Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment d'acord d'incoació d'ofici d'expedients sancionadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
D'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre (en endavant TRLSV), es notifica l'acord d'incoació d'ofici dels expedients sancionadors que es detallen a l'annex d'aquest Anunci, instruïts pel servei territorial de Trànsit corresponent, a les persones físiques o jurídiques denunciades que hi figuren.

La notificació s'efectua mitjançant la publicació d'aquest Anunci al DOGC ja que no s'ha pogut dur a terme personalment, o bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació. Els expedients corresponents són a la unitat de sancions del servei territorial de Trànsit instructor, l'adreça del qual consta a l'annex d'aquest Anunci.

La notificació s'entén practicada transcorreguts vint dies naturals des de la data de publicació d'aquest Anunci. Passat aquest termini, es disposa de vint dies naturals més per efectuar el tràmit que correspongui.

Si la persona denunciada no conduïa el vehicle en el moment de la denúncia, disposa de vint dies naturals per fer arribar les dades identificatives del conductor al servei territorial de Trànsit instructor. L'incompliment del deure d'identificar se sanciona com a falta molt greu amb una multa del doble de la prevista per la infracció originària si és lleu, i del triple si és greu o molt greu, de conformitat amb els articles 11.1.a) i 77.j) del TRLSV.

Aquest requeriment no produeix efectes si el procediment sancionador s'ha iniciat com a conseqüència de l'incompliment del deure d'identificació del titular i quan la persona responsable de la infracció comesa sigui la titular o arrendatària a llarg termini del vehicle o la conductora habitual.

Si la persona interessada es vol acollir a la tramitació d'aquest expedient pel procediment abreujat, disposa d'un termini de vint dies naturals per fer el pagament de l'import de la sanció indicat en aquest Anunci, amb un descompte del 50 per cent. Aquest procediment implica: la renúncia a formular al·legacions, la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, l'exhauriment de la via administrativa (només es podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa) i la fermesa de la sanció des del moment del pagament. Si la sanció és greu i no comporta detracció de punts, no s'anotarà com a antecedent en el Registre de conductors i infractors. El procediment abreujat no és aplicable a les infraccions indicades a l'article 93.2 del TRLSV.

En cas que no es faci el pagament amb descompte del 50 per cent, continuarà la tramitació pel procediment ordinari, que permet formular al·legacions i proposar o aportar proves en un termini de vint dies naturals. L'escrit d'al·legacions s'ha d'adreçar al servei territorial de Trànsit corresponent i es pot presentar en qualsevol dels registres legalment establerts. Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció, aquesta notificació tindrà l'efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i molt greus no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la resolució sancionadora es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci. La sanció es pot executar transcorreguts trenta dies naturals, si no s'hi han formulat al·legacions ni s'ha efectuat el pagament.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Eugenia Doménech Moral

Directora

 

 

Annex

 

Adreces dels serveis territorials de Trànsit:

Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: rbla. Ferran, 1, 3r, 25007 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

 

Tràmits electrònics: transit.gencat.cat.

 

Abreviatures de preceptes:

TRLSV: Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RDL 6/2015).

SOA: Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RDL 8/2004).

VEH: Reglament general de vehicles (RD 2822/1998).

CIR: Reglament general de circulació (RD1428/2003).

CON: Reglament general de conductors (RD 818/2009).

 

Q=quantia; Pre=precepte; Art=article; P=punts.

 

