

RIPOLL

07/10/2016

0688JGY

100

CIR

0052

0

17/7495266-1

ANTONIO BELLAVISTA FONTANILLAS

35060910D

MONTCADA I REIXAC

07/10/2016

9359HVZ

100

CIR

0048

0

17/7495297-1

AHMED TAOURATI

X3759518F

ARBUCIES

06/10/2016

B 6020WM

100

CIR

0048

0

17/7495305-0

NURIA GARCIA CORTES

18165979G

LLEIDA

08/10/2016

2573CYH

100

CIR

0052

0

17/7495313-0

VIOREL RUSU

X8759015V

CASSA DE LA SELVA

08/10/2016

7935BKP

100

CIR

0052

0

17/7495345-8

ANTONIO COLOME PUIG

40315827R

GIRONA

09/10/2016

1724CBP

100

CIR

0052

0

17/7495369-5

MARIA TISCAR TORAL MUÑOZ

52526229W

PLATJA D ARO

05/10/2016

5557BRS

100

CIR

0052

0

17/7495385-9

LAIA VINSAC TEREÑEZ

36528404B

EL MASNOU

01/10/2016

2667DHK

100

CIR

0052

0

17/7495394-0

GREGORIO GOMEZ BORREGUERO

37376856Q

SANT ANTONI DE CALONGE

04/10/2016

0703BBC

100

CIR

0052

0

17/7495400-5

IRENE TRIAS ROBLES

77737066X

BERGA

09/10/2016

3494CKG

100

CIR

0052

0

17/7495427-3

JOSE GERMAN GARCIA GIL

43818946J

VEINAT DE SANT LLORENC

07/10/2016

6025HTY

100

CIR

0052

0

17/7495444-0

MOHAMED CHALLAF

X8823677A

ROQUETES

28/09/2016

B 6630PJ

100

CIR

0052

0

17/7495456-6

MA MONTSERRAT ALTAMIRANO FABREGUES

46064136N

BARCELONA

09/10/2016

8830FJX

100

CIR

0052

0

17/7495462-1

JOSEP SEGURA MAZON

46574045B

VILADECANS

08/10/2016

6749JDC

100

CIR

0052

0

17/7495464-5

ANTONIO TORRAS ARAGONES

35070715Q

BARCELONA

01/10/2016

9921FHG

100

CIR

0052

0

17/7495474-8

MARIA CARMEN DOMENECH TRUJILLO

39170621B

TERRASSA

10/10/2016

4171DFW

100

CIR

0052

0

17/7495502-2

OSCAR TENA OLLER

44181280M

BARCELONA

08/10/2016

5320DKK

100

CIR

0052

0

17/7495505-8

MARIA DOLORES LARA GABIN

40527057E

CRUILLES MONELLS I S S

03/10/2016

3139FZJ

100

CIR

0052

0

17/7495535-0

FATIMA MARTINEZ LOPEZ

53033400T

MONTCADA I REIXAC

01/10/2016

1987DMH

100

CIR

0052

0

17/7495542-8

ABDESLAM LAAROUSSI

X1430997Y

TERRASSA

03/10/2016

0675BMH

100

CIR

0052

0

17/7495558-6

MATILDE DE LA HOZ NAVARRO

40526393W

SANT FELIU DE GUIXOLS

10/10/2016

8337DZH

100

CIR

0052

0

17/7495575-1

JUAN ANTONIO MORENO SOLA

34751220Z

SABADELL

28/09/2016

5750CYW

100

CIR

0052

0

17/7495606-1

OLGA DALMAU VILERT

40316542A

MONT-RAS

08/10/2016

8269HJZ

100

CIR

0052

0

17/7495611-5

MATILDE MORALES GUTIERREZ

22728564X

PUENTE GENIL

28/09/2016

7508HGN

100

CIR

0052

0

17/7495620-6

MARIA TISCAR TORAL MUÑOZ

52526229W

PLATJA D ARO

06/10/2016

5557BRS

100

CIR

0052

0

17/7495625-5

NOELIA BALLESTEROS ÑIGUEZ

40595337S

FIGUERES

11/10/2016

5424BFL

100

CIR

0052

0

17/7495633-0

MARIA PILAR OLGA TORRES SALAMERO

18004115Z

VITORIA GASTEIZ

08/10/2016

5345HJX

100

CIR

0052

0

17/7495671-8

ISABEL GARCIA TARDIO

33888625B

POLINYA

08/10/2016

3862BWY

100

CIR

0052

0

17/7495707-7

JOSE PANO CHAPARRO

37609939V

PALAMOS

09/10/2016

6580HZH

100

CIR

0052

0

17/7495712-0

LAURA FUNOSAS VIÑOLAS

40521619N

LLAGOSTERA

28/09/2016

0190HDZ

100

CIR

0052

0

17/7495713-2

ALEJANDRO SOLAS LIGERO

47159887C

ST ANTONI CALONGE

01/10/2016

0010JKH

100

CIR

0052

0

17/7495772-3

JORGE ALBA ROBLEDO

46628599D

RUBI

28/09/2016

5299HPJ

100

CIR

0052

0

17/7495791-7

JESUS TRINIDAD MARTIN PALMA

78563783S

L HOSPITALET DE LLOB

01/10/2016

2266DYV

100

CIR

0052

0

17/7495796-6

LAURA CAROT BASTARD

20483102S

BARCELONA

01/10/2016

7479HZT

100

CIR

0052

0

17/7495802-1

VALENTIN BARLAM ASPACHS

39360066M

MANRESA

08/10/2016

B 7106VL

100

CIR

0052

0

17/7495813-6

MARTA CORDOBA QUESADA

41554316D

VILAFANT

08/10/2016

1290FRK

100

CIR

0052

0

17/7495820-3

ESSA CHAM SAKOLY

39981859Q

PINEDA DE MAR

10/10/2016

0720BDP

100

CIR

0052

0

17/7495842-9

JOSE OLIVA DARNES

38757047T

LA ROCA DEL VALLES

29/09/2016

8933CRV

100

CIR

0052

0

17/7495845-4

FRANCESC SOLE MORALES

46206309E

VILANNA

01/10/2016

7115DCK

100

CIR

0052

0

17/7495856-9

TIHARE CONSTANZA SANHUEZA BARRA

X9657564W

SANTA MARIA DE PALAUTORD

02/10/2016

1997BWR

100

CIR

0052

0

17/7495861-2

ISABEL HERNANDEZ GIMENEZ

40463900T

LLAGOSTERA

09/10/2016

5144HZV

100

CIR

0052

0

17/7495929-4

MOHAMED CHALLAF

X8823677A

ROQUETES

04/10/2016

B 6630PJ

100

CIR

0052

0

17/7495943-4

VIRGINIA SANTIAGO GARCIA

40538628R

SANT FELIU DE GUIXOLS

10/10/2016

6121DXT

100

CIR

0052

0

17/7495992-6

EMILIO CORRAL NOGUERA

45461800T

TERRASSA

08/10/2016

0225FYX

100

CIR

0052

0

17/7495996-3

EVA MARIA TRULLA PADILLA

38141340A

PLATJA D ARO

05/10/2016

4712GPB

100

CIR

0052

0

17/7496015-7

EMILIO CORRAL NOGUERA

45461800T

TERRASSA

01/10/2016

0225FYX

100

CIR

0052

0

17/7496065-7

MARIA DEL CARMEN COCHS TARAFA

46319793R

BARCELONA

08/10/2016

6158JJM

100

CIR

0052

0

17/7496071-2

MOHAMED CHALLAF

X8823677A

ROQUETES

05/10/2016

B 6630PJ

100

CIR

0052

0

17/7496072-4

JOSE RAFAEL MERINA REINA

30396322M

MAS ROMEU RESIDENCIAL

10/10/2016

9603JDH

100

CIR

0052

0

17/7496109-0

JORGE FCO JAVIER LLORENS GARCIA

35087905W

BESCANO

29/09/2016

6793HHY

100

CIR

0052

0

17/7496115-0

ESTHER REIG DEL CAMPO

78001606G

PALS

04/10/2016

4498GGZ

100

CIR

0052

0

17/7496127-7

JORDI BUTINYA RAMIO

40341482B

GIRONA

05/10/2016

9126HRV

100

CIR

0052

0

17/7496137-6

MARIA GLORIA GIMENEZ DIAZ

37784199Y

ANGLES

09/10/2016

5054HZJ

100

CIR

0052

0

17/7496171-6

JENNIFER REVOLLO FERNANDEZ

39392395L

ARTES

08/10/2016

4704JCB

100

CIR

0052

0

17/7496183-2

PEDRO FAMILIAR GONZALEZ

38803947A

MATARO

11/10/2016

5843DDW

100

CIR

0052

0

17/7496186-8

RICARDO CARRASCO MISERACHS

46220315K

BARCELONA

08/10/2016

7530HRW

100

CIR

0052

0

17/7496200-2

FELIX MARTINEZ RAMOS

46868234F

MADRID

11/10/2016

1802DMB

100

CIR

0052

0

17/7496214-2

FERMIN ESPINOZA DAMIAN

54176670D

S COLOMA GRAMENET

30/09/2016

9251CJK

100

CIR

0052

0

17/7496251-4

GERARD DELLUNDER SIGRO

45830816G

MALGRAT DE MAR

08/10/2016

3507BKR

100

CIR

0052

0

17/7496254-0

CLAUDIA ROCA HOOGSTEDER

40366367X

BARCELONA

09/10/2016

3417HNT

100

CIR

0052

0

17/7496258-1

MONTSERRAT MARTI CUATRECASAS

38790628R

MATARO

09/10/2016

9229FZR

100

CIR

0052

0

17/7496262-9

ANNA PINTADO BOIXADOS

39348197G

MANRESA

04/10/2016

4586DWR

100

CIR

0052

0

17/7496264-2

MARIA TERESA GUASCH GABARRO

46308678H

CRUILLES

29/09/2016

5176HJR

100

CIR

0052

0

17/7496278-7

DANIEL MONRAS BLASI

44996294Z

S QUIRZE DEL VALLES

07/10/2016

2375DGX

100

CIR

0052

0

17/7496286-1

LAURA TOVAR LOVA

44986722X

RODA DE BARA

04/10/2016

4623FTH

100

CIR

0052

0

17/7496293-9

IONEL BARBU

X6154919G

CASSA DE LA SELVA

03/10/2016

1618DVH

100

CIR

0052

0

17/7496339-1

JUAN MANUEL ASENSIO BERBEL

77298455D

GRANOLLERS

10/10/2016

7348GDR

100

CIR

0052

0

17/7496343-9

ELISABET CLARES GAVILAN

47711494H

FONTPINEDA URBANIZACION

01/10/2016

0349GXF

100

CIR

0052

0

17/7496445-6

ALFONSO MUÑOZ ALMARAZ

46647150E

SABADELL

03/10/2016

1055JKP

100

CIR

0052

0

17/7496534-3

OSCAR SEGURA MARTINEZ

40535745Q

SANT FELIU DE GUIXOLS

12/10/2016

6692HVJ

100

CIR

0052

0

17/7496694-3

JUAN CARLOS DE LUIS ALVAREZ

35087269X

IGUALADA

04/10/2016

4357JRT

100

CIR

0052

0

17/7496763-7

SERGIO LOPEZ RUIZ

47726775G

MOLLET DEL VALLES

10/10/2016

4269DXC

100

CIR

0052

0

17/7496836-8

MARIA MAGDALENA CAMERO SANCHEZ

38750208S

MATARO

07/10/2016

0730FVY

100

CIR

0052

0

17/7496849-0

RICARD BARRERA VILADOT

38509189J

BARCELONA

01/10/2016

B 1242TP

100

CIR

0052

0

17/7496899-4

JOSE RODRIGUEZ MARQUINA

40962787V

MOLLET DEL VALLES

02/10/2016

6149CCV

100

CIR

0052

0