Expedient

Denunciat/ada

Identificació

Localitat

Data

Matrícula

Q

Pre

Art

P

25/8480976-3

JOSE MANUEL MARIN RAMOS

43735184V

AGRAMUNT

05/10/2016

1463GJR

100

CIR

0048

0

25/8481006-1

FRANCISCO SOTO MUÑOZ

39304263T

GUISSONA

26/09/2016

L 7442AF

100

CIR

0048

0

25/8481030-0

GONZALO RIVAS PRADO

13866384Y

TREMP

03/10/2016

7491HXV

100

CIR

0048

0

25/8481033-6

MANUEL MORENO ESTEBAN

46060948K

VILAFRANCA PENEDES

30/09/2016

7539CBP

300

CIR

0048

2

25/8481034-8

ANTONIO COTILLAS GONZALEZ

05033573T

VILAFRANCA DEL PENEDES

04/10/2016

8447DPP

300

CIR

0048

2

25/8481063-4

DANIEL GARCIA PLAZAS

47106810G

VILANOVA DEL CAMI

09/10/2016

8091CRX

300

CIR

0048

2

25/8481089-5

FERNANDO GONZALEZ LOSADA

43703522A

LLEIDA

31/08/2016

2669JLD

100

CIR

0052

0

25/8481097-4

ALFREDO DOMINGUEZ MORAIS

41094769W

VIELHA E MIJARAN

31/08/2016

4490GCV

100

CIR

0052

0

25/8481107-7

SILVIA SILES RODRIGUEZ

29036063N

BOSSOST

15/09/2016

4671HXW

100

CIR

0052

0

43/0955397-7

MARIA DOLORES PAZ PADILLA

39706470Y

LA RIBA

15/08/2016

1483FCD

80

CIR

0171

0

43/0957947-6

MARIA JOSEFA SANTIAGO BORJA

39863733H

REUS

28/06/2016

0652BJL

200

VEH

0010

0

43/0991069-5

JOSE MANUEL ESPADA ALFONSO

39830873W

ESPLUGA DE FRANCOLI

10/08/2016

8006DVX

200

VEH

0010

0

43/0992229-0

MANUEL CUENCA LOPEZ

36578540F

VALLDOSERA

13/08/2016

1312DGC

1500

SOA

0002

0

43/1007417-0

JAVIER GASCO CALERO

47788808Y

S FELIU DE LLOB

20/07/2016

B 3667JC

200

VEH

0010

0

43/1008875-7

DOLORES ALVAREZ COBOS

39649428G

TARRAGONA

18/08/2016

7309FNW

200

VEH

0010

0

43/1008879-4

SERGI PAREJA CABALLE

39930920E

URB BLANCAFORT

05/09/2016

C3174BRJ

1000

SOA

0002

0

43/1008881-2

LUIS GARCIA SILVE

39842432S

REUS

11/09/2016

1185CNN

200

VEH

0010

0

43/1014603-8

INES MESA GAVILAN

39168993Q

CALAFELL

17/09/2016

B 4712TT

200

VEH

0010

0

43/1014673-3

IRENE HEREDIA CARCAJO

49485141C

SABADELL

03/08/2016

SO2453G

1500

SOA

0002

0

43/1110467-9

JAMAL HAJJI

Y1929159W

MONT ROIG DEL CAMP

13/07/2016

2759BNM

1500

SOA

0002

0

43/1110727-2

ISABEL MARIA VALENTIN CAUCELO

75762559F

CAMBRILS

08/09/2016

5486JLG

200

CIR

0117

3

43/1110971-9

JOSE LUIS MARTINEZ GOMEZ

46534471C

LA BISBAL PENEDES

21/08/2016

6364BWL

80

CIR

0171

0

43/1110972-0

JOSE LUIS MARTINEZ GOMEZ

46534471C

LA BISBAL PENEDES

21/08/2016

6364BWL

200

VEH

0010

0

43/1112060-2

ALEJANDRO RODRIGUEZ CANNING

X4948709Y

SALOU

18/07/2016

T 1923AW

80

CIR

0018

0

43/1112070-5

DAVID CONTRERAS MONTANER

47773843Z

TORREDEMBARRA

05/08/2016

9609FSY

1000

LSV

0014

6

43/1112956-5

ALEJANDRO GARCIA URDA

70259705H

SEGOVIA

14/09/2016

AL4760 Z

200

CIR

0117

3

43/1113051-0

JESUS ALBERTO CARRERO LLINARES

75795990L

EL PUERTO STA MARIA

22/06/2016

5873JFY

400

CIR

0048

4

43/1117868-7

ANTONI PUIG CARBONELL

39698457C

TARRAGONA

14/09/2016

T 1169AX

200

CIR

0117

3

43/1119905-1

ANSELMO PEDROSA GARCIA

45586040V

CANTORIA

09/08/2016

5062DJD

200

CIR

0018

3

43/1137337-5

MARIA VICTORIA JIMENEZ PISA

39924907N

REUS

20/07/2016

8120CZV

200

VEH

0010

0

43/1139527-7

PAULA SAMARRA BERTRAN

39902393S

RIUDOMS

07/06/2016

T 9833AB

80

CIR

0154

0

43/1139795-6

FRANCISCO LOPEZ LOPEZ

39851670F

CASTELLVELL DEL CAMP

30/06/2016

T 0392AC

1500

SOA

0002

0

43/1193792-6

JOSE MARIA RUIZ VENDRELL

47759344M

RODA DE BARA

01/09/2016

T 4418AT

1500

SOA

0002

0

43/1194433-0

JOSEFA SOTOS HERRERO

21992461E

TARRAGONA

07/09/2016

T 4622AX

200

VEH

0010

0

43/1194828-0

ALBERT BAIGES BENITEZ

48008080L

POBLA DE MAFUMET

27/08/2016

B9686UF

200

VEH

0010

0

43/1196163-3

JESUS GAMEZ TORRES

39722348Z

TARRAGONA

24/04/2016

6006DFP

500

CON

0003

0

43/1196367-8

MONTSERRAT GARCIA BENITO

47631190F

CUBELLES

08/09/2016

E2998BBN

200

VEH

0010

0

43/1197152-7

MIQUEL GARCIA POZO

08424623E

VILA-SECA

29/07/2016

2927FJZ

200

VEH

0010

0

43/1197505-1

EUGENIO SILVA MUÑOZ

48675550Y

ALICANTE

26/07/2016

V 4950FT

200

VEH

0010

0

43/1197647-0

EUGENIO SILVA MUÑOZ

48675550Y

ALICANTE

16/07/2016

V 4950FT

200

VEH

0010

0

43/1197902-0

JESUS RAMIREZ BARCO

48000282H

POBLA DE MONTORNES

17/07/2016

C6934BGS

200

VEH

0010

0