17/7496911-0

DENIS JACOB LINDENBERG

X9570284F

TORREMOLINOS

12/10/2016

2961JRZ

100

CIR

0052

0

17/7496942-7

ISMAEL KAYOU BOUKIR

40594874N

ARROYO DE LA MIEL

03/10/2016

4011JPD

100

CIR

0052

0

17/7497013-8

RAMON MASCORT BRUGAROLAS

46331679L

FIGUERES

04/10/2016

GI5155BH

100

CIR

0052

0

17/7497029-2

ALEJANDRO ALEU MATA

35102204H

CASTELLDEFELS

09/10/2016

6514FGT

100

CIR

0052

0

17/7497103-9

JUAN BURGOS LOPEZ

35068546D

MERIDA

02/10/2016

8645GMK

100

CIR

0052

0

17/7497132-1

JOSE CASTRO HUESA

38397978F

BARCELONA

16/10/2016

2705HPC

100

CIR

0052

0

17/7497202-0

TATIANA NORIEGA MARQUINA

47636092X

VILANOVA I LA GELTRU

14/10/2016

6692HYT

100

CIR

0052

0

17/7497266-0

ANGEL JORDAN ROIG

40293435B

ARBUCIES

12/10/2016

6082HMH

100

CIR

0048

0

17/7497288-4

OLIVER FERNANDEZ VEGA

44989453G

SABADELL

15/10/2016

7405HGZ

100

CIR

0052

0

17/7497290-8

MIHAI SMADICI

X8517604Z

RIVAS VACIAMADRID

14/10/2016

2952DLX

100

CIR

0048

0

17/7497399-2

HAROLD ESCOBAR SIERRA

X3538164M

EL ALAMO

16/10/2016

6051BCD

100

CIR

0052

0

17/7497407-7

XAVIER FONT GUILLEN

46710837E

VIDRERES

15/10/2016

B 6049US

300

CIR

0052

2

17/7497477-2

JOSE MARIA REBOLLO BLASCO

46135917X

BARCELONA

11/10/2016

5063DDW

100

CIR

0052

0

17/7497522-7

MARIA SANDRA SINUES BERNAL

52160298R

MONTMELO

15/10/2016

9647HHM

100

CIR

0052

0

17/7497830-1

JOSE MANUEL RUBIO DEL VALLE

37356460K

BARCELONA

01/10/2016

4523CCN

100

CIR

0052

0

17/7497875-1

FERNANDO LEON BEDOYA DUQUE

41686855E

TORROELLA DE MONTGRI

17/10/2016

GI8571BP

100

CIR

0052

0

17/7497943-3

ENGELBERT MAX KOLB

X2640955A

EMPURIABRAVA

16/10/2016

1902BWS

100

CIR

0048

0

17/7498032-2

OSCAR BASTIDA RESA

35115235P

BARCELONA

01/10/2016

5430CVZ

100

CIR

0052

0

17/7498034-6

JORGE BUSQUETS TORRUELLA

40292631N

LLORET DE MAR

02/10/2016

B 8557ST

100

CIR

0052

0

17/7498041-3

MIHAI STAMATE

X7114247W

LLAGOSTERA

30/09/2016

0372FJC

100

CIR

0052

0

17/7498048-0

MARIA DOLORES TORRES DE NAVARRA PALA

37573687J

CALONGE

28/09/2016

5242BRM

100

CIR

0052

0

17/7498100-8

JESUS LUPIAÑEZ MORENO

53126919R

MOLLET DEL VALLES

01/10/2016

B 1168SX

100

CIR

0052

0

17/7498153-3

ANTONIO SALCEDO CORREA

46513248A

VIDRERES

16/10/2016

0121DMH

100

CIR

0052

0

17/7498233-1

JOAQUIN LUIS SANTOS RODRIGUEZ

X5910186Z

MALAGA

12/10/2016

0635CVP

100

CIR

0048

0

17/7498279-8

MARIA ISABEL REYES FERNANDEZ

46127169W

LA VALL DE BIANYA

29/09/2016

6257BMJ

100

CIR

0052

0

17/7498284-7

GENIS BUSQUETS PASCUAL

40951539Q

MOLLET DEL VALLES

03/10/2016

9549FXL

100

CIR

0052

0

17/7498345-1

CARLOS ARRANZ SANCHO

37677831J

EL BRUC

30/09/2016

4821HBN

100

CIR

0052

0

17/8372186-0

WENDY BETANCES PEREZ

41683868W

FIGUERES

31/07/2016

5733BFP

300

LSV

0011

0

17/8372454-9

VIME DIFUSIO S L

B17487208

GIRONA

17/07/2016

4563JLM

900

LSV

0011

0

17/8373507-2

MARIA AMAYA AMAYA

39016144W

FIGUERES

25/08/2016

5166DYL

300

LSV

0011

0

17/8373546-6

BADALYANS TRADE SL

B55246078

LLORET DE MAR

25/08/2016

5974JNC

300

LSV

0011

0

17/8373548-4

MOHAMED BELAHBIB

Y0386425Q

FIGUERES

25/08/2016

1030BGM

300

LSV

0011

0

17/8373565-0

NADEZHDA NIKITINA

Y3407489F

ESTEPONA

25/08/2016

3467HWN

300

LSV

0011

0

17/8373732-3

STEFAN DUMITRU IDROUSCURTU

X4509406A

GIRONA

01/09/2016

2824BNY

300

LSV

0011

0

17/8373744-0

LATIFA KAMIL

X4060117L

MANRESA

01/09/2016

B 2217TG

300

LSV

0011

0

17/8373757-8

STEFAN DUMITRU IDROUSCURTU

X4509406A

GIRONA

01/09/2016

2791CGY

300

LSV

0011

0

17/8373775-0

MARIA FERNANDEZ GABARRE

41563317V

FIGUERES

01/09/2016

GI7490BT

900

LSV

0011

0

17/8373783-9

SONIA PAULA MARIN

Y0693443F

EMPURIABRAVA

01/09/2016

1120HPP

300

LSV

0011

0

17/8373797-9

OBSERMAR S AGARO SL

B17729906

CASTELL PLATJA D ARO

01/09/2016

GI6002BF

300

LSV

0011

0

17/8373854-6

BERNARDO JOSE FRASQUILHO NOGUEIRA

X6259369B

OLOT

01/09/2016

7026DRF

300

LSV

0011

0

17/8373874-1

MANUEL MONTIJANO SAN NICOLAS

43674019D

LLORET DE MAR

01/09/2016

9535CRR

300

LSV

0011

0

17/8374004-3

YOLANDA SANTIAGO BALTASAR

46715434L

RIUDARENES

11/09/2016

5382HZP

300

LSV

0011

0

17/8374006-7

NOELIA ARENAS MENA

44991173E

BADIA DEL VALLES

14/09/2016

1209DXY

300

LSV

0011

0

17/8374024-9

FERRETERIA ARENYS DE MUNT SL

B61496592

ARENYS DE MUNT

11/09/2016

5451CXZ

300

LSV

0011

0

17/8374033-6

SERGI ALEGRE GASET

41593498E

AMER

11/09/2016

9346JGR

300

LSV

0011

0

17/8374034-8

JUAN IGNACIO DE OCHOA PANISELLO

46353649R

BARCELONA

11/09/2016

5652DHJ

900

LSV

0011

0

17/8374044-0

LENUTA SPATARU

Y0432303D

FUENSANTA DE MARTOS

11/09/2016

GR6819AY

300

LSV

0011

0

17/8374052-0

ROSA MARIA AMADOR HEREDIA

41596035Y

GIRONA

14/09/2016

5537BMM

300

LSV

0011

0

17/8374057-9

ION DUNA

X5885529J

CELRA

14/09/2016

4729GLF

300

LSV

0011

0

17/8374061-0

MARIANA DIANA BURGHELEA

X7971027D

FIGUERES

14/09/2016

7838FVN

300

LSV

0011

0

17/8374067-1

JUAN TIRADO TOLEDO

37989346Q

BESCANO

11/09/2016

5661GVZ

300

LSV

0011

0

17/8374082-8

NICHOLAS CHARLES W STREET

X8498687A

BARCELONA

14/09/2016

7054DJW

300

LSV

0011

0

17/8374098-6

ROSA FAJARDO GORRETA

40360032T

GIRONA

14/09/2016

8216CVP

900

LSV

0011

0

17/8374104-7

JORGE PORTERO CUENDA

40431085Y

ROSES

11/09/2016

2308BFH

300

LSV

0011

0

17/8374111-4

ISABEL GRIÑAN FAJARDO

41549054Z

GIRONA

14/09/2016

0718CTS

300

LSV

0011

0

17/8374128-0

IGOR SURAT

Y0033233N

PLATJA D ARO

14/09/2016

2263JNR

300

LSV

0011

0

17/8374138-3

JUAN TIRADO TOLEDO

37989346Q

BESCANO

11/09/2016

5661GVZ

300

LSV

0011

0

17/8374139-5

DIANA SOLANO MURILLO

Y3595797Z

VILANOVA DE LA BARCA

14/09/2016

8131DJB

300

LSV

0011

0

17/8374148-6

IVOR CLIVE WILLIAMS

X6758662C

PLATJA D ARO

11/09/2016

4928JHR

300

LSV

0011

0

17/8374149-8

SERGI ALEGRE GASET

41593498E

AMER

11/09/2016

9346JGR

300

LSV

0011

0

17/8374176-6

JUAN TIRADO TOLEDO

37989346Q

BESCANO

11/09/2016

5661GVZ

300

LSV

0011

0

17/8374218-5

CONSTRUES OBRAS Y REFORMAS SL

B63431662

BARCELONA

14/09/2016

2958FNR

300

LSV

0011

0

17/8374252-7

OLEKSANDR IVANYSHYN

X3887492D

CALPE

18/09/2016

4026BYK

300

LSV

0011

0

17/8374255-2

GHEORGHE MURESAN

X9131556G

CASTELLDEFELS

18/09/2016

1758CNL

300

LSV

0011

0

17/8374263-1

STEPHEN ROBERT SVEROLOFF

X1167125J

AMPURIABRAVA

18/09/2016

2232GMF

300

LSV

0011

0

17/8374264-3

TILOPI CUSTOM SL

B66450065

RODA DE TER

18/09/2016

3203JHP

300

LSV

0011

0

17/8374265-5

ROGIER CORNELIUS KORSMIT

X1051220M

CASTELLO D EMPURIES

18/09/2016

3183DWJ

300

LSV

0011

0

17/8374266-7

BRIGITTE KEINER

X8659305N

LOS REALEJOS

18/09/2016

0937HKT

300

LSV

0011

0

17/8374284-9

ISIDORO MORALES CORTES

40321716W

QUART

18/09/2016

7454FJC

300

LSV

0011

0

17/8374291-6

BIEL MARTI ATENCIO

41671860T

BANYOLES

18/09/2016

6328HVL

300

LSV

0011

0

17/8374297-7

CLAUDIO SOLE DOT

40600974V

CAMPRODON

18/09/2016

7195GSJ

300

LSV

0011

0

17/8374301-9

OBSERMAR S AGARO SL

B17729906

CASTELL PLATJA D ARO

18/09/2016

GI6002BF

300

LSV

0011

0

17/8374302-0

ANDREY YANGOL

Y0853295D

ROSES

18/09/2016

4696HDT

300

LSV

0011

0

17/8374312-3

JOSEP LLORENS I FILLS S L

B17490459

GIRONA

18/09/2016

9195HVK

300

LSV

0011

0

17/8374317-2

TIFENN QUEFFEULOU

X2588348C

PALAMOS

18/09/2016

4507CYS

300

LSV

0011

0

17/8374318-9

ROGIER CORNELIUS KORSMIT

X1051220M

CASTELLO D EMPURIES

18/09/2016

3183DWJ

300

LSV

0011

0

17/8374319-0

I.M. 212 INSTALTEC, S.L.

B55205157

CASSA DE LA SELVA

18/09/2016

6042JDD

300

LSV

0011

0

17/8374322-6

OLGA DE PRADA VIZDOMINE

45856609Z

TERRASSA

18/09/2016

4011HYS

300

LSV

0011

0

17/8374323-8

JUAN JOSE FERNANDEZ FUENTES

40523633W

GIRONA

18/09/2016

B 1656OS

300

LSV

0011

0

17/8374333-7

NICOLAS ROMEO MEROÑO VERA

43452431A

SANTA CRISTINA D ARO

18/09/2016

3143DMS

300

LSV

0011

0

17/8374337-4

VIRGIL MARIUS IONESCU

Y2127867J

TARRAGONA

18/09/2016

1664HJL

300

LSV

0011

0

17/8374345-3

YARLES YESID MARTINEZ JIMENEZ

41685753R

FIGUERES

18/09/2016

3300JHD

300

LSV

0011

0

17/8374354-4

ALEXANDER THALER

X9204265X

BASCARA

18/09/2016

GI5665BH

300

LSV

0011

0

17/8374355-6

ANDREY YANGOL

Y0853295D

ROSES

18/09/2016

4696HDT

300

LSV

0011

0

17/8374357-0

MARIA CARMEN GALINDO GUERRA

01480140K

PERALADA

18/09/2016

0419GWV

300

LSV

0011

0

17/8374358-6

SOLVIT 2014

B55214837

LLAGOSTERA

18/09/2016

3839HZB

300

LSV

0011

0

17/8374369-0

FELIPE QUIRANTE ESPAÑA

46567679Q

SABADELL

18/09/2016

3028DLV

300

LSV

0011

0

17/8374373-8

ALESSANDRA ROSSI FROUCHTMAN

41656251P

CADAQUES

18/09/2016

1761HRJ

300

LSV

0011

0

17/8374385-4

SOUMIA JRIRI

X8692249C

PALAMOS

18/09/2016

4829BLL

300

LSV

0011

0

17/8374387-8

LUCIAN CALDARARU

X9521714J

PARLA

18/09/2016

6710CMW

900

LSV

0011

0

17/8374389-6

IKRAM EL MORABIT

X3641583Q

MATARO

18/09/2016

0514DKV

300

LSV

0011

0

17/8374393-3

TECHMIX EUROPE SLU

B55542393

L AMETLLA DE MAR

18/09/2016

4514HKM

300

LSV

0011

0

17/8374394-5

MATILDE FERNANDEZ GONZALEZ

11041514L

BIGUES I RIELLS

18/09/2016

5891GVP

300

LSV

0011

0

17/8374401-2

CAROLINE ANNE PATON THOMAS

Y4303727G

RIPOLL

18/09/2016

GI8559BN

300

LSV

0011

0

17/8374407-3

TRANSIT SYSTEM SL

B60089430

S LLORENC SAVALL

18/09/2016

7109HVZ

300

LSV

0011

0

17/8374408-0

NICOLAS ROMEO MEROÑO VERA

43452431A

SANTA CRISTINA D ARO

18/09/2016

3143DMS

900

LSV

0011

0

17/8374410-3

ANTONIO BOFARULL SL

B61093738

BARCELONA

18/09/2016

2314CBN

300

LSV

0011

0

17/8374415-2

MAKAN DIARRA

X7431964C

SALT

18/09/2016

B 5505VD

300

LSV

0011

0

17/8374416-4

FARAH ABRIGHECH

X6613724M

ESPONELLA

18/09/2016

2036FPK

300

LSV

0011

0

17/8374417-6

JAMES HANY KALIL

X6088376T

BARCELONA

18/09/2016

8405FGV

300

LSV

0011

0

17/8374420-6

ALICIA BATISTA TEIXEIRA

53838558C

MONTCADA I REIXAC

18/09/2016

B 1168XD

900

LSV

0011

0

17/8374443-3

VALENTINA PERFIL

X8448338R

REUS

18/09/2016

8037DNJ

300

LSV

0011

0

17/8374476-7

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

27/09/2016

9260JRG

300

LSV

0011

0

17/8374495-0

GAS ANOIA SL

B65947061

MASQUEFA

26/09/2016

0464HVZ

300

LSV

0011

0

17/8374587-3

FRANCISCO JAVIER FANDINO BENITEZ

40452730P

VILABERTRAN

23/09/2016

8617BTR

300

LSV

0011

0

17/8374612-2

ESTEFANIA VAZQUEZ GARCIA

25373042V

BARCELONA

26/09/2016

3473CNP

300

LSV

0011

0

17/8374626-2

KLUSTER TRUST SL

B61769402

BARCELONA

26/09/2016

8893FDH

300

LSV

0011

0

17/8374666-0

GREGORIO VIERA GARCIA

29405609V

MONTORNES DEL VALLES

26/09/2016

B 4893WF

300

LSV

0011

0

17/8374675-0

PUK NUTRIENTES SL

B66312281

CANOVELLES

26/09/2016

6009JJM

300

LSV

0011

0

17/8470079-0

MONTSERRAT AGUSTI MONTALAT

40428627D

FIGUERES

21/07/2016

2702FZX

300

CIR

0048

2

17/8470238-5

JORDI FONT FABREGA

77962118F

SANT PERE DE PESCADOR

09/08/2016

8202HXJ

500

CIR

0052

6

17/8470327-3

FELIPE ESCOBAR CONTRERAS

07244313A

MADRID

12/08/2016

7628JJW

300

CIR

0052

2

17/8470562-7

DAVID NOVIO TREMP

39386280E

NAVAS

26/08/2016

8087GSJ

300

CIR

0052

2

17/8470998-5

MARCO VALENTI POATE

40351533B

VALL-LLOBREGA

18/08/2016

3935GRF

100

CIR

0052

0

17/8471043-1

FRANCESC ARTIGAS ROST

40539749H

PALAMOS

26/08/2016

7098HZT

300

CIR

0048

2

17/8471324-2

EVA ARJONA TOLEDO

77917985B

OLOT

08/09/2016

2905DLC

100

CIR

0052

0

17/8471355-9

JULITA GUTIERREZ CAMINO

12201720J

TRIGUEROS DEL VALLE

03/09/2016

2591GWL

300

CIR

0052

2

17/8471449-1

GEOVANNY FABRICIO TRIVIÑO CUENCA

X5068652G

MOLLET DEL VALLES

01/09/2016

9161HTZ

100

CIR

0052

0

17/8471459-4

DIEGO RUIZ VELO

43525549G

ROSES

15/09/2016

0332DJB

300

CIR

0048

2

17/8471653-4

AGUSTIN ALBERTI CRUAÑAS

77998195C

S AGARO

27/09/2016

4087JGL

300

CIR

0052

2

17/8471660-1

EDUARDO DE LA ROCHA ESTEVE

43671838J

SANTA COLOMA DE FARNERS

27/09/2016

4622JKN

100

CIR

0048

0

17/8471671-6

LAUREANO GARCIA MARIN

40426177C

ROSES

30/09/2016

9385DYZ

100

CIR

0052

0

17/8471732-0

PAU VENDRELL SARROCA

47605399E

BARCELONA

30/09/2016

2818CWC

400

CIR

0048

4

17/8471757-5

PERE MARQUES MORELL

38820838N

PINEDA DE MAR

30/09/2016

5576FSW

300

CIR

0048

2

17/8471767-8

JOSE MELERO CARPIO

40521499F

PALAMOS

30/09/2016

9688GLX

300

CIR

0048

2

17/8471780-0

JORDI FERRERES MAURI

40517391Q

SANTA CRISTINA D'ARO

30/09/2016

2672BNW

300

CIR

0048

2

17/8471785-0

RAFAEL SASTRE CASTARNADO

43421319X

EMPURIABRAVA

07/10/2016

0745FYP

100

CIR

0048

0

17/8471827-4

ANDREW GEORGE MODEAS

X7016963P

SANT FELIU DE BUIXALLEU

06/10/2016

9376BFY

300

CIR

0052

2

17/8471834-8

FRANCISCO GABERNET PEREZ

46996913R

BARCELONA

06/10/2016

8435CSP

100

CIR

0052

0

17/8471839-1

ALICIA HONRUBIA SALGADO

46734941E

ANGLES

08/10/2016

B 7038UM

300

CIR

0052

2

17/8471898-6

JUAN JOSE PERALES BARBA

08830337Q

RIPOLLET

08/10/2016

4510CKH

300

CIR

0048

2

17/8471936-5

PERE MORATO CABALLE

46944730M

Riudarenes

06/10/2016

B 4522VW

100

CIR

0052

0

17/8471946-8

FERNANDO BERMUDEZ PALACIOS

30441411Z

OLOT

06/10/2016

5102BXB

300

CIR

0052

2

17/8471982-1

ROBERTO RIOL FERNANDEZ

46673223J

BESALU

11/10/2016

GI4700BS

100

CIR

0052

0

17/8471991-2

AMADEO RODRIGUEZ FUSTE

40351746V

VILABLAREIX

11/10/2016

3612DBK

100

CIR

0052

0

17/8471996-1

BAGHDAD RAHOU

X2619591Y

RIPOLL

10/10/2016

GI2354BN

300

CIR

0052

2

17/8472005-2

ROBERT ANDREU VILA BIRO

43635430Z

OLOT

11/10/2016

1962JKF

100

CIR

0052

0

17/8472009-4

ALICIA MILL ACEVEDO

40516767J

PLATJA D ARO

10/10/2016

2481FCD

300

CIR

0052

2

17/8472013-1

MARIA PILAR CABELLO NAVAS

53074515Z

RIUDARENES

10/10/2016

7926HLD

100

CIR

0052

0

17/8472048-0

XAVIER ARDEVOL JAQUES

40462971Z

VILAJUIGA

11/10/2016

5409GND

100

CIR

0052

0

17/8472054-0

MARIA PADILLA GAMEZ

36900060X

BARCELONA

10/10/2016

7674GBF

100

CIR

0052

0

17/8472102-0

MANUEL SANTOS TOMAS BEJAR

40372223R

MACANET DE LA SELVA

11/10/2016

2722HYY

100

CIR

0052

0

17/8472103-2

JAVIER LOPEZ TORRALBA

46602269Z

VIDRERES

11/10/2016

9882FNH

100

CIR

0052

0

17/8472119-0

ANTONIO SANTOS GARCIA

34751904P

RIUDARENES

13/10/2016

GI2948BG

100

CIR

0052

0

17/8472131-3

JUAN FALCO SAEZ

38022409M

MACANET DE LA SELVA

11/10/2016

5250CSW

100

CIR

0052

0

17/8472132-5

CARLOS FREIXAS LOPEZ

43675676X

VIDRERES

11/10/2016

9969BDJ

100

CIR

0052

0

17/8472150-7

ETTORE RODRIGO CAMBIASSO ORREGO

48089027Y

LLORET DE MAR

11/10/2016

B 6259UD

100

CIR

0052

0

25/0691410-1

JOAQUIN ALONSO VAZQUEZ

36094746H

SORT

26/07/2016

1846CHX

80

CIR

0154

0

25/0692221-0

ASCENSION ALVARO MORALES

22974613M

POZO ESTRECHO CARTAGENA

04/08/2016

8084JJJ

80

CIR

0154

0

25/0692442-4

EVA RODRIGUEZ PARDO

46735066D

BARCELONA

02/08/2016

5739JRH

80

CIR

0094

0

25/0692528-6

JOSE FERNANDEZ LUZON

40863358V

LA GUINGUETA

09/08/2016

0778BHR

80

CIR

0094

0

25/0702232-1

GERARD GONZALEZ SANS

47980564B

MOLLERUSSA

15/07/2016

1189BKM

80

CIR

0167

0

25/0702814-3

ANTONIO JAVIER OREA LLANES

43720159B

LLEIDA

14/08/2016

VA3182AJ

200

CIR

0018

3

25/0756934-4

ENRIQUE EXPOSITO CABRERA

37575497Y

JUNEDA

12/08/2016

HU9042 N

200

VEH

0010

0

25/0763321-8

MOLDOVAN DOREL SUPERMAN

Y0118012J

ONDA

27/07/2016

V 1330FS

200

VEH

0010

0

25/0763799-9

NICOLAE BITAN

X5845322X

TORRENT

06/07/2016

CS2726AP

80

CIR

0094

0

25/0763806-6

MUHAMMAD ZAMAN

X7158977C

MISLATA

15/07/2016

M 2305SP

80

CIR

0171

0

25/0766084-2

MIRNA CELESTE NUESI MADERA

45724025W

VIELHA

02/08/2016

8545DML

80

CIR

0154

0

25/0766431-8

PAVLINA ALEKOVA KYOYBASHIEVA

X7583098K

MOLLERUSSA

03/05/2016

3418CGN

200

VEH

0010

0

25/0772965-7

JUAN ANTONIO MARIN BANDERAS

47698828W

LLEIDA

17/08/2016

6205BGV

1500

SOA

0002

0

25/0775025-9

DIMITAR YORDANOV DIMITROV

X3102390N

ALCARRAS

08/07/2016

4035CBW

200

CIR

0085

0

25/0777837-6

PEDRO PIJOAN BOSCH

33935911D

TARADELL

23/07/2016

7504DNN

200

VEH

0010

0

25/0778825-0

RAMON FABREGA GALIANO

78094998Q

LA POBLA DE SEGUR

08/08/2016 
80

CIR

0127

0

25/0781342-7

VITALIY KUZIV

X5999725Z

GUISSONA

19/07/2016

0100BZM

500

CON

0001

0

25/0838135-3

SERGI EGEA RODRIGUEZ

47686589E

LLEIDA

20/07/2016

6024DBS

200

VEH

0010

0

25/0838142-0

MARIA ROSA REYES GIMENEZ

43710496P

LLEIDA

26/07/2016

3642BCP

200

VEH

0010

0

25/0838144-4

GERARD BOTELLERO FABREGUES

47690849G

LLEIDA

10/08/2016

C1201BVL

200

VEH

0010

0

25/0838652-0

DANIEL CORDERO PORTA

47696355J

LLEIDA

09/08/2016

9923CDG

500

CIR

0003

6

25/0844604-0

JUAN ANTONIO MARIN BANDERAS

47698828W

LLEIDA

17/08/2016

6205BGV

200

VEH

0010

0

25/0848543-0

ARANZAZU GARCIA ALVAREZ

38146465E

LA POBLA DE SEGUR

21/07/2016

5628FTW

80

CIR

0151

0

25/0898307-7

PAVLINA ALEKOVA KYOYBASHIEVA

X7583098K

MOLLERUSSA

16/04/2016

3418CGN

200

VEH

0010

0

25/0902097-7

JUAN RAMON ESTRADA COLILLES

43729987H

TORREFARRERA

19/07/2016

0626CRG

80

CIR

0005

0

25/0902567-5

JOSE GARCIA SANCHEZ

43723320K

BELLPUIG

30/07/2016

8215BBS

200

VEH

0010

0

25/0902569-9

JOSE GARCIA SANCHEZ

43723320K

BELLPUIG

30/07/2016

8215BBS

1500

SOA

0002

0

25/0902874-9

JOSE MANUEL ROMAN MARTIN

43701967N

ALPICAT

31/07/2016

L 1991 T

200

CIR

0117

3

25/0902959-0

ELISENDA VIÑAS MALUQUER

47727260Y

PONT DE CLAVEROL, EL

24/07/2016

2656CCV

80

CIR

0154

0

25/0903051-5

RAFAEL RODRIGUEZ CAPILLA

43749487Z

LLEIDA

21/07/2016

L 7132AB

1000

LSV

0014

6

25/0903120-9

SAUL SANS PALACIN

73159815N

LLEIDA

30/07/2016

5784DNX

1000

LSV

0014

6

25/0903140-4

JOAN TARDA ROURES

47935448K

LLEIDA

23/07/2016

L 4112 X

1000

LSV

0014

6

25/0903203-6

ADAM LAMRANI HOLGADO

76042741A

GRANOLLERS

29/07/2016

M 4735SX

200

VEH

0010

0

25/0986145-0

M CONCEPCION FERRER MARCE

77290622L

S MARGARITA MONTBUI

31/07/2016

8517FFY

200

VEH

0010

0

25/0986212-4

ROBERTO GARCIA CORRAL

44428811X

PONFERRADA

01/08/2016

3764BBH

1000

LSV

0014

6

25/0986527-6

MIGUEL ANGEL GONZALEZ SALMERON

46461844G

LLEIDA

28/07/2016

3282JHH

1000

LSV

0014

6

25/0987580-0

RONIVON FERREIRA CAETANO

54483148N

LLEIDA

24/08/2016

4790GHB

300

CIR

0050

2

25/8075656-9

JMH ENGINEERING CONSULTING

B82082850

MADRID

12/07/2016

1016HBP

300

LSV

0011

0

25/8075666-1

EZEQUIEL TEODORO CARMONA

45032923G

CEUTA

31/07/2016

2685GPC

300

LSV

0011

0

25/8076018-6

CONCEPCION CATALAN MARTIN

38376102G

S FELIU DE LLOB

21/07/2016

2121GFY

600

LSV

0011

0

25/8076079-4

MITICA NEDELCU

X9592090D

OURENSE

10/08/2016

L 1842AF

300

LSV

0011

0

25/8076090-9

MARIAN NAE

X8621192X

PALMA MALLORCA

10/08/2016

3755BHV

300

LSV

0011

0

25/8076189-0

FINISH METAL PLANTING SL

B61284618

S FELIU DE LLOB

05/08/2016

6844JCS

300

LSV

0011

0

25/8076534-6

GEMMA JARQUE LABORDA

25475047V

UTEBO

01/09/2016

2328DPP

300

LSV

0011

0

25/8076562-0

TERESA MORTES MASO

40610657V

CAMBRILS

01/09/2016

1725FKJ

300

LSV

0011

0

25/8076627-7

PETRUS OVIDIU NEAGU NEAGU

X8542257B

PARLA

01/09/2016

5952BGZ

1800

LSV

0011

0

25/8076656-3

ROBERTO MIRON ROJAS

38825710P

MATARO

11/09/2016

B 4561SJ

900

LSV

0011

0

25/8076680-6

INNCO PRODUCTS SL EN CONSTI

B55534903

CONSTANTI

11/09/2016

0671HVD

300

LSV

0011

0

25/8076690-9

INSTALACIONES JOAQUIN COSTA

B22318141

FRAGA

11/09/2016

6538FRY

300

LSV

0011

0

25/8076691-0

TRANSPORTES DOMINGUEZ GRANOLLE

B63415657

GRANOLLERS

14/09/2016

3788DRL

300

LSV

0011

0

25/8076695-8

REFORMAS ALHERPAR SL

B86217064

MORALEJA DE EN MEDIO

11/09/2016

0191JGX

300

LSV

0011

0

25/8076699-0

VIOREL GHEORGHE

X3067449P

LA POBLA LLARGA

14/09/2016

V 0428HG

300

LSV

0011

0

25/8076715-3

TAMAR PEREZ IGLESIAS

47932794N

LLEIDA

11/09/2016

L 6800AG

300

LSV

0011

0

25/8076722-7

CARVILADO SL

B61461398

BARCELONA

11/09/2016

9186DKY

300

LSV

0011

0

25/8076731-8

CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS

B31673254

CORELLA

14/09/2016

1009HHN

300

LSV

0011

0

25/8076748-8

FRANNIA MARLENY ABREU PICHARDO

49942591T

LLEIDA

14/09/2016

5323GKG

900

LSV

0011

0

25/8076749-0

MERITXELL SANCHEZ CLAVERIA

47984166W

IGUALADA

11/09/2016

1204BBP

300

LSV

0011

0

25/8076750-1

JUAN BARDAJI AMADOR

47676160N

LLEIDA

11/09/2016

0423BLG

300

LSV

0011

0

25/8076758-0

JUAN ANTONIO PINEDA OZAETA

47739731B

VILAFRANCA PENEDES

14/09/2016

9005FKK

900

LSV

0011

0

25/8076759-2

MARIUS FOITAS

X9342479V

ZARAGOZA

14/09/2016

Z 4165BS

300

LSV

0011

0

25/8076761-6

KATTYA LILIANA PLAZA SANTANA

X6057930Y

MANACOR

14/09/2016

2720BVV

300

LSV

0011

0

25/8076765-3

DOMENEC CARBONELL CARBONELL

77113081S

VILANOVA I LA GELTRU

14/09/2016

1966HCR

300

LSV

0011

0

25/8076768-3

ROSA NET S C P

G63281091

CALDES D ESTRAC

14/09/2016

9362FDV

300

LSV

0011

0

25/8076789-0

SERGIO CALVO GONZALEZ

71149469G

BARCELONA

18/09/2016

6804HZT

300

LSV

0011

0

25/8076795-1

EUGENIO ANCHIA IRASTORZA

14769792C

DURANGO

18/09/2016

BI3457CV

900

LSV

0011

0

25/8076797-0

SORIANO MARKETING, S.L.