43/1202838-0

HORACIO GABRIEL LUNA

X7693602X

PINEDA, LA

21/08/2016

5311BDX

80

CIR

0154

0

43/1203251-8

JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA

47767282P

BONAVISTA

06/08/2016

3800DYP

80

CIR

0154

0

43/1203420-5

AQUILINO MENDOZA JIMENEZ

48274215K

TARRAGONA

09/06/2016

M 8836VT

200

VEH

0010

0

43/1203484-3

ALBERT MARSA CONESA

46761130Z

MATARO

12/08/2016

B5940UC

200

VEH

0010

0

43/1203753-8

MANUELA GARCIA HEREDIA

39471744H

POLOP

26/08/2016

T 7046AX

200

VEH

0010

0

43/1207089-8

MIGUEL MILLANES DIAZ

46629366V

RUBI

06/07/2016

8843BFM

500

CON

0001

4

43/1207232-2

JOANA LEON LEIVA

47629514X

TARRAGONA

02/08/2016

C5166BLL

200

VEH

0010

0

43/1207257-7

EDIE NORBEY MENESES PELAEZ

49317053Q

SALOU

15/08/2016

2117FTP

1500

SOA

0002

0

43/1207471-3

TAMARA GARCIA GARCIA

48012078S

TARRAGONA

12/07/2016

T0112AV

1500

SOA

0002

0

43/1207472-5

TAMARA GARCIA GARCIA

48012078S

TARRAGONA

12/07/2016

T 0112AV

200

VEH

0010

0

43/1207856-5

CARLOS RODRIGO VAQUERO

39687154X

VENDRELL, EL

14/07/2016

8655BDH

200

VEH

0010

0

43/1208739-6

M CRISTINA FERNANDEZ HERNANDEZ

36981466L

SEGUR DE CALAFELL

25/08/2016

1452BRM

1500

SOA

0002

0

43/1209275-4

MARIA FORTUNY GAVALDA

39875896Z

CAMBRILS

03/09/2016

1907DSN

1500

SOA

0002

0

43/1209896-1

JUAN MESTRE SIMO

39852112N

REUS

09/09/2016

T46037VE

1500

SOA

0002

0

43/1209901-5

PINTURES BAIX CAMP S L

B43546175

REUS

14/09/2016

5316BCS

200

VEH

0010

0

43/1209941-6

ADILSON ROBISON COMITRE

48117249F

OLEIROS

11/09/2016

C5524BT

1500

SOA

0002

0

43/1210201-6

RACHID EL HARCHA

X2279495B

TARRAGONA

13/08/2016

7273CRC

200

VEH

0010

0

43/1212393-3

ENRIC PAMIES SAURET

36524265N

CABRERA DE MAR

02/09/2016

6782HRH

100

CIR

0048

0

43/1217321-7

JASMINE JARQUE PUIG

47968892T

CUBELLES

06/08/2016

B 2122WX

200

CIR

0143

4

43/1217322-9

JASMINE JARQUE PUIG

47968892T

CUBELLES

06/08/2016

B 2122WX

200

CIR

0046

0

43/1217401-5

DAVID GUERRERO BAENA

39728669X

CAMP CLAR

19/08/2016

V 1312GL

200

CIR

0117

0

43/1217406-4

FELIPE ABAD ARA

39663019W

PINEDA LA

20/08/2016

L 2939AH

200

CIR

0117

3

43/1217411-8

JULIO CASTELLANO RECHE

39880963K

VALLS

08/09/2016

1656GDM

200

CIR

0146

4

43/1217636-8

FELIPE ABAD ARA

39663019W

PINEDA LA

21/08/2016

4983DGW

200

CIR

0118

0

43/1217732-4

GABRIEL GUTIERREZ NUÑEZ

49424355T

SAGUNTO

12/09/2016

5200BXZ

200

CIR

0018

3

43/1221305-7

BERNARDO FERNANDEZ MEDINA

48541142X

REUS

18/09/2016

9870FJZ

1000

LSV

0014

6

43/1221557-0

PATRICIA LOPEZ MORALES

39917357Y

REUS

13/09/2016

0476CBF

200

CIR

0018

3

43/1222555-0

GERARD FUENTES ROVIRA

39925660Y

RIUDOMS

15/09/2016

6297BYJ

200

CIR

0117

3

43/1222556-2

JORDI BLADE VENTURA

39698577W

TARRAGONA

15/09/2016

8408CDS

200

CIR

0117

3

43/1222563-6

VICTORIANO ROIG URRUTIA

39858086Y

MONTBRIO DEL CAMP

16/09/2016

B 5415SW

200

CIR

0117

3

43/1222566-1

ABDON CRUZ AMEYUGO

13281579E

BONAVISTA

16/09/2016

8432GBR

200

CIR

0117

3

43/1222603-7

LOURDES CARRION BLAZQUEZ

39881833V

RIUDOMS

14/09/2016

9697FVF

200

CIR

0018

3

43/1222627-0

MANUEL AMATE SALVADOR

39635801Q

TARRAGONA

07/09/2016

8466CLS

200

CIR

0018

3

43/1222637-2

JORDI VALENT MOLINA

39709002P

CAMBRILS

16/09/2016

8264CBL

200

CIR

0117

3

43/1222642-6

MARC BERMEJO CRUZ

46738859F

TARRAGONA

16/09/2016

B 9603VB

200

CIR

0117

3

43/1222645-1

RODOLFO GARCIA RUIZ

39735155X

PALLARESOS

17/09/2016

B 8556TF

1000

LSV

0014

6

43/1222668-9

ISRAEL GUIRAL PRIEGO

14269598F

REUS

15/09/2016

3674JFG

1000

LSV

0014

6

43/1222676-8

ALBERT ANDUJAR XIMENO

46798420K

EL PRAT DE LLOBREGAT

28/08/2016

6466BVC

200

VEH

0016

0

43/1222677-0

NURIA MESTRES MARTINEZ

39715624Y

TARRAGONA

30/08/2016

5020BLR

200

CIR

0074

0

43/1222704-2

MOHAMMED LABRASSE

X1453378P

TARRAGONA

26/08/2016

T 0599AV

200

VEH

0010

0

43/1222711-0

JACQUELINE B DOUCET

X7717997W

MIAMI-PLATJA

27/08/2016

1156HSS

200

CON

0015

0

43/1222723-6

ALBERT ANDUJAR XIMENO

46798420K

EL PRAT DE LLOBREGAT

28/08/2016

6466BVC

200

CIR

0117

3

43/1222725-0

ALBERT ANDUJAR XIMENO

46798420K

EL PRAT DE LLOBREGAT

28/08/2016

6466BVC

80

VEH

0026

0