B25783655

LLEIDA

18/09/2016

L 8223 Z

300

LSV

0011

0

25/8076801-7

VICTOR ALEXIS HERRERA FLOREZ

72273557J

SANTOÑA

18/09/2016

1524DRT

300

LSV

0011

0

25/8076807-2

FORMABINARI SL

B63279467

BARCELONA

18/09/2016

0374HMS

300

LSV

0011

0

25/8076810-8

MARIA CRISTINA GONZALEZ INSAURRALDE

48188890A

VILANOVA I LA GELTRU

18/09/2016

9142FXH

300

LSV

0011

0

25/8076821-9

ANGELA LUPU

X9705317F

ALGUAIRE

18/09/2016

7831BNT

300

LSV

0011

0

25/8076822-0

BOUJEMAA ESSEBIHI

X3789446N

LLEIDA

18/09/2016

3739DKM

300

LSV

0011

0

25/8076827-4

EL MOSTAFA EL HAR

X3076428V

GRANOLLERS

18/09/2016

B 1290WW

300

LSV

0011

0

25/8076829-8

CONSTRUCCIONES VEINAT DE VA

A60131232

MATARO

18/09/2016

1089BWB

300

LSV

0011

0

25/8076833-5

MARKO DMITROVIC

Y4253570X

ALCORCON

18/09/2016

0192FYY

300

LSV

0011

0

25/8076835-9

JOSE ALZAMORA ESCARDIVOL

43700630D

ALPICAT

18/09/2016

T 0461AL

300

LSV

0011

0

25/8076836-5

JOSE ALZAMORA ESCARDIVOL

43700630D

ALPICAT

18/09/2016

T 0461AL

300

LSV

0011

0

25/8076844-0

SOLUCIONES FINANCIERAS ALBA

B99264780

ZARAGOZA

18/09/2016

6429FRR

300

LSV

0011

0

25/8076847-0

ISABEL MARTINEZ CASTILLO

43497214M

EL MASNOU

18/09/2016

B 3054VH

300

LSV

0011

0

25/8076849-3

SORIANO MARKETING, S.L.

B25783655

LLEIDA

18/09/2016

L 8223 Z

300

LSV

0011

0

25/8076862-1

JOSEPHINE A AGONIAS

X0650805C

BARCELONA

18/09/2016

3893JDF

300

LSV

0011

0

25/8076865-7

ANTONIO MORILLAS VARON

46223774F

SITGES

18/09/2016

0935HLC

900

LSV

0011

0

25/8076874-8

ATLED INNOVACION SL

B98752215

BENIARJO

18/09/2016

6368FTS

900

LSV

0011

0

25/8076875-0

FLORIAN CRAIEA

X2592254Q

LLEIDA

18/09/2016

6896BGY

300

LSV

0011

0

25/8076876-6

ARATRAIL SL

B22309280

SANGARREN

18/09/2016

3990JGM

300

LSV

0011

0

25/8076896-1

GILCYLENE SOUSA MARQUES

18097996D

HUESCA

23/09/2016

7130FJS

300

LSV

0011

0

25/8215589-9

SANTIAGO SALVADOR COSTAFREDA

43733654M

BENAVENT DE SEGRIA

16/05/2016

7285GSM

100

CIR

0052

0

25/8219951-4

NURIA SANCHEZ BUENO

38445235E

MOLINS DE REI

22/06/2016

0671GDK

300

CIR

0048

2

25/8222777-1

ITZIAR DOMINGUEZ BILBAO

72319308V

BERMEO

02/07/2016

4740FKK

300

CIR

0048

2

25/8224274-4

CELIA BOSCH TORRES

48125220C

BARCELONA

14/07/2016

6570JNY

300

CIR

0048

2

25/8224763-6

JOSE MARIA DE LA CRUZ RUIZ

03875173H

COBISA

09/07/2016

0569DGY

100

CIR

0048

0

25/8224841-0

CELIA BOSCH TORRES

48125220C

BARCELONA

17/07/2016

6570JNY

300

CIR

0048

2

25/8224938-9

RODRIGO VALLE RAMOS

74927625L

PUERTO DE SANTA MARÍA

15/07/2016

2539JDJ

100

CIR

0048

0

25/8225892-0

FERNANDO GIOVANNY MASABANDA LISINTUNA

49641777A

GRANOLLERS

12/07/2016

4552JHM

100

CIR

0048

0

25/8226197-5

SALVADOR SERRANO MARTI

37329572C

BARCELONA

18/07/2016

9709FJB

100

CIR

0048

0

25/8226641-2

JOAQUIN LAZARO MORALES

08944242W

SEVILLA LA NUEVA

15/07/2016

3451FHL

100

CIR

0048

0

25/8227240-2

JUAN TOMÁS ORTIZ

36508180G

CAMBRILS

17/07/2016

5184FKV

100

CIR

0048

0

25/8227715-3

XAVIER PLANELLA

40339357W

GIRONA

28/07/2016

9444JMH

400

CIR

0048

4

25/8228012-9

DIEGO SUAREZ MARTINEZ

36145981D

AMES

30/07/2016

4235JKN

100

CIR

0048

0

25/8230020-3

PABLO SALVADOR DIAZ MAROTO

07238691Q

MADRID

30/07/2016

1353JPS

100

CIR

0048

0

25/8230744-0

YUNIEL MESA GARCIA

Y1634757T

SANT CUGAT DEL VALLÈS

31/07/2016

7139JLL

100

CIR

0048

0

25/8230900-2

VICTOR ROMERO LOPEZ

24362676H

PAIPORTA

01/08/2016

5805JBF

100

CIR

0048

0

25/8230949-0

AURELIA PANKSEP BLANCHARD

47711044M

BARCELONA

01/08/2016

0133JLN

100

CIR

0048

0

25/8231235-7

CRISTINA GARCIA ARCOS

47613993Z

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

01/08/2016

6667JJX

100

CIR

0048

0

25/8231378-1

JOAQUIN RAIMUNDO PEREA HUND

41095000A

SALARDU

03/08/2016

3060JHL

100

CIR

0048

0

25/8231908-6

JAVIER DIAZ ARAUZO

14928905L

LEIOA

22/07/2016

4392GKY

100

CIR

0048

0

25/8231990-8

DANIEL RODRIGUEZ FERNANDEZ

50875342D

VALDEMORO

11/07/2016

7406JGP

100

CIR

0048

0

25/8232428-6

PEDRO VILAPLANA PORTO

52402252H

SANT SADURNI D'ANOIA

19/08/2016

4378HVZ

300

CIR

0048

2

25/8232650-0

MEROUANE MEJDOUBI

Y1958400X

NAVALCARNERO

20/08/2016

1402JJS

300

CIR

0048

2

25/8232739-0

MARIA ESTHER AGUARON MARTIN

17737044L

TARRAGONA

05/08/2016

1509FRX

100

CIR

0048

0

25/8232763-2

RHUDY PAMEL ORTIZ GONZALEZ

Y2552946Y

PRAT DE LLOBREGAT

23/08/2016

3293JNN

300

CIR

0048

2

25/8232795-4

XAVIER PLANELLA

40339357W

GIRONA

23/08/2016

0904JPP

300

CIR

0048

2

25/8232991-4

PEDRO AMEZUA GARCIA

53004959X

GUADALAJARA

24/08/2016

4989HDV

300

CIR

0048

2

25/8233586-5

JORDI CONESA REÑE

46739320P

SANT ISCLE DE VALLALTA

31/07/2016

8928JRT

100

CIR

0048

0

25/8233655-4

JAVIER VENTURA SANTAMANS

33900002A

BELLATERRA

10/08/2016

1027JMM

100

CIR

0048

0

25/8233741-8

PEDRO CARNEIRO

15851048T

TIEBAS-MURUARTE DE RETA

23/08/2016

3807JRH

300

CIR

0048

2

25/8233840-0

JORDI ZARCO PASCUAL

53083879V

SANTA COLOMA DE GRAMENET

05/08/2016

7433GZW

100

CIR

0048

0

25/8234125-4

DAVID RUBEN MACCHA MASABEL

X6508051V

CABRERA DE MAR

04/08/2016

5695JLZ

100

CIR

0048

0

25/8234127-2

ANTONIO DE LA TORRE CARMONA

46219500B

BARBERÀ DEL VALLÈS

16/08/2016

9902HPW

100

CIR

0048

0

25/8234143-6

DAVID FIDALGO PEREZ

47630269Y

VILANOVA I LA GELTRU

04/08/2016

5130GJC

100

CIR

0048

0

25/8235435-2

LUIS GALERA PUYAL

37273384K

BARCELONA

06/08/2016

9403BKY

100

CIR

0048

0

25/8235698-4

FRANCISCO GOMEZ SUAREZ

33197899K

EL VENDRELL

03/08/2016

A 0983CT

100

CIR

0048

0

25/8235708-7

SANTIAGO SOCA MORENO

34758305S

BARCELONA

23/08/2016

6760JPX

100

CIR

0048

0

25/8236063-7

JOSE JAVIER DOMINGO SAEZ

52305326Z

SOSES

04/08/2016

0306JLM

100

CIR

0048

0

25/8236113-0

IGNACIO ZUBIRI OTEIZA

15840902C

MUTILVA ALTA/MUTILOAGOIT

18/08/2016

7784JBT

100

CIR

0048

0

25/8236210-9

JOSE MARIA SANS GRAELLS

40753786V

ARBECA

07/08/2016

3291HNK

100

CIR

0048

0

25/8236232-4

ADRIAN ANDREUTA

X5628185Q

TORRES DE SEGRE

04/09/2016

0925GXY

100

CIR

0048

0

25/8236237-8

ENRIQUE ESTEVE CLIMENT

20770613A

ALZIRA

11/08/2016

6473BYW

100

CIR

0048

0

25/8236402-7

JOSE LUIS LOPEZ PANEQUE

28743126A

UTRERA

08/08/2016

8451FSZ

100

CIR

0048

0

25/8236441-2

JOSE RICARDO FERNANDEZ SOARES

46642491D

CERDANYOLA VALLES

07/08/2016

6111CYP

100

CIR

0048

0

25/8236454-0

LUIS CARLOS PERALTA VINUE

37279916K

S JUST DESVERN

07/08/2016

7729GYB

100

CIR

0048

0

25/8236522-0

BLANCA CENELIA VALENCIA VELEZ

11870069E

FUENLABRADA

05/08/2016

3453GHC

100

CIR

0048

0

25/8236564-5

CARLOS ALBERTO GUERRERO ROMERO

47590981W

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

11/08/2016

5086JNY

100

CIR

0048

0

25/8236597-3

JUAN JORGE ULIER FARRE

43746482E

LLEIDA

02/09/2016

1594CXG

300

CIR

0048

2

25/8236642-0

PEDRO FERNANDO GONZALEZ REGUEIRO

76613062Q

CERDANYOLA VALLES

07/08/2016

B 2089TF

100

CIR

0048

0

25/8236680-7

INMACULADA MANERO SANCHEZ

33890417D

BARBERA DEL VALLES

17/08/2016

4777DDM

100

CIR

0048

0

25/8236704-0

SILVIA MORENO BLANCH

43627066E

SANT JOAN DE LES ABADESSES

07/08/2016

4237DXN

100

CIR

0048

0

25/8236705-1

JUAN MANUEL GONZALEZ MORAIS

72698634G

HUARTE-UHARTE

07/08/2016

2816GBV

100

CIR

0048

0

25/8236820-8

MARC BERNET PERISE

43745021X

BALAGUER

17/08/2016

8126BSB

100

CIR

0048

0

25/8237138-0

MARTA ALMANSA FERRER

73157834D

LLEIDA

04/09/2016

7002GHM

100

CIR

0048

0

25/8237246-3

JOSE CARLOS CAMARA ROMERO

45570872Y

ARANDA DE DUERO

13/09/2016

5186CHT

300

CIR

0048

2

25/8237423-5

JUAN CARLOS CISNEROS PASCUAL

22720207W

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

07/09/2016

8830JLV

100

CIR

0048

0

25/8237474-0

IGNACIO FUENTES GONZALEZ

30597100Q

V.TRAPAGA-TRAPAGARAN

27/08/2016

5939GXJ

100

CIR

0048

0

25/8237837-2

NICOLAE AGUSTIN CRAIEA

X5923038D

ROSSELLO

18/08/2016

L 0861AH

100

CIR

0048

0

25/8237850-0

ELOY PASARIN RENAU

43419456X

BARCELONA

24/08/2016

5585CVN

100

CIR

0048

0

25/8237988-1

NACOR GARCIA DE LA CALLE

48337510C

COLLBATÓ

22/08/2016

3452HJD

100

CIR

0048

0

25/8238060-0

JORGE ALBERTO IRIAS VILLATORO

47871422G

MOLINS DE REI

13/08/2016

B 0588SH

100

CIR

0048

0

25/8238067-8

ALFONSO MARTINEZ DE FALCON AZURZA

52141367E

SANT VICENÇ DE MONTALT

02/09/2016

7300HYP

100

CIR

0048

0

25/8238069-1

JAVIER CASPE ADRIAN

78749945S

VILLAFRANCA

11/08/2016

7276JPC

100

CIR

0048

0

25/8238144-6

PABLO DANIEL CALLEGARIS RODRÍGUEZ

23894128A

BARCELONA

19/09/2016

4040JRG

100

CIR

0048

0

25/8238238-9

DAVID GARCIA FERNANDEZ

25482417G

CUARTE DE HUERVA

14/09/2016

9186JNS

100

CIR

0048

0

25/8238274-8

RAFAEL GARCIA-HERAS DELGADO

04165054F

BELVÍS DE LA JARA

22/08/2016

2224HRS

100

CIR

0048

0

25/8238955-8

ALBERTO GABRIEL LOPEZ MERCADO

53473991A

ILLESCAS

11/08/2016

2204JNV

100

CIR

0048

0

25/8238965-0

EUGENIA DE MIGUEL MALAGRIDA

47908886R

PREMIA DE MAR

20/09/2016

0831JDK

300

CIR

0048

2

25/8239168-8

SERGI TORRENS CASTELLVI

43744716G

BENAVENT DE SEGRIÀ

09/09/2016

3153GSD

100

CIR

0048

0

25/8239265-1

DAVID RABELLA

77319998R

ESCALDES ENGORDANY

17/09/2016

2747FWB

300

CIR

0048

2

25/8239358-2

JOSEP I COLOME XAMMAR

43738380Q

LLEIDA

20/09/2016

7817JCV

100

CIR

0048

0

25/8239442-8

VICTOR GARCIA BROTO

45932627V

MATADEPERA

15/08/2016

7042JPX

100

CIR

0048

0

25/8239822-5

CONCEPCION DORADOR SANCHEZ

36510346P

BONAVISTA

20/08/2016

1583JDL

300

CIR

0048

2

25/8239831-6

RODOLFO BENAUL CISNEROS

25479751Y

ZARAGOZA

28/08/2016

4631GGC

100

CIR

0048

0

25/8239883-3

DAVID SORIANO ESPINAR

47935472E

LLEIDA

21/08/2016

8056JFP

100

CIR

0048

0

25/8239903-9

HELIODORO BERMUDEZ VELEDA

76710787Z

BARCELONA

11/09/2016

8946FWY

100

CIR

0048

0

25/8239917-0

IVAN ASENSIO TURIGAS

77477088R

SALOU

22/09/2016

8706HBF

300

CIR

0048

2

25/8240163-9

ANTONIO MERINO VEGA

39320145N

PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

17/09/2016

6785HRP

100

CIR

0048

0

25/8240370-3

MANUEL MATEOS MARTÍN

07408516D

VILANOVA I LA GELTRÚ

15/08/2016

7821DPV

100

CIR

0048

0

25/8240524-2

SERGIO VIDAL GARCIA

45795012B

BARCELONA

20/08/2016

2254GNF

100

CIR

0048

0

25/8240739-6

MARCOS LOZANO DOMINGUEZ

13140275F

BARCELONA

24/08/2016

7883FKM

100

CIR

0048

0

25/8241140-2

ISABEL HERRERA CARRASCO

43437042R

SABADELL

15/08/2016

3892FYG

100

CIR

0048

0

25/8241141-4

JUAN ANTONIO PEREZ COPONS ALIER

45460484H

VACARISSES

13/08/2016

9798FJS

100

CIR

0048

0

25/8241241-8

PAULO GOMEZ PARRA

39393454C

S JOAN VILATORRADA

11/08/2016

5902JLJ

100

CIR

0048

0

25/8241569-1

OSCAR AVILES CASTRO

52207759J

VILADECANS

29/08/2016

3616JMJ

100

CIR

0048

0

25/8241663-0

IGNACIO LORENTE REGORDOSA

36972938R

BARCELONA

16/08/2016

3123HLN

100

CIR

0048

0

25/8241890-0

PAU MILLET LOPEZ

38138814F

MASNOU (EL)

15/08/2016

7587JKL

100

CIR

0048

0

25/8241909-3

CARLOS RAMOS PENA

33504824B

ESPARREGUERA

24/08/2016

B 6870XF

100

CIR

0048

0

25/8241946-5

CARLOS JAVIER GRANO DE ORO LORENZO

47543640H

CHOZAS DE CANALES

18/08/2016

8560DHF

100

CIR

0048

0

25/8242215-5

JAUME COLL DA SILVA

39683268B

CREIXELL

21/08/2016

1091HSB

100

CIR

0048

0

25/8242446-3

JUAN CARLOS FERNANDEZ CHAMIZO

37292582Z

SANT JUST DESVERN

19/08/2016

7990GJW

100

CIR

0048

0

25/8242457-8

JOSE IGNACIO COLOME XAM-MAR

43738380Q

LLEIDA

31/08/2016

7817JCV

100

CIR

0048

0

25/8242542-3

RAUL GUERRERO MARTIN

44981519M

MADRID

27/08/2016

2368BZZ

100

CIR

0048

0

25/8242630-0

FELLA BENHAROUS

X4916613H

ZARAGOZA

21/08/2016

SS6045BJ

100

CIR

0048

0

25/8242633-6

NICOLAS SANCHEZ SANCHEZ

07748391J

ALBA DE TORMES

24/09/2016

1710HNS

100

CIR

0048

0

25/8242656-1

MARIA NURIA MUÑOZ MOLINILLO

32048605Z

PUEBLA DE ALFINDEN

27/08/2016

Z 0069BL

100

CIR

0048

0

25/8242665-8

SONIA BALLARIN ALINS

43438549J

BARCELONA

29/08/2016

9670HSC

100

CIR

0048

0

25/8242781-0

ANNA PINTADO BOIXADOS

39348197G

MANRESA

25/08/2016

4586DWR

100

CIR

0048

0

25/8242812-0

JOSE TOMAS SORIA OCHOA

16005844Y

CASCANTE

28/08/2016

NA8793BC

100

CIR

0048

0

25/8242998-7

SONIA BALLARIN ALINS

43438549J

BARCELONA

22/08/2016

9670HSC

100

CIR

0048

0

25/8243194-2

CARMELO ANTONIO GUTIERREZ MOSQUERA

43405022C

BARCELONA

20/08/2016

3721JJD

100

CIR

0048

0

25/8243200-8

SERGIO GALLARDO GOMEZ

44420862L

RODA DE BARA

24/09/2016

8027JPR

300

CIR

0048

2

25/8243213-6

MARIA DEL PILAR GABARRE URBAN

77302438J

CARDEDEU

29/08/2016

9197JHT

100

CIR

0048

0

25/8243421-9

ROSA SORO CARIÑENA

47649473M

BARCELONA

23/08/2016

6826DXC

100

CIR

0048

0

25/8243511-3

MARIA PILAR MEDINA LAZARO

16018570J

TUDELA

28/08/2016

7309HZR

100

CIR

0048

0

25/8243609-1

PEDRO VALLS SORIANO

44004497T

SITGES

23/08/2016

4148HNC

100

CIR

0048

0

25/8243641-0

MARIA CARMEN MARTINEZ ALONSO

14258180C

MUNGIA

21/08/2016

8857JHK

100

CIR

0048

0

25/8243731-0

MARC IVAN TOVAL BALCELLS

46992411F

BARCELONA

22/08/2016

B 9995WD

100

CIR

0048

0

25/8243734-6

LEONIDAS BAMPALIKIS

X5304314P

ZARAGOZA

23/08/2016

2219CWS

100

CIR

0048

0

25/8243752-8

CARLOS ALMENDROTE LARROSA

52277447B

SANT ADRIÀ DE BESÒS

19/08/2016

0186JKN

100

CIR

0048

0

25/8243802-1

M CARMEN DE LOS SANTOS BARRAÑAS

29097472B

EL VENDRELL

26/08/2016

B 0330PX

100

CIR

0048

0

25/8243804-5

NACOR GARCIA DE LA CALLE

48337510C

COLLBATÓ

24/08/2016

3452HJD

100

CIR

0048

0

25/8243841-7

JOSE LUIS CARDERO HERRERO

12709739P

BARCELONA

22/08/2016

5579GRF

100

CIR

0048

0

25/8243931-8

JESUS PARDO ZAPATA

46043255S

GARRIGA (LA)

22/08/2016

4958JPL

100

CIR

0048

0

25/8244000-5

JUAN CARLOS ARNAU ASENSIO

46120046D

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')