43/1223162-6

SAMUEL CAÑETE LOPEZ

47762603K

URB PINS MAS NOUS

01/08/2016

9155FYL

1000

LSV

0014

6

43/1225005-4

DANIEL DEL BARCO GINE

52198978H

RODA DE BERA

24/08/2016

3926HWH

300

CIR

0048

2

43/1225965-8

JORGE LUIS ESPINOZA SOTO

X5780849Y

SALOU

12/07/2016

3739JHG

80

CIR

0144

0

43/1252221-2

ANGEL GAVILAN GIRONA

49316493P

SEGUR DE CALAFELL

17/09/2016

4133DBJ

500

CON

0001

4

43/1333389-3

DIMO ATANASOV DIMITROV

X8440809Q

VINAROS

27/04/2016

BU0102 U

200

VEH

0012

0

43/1337595-2

DAVID MARIA PINO QUINTANA

47829456J

EL PERELLO

26/06/2016

4276JKB

1000

LSV

0014

6

43/1340951-6

DAVID AGUADO GONZALEZ

48135880P

EL VENDRELL

02/08/2016

9140HSG

200

CIR

0030

0

43/1341433-2

TRANS 20 40 SL

B65631426

VILANOVA I LA GELTRU

10/08/2016

2005GCX

200

VEH

0012

0

43/1341740-9

MARTIN CRUSET LOPEZ

39926139W

RODA DE BARA

21/08/2016

B 3059UC

200

VEH

0010

0

43/1342258-4

RAUL RIBOT MEDINA

48011067Q

CANONJA, LA

09/09/2016

C7090BVF

1000

SOA

0002

0

43/1342259-6

RAUL RIBOT MEDINA

48011067Q

CANONJA, LA

09/09/2016

C7090BVF

200

VEH

0010

0

43/1342542-0

MOHAMED MALIVE

X2738827X

MARTORELL

05/09/2016

B3228NV

1500

SOA

0002

0

43/1342597-9

FERNANDO JORGE LARREGULA Y SETO

38075951A

LA MIRALBA

02/09/2016

0141CHC

200

VEH

0010

0

43/1343242-5

JOSE MANUEL PERZ VIZCAINO

45499838L

TERRASSA

08/09/2016

1835CHR

1000

LSV

0014

6

43/1343323-5

MATIAS CAMACHO GUIRAL

48138740Q

TARRAGONA

12/09/2016

2710CZK

200

CIR

0117

3

43/1343328-4

ALBERT MARSA CONESA

46761130Z

MATARO

31/08/2016

B 5940UC

1500

SOA

0002

0

43/1343341-7

DAVID CASILLA OLIVARES

39736646Y

COMA-RUGA

04/09/2016

5972BWD

1000

LSV

0014

6

43/1343358-2

JOSE FRANCISCO PINTEÑO CAMARAS

77278184R

GRANOLLERS

13/09/2016

7628GPD

200

VEH

0010

0

43/1343546-1

DAVID MARIA PINO QUINTANA

47829456J

EL PERELLO

09/09/2016

6138CHH

1000

LSV

0014

6

43/1343584-5

IVAN LUIS SANCHEZ PEREZ

39712081M

SANTA OLIVA

12/09/2016

4141FSD

200

CIR

0117

3

43/1343593-6

JORGE GONZALEZ MORILLAS

52192248G

LLORENS

14/09/2016

B 4358TZ

200

CIR

0117

3

43/1343602-7

ELENA VIDAL LLOP

39890638J

VILA-SECA

10/09/2016

8377JNZ

200

CIR

0018

3

43/1343616-7

JOSE ANTONIO LOZANO RUANO

39916421J

REUS

13/09/2016

9228HGN

200

CIR

0117

3

43/1343619-2

FRANCISCO JAVIER VARGAS SANCHEZ

48016819H

REUS

14/09/2016

9032BBB

200

CIR

0117

3

43/1343828-0

MIGUEL ANGEL PALAZON VALLEJO

39864912R

REUS

13/09/2016

0119GZC

200

CIR

0117

3

43/1343922-3

CRISTOFER CARMONA CASTILLO

53314596K

VILADECANS

14/09/2016

LU1604 S

200

CON

0003

0

43/1343933-8

LUCIAN IONUT HIRA

X8233348S

SANTA BARBARA

11/09/2016

7350DCS

1000

LSV

0014

6

43/1343973-5

BASILIO PISA SUAREZ

39387516Q

CONSTANTI

21/09/2016

NA0870AG

1000

LSV

0014

6

43/1344052-5

MARC LOPEZ CANTILLO

39912950S

BEGUR

12/09/2016

4905GTK

200

CIR

0018

3

43/1344059-8

ARMANDO CANCU ANDERSON

X1307476H

VALENCIA

13/09/2016

3273FRK

80

CIR

0090

0

43/1344374-1

HECTOR LLADO GARCIA

48006843R

VENDRELL, EL

25/09/2016

GE5576BP

1000

LSV

0014

6

43/1344580-2

ALBERT PUJOL SL

B43641299

CONSTANTI

20/09/2016

3512CJS

200

VEH

0010

0

43/1344698-3

LARA VILLALBA CASANOVA

47475460X

DELTEBRE

28/09/2016

T 0270AU

200

VEH

0010

0

43/1344803-0

MARIA MERCEDES RODRIGUEZ AUQUE

39833714Z

CASTELLVELL DEL CAMP

19/09/2016

4500GLT

200

VEH

0010

0

43/5097786-7

CARL ELZA MUYLAERT

X0010938J

SALOU

22/12/2015

6940CVH

100

CIR

0052

0

43/5169737-8

DAVID CANET BUSQUETS

34747244V

CASTELLAR DEL VALLES

29/04/2016

9029FKH

100

CIR

0052

0

43/5186978-1

MARTA LABRADOR ORTEGA

13171633Q

ARANDA DE DUERO

25/06/2016

1116BYY

300

CIR

0048

2

43/5191530-8

BASILIO GIMENEZ GIMENEZ

46792105P

PRAT DE LLOBREGAT

05/07/2016

B 3853UK

300

CIR

0052

2

43/5192761-6

BASILIO GIMENEZ GIMENEZ

46792105P

PRAT DE LLOBREGAT

08/07/2016

B 3853UK

300

CIR

0052

2

43/5192865-7

BASILIO GIMENEZ GIMENEZ

46792105P

PRAT DE LLOBREGAT

11/07/2016

B 3853UK

300

CIR

0052

2

43/5195036-0

XAVIER PLANELLA

40339357W

GIRONA

14/07/2016

9637JLC

300

CIR

0048

2

43/5195310-5

HERNAN HORACIO ISGUENDERIAN PADILLA

73131255H

CUARTE DE HUERVA

16/07/2016

5625BYM

100

CIR

0052

0

43/5195511-2

FRANCISCO MONTASELL PEREZ

77605165Z

PINEDA DE MAR

10/07/2016

2163FYN

100

CIR

0048

0

43/5196190-0

SERGIO GUTIERREZ MARTIN

46061872W

BADALONA

01/08/2016

6766DGG

300

CIR

0052

2

43/5196220-9

JOSE LUIS JIMENEZ DIEZ

34818993Y

MOLINA DE SEGURA

29/07/2016

2788JMC

300

CIR

0052

2

43/5196245-3

TEODORO MATEOS ZAPICO

09736815H

LEÓN

28/07/2016

B 4394TZ

300

CIR

0052

2

43/5196495-9

XAVIER PLANELLA

40339357W

GIRONA

12/07/2016

9637JLC

100

CIR

0052

0

43/5196607-9

IVAN EVARISTO MARTIN VERDE

47977288R

CANOVES

04/08/2016

0926GBK

300

CIR

0052

2

43/5196913-5

CESAR ALBERTO CAZA MONTERO

X6414139Z

HARÍA

05/07/2016

9421JMD

100

CIR

0052

0

43/5197224-0

CARLOTA VALLVE BANUS

39735332A

CATLLAR

28/06/2016

3229JPF

100

CIR

0052

0

43/5197480-1

JUAN SANCHEZ MORENO

39873977G

CAMBRILS

03/07/2016

2019BTZ

100

CIR

0048

0

43/5197612-7

LORENA LOPEZ ALONSO

14313847G

ALMANSA

06/08/2016

8500FFY

300

CIR

0052

2

43/5197717-0

JAIME OLLER FERNANDEZ

43707591R

LLEIDA

02/07/2016

2155CBY

100

CIR

0052

0

43/5198269-1

VICTOR GONZALEZ MARCHAL

48058546T

LLEIDA

18/06/2016

1324JBY

100

CIR

0052

0

43/5199375-5

YESER ADWAN GOHRAB

25722322L

MARBELLA

09/08/2016

3828JNZ

300

CIR

0052

2

43/5199383-4

HOUDA LARGO

X7191978Q

FIGUERES

12/08/2016

3676HZH

300

CIR

0048

2

43/5199580-6

ROSA NAVARRO SANJOAQUIN

38805346E

CAMBRILS

19/06/2016

1165JMJ

100

CIR

0052

0

43/5199786-4

DOMINGO PEREZ CASALS

37697155V

CERDANYOLA DEL VALLES

18/08/2016

1588JNK

300

CIR

0048

2

43/5200469-8

VICTOR BENLLOCH LOPEZ

52654398S

MASARROCHOS

07/08/2016

4742GWF

100

CIR

0052

0

43/5200614-6

SAMIA AHMED MOHAMED

45304744B

TARRAGONA

15/08/2016

4210DCF

300

CIR

0052

2

43/5200673-7

EDWIN ARCADIO CALDERON SERNA

X4609202W

ALBACETE

19/08/2016

3157BDH

100

CIR

0052

0

43/5200723-0

MARIA PILAR LAMATA ALCUBILLA

15236754J

SANT JUST DESVERN

12/08/2016

9320HGX

300

CIR

0052

2

43/5201231-8

ALEJANDRO CAMACHO SOTO

38825499G

VILANOVA DEL VALLES

28/08/2016

5373JGF

300

CIR

0052

2

43/5201593-3

RADOSTIN PANCHEV DIMITROV

X6837768Y

TOTANA

16/07/2016

0538JNK

100

CIR

0048

0

43/5201641-3

DANIEL MATA ZAMBUDIO

47766737S

VALLS

14/08/2016

3473HYM

100

CIR

0052

0

43/5201876-4

XIAOXIAO WANG

X6960427Y

REUS

28/07/2016

6387JLM

300

CIR

0052

2

43/5202146-0

RAQUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

50908445S

FUENTIDUEÑA DE TAJO

01/08/2016

1240JRD

300

CIR

0052

2

43/5202214-2

HOUDA LARGO

X7191978Q

FIGUERES

28/08/2016

3676HZH

300

CIR

0052

2

43/5202231-2

SARA LOPEZ MARCHENA

28944371K

SECUITA

02/07/2016

4020GKG

100

CIR

0052

0

43/5202362-2

ALBERT PONS GOMEZ

36947470V

POBLA DE MONTORNES

05/08/2016

9147JNX

100

CIR

0052

0

43/5202428-0

MARK GEMMELL

X1763128V

VILLANUEVA DEL PARDILLO

03/07/2016

2155HTC

100

CIR

0052

0

43/5202475-2

YANET ROQUE MARTIN

X7807684N

VILAFRANCA DEL PENEDES

13/08/2016

0213JRW

100

CIR

0052

0

43/5202618-2

JUAN PARRALEJO RODRIGUEZ

34767524B

NAVALVILLAR DE PELA

11/08/2016

2758JLV

300

CIR

0052

2

43/5203080-8

ROMAN OBRAZTSOV

Y2913927W

CALP

20/08/2016

5045JNY

300

CIR

0052

2

43/5203141-6

EDUARDO PABLO SERRANO GIL

51374177C

COLMENAR VIEJO

12/07/2016

8832JFP

300

CIR

0052

2

43/5203172-2

NAJIM NSIRI

X5253302X

TERRASSA

31/08/2016

4003DGM

300

CIR

0052

2

43/5203230-5

CARLOS SANCHEZ LOZANO

46536070D

TIANA

18/07/2016

5344GVW

300

CIR

0052

2

43/5203264-7

ROGER TERUEL ESCODA

39911908P

SALOU

01/09/2016

0814JRX

300

CIR

0048

2

43/5203302-4

CATALIN LEONARD PIRLOG

Y0718624A

ALHAURÍN EL GRANDE

21/08/2016

4321BNN

300

CIR

0052

2

43/5203390-1

PEDRO CHICANO ORTEGA

40347156G

SALT

04/09/2016

1046DRM

300

CIR

0052

2

43/5203424-7

JORGE MARIO ROJAS OCAMPO

Y1251532R

BURJASSOT

31/08/2016

9393JNW

300

CIR

0048

2

43/5203450-8

CATALIN DANIEL COSTACHE

X8303550K

MOLINA DE SEGURA

11/07/2016

1342HHY

100

CIR

0052

0

43/5203532-8

NAIMA CHALLI

X2184083A

BARCELONA

02/09/2016

6453JNL

300

CIR

0052

2

43/5203652-7

TERESA MOLINA NAVARRO

52914471G

VILADECANS

02/09/2016

5140CRM

500

CIR

0048

6

43/5203867-2

ROCIO RIVAS CRIADO

46683753D

BISBAL DEL PENEDÈS (LA)