29/08/2016

3063DRN

100

CIR

0048

0

25/8244028-6

ZOUBIR HARAGA

X1228753R

MATARÓ

29/08/2016

5667DMV

100

CIR

0048

0

25/8244038-9

METODI GEORGIEV GOROLOV

X9893723C

MADRID

27/08/2016

0127GZZ

100

CIR

0048

0

25/8244067-5

MARIA PILAR BIELSA RUIZ

25450855K

ZARAGOZA

27/08/2016

9070JRM

100

CIR

0048

0

25/8244110-1

IGNACIO HERNANDEZ DE SAN ANDRES

06883788A

REUS

26/08/2016

T 0826BC

100

CIR

0048

0

25/8244155-8

JORDI CORT CIURANA

39663030J

TARRAGONA

28/08/2016

2192CZK

100

CIR

0048

0

25/8244160-1

MA DOLORES LAFUENTE CARCAS

35008852T

SANT QUIRZE DEL VALLES

21/08/2016

9270HGG

100

CIR

0048

0

25/8244360-9

JAVIER GINER

53292740S

SANT CUGAT DEL VALLÈS

27/08/2016

1745FZC

100

CIR

0048

0

25/8244576-2

JAUME SANAHUJA BENET

43716542M

MOLLERUSSA

25/08/2016

6056GNV

100

CIR

0048

0

25/8244662-1

JOAQUIN GAUSA NAVARRO

33931645K

TARADELL

01/09/2016

1503BRM

100

CIR

0048

0

25/8244666-3

PURIFICACION ALONSO CUQUEJO

33922892P

S COLOMA GRAMENET

31/08/2016

8404JBL

100

CIR

0048

0

25/8244698-5

ESTHER CAIRAT ALCOVER

46548515B

L HOSPITALET DE LLOB

26/08/2016

B 1110UU

100

CIR

0048

0

25/8244704-6

ALFONSA REINOSO CERVILLA

38829843R

S SUSANNA

31/08/2016

0201JCL

100

CIR

0048

0

25/8244729-1

JOSE MARIA RODRIGUEZ FERRON

39180173H

TERRASSA

01/09/2016

6513BDG

100

CIR

0048

0

25/8244753-4

MANUEL ARBOIX DE LA TORRE

35021834X

BARCELONA

31/08/2016

2483BTR

100

CIR

0048

0

25/8244757-6

ENRIQUE FERNANDEZ NUÑEZ

46476185Q

ESPLUGUES DE LLOB

04/09/2016

8870CDW

100

CIR

0048

0

25/8244781-9

FERRAN FARRE LAMESA

40891933A

ALPICAT

27/08/2016

5238HDP

100

CIR

0048

0

25/8244831-9

ANTONIO PALLAS COSTA

40736508N

MOLLERUSSA

04/09/2016

L 7123AF

100

CIR

0048

0

25/8244837-4

MARIA DEL CARMEN ULIED SEGUI

35066779J

BARCELONA

02/09/2016

5566BVB

100

CIR

0048

0

25/8244841-1

PERE CRUSELLAS JORDA

39267923T

ARTES

30/09/2016

6658GSG

100

CIR

0052

0

25/8244881-2

RODRIGO FERNANDEZ DAROCA

39872074X

LA SELVA DEL CAMP

30/08/2016

7230HKP

100

CIR

0048

0

25/8244987-1

FCO JAVIER MUÑOZ-BAROJA CANTERA

15902683T

DONOSTIA

03/09/2016

SS2451BK

100

CIR

0048

0

25/8245024-9

EVA SELLARES HERNANDE

77737182B

AVINYO

27/09/2016

9113FGC

100

CIR

0048

0

25/8245049-8

FRANCISCO LAUREANO CORNEJO ROJO

51413607M

IRUN

28/08/2016

9578GTF

100

CIR

0048

0

25/8245057-7

JOSE MATAMOROS CORTES

47700065C

MONTMELO

29/08/2016

B 5646WL

100

CIR

0048

0

25/8245083-3

SAID BELHAJ

X2652221E

LLEIDA

30/08/2016

2390BZF

100

CIR

0048

0

25/8245132-1

CATALIN CONSTANTIN CIOBANU

X8945189Y

MEMBRILLA

29/08/2016

9825BVD

100

CIR

0048

0

25/8245137-5

JUAN ALBERTO ARQUES FONDEVILA

40858584G

LLEIDA

31/08/2016

8071GDG

100

CIR

0048

0

25/8245161-8

ANGELES BAGAN DANA

37377608D

BARCELONA

29/08/2016

8147HRG

100

CIR

0048

0

25/8245185-0

ENRIQUE R RUIZ SANCHEZ

24279311M

OTURA

02/09/2016

5741FDD

100

CIR

0048

0

25/8245198-3

JOSE MARIA SEGON GUAL

46347932B

BARCELONA

24/08/2016

9513DVN

100

CIR

0048

0

25/8245213-5

SANTIAGO VICUÑA DIEZ

29154894W

MUTILVA

01/09/2016

1883GCC

100

CIR

0048

0

25/8245215-9

JAVIER ALMAJANO ROMAY

18045769S

MONTAÑANA

01/09/2016

0908CTL

100

CIR

0048

0

25/8245234-9

DAVID NAVARRO BENITO

53086502H

S COLOMA GRAMENET

29/08/2016

0226DRT

100

CIR

0048

0

25/8245252-0

JOSE MA RIVERA CAMPODARVE

39150042V

TERRASSA

30/08/2016

2128GBB

100

CIR

0048

0

25/8245281-7

AXIAO YE

X5774505X

BARCELONA

26/08/2016

7886BRY

100

CIR

0048

0

25/8245289-6

MARIA DEL CARMEN RIOS GONZALEZ

47333073Q

BADALONA

01/09/2016

7368HYY

100

CIR

0048

0

25/8245306-6

LUIS ALFREDO CACERES TIXICURO

47865528K

CORBERA DE LLOB

26/08/2016

1920BFB

100

CIR

0048

0

25/8245371-8

SILVIA SERRABOU ARAN

33871639E

S JUST DESVERN

04/09/2016

L 8733AG

100

CIR

0048

0

25/8245372-0

CONRAD LYNN WILLIAMS

X1652139A

BARCELONA

24/08/2016

8733BRX

100

CIR

0048

0

25/8245382-2

MARCOS PEREZ MALLADA

47778466Z

ESPLUGUES DE LLOB

06/09/2016

9093JFL

100

CIR

0048

0

25/8245384-6

MARIA CRISTINA PEÑA OLANO

72435329A

HONDARRIBIA

06/09/2016

4631GBS

100

CIR

0048

0

25/8245405-3

FERNANDO LAZARO SALETE

17829059B

ZARAGOZA

07/09/2016

0856JHG

100

CIR

0048

0

25/8245434-6

MARIA TERESA GONZALEZ RODRIGUEZ

40995754W

BARCELONA

04/09/2016

7423GNL

100

CIR

0048

0

25/8245444-9

MA DEL CARMEN TORRES NAVARRO

17832415D

PINEDA DE MAR

08/09/2016

8750FJD

100

CIR

0048

0

25/8245445-0

MARIA CARMEN ROVIROSA ORTOLL

39691928T

SITGES

04/09/2016

3267HTX

100

CIR

0048

0

25/8245469-8

JOSE ALBERTO SAN ROMAN ROMARATEGUI

72959163N

BARCELONA

04/09/2016

8851JNT

100

CIR

0048

0

25/8245493-0

YING ZHANG

X9437564C

NUEVA ANDALUCIA

05/09/2016

1072JPZ

100

CIR

0048

0

25/8245507-5

RAFAEL ALVAREZ SANTANA

42758810Q

LAS PALMAS G C

28/09/2016

4409BDT

300

CIR

0048

2

25/8245515-0

MARCOS NOGUEROL BARCIA

34636545V

CUNIT

08/09/2016

9246HTT

100

CIR

0048

0

25/8245551-8

SONIA DE ANDRES JIMENO

03460974A

LA LASTRILLA

02/09/2016

8836GRR

100

CIR

0048

0

25/8245555-5

YI LIN

X5688129E

PINEDA DE MAR

09/09/2016

9236JJY

100

CIR

0048

0

25/8245559-7

MIGUEL ANGEL PINOS PAUL

18029267G

CORDOVILLA

31/08/2016

8527GDT

100

CIR

0048

0

25/8245567-6

ALEJANDRA SAS CACERES SANTILLANA

35124155G

BARCELONA

01/09/2016

8328GLY

100

CIR

0048

0

25/8245617-6

DAVID DELGADO CHUECAS

51240046W

VIC

29/09/2016

7246HWC

500

CIR

0048

6

25/8245641-9

XAVIER SEGURA BALAGUE

46737825P

BARCELONA

28/09/2016

4319GSF

300

CIR

0048

2

25/8245660-2

ANTONIO PORRAS HERNANDEZ

33902387L

RIPOLLET

04/09/2016

5039HCL

100

CIR

0048

0

25/8245684-5

JOEL REYES CHAPARRO

47702726J

GRANOLLERS

01/09/2016

7293FSK

100

CIR

0048

0

25/8245686-3

JOSE DIAZ FERNANDEZ

76596731S

BARCELONA

03/09/2016

0709FCS

100

CIR

0048

0

25/8245697-8

JOSE MANUEL PEREIRA ALPUENTE

77107722S

VILANOVA I LA GELTRU

01/09/2016

8782FHX

100

CIR

0048

0

25/8245714-3

CRISTIAN VAZVIEIRA MACIEL

72158417B

PARETS DEL VALLES

02/09/2016

8871JPW

100

CIR

0048

0

25/8245728-4

JUAN TERRADELLAS BIOSCA

47688349B

LLEIDA

02/09/2016

5197JJH

100

CIR

0048

0

25/8245738-7

DIEGO TORO FERNANDEZ

39672629K

TARRAGONA

02/09/2016

7277JCN

100

CIR

0048

0

25/8245761-8

DAVID RUBIO GORDO

53074070Y

SANTA COLOMA DE GRAMENET

07/09/2016

2816BLW

100

CIR

0048

0

25/8245777-6

JUAN ANTONIO ECHEVERRIA LOPEZ

72657340H

VIANA

04/09/2016

8034HPP

100

CIR

0048

0

25/8245783-7

JORDI ORRIT SANTANDREU

78073257X

LLEIDA

03/09/2016

9158GCH

100

CIR

0048

0

25/8245807-4

MARCEL CRISTIAN BURGHELIA

X9543000R

GUISSONA

07/09/2016

1435JSD

100

CIR

0048

0

25/8245812-3

MARIA ESMERALDA TORRES GARCIA

18015115C

BARCELONA

03/09/2016

5765HSY

100

CIR

0048

0

25/8245815-9

YOLANDA ROCA BOIXEREU

36975123R

BARCELONA

03/09/2016

4505JCG

100

CIR

0048

0

25/8245824-6

JULIA GONZALEZ MALDONADO

39291488J

LLEIDA

02/09/2016

0089HYD

100

CIR

0048

0

25/8245826-4

CAROLINA ELIZABETH MANCILLA MANQUEZ

X8462282F

TARRAGONA

10/09/2016

6794HDL

100

CIR

0048

0

25/8245835-0

ALBERTO DOMINGO GARCIA

47760595Z

VILASECA

02/10/2016

T 7924BC

300

CIR

0048

2

25/8245846-0

SIMON HERMIDA CABO

33916885G

S COLOMA GRAMENET

10/09/2016

6538HVM

100

CIR

0048

0

25/8245849-5

JUAN LUIS BALENZIAGA BERASATEGUI

15852997V

LEKUNBERRI

01/09/2016

8412BXS

100

CIR

0048

0

25/8245903-6

ALEJANDRO ROMERO ARNES

52890663R

BOALO, EL

03/09/2016

3779GRF

100

CIR

0048

0

25/8245911-5

SOUFIANE JEBARI JEBARI

39959535W

MATARO

07/09/2016

5501HXY

100

CIR

0048

0

25/8245942-1

IVAN OECHSLE SABATE

39917593N

HOSPITALET DE L INFANT

04/09/2016

6712CTG

100

CIR

0048

0

25/8245976-1

ANNA ROSA PEREZ AGUADO

40885349C

LLEIDA

22/09/2016

8606HHL

100

CIR

0048

0

25/8245985-8

JESUS LARREINA CALVO

16259658S

VITORIA GASTEIZ

03/09/2016

5439JLR

100

CIR

0048

0

25/8245992-5

HECTOR PARRAMON ARANDA

44423697W

CASTELLDEFELS

30/09/2016

2925DLB

300

CIR

0048

2

25/8246020-6

HENRY PEÑA MONTES

48053479Q

MOLLERUSSA

05/09/2016

3087FWN

100

CIR

0048

0

25/8246021-8

JOSE LUIS GOMEZ BEZANILLA

13780704R

SOTO DE LA MARINA

12/09/2016

7729CPC

100

CIR

0048

0

25/8246022-0

LARBI EL AOUAMI

X2608441B

CARLET

02/09/2016

9565CFX

100

CIR

0048

0

25/8246047-9

JOSE HERVAS GIMBERT

40844240N

TORRES DE SEGRE

02/09/2016

4008CLD

100

CIR

0048

0

25/8246113-6

LUKASZ STANISLAW ZIOBRO

X8442193C

UTEBO

04/09/2016

9382CZH

100

CIR

0048

0

25/8246120-0

ANGEL MARIA BARRIO LOPEZ

16288262F

VITORIA GASTEIZ

07/09/2016

3828HSG

100

CIR

0048

0

25/8246132-6

ANDRES FERNANDEZ CRUZ SOLDEVILLA

46136824C

BARCELONA

01/09/2016

0334HNX

100

CIR

0048

0

25/8246158-7

WENDY ALTAGRACIA VALERIO SANCHEZ

Y0700248G

S LLORENC SAVALL

04/09/2016

B 6296OP

100

CIR

0048

0

25/8246167-8

ADOLFO BENAYAS MAROTO

02228593P

MADRID

02/09/2016

M 6745YH

100

CIR

0048

0

25/8246169-1

JUAN ROMEU PUJADO

46589175F

MEDIONA

03/09/2016

3652HCB

100

CIR

0048

0

25/8246174-0

JUAN BATALLA FORTES

39136755R

OLIVELLA

01/09/2016

B 9509PJ

100

CIR

0048

0

25/8246198-8

ROBERTO GARCIA LOPEZ

30694063B

BASAURI

04/09/2016

7913GWJ

100

CIR

0048

0

25/8246205-0

JOSEP LLOP PERALTA

43743541W

LLEIDA

08/09/2016

2267FDV

100

CIR

0048

0

25/8246243-4

SABINO PANADERO MARTIN

07941044H

BARCELONA

04/09/2016

8379CYR

100

CIR

0048

0

25/8246263-0

KHALID EL HAMDAOUI

X5092520K

GRANOLLERS

05/09/2016

2278FNK

100

CIR

0048

0

25/8246271-9

IRANZU OTEIZA ARIZNAVARRETA

16586958W

LOGROÑO

04/09/2016

6707HTV

100

CIR

0048

0

25/8246344-0

JAVIER JOSE SILVA MANSO

46597291G

BARCELONA

07/09/2016

6916FZP

100

CIR

0048

0

25/8246361-0

MA DEL CARME AMOROS SANS

39861677D

IRUN

02/09/2016

6115GTY

100

CIR

0048

0

25/8246366-3

CAROLINA BUETAS IBARZ

47641857W

BARCELONA

06/09/2016

3630GCJ

100

CIR

0048

0

25/8246380-3

XAVIER ALOIT TUBERT COSTA

45544733H

SARRIA DE TER

04/09/2016

5078HHT

100

CIR

0048

0

25/8246381-5

DAVID RUBIO GORDO

53074070Y

SANTA COLOMA DE GRAMENET

05/09/2016

2816BLW

100

CIR

0048

0

25/8246394-3

MARCEL EMANOIL SIRBU

X9154094W