25/07/2016

0680GRC

100

CIR

0052

0

43/5204024-7

MARGARITA BRUN LLOBERA

43686963G

VALLS

20/07/2016

5519JCR

100

CIR

0052

0

43/5204113-6

ANTONIO JOAQUIN HOLGADO MADRUGA

76118416P

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

16/07/2016

7708BLK

100

CIR

0048

0

43/5204124-0

JAVIER JESUS UNANUE AMILIBIA

20169772Z

SANTURTZI

20/08/2016

3334DYV

100

CIR

0048

0

43/5204223-2

GUILLERMO CARRION RODRIGUEZ

74472802K

ALACANT

21/08/2016

8076JLF

300

CIR

0052

2

43/5204351-0

FERNANDO SORIANO SOLASCASAS

51339623N

TRES CANTOS

13/07/2016

2144HVJ

100

CIR

0048

0

43/5204423-0

DAVID RODRIGUEZ MARTIN

05405830W

MADRID

06/07/2016

6325FNC

100

CIR

0052

0

43/5204505-0

PEDRO BONILLA GONZALEZ

04541695T

CUENCA

08/07/2016

2305GXR

100

CIR

0048

0

43/5204685-1

MIGUEL MORENO MORENO

16619292K

MADRID

15/07/2016

1215HXM

100

CIR

0048

0

43/5204815-3

JENIFER JENIFER

X9743028K

MONTCADA I REIXAC

27/07/2016

5911JLX

300

CIR

0052

2

43/5204838-4

MIRIAM CAMARA CAAMAÑO

39698228K

CATLLAR

08/07/2016

0347JDW

100

CIR

0052

0

43/5204896-3

IOJA MINICA

X6596493R

ROQUETAS DE MAR

11/08/2016

6342JLR

100

CIR

0052

0

43/5204972-4

LUIS ESTEBAN JARABO UTRERA

47243012T

VILLALBILLA

19/07/2016

5492JCZ

100

CIR

0052

0

43/5205004-6

ISABEL BUENO NAVALON

22567697M

ALFAFAR

03/09/2016

1225JPB

300

CIR

0052

2

43/5205114-2

ZULFIQAR ALI MALIK BEGUM

26543540E

BARCELONA

05/08/2016

4176DFJ

300

CIR

0052

2

43/5205147-6

MARCOS GARCIA LUCAS

38797506W

POBLA DE MAFUMET

04/08/2016

9865JLM

100

CIR

0052

0

43/5205301-1

ESTEBAN BARTOLOME CATALA BAUZA

43072429F

PUIGPUNYENT

08/08/2016

0964JMR

100

CIR

0052

0

43/5205625-3

RUBEN FERNANDEZ DORADO

50871894B

MADRID

20/07/2016

0307JNC

100

CIR

0052

0

43/5205661-3

DANIEL ZARZOSA MARTINEZ

38453071S

CASTELLDEFELS

06/09/2016

7567GYN

300

CIR

0052

2

43/5205670-4

ANNA MARIA GOLINELLI

X2244069M

SANTA CRISTINA D ARO

15/08/2016

5836HSF

300

CIR

0052

2

43/5205727-0

DAMASO RODRIGUEZ ORTEGA

39294115H

MANRESA

28/08/2016

3775CGZ

100

CIR

0052

0

43/5205805-5

IULIUS CEZAR GRECU

X5400829S

TERUEL

31/07/2016

8432FRB

300

CIR

0052

2

43/5205883-0

JORDI BALCELLS SECALL

44190686G

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

24/07/2016

4751HRC

100

CIR

0052

0

43/5205888-9

JUAN ANTONIO HINOJO NAVARRO

39103758D

RUBI

20/07/2016

9282HHK

100

CIR

0048

0

43/5205974-2

MILOUD BENSELAMA

X3087245R

VILA SACRA

11/07/2016

GI9562BK

100

CIR

0048

0

43/5206300-4

MA ELENA HEREDIA MARTINEZ

38386320X

S FELIU DE LLOB

27/08/2016

1888HVY

300

CIR

0052

2

43/5206654-4

ANTONIO PEREZ MOLES

46607730R

RIPOLLET

24/08/2016

5542JPF

100

CIR

0048

0

43/5206859-0

JORDI PITARQUE ESTAPE

35086298M

SANT ANDREU DE LA BARCA

04/08/2016

0162JFS

300

CIR

0052

2

43/5206903-0

ENRIQUE SABATE FRANQUET

38133076L

VIC

27/07/2016

1434JMB

100

CIR

0052

0

43/5206912-0

JOSE MORALES MOLERO

47768666N

EL VENDRELL

20/07/2016

1400BWK

100

CIR

0052

0

43/5206932-6

LOUBNA EL YOUNANI

X9181958J

PUERTO DE SAGUNTO

06/09/2016

9306HCB

300

CIR

0048

2

43/5207055-0

MIGUEL FRANCISCO TORRES LOPEZ

38812755W

PINEDA DE MAR

18/08/2016

9682HXC

300

CIR

0052

2

43/5207097-1

PEDRO SANCHEZ GARCIA

34732275K

BARBERA DEL VALLES

31/07/2016

CS3250AP

100

CIR

0048

0

43/5207135-9

JORGE MUNIESA MARIBLANCA

77123083N

S SADURNI D ANOIA

25/08/2016

8419JGY

100

CIR

0052

0

43/5207145-1

MARC BOMBARDO

47176537H

SABADELL

18/08/2016

6603HMY

300

CIR

0052

2

43/5207328-9

RICHARD ZAPATA FLORES

X7945033M

VALENCIA

11/08/2016

3516JFY

100

CIR

0052

0

43/5207829-7

JOSE MORALES MOLERO

47768666N

EL VENDRELL

09/09/2016

1400BWK

100

CIR

0052

0

43/5208077-0

MANUEL ALCARAZ LESSAN

46740280W

ALBINYANA

13/07/2016

B 4055UF

100

CIR

0052

0

43/5208318-0

TERESA MOLINA NAVARRO

52914471G

VILADECANS

10/09/2016

5140CRM

100

CIR

0048

0

43/5208401-9

IGNACIO JAVIER SAEZ SANCHEZ GUERRERO

39679954D

SALOU

23/07/2016

5013FHJ

100

CIR

0052

0

43/5208482-7

JESUS JAVIER MOLINA LOSA

22117548N

SAX

19/07/2016

1858FNK

100

CIR

0052

0

43/5208509-5

ISABEL FERNANDEZ CAÑADAS CUERDA

48532310X

ALICANTE

14/09/2016

0270HBK

100

CIR

0048

0

43/5208575-3

FRANCISCO ROMERO TARONCHER

19883975S

VALENCIA

19/07/2016

1301JMB

100

CIR

0048

0

43/5208667-8

OSCAR DEL VALLE HERNANDEZ

47763122B

VILASECA

10/09/2016

4001BNN

100

CIR

0052

0

43/5208765-8

CARLOS GARCIA ALCAZAR

34786366Q

MOLINA DE SEGURA

09/09/2016

1890JCS

300

CIR

0052

2

43/5209011-1

JOSE CRUZ FURUNDARENA LLANO

30590806R

AMURRIO

13/08/2016

5716HWD

100

CIR

0048

0

43/5209025-1

ALFREDO MANERO VAL

36914117Z

RUBÍ

20/07/2016

0680HNS

100

CIR

0052

0

43/5209268-1

MARIA CRISTINA BIDEGAIN RAMIREZ

25731526T

FUENGIROLA

16/07/2016

4610JDB

100

CIR

0048

0

43/5209456-6

ANTONIO CAMPILLO PASCUAL

53056615P

POBLA DE VALLBONA (LA)

30/07/2016

1343JCG

100

CIR

0048

0

43/5209757-7

JUAN CARLOS MESA NAVARRO

46648522Z

CERDANYOLA DEL VALLES

30/07/2016

B 5216UN

100

CIR

0048

0

43/5210220-4

FARZAD JAFARI YOUSEFI

39933738B

TARRAGONA

15/09/2016

2061JGS

100

CIR

0048

0

43/5210228-9

FERNANDO MARTINEZ ATO

48356112S

BENIDORM

09/08/2016

5392JRB

100

CIR

0052

0

43/5210306-3

DAVID SAEZ GONZALEZ

46148012F

SANT ANDREU DE LA BARCA

18/09/2016

5487JMH

300

CIR

0052

2

43/5210382-4

FARZAD JAFARI YOUSEFI

39933738B

TARRAGONA

15/09/2016

2061JGS

100

CIR

0048

0

43/5210408-0

FERRAN GUELL GALLEGO

39659138P

TARRAGONA

01/08/2016

8870JJT

100

CIR

0048

0

43/5210420-1

JOSE LUIS RODENAS DOMENCH

39863246Z

RODA DE BARA

16/09/2016

0847FWR

300

CIR

0052

2

43/5210579-0

ROQUE ROMERO

30789920G

MONTORO

26/07/2016

5377HYK

100

CIR

0052

0

43/5211630-4

NOELIA CROS SALSENCH

39934958N

MONTBLANC

25/07/2016

6959HSR

100

CIR

0052

0

43/5211773-0

JUAN JOSE CASTILLA RODRIGUEZ

46730207A

L HOSPITALET DE LLOB

24/07/2016

9883GXG

100

CIR

0052

0

43/5211789-4

FARID BOUNEKOUB AZERIOUL

49464752D

BADALONA

02/08/2016

5544BKM

100

CIR

0048

0

43/5211793-6

GERMAN ROTHEMUND BLASCO

43445178H

ARENYS DE MUNT

23/07/2016

2242GBH

100

CIR

0052

0

43/5211795-0

IVAN MARTINEZ SOLANO

47156590N

S VICENC CASTELLET

31/07/2016

4895CJY

100

CIR

0052

0

43/5211809-0

GABRIELA ISABEL FUENTES LLOPIS

53294145V

BARCELONA

24/07/2016

0204JCZ

100

CIR

0052

0

43/5211821-0

FERNANDO GISBERT CERVERA

47621454T

LA SECUITA

30/07/2016

8059GZD

100

CIR

0052

0

43/5211822-2

MIGUEL MORENO ALACREU

44865977S

VALENCIA

27/07/2016

9809HNC

100

CIR

0052

0

43/5211826-0

ANA MARIA VAZQUEZ GARCIA

39691222F

TARRAGONA

10/08/2016

7327CLZ

100

CIR

0052

0

43/5211897-7

IGNACIO RUIZ RULDUA

37332825F

BARCELONA

22/07/2016

2722JLS

100

CIR

0052

0

43/5211977-5

FRANCISCO JAVIER FAVORECIDO TRONCOSO

77000978Z

VILASECA

27/07/2016

6949CVD

100

CIR

0052

0

43/5212012-7

DANIEL GARRIDO SIERRA

72983185E

ZARAGOZA

22/07/2016

4149DBT

100

CIR

0052

0

43/5212023-1

VICTOR MARTINEZ JUSTICIA

46713257G

BADALONA

20/09/2016

7460JMD

300

CIR

0052

2

43/5212068-8

ANTONIO CABEZAS COLLADO

46465717J

SANT ANDREU DE LA BARCA

20/09/2016

6979JNB

400

CIR

0052

4

43/5212078-0

CARLOS PELAGIO GOMEZ

46655827M

EL VENDRELL

23/07/2016

1652HWM

100

CIR

0052

0

43/5212176-0

PATRICIA RUIZ RUIZ

39714028C

CAMBRILS

31/07/2016

3075GXB

100

CIR

0052

0

43/5212243-4

JUAN PRUAÑO DE LOS RIOS

31602021K

MIAMI PLAYA

29/07/2016

7021BTB

100

CIR

0052

0

43/5212272-7

YOLANDA IGLESIAS RUEDAS

46806551X

CERDANYOLA VALLES

22/08/2016

4341DNG

100

CIR

0048

0

43/5212295-8

MARIO LUIS MARQUEZ REOYO

16804398T

SORIA

16/09/2016

LE6381AD

100

CIR

0048

0

43/5212301-3

EUGENIO QUIROGA GONZALEZ

39686473L

TARRAGONA

23/07/2016

4423FMZ

100

CIR

0052

0

43/5212350-5

NATALIA ROSELL VIDAL

46228835P

VILANOVA I LA GELTRU

31/07/2016

3853JFP

100

CIR

0052

0

43/5212377-0

ANTONIO SANCHEZ EGEA

39673226C

TARRAGONA

24/07/2016

2073BWX

100

CIR

0052

0