AUTOL

06/09/2016

0382JLH

100

CIR

0048

0

25/8246403-4

LUIS ANTONIO CALPARSORO ELOSEGUI

15067521Z

ALBONS

02/09/2016

8782JJB

100

CIR

0048

0

25/8246408-8

PURIFICACION GARCIA RUIZ

35099726R

S JOAN DESPI

04/09/2016

6798CXV

100

CIR

0048

0

25/8246432-7

KARINA CECILIA VARGAS PONCE

X6420297P

BILBAO

07/09/2016

9472HSR

100

CIR

0048

0

25/8246443-1

JOSE MANUEL PEREIRA ALPUENTE

77107722S

VILANOVA I LA GELTRU

07/09/2016

8782FHX

100

CIR

0048

0

25/8246449-7

ANTONIO DIAZ REY

35090504W

SEGUR DE CALAFELL

03/09/2016

9441BSS

100

CIR

0048

0

25/8246455-8

NEUS ANNA TORRES CALLAU

43711528M

L HOSPITALET DE LLOB

04/09/2016

9235HXP

100

CIR

0048

0

25/8246470-4

MONICA ZAFRA GARCIA

52156972X

CARDEDEU

03/09/2016

0649JNR

100

CIR

0048

0

25/8246480-7

ADRIANA ELENA IUGULESCU

X8686537N

LES BORGES BLANQUES

08/09/2016

3167HFL

100

CIR

0048

0

25/8246485-6

ANA BELEN CABALLERO ASENSIO

05920504M

GUADALAJARA

04/09/2016

1442JFP

100

CIR

0048

0

25/8246486-2

MARIANO BARRERO FERNANDEZ

22739164F

SORIA

07/09/2016

3492CHY

100

CIR

0048

0

25/8246501-4

CARLOS POMEDA MARTIN

18043061K

SASA DEL ABADIADO

02/09/2016

8746GFP

100

CIR

0048

0

25/8246523-8

MARTINA YOJANY REYES MUNGUIA

Y3392449D

SEGOVIA

01/09/2016

6899CRC

100

CIR

0048

0

25/8246528-1

SANDRA MORENO LORAS

38145737F

VILASSAR DE DALT

01/09/2016

2222HLT

100

CIR

0048

0

25/8246558-0

JAVIER CANELA PEREZ

46586208F

S GUIM DE FREIXENET

05/09/2016

6904HBK

100

CIR

0048

0

25/8246604-1

RAMON FERNANDO J GARCIA MALVAR GUTIERREZ

12759650D

PALENCIA

05/09/2016

6564FYY

100

CIR

0048

0

25/8246619-4

MARTA SOLER GALLART

52217764J

BARCELONA

02/09/2016

2288GHT

100

CIR

0048

0

25/8246634-6

JUAN ELVIRA FERRER

38530595Y

BARCELONA

04/09/2016

3206HRG

100

CIR

0048

0

25/8246647-9

RAQUEL COLMENA RECOBENI

47899595W

CORNELLA DE LLOB

04/09/2016

2226JFC

100

CIR

0048

0

25/8246653-0

JOSE ANDRES GARCIA MUÑOZ

52508807Z

GETAFE

03/09/2016

2712HTF

100

CIR

0048

0

25/8246718-6

ALBA VAZQUEZ LANZAS

47935160D

LLEIDA

04/09/2016

B 7985WN

100

CIR

0048

0

25/8246719-8

IVAN PIRES GONZALEZ

72800503Y

BARAÑAIN

08/09/2016

0126BGJ

100

CIR

0048

0

25/8246730-2

EDUARDO IGLESIAS CATOIRA

35416449Z

RIBEIRA

02/10/2016

8021FYP

100

CIR

0048

0

25/8246789-7

VICTOR OBANDO JIMA MAZA

X4550936H

ZARAGOZA

03/09/2016

4295GGZ

100

CIR

0048

0

25/8246819-1

CARMEN MALDONADO SILES

40952040B

MONTCADA I REIXAC

08/09/2016

1687BFD

100

CIR

0048

0

25/8246821-5

MARCEL MARTI HOMS

46356039E

BARCELONA

09/09/2016

B 4776VZ

100

CIR

0048

0

25/8246828-2

MONTSERRAT ROIG MONESMA

40886280P

LLEIDA

03/09/2016

0378FGB

100

CIR

0048

0

25/8246854-9

LEONARDO OLIVAN BLASCO

29102134G

ZARAGOZA

07/09/2016

5018FBM

100

CIR

0048

0

25/8246934-7

AZUCENA CRUZ PONCE

46980300V

EL VENDRELL

06/09/2016

L 5827AH

100

CIR

0048

0

25/8246945-1

ALMUDENA PLAZA TARNO

70055901V

COLMENAR VIEJO

07/09/2016

6858HWJ

100

CIR

0048

0

25/8246949-3

EMILIO CORTES PORRINI

46755653B

TORELLO

01/10/2016

0590JJZ

100

CIR

0048

0

25/8246970-0

RAMON CARULLA CABALLE

43724196T

SANT GUIM DE FREIXENET

03/09/2016

0756BFX

100

CIR

0048

0

25/8246998-5

EVARISTO OBIOLS TOMAS

40799039Y

LLEIDA

23/09/2016

8317HBC

100

CIR

0048

0

25/8247053-4

GLORIA CASAS SANAHUJA

45478488J

TERRASSA

05/09/2016

8225HYZ

100

CIR

0048

0

25/8247057-6

JOSE MARIA VALLES DOMINGO

77295715Y

LES PILES

04/09/2016

5545CRT

100

CIR

0048

0

25/8247058-8

NICOLAS PONT JUNG

47104838X

S BOI DE LLOB

04/10/2016

1031FBW

100

CIR

0048

0

25/8247068-0

MARINA ALVARO MARTINEZ

39378335N

EL PONT D¿ALENTORN

01/09/2016

2681DGZ

100

CIR

0048

0

25/8247072-8

JOSEP MARIA CALAF VIVES

39031941K

CASTELLAR DEL VALLES

03/09/2016

7746JJS

100

CIR

0048

0

25/8247126-0

FERNANDO SAMPEDRO MARTINEZ

16617632V

LARDERO

03/10/2016

4555FKR

300

CIR

0048

2

25/8247131-9

MARTA LEONOR MARSOL BALTASAR

43710522B

ALMACELLES

12/09/2016

8498GDY

100

CIR

0048

0

25/8247145-9

JOSE FERNANDO PEREZ ALONSO

46583638J

LA POBLA CLARAMUNT

07/09/2016

6071GTP

100

CIR

0048

0

25/8247156-8

ELEUTERIO GONZALEZ ZURDO

70860785Q

CANTALAPIEDRA

09/09/2016

3153CJG

100

CIR

0048

0

25/8247172-1

VICENTE FCO FERRIS ESCARTI

73935256P

ALGEMESI

12/09/2016

6886GKL

100

CIR

0048

0

25/8247201-8

NICOLAS PONT JUNG

47104838X

S BOI DE LLOB

07/10/2016

1031FBW

300

CIR

0048

2

25/8247225-7

SANTIAGO BALLESTE CLOFENT

37265378L

ESPLUGUES DE LLOB

28/09/2016

1280DFG

300

CIR

0048

2

25/8247238-0

FRANCISCO BURON COLL

73198417C

LLEIDA

10/09/2016

L 5283AG

100

CIR

0048

0

25/8247241-5

FRANCISCO ORRA PUIG

77286702D

RODA DE TER

06/09/2016

1635GLR

100

CIR

0048

0

25/8247280-4

JAUME PATRIS POVEDA

46712966N

BARCELONA

06/10/2016

8667JSJ

100

CIR

0048

0

25/8247370-5

MARIA LUISA FERRE CLOLS

39710910F

BARCELONA

02/09/2016

5854GCZ

100

CIR

0048

0

25/8247392-4

FERNANDO JIMENEZ PEREZ

43527883S

CHAPELA REDONDELA

24/09/2016

5721CYB

100

CIR

0048

0

25/8247398-0

JUAN MANUEL CAÑAMERO HERRERA

37796660R

ARROYOMOLINOS MONTANCHEZ

06/10/2016

8584CLV

300

CIR

0048

2

25/8247449-1

JUAN CARLOS CASELLI PAGES

39688800T

VALLS

04/10/2016

6309FDW

100

CIR

0048

0

25/8247468-5

SEKOU ABDOUL KADRY DICKO

X5416871A

FRAGA

11/09/2016

HU7490 L

100

CIR

0048

0

25/8247472-2

RUBEN BESORA ORO

43721510M

ALCARRAS

23/09/2016

5370DRW

100

CIR

0048

0

25/8247475-8

OLGA BULATOVA

X9714494F

LLEIDA

09/09/2016

9404JHH

100

CIR

0048

0

25/8247493-0

MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA

43713394P

LLEIDA

29/09/2016

8457DHW

100

CIR

0048

0

25/8247507-4

ALEIX MORALES CORBERO

47902573J

LLEIDA

22/09/2016

6630JNZ

100

CIR

0048

0

25/8247528-6

MARIA DEL PILAR VICTORERO D AMBROSIO

52157435J

LA ROCA DEL VALLES

07/10/2016

5445HJC

100

CIR

0048

0

25/8247546-8

ROSA MARIA CALVO BABI

43719801K

ALCARRAS

29/09/2016

8301GHC

100

CIR

0048

0

25/8247596-1

FRANCISCO BAUTISTA PUBILL

40299037R

SALT

07/10/2016

7324DMC

100

CIR

0048

0

25/8247621-2

ROSENDO CLEMENTE PRADELL

40860795F

LLEIDA

11/09/2016

3845HZR

100

CIR

0048

0

25/8247662-5

MANUEL MIGUEL GUZMAN SALAS

46555967B

TORREDEMBARRA

09/10/2016

2191HHS

100

CIR

0048

0

25/8247676-0

ANTONIO JOSE BIEL OCAÑA

43728573F

SEU D'URGELL, LA

12/09/2016

1261GZH

100

CIR

0048

0

25/8247681-9

JANETH ORELLANA CHICA

18079668N

VILLAMEDIANA IREGUA

08/09/2016

6707DCK

100

CIR

0048

0

25/8247690-0

MUSTAPHA EL GARNAOUI

X3825966P

MOLLERUSSA

15/09/2016

B 6827WF

100

CIR

0048

0

25/8247706-8

JOSE ANTONIO SOLANA RANERO

72040787A

ARGOÑOS

18/09/2016

8387JPF

100

CIR

0048

0

25/8247731-9

JAVIER MONTERDE PIGUILLEN

35041422W

BARCELONA

24/09/2016

0850GYC

100

CIR

0048

0

25/8247735-6

MARIUS TEIXIDO VIDAL

40889818G

ARBECA

25/09/2016

1892BMZ

100

CIR

0048

0

25/8247761-7

ELEUTERIO APARICIO LATORRE

39130564C

TERRASSA

03/10/2016

3866BMC

100

CIR

0048

0

25/8247818-4

ANTONIO LOPEZ SANCHEZ

52174791G

S PERPETUA DE MOGODA

10/09/2016

8255JBZ

100

CIR

0048

0

25/8247852-0

JUAN CIVICO PEREZ

40259160Y

BELLPUIG

08/09/2016

0474BYM

100

CIR

0048

0

25/8247862-2

JAVIER GONDRA URIAGUERECA

30610269Y

S POL DE MAR

01/10/2016

4801GWT

100

CIR

0048

0

25/8247888-3

MARIA ELANA FEIXA JOVE

40823418M

LLEIDA

12/09/2016

9850BXB

100

CIR

0048

0

25/8247892-0

MARIO DUQUE ORTEGA

09330131C

CACERES

11/09/2016

6938GMG

100

CIR

0048

0

25/8247932-8

JOSE HERVAS GIMBERT

40844240N

TORRES DE SEGRE

12/09/2016

4008CLD

100

CIR

0048

0

25/8248024-2

EMIL MARIAN BOGDAN

X9417100A

CASPE

11/09/2016

4722HTY

100

CIR

0048

0

25/8248034-5

SANTIAGO ALBERTO IGLESIAS CILLAN

30610592F

CIHURI

10/09/2016

6258FVH

100

CIR

0048

0

25/8248066-1

NURIA AZPILICUETA ERREA

33431332G

PAMPLONA

10/09/2016

9781GNZ

100

CIR

0048

0

25/8248079-0

MIRELLA CORTES GES

39317974A

SALLENT

12/09/2016

3302GYY

100

CIR

0048

0

25/8248084-9

MARIA DEL CARMEN MARQUINA RODRIGUEZ

35090875M

ESPLUGUES DE LLOB

09/09/2016

4293GVD

100

CIR

0048

0

25/8248115-9

HICHAM EL OUAHABI

Y1050424M

BARCELONA

09/09/2016

8571DCZ

100

CIR

0048

0

25/8248123-4

ALICIA MENENDEZ GROSSOCORDONE

52474013L

SAN LORENZO ESCORIAL

10/09/2016

3683HSC

100

CIR

0048

0

25/8248136-7

XAVIER CAPELL JOVE

46228508A

BARCELONA

09/09/2016

2799GSN

100

CIR

0048

0

25/8248157-4

JORDI FABREGA SABATE

43720631T

SEU D'URGELL, LA

01/10/2016

8745JJK

100

CIR

0048

0

25/8248160-0

ENRIQUE TORMO TEJEDOR

37367315C

HOSPITALET DE LLOBREGAT

11/10/2016

9360BSM

100

CIR

0048

0

25/8248189-6

GEORGE CALIN PENTEA

X7829147Q

VILLALENGUA

12/09/2016

6163BWY

100

CIR

0048

0

25/8248214-0

EMIL COZAC

X6800735A

BALAGUER

11/09/2016

3362FKB

100

CIR

0048

0

25/8248224-0

BIXENTE LEKUONA GALARDI

15248543A

LESACA

10/09/2016

7742CJH

100

CIR

0048

0

25/8248227-0

LIFENG LIN

X3743917T

MADRID

12/09/2016

2306FDP

100

CIR

0048

0

25/8248253-6

BLANCA LOPEZ MENDEZ

38425903X

REUS

11/09/2016

2278CTD

100

CIR

0048

0

25/8248268-2

CRISTINA ALEJANDRA LANDALUCE SADA

48097294Q

SITGES

09/09/2016

0975HYP

100

CIR

0048

0

25/8248269-4

HIART SORZABAL FERNANDEZ DE LA BASTIDA

44557633D

HONDARRIBIA

11/09/2016

4534JKX

100

CIR

0048

0

25/8248270-6

EVARISTO NIETO HERNANDEZ

08107714F

BARCELONA

13/09/2016

3031BYL

100

CIR

0048

0

25/8248283-4

JORGE SUBIRADA MARTIN

52203053E

BARCELONA

09/09/2016

5715GKR

100

CIR

0048

0

25/8248295-0

MARTA VIDAL FERRER

35106873H

BARCELONA

10/09/2016

0961GMG

100

CIR

0048

0

25/8248348-0

RAMON CUGAT HERNANDEZ

39867444A

MORA LA NOVA

18/09/2016

9846DSR

100

CIR

0048

0

25/8248358-3

JOSE MARIA ZURIARRAIN DIGUELE

34083925H

TERRASSA

10/09/2016

0424JML

100

CIR

0048

0

25/8248389-3

JUAN CARLOS COSTA VALVERDE

20469216K

BENICASIM

14/09/2016

6055JMN

100

CIR

0048

0

25/8248402-1

SILVIA SANCHO ARIAS

77608681B

TIANA

10/09/2016

4121FWM

100

CIR

0048

0

25/8248416-2

JESUS GARCIA GOMEZ

04127636X

TALAVERA DE LA REINA

11/09/2016

7776HFS

100

CIR

0048

0

25/8248426-5

MONICA QUERALT BOSCH

52624718M

BARCELONA

09/09/2016

5555GWC

100

CIR

0048

0

25/8248427-7

ISRAEL SARRIA GARCIA

47270619F

S VICENC CASTELLET

11/09/2016

2169CSK

100

CIR

0048

0

25/8248465-0

JUAN ALBERTO ARQUES FONDEVILA

40858584G

LLEIDA

09/09/2016

8071GDG

100

CIR

0048

0

25/8248505-0

NURIA MARTIN ISERN

36984971M

BARCELONA

09/09/2016

8464DMD

100

CIR

0048

0

25/8248609-4

VICENTE CASTAN GOMEZ

37628689E

S QUIRZE DEL VALLES

15/09/2016

8578DWX

100

CIR

0048

0

25/8248646-6

ANTONIO RUIZ MONTOYA

16602989W

MONZON

09/09/2016

5368GCJ

100

CIR

0048

0

25/8248650-3

EVA JAQUET ESTRADA

45720280Y

NAUT ARAN

10/09/2016

5344DTZ

100

CIR

0048

0

25/8248684-9

MERCEDES MARTIN ROJO

07526452R

CHESTE

15/09/2016

V 4233GZ

100

CIR

0048

0

25/8248685-0

ENRIQUE FERNANDEZ REVIEJO

50145303J

BOADILLA DEL MONTE

15/09/2016

9057FWN

100

CIR

0048

0

25/8248712-3

INMACULADA GLORIA GASCON BOQUE

78087147P

TORRES DE SEGRE

11/09/2016

0302JSK

100

CIR

0048

0

25/8248730-1

RAMON MONTAGUT ESQUERDA

40838577F

LLEIDA

13/09/2016

0070BZR

100

CIR

0048

0

25/8248738-0

EDUARDO AYALA TORRES

47698762M

LLEIDA

11/09/2016

5499GNP

100

CIR

0048

0

25/8248806-6

AGUSTIN ASENSIO VILLARRUBIA

71917050Y

VITORIA-GASTEIZ

02/10/2016

9057FDM

100

CIR

0048

0

25/8248812-7

SORIN VASILE PUSCAS

X8268773C

ZARAGOZA

12/09/2016

3643BZD

100

CIR

0048

0

25/8248815-2

JOSE EMILIO VARELA DEL VALLE

50795310V

LAS ROZAS DE MADRID

12/09/2016

0385HPT

100

CIR

0048

0

25/8248826-8

MARIA TERESA BARQUE CALVIS

78058507A

GOLMES

12/09/2016

L 0315 X

100

CIR

0048

0

25/8248867-0

JUNCAL ELISA LAFONT HERRERO

35775373T

VILLAMEDIANA IREGUA

24/09/2016

8687JJV

100

CIR

0048

0

25/8248894-9

DANIEL FORTUÑO SALGUERO

39357035X

VILAFRANCA PENEDES

23/09/2016

0873JKB

100

CIR

0048

0

25/8248911-9

ALBA MARIA SANCHEZ LOPEZ

04203113R

TALAVERA DE LA REINA

15/09/2016

8415BWY

100

CIR

0048

0

25/8248929-7

JAUME PIQUE SOLE

39299197V

BARCELONA

12/09/2016

B 2137VG

100

CIR

0048

0

25/8248939-0

ENEDINA FLOREZ BASANY

35037231C

BADALONA

09/09/2016

4598FSZ

100

CIR

0048

0

25/8248953-0

ANY MINERVA MIYAGI YONAMINE

54402040W

LEGANES

11/09/2016

4835HWW

100

CIR

0048

0

25/8248970-0

FAMBOUGOURY TRAORE

X7812405H

MATARO

12/10/2016

4421DCJ

500

CIR

0048

6

25/8248975-9

IÑIGO ZORZANO HERNAIZ

16575081Q

BARCELONA

20/09/2016

8737HYX

100

CIR

0048

0

25/8248984-0

MOISES QUINTANA BARBOSA

53185324D

VIGO

17/09/2016

7026FGB

100

CIR

0048

0

25/8248985-1

ELISEO ORTIGOSA PACHECO

25296567V

MATARO

11/09/2016

3572BNS

100

CIR

0048

0

25/8249022-3

MA NIEVES ROMERO ALVAREZ

38060723R

CASTELLDEFELS

06/10/2016

2431HTC

100

CIR

0048

0

25/8249023-5

FAUSTINO FERNANDEZ CAPILLA

40369464W

BARCELONA

13/09/2016

4948GWG

100

CIR

0048

0

25/8249033-8

MARIA MERCEDES SAPERAS VERGARA

35027745X

GRANOLLERS

17/09/2016

3773HMB

100

CIR

0048

0

25/8249037-0

MARIA CRISTINA GARCIA MARTINEZ

34105155L

TORREDEMBARRA

09/09/2016

2570DDR

100

CIR

0048

0

25/8249041-7

ALBERT FERRER HERRANZ

47886400D

BARCELONA

09/09/2016

0859HPN

100

CIR

0048

0

25/8249087-3

SERGIO FERNANDEZ ZAMORA

40337857C

GIRONA

23/09/2016

1419DKY

100

CIR

0048

0

25/8249098-8

ANA MARIA RUIZ BRAVO

52166122Y

GRANOLLERS

11/09/2016

8602BLC

100

CIR

0048

0

25/8249128-2

FRANCISCO MARRO ABAD

38040608B

CASTELLCIR

12/09/2016

3687BRR

100

CIR

0048

0

25/8249135-5

JOSE ANTONIO FERNANDEZ FONTANET

47152075M

CASTELLAR DEL VALLES

16/09/2016

3332FPJ

100

CIR

0048

0

25/8249143-4

BASILIO JOSE RODRIGUEZ SERVAN

52922696H

MELILLA

22/09/2016

9688HFV

100

CIR

0048

0

25/8249148-8

FRANCESC COMBIS NIEVAS

40538528Q

SANT FELIU DE GUIXOLS

16/09/2016

8540CBG

100

CIR

0048

0

25/8249170-7

JUAN DOBLAS VENEGA

31187657W

CASTELLDEFELS

09/09/2016

0960FHR

100

CIR

0048

0

25/8249179-8

CARMEN MA SESE SORRIBAS

17990242X

ZARAGOZA

13/09/2016

6068JKN

100

CIR

0048

0

25/8249225-6

JUAN PEDRO GARCIA GRANERO MARQUEZ

15848891M

PAMPLONA

07/10/2016

9635GJD

100

CIR

0048

0

25/8249238-9

JOHN JAIRO RAMIREZ LEMOS

X8462335Z

VALENCIA

16/09/2016

6349DMG

100

CIR

0048

0

25/8249264-5

MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ

73111556F

PAMPLONA

26/09/2016

9353HFC

100

CIR

0048

0

25/8249265-7

ALBERTO SANCHEZ MUDARRA

52629729W

OLESA DE MONTSERRAT

09/10/2016

2949JRL

100

CIR

0048

0

25/8249297-3

EUGENIO DEL PUERTO GALLARDO

40434794N

PALAU SAVERDERA

11/10/2016

9246HCG

300

CIR

0048

2

25/8249298-5

ELOY PESCADOR PEREZ

70857436W

BARCELONA

13/09/2016

0016JML

100

CIR

0048

0

25/8249329-1

ANTONIO PORTA BIOSCA

40795919Z

BARCELONA

12/09/2016

7041GRT

100

CIR

0048

0

25/8249332-7

DAVID GARCIA MANGAS

17747964Z

ZARAGOZA

02/10/2016

1820HHX

100

CIR

0048

0

25/8249356-4

ALFONSO PERALTA PARDO

17184497R

ZARAGOZA

13/09/2016

0223DLF

100

CIR

0048

0

25/8249369-2

JESUS MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ

09745369Q

CORBERA DE LLOB

07/10/2016

1013FRT

100

CIR

0048

0

25/8249371-6

MARIA ROSA SALTO CASALS

47693529Q

BARCELONA

25/09/2016

9685GRG

100

CIR

0048

0

25/8249381-9

CARLOS ALONSO HERNANDEZ

12419198A

BARCELONA

16/09/2016

7228JKS

100

CIR

0048

0

25/8249402-6

PABLO ESTEBAN VALERO ARCOS

43708170M

GUISSONA

12/09/2016

8962GLW

100

CIR

0048

0

25/8249415-4

ION SADFI THOMEN

44552896X

HONDARRIBIA

17/09/2016

3289CYS

100

CIR

0048

0

25/8249420-4

ARSENIO SIRVENT SOLSONA

35054018V

L HOSPITALET DE LLOB

11/09/2016

6805GGL

100

CIR

0048

0

25/8249445-9

MARCELO ADRIAN VILARULLO

X7428665X

MORALEJA DEL VINO

12/09/2016

6886JJV

100

CIR

0048

0

25/8249455-1

DUNIA SANCHEZ LUMBIERRES

47920044G

CALDES DE MONTBUI

01/10/2016

8062JSH

100

CIR

0048

0

25/8249457-0

EUGENIA CASTREJON LANCHAS

04121292Z

LA ADRADA

26/09/2016

3959BHB

100

CIR

0048

0

25/8249463-0

ANTONIO ROIG LASHERAS

39825096K

REUS

21/09/2016

4232DMZ

100

CIR

0048

0

25/8249466-0

SAMIR MSAQ GAMMOUH

44412575N

CORIA

16/09/2016

3930BPV

100

CIR

0048

0

25/8249470-8

MARC GIL GARRUSTA

46726655Q

BARCELONA

07/10/2016

3956BKR

100

CIR

0048

0

25/8249474-5

MARIA DE SAN EUSEBIO ALONSO

33526264S

S ANDREU DE BARCA

13/09/2016

5108HLN

100

CIR

0048

0

25/8249481-2

FREDERIC PORTA VIDAL

46241441X

BARCELONA

07/10/2016

7834CZP

100

CIR

0048

0

25/8249514-6

JOSE ABEL DE LA IGLESIA GARCIA

43531487P

BARCELONA

03/10/2016

7989DWS

100

CIR

0048

0

25/8249525-5

ISIDRE ROMA ROS

40889861R

CUBELLS

13/09/2016

7358FVR

100

CIR

0048

0

25/8249529-7

PEDRO GONZALEZ AMOR

46638140M

VILADECANS

11/09/2016

1632FLR

100

CIR

0048

0

25/8249534-6

JOSEP LLUIS PINA SALES

37365917W

SANT FELIU DE GUIXOLS

16/09/2016

8893HPX

100

CIR

0048

0

25/8249542-5

ISIDRO VILASECA SANTIAGO

33903431M

CASTELLAR DEL VALLES

09/09/2016

9595FWK

100

CIR

0048

0

25/8249565-6

JULIO ALVAREZ MARES

37749052A

BARCELONA

13/09/2016

B 8680VT

100

CIR

0048

0

25/8249588-1

ELENA GRACIA MIRON

25474550A

ZARAGOZA

11/09/2016

7468DNN

100

CIR

0048

0

25/8249600-8

MARIA CRISTINA GARCIA MARTINEZ

34105155L

TORREDEMBARRA

25/09/2016

2570DDR

100

CIR

0048

0

25/8249625-9

VICTOR MANUEL MORES ROS

46217948T

BARCELONA

16/09/2016

6783GSR

100

CIR

0048

0

25/8249634-0

ARITZ PRADES CRUZ

44169605Z

RENTERIA

13/09/2016

3810BCR

100

CIR

0048

0

25/8249651-0

JOSE ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ

40437858V

BARCELONA

03/10/2016

7178GMK

100

CIR

0048

0

25/8476662-0

MARIA MONTSERRAT CERVERA LLOBERA

40865322A

LLEIDA

11/05/2016

1272HFY

300

CIR

0052

2

25/8477028-9

ESTEBAN DIAZ LAGO

51115828F

QUIJORNA

21/05/2016

4363JGS

300

CIR

0048

2

25/8477388-6

MERITXELL ARQUE LOPEZ

52161371Q

BARCELONA

06/05/2016

1516GXN

300

CIR

0048

2

25/8478913-1

YOUSSEF EL HAMRI

X4731389J

CERVERA

14/07/2016

5872GYX

300

CIR

0048

2

25/8479008-6

FCO JAVIER GARCIA TORRES

04567331Z

CUENCA

22/07/2016

8628JHP

100

CIR

0048

0

25/8479036-7

NESTOR VIGUERA ESTERRI

43738232Y

LLEIDA

23/07/2016

6904GSG

100

CIR

0048

0

25/8479334-0

SANTIAGO PEDREÑO MARTINEZ

48393308C

MURCIA

28/07/2016

5426JJM

300

CIR

0048

2

25/8479357-5

YOUSSEF EL HAMRI

X4731389J

CERVERA

23/07/2016

5872GYX

300

CIR

0048

2

25/8479796-7

OSCAR NEDDERMANN RUANO

46127502J

SANT VICENC DE CASTELLET

25/08/2016

8493JBB

100

CIR

0048

0

25/8480125-6

XAVIER PEUS LUCAS

46336941Z

BARCELONA

23/08/2016

1655BGN

300

CIR

0048

2

25/8480387-8

ALAIN SANCHO CONTAMINA

40983275N

BARCELONA

13/09/2016

2610JPS

300

CIR

0052

2

25/8480462-2

ABDELFETTAH ESSAIM

X7292222A

CELLA

18/09/2016

8078DWM

100

CIR

0052

0

25/8480574-0

FRANCESC XAVIER MARBA BOVE

39322852M

CASTELLVELL DEL CAMP

17/09/2016

2339JPT

300

CIR

0048

2

25/8480612-8

ALFREDO CALVET CAPDEVILA

43702491F

SALOU

25/09/2016

9893BBN

300

CIR

0048

2

25/8480672-0

JOSE TORREDEFLOT BATLLE

40820299Z

ALENTORN

19/09/2016

6520HWG

100

CIR

0048

0

25/8480692-6

ENRIQUE SAINZ

37782621S

TIANA

26/09/2016

9943JGJ

100

CIR

0048

0

25/8480737-7

OSCAR MARI RIU

43703417J

SUCS

09/09/2016

7314HHZ

100

CIR

0048

0

25/8480751-7

JAIME PEREZ SELLAS

77734843H

MANRESA

01/10/2016

2231BXM

100

CIR

0048

0

25/8480771-2

GALIN GEORGIEV TSVETKOV

X3514364X

BALAGUER

26/09/2016

5230GWR

300

CIR

0052

2

25/8480799-7

MARIA DELS ANGELS CAMPS PIQUERAS

40869377X

LLEIDA

02/10/2016

9399JRL

300

CIR

0048

2

25/8480806-4

CARLOS AGUILAR MARTIN

47684384W

BALAGUER

01/10/2016

7138BSM

400

CIR

0048

4

25/8480810-1

EULALIA SEGARRA DUCH

39892481Q

REUS

02/10/2016

8562HVF

100

CIR

0048

0

25/8480834-0

MAMADOU HABI DIALLO

X2924202M

ALCARRAS

02/10/2016

S 9418AN

100

CIR

0048

0

25/8480860-1

RUBEN SANABRIA BORRULL

53082109H

BALAGUER

01/10/2016

L 9648AG

300

CIR

0048

2

25/8480920-4

VOLODYMYR DAKUS

X7707186R

LLEIDA

23/09/2016

7943HJG

100

CIR

0052

0

25/8480927-1

ALBERTO ROQUE DEL POZO

40872413X

LLEIDA

30/09/2016

3376FCB

300

CIR

0048

2

25/8480930-7

MIGUEL MOLAS PINO

39898956M

REUS

02/10/2016

5414BCS

100

CIR

0048

0

25/8480960-5

ANNA PRATS FARRES

47100597R

BARCELONA

30/09/2016

5094HLW

100

CIR

0048

0