43/5212379-3

MARC LASCORZ FLORIT

38847595C

S ANDREU LLAVANERES

24/07/2016

1339HHK

100

CIR

0052

0

43/5212407-8

MA ELENA PALAZUELOS MOLINERO

52997133G

POZUELO DE ALARCON

30/07/2016

1427JCJ

100

CIR

0052

0

43/5212430-3

RAYMND MAX MACIAS BOHORQUEZ

X3856779R

BARCELONA

12/08/2016

4364FGN

100

CIR

0052

0

43/5212431-5

LAIA SEDO VALDERREY

39906813L

REUS

07/08/2016

3365HFG

100

CIR

0052

0

43/5212437-6

JOSE MANUEL SAEZ ROCANDIO

71275317L

CAMBRILS

06/08/2016

4404HPM

100

CIR

0052

0

43/5212448-0

AZIZ KILANI

X8414957Q

VILAFRANCA PENEDES

29/07/2016

9992BCW

100

CIR

0048

0

43/5212466-7

ROBERTO SAIZ HINAREJOS

44198707K

CALAFELL

21/07/2016

8641FMJ

100

CIR

0052

0

43/5212472-2

MONICA LOPEZ MENDEZ

52623133F

S JOAN DESPI

21/09/2016

7090DVV

300

CIR

0052

2

43/5212552-4

GEORGE HULEA

X6438348G

L AMPOLLA

31/07/2016

T 7384BC

100

CIR

0052

0

43/5212599-4

LLUIS ROIGE PASCUAL

39685090Q

SALOU

05/08/2016

4585JPB

100

CIR

0052

0

43/5212602-4

VICENTE CAMPANALES VALLS

17720572S

EL VENDRELL

13/08/2016

9693HTL

100

CIR

0052

0

43/5212642-5

CRISTIAN SOAVE

Y2374342C

PEÑÍSCOLA

27/07/2016

0527JDP

100

CIR

0048

0

43/5212645-0

JAIME BOLDO PUGA

47610869H

BANYERES DEL PENEDES

12/08/2016

2441DZJ

100

CIR

0052

0

43/5212680-9

IVAN ALIAS NAVARRO

47640328Z

BARBERA DEL VALLES

24/07/2016

2192FVS

100

CIR

0052

0

43/5212700-4

JOSE PEREZ REQUEJO

40974106C

S MARGARIDA I MONJOS

03/08/2016

3532HYV

100

CIR

0052

0

43/5212757-0

RICARDO BUITRAGO MONTERO

20246490G

BENICASIM

25/07/2016

7937HWB

100

CIR

0048

0

43/5212781-4

CHARLOTTE HAYNE

X2825246H

ALTEA

24/07/2016

7287JKM

100

CIR

0052

0

43/5212789-9

CESAR EDER GORDILLO ESCOBAR

21800684L

VALENCIA

22/07/2016

7877HXM

100

CIR

0052

0

43/5212951-7

OSCAR BLANCO GUINOT

07506070C

SAN AGUSTIN GUADALIX

04/08/2016

1301DRG

100

CIR

0052

0

43/5213047-9

MARIA JOSE ODENA ROSELL

39659557J

TARRAGONA

26/07/2016

8824HNJ

100

CIR

0052

0

43/5213087-6

JOAQUIN MORENO CORTES

39841066Y

TARRAGONA

03/08/2016

2559BGY

100

CIR

0052

0

43/5213092-0

ANTONI DOMENECH FERRE

39670380A

RESIDENCIAL 5 ESTRELLES

09/08/2016

9810GPH

100

CIR

0052

0

43/5213104-6

JORDI BRAMON I LLOBET

40314864G

SERINYA

24/07/2016

7841JGX

100

CIR

0052

0

43/5213127-7

CARLOS MAFFIOTTE GONZALEZ

39708825S

SALOU

02/08/2016

3717HMF

100

CIR

0052

0

43/5213166-2

ENRIQUE MOLINA LLANSA

39882604Y

VILAFORTUNY CAMBRILS

13/08/2016

5875JJF

100

CIR

0052

0

43/5213169-8

ALBERTO RAMON ACUÑA ARAUJO

Y1893416R

EL CATLLAR

20/09/2016

0908CMM

300

CIR

0052

2

43/5213173-0

JUAN ANTONIO FERNANDEZ FAJARDO

43544328S

BARCELONA

19/09/2016

8621GFC

300

CIR

0048

2

43/5213219-1

JUAN MIGUEL GARCIA MARTINEZ

43514938L

BARCELONA

08/08/2016

3501BVX

100

CIR

0052

0

43/5213257-9

RAUL GABARRE HERNANDEZ

25152945F

ZARAGOZA

30/07/2016

1686HXL

100

CIR

0048

0

43/5213326-2

ALEJANDRO BRUALLA LIESA

39915695T

VINYOLS I ARCHS

16/08/2016

2869DML

100

CIR

0048

0

43/5213330-4

ELISA ROSANES SISCART

43730839L

ALCARRAS

09/09/2016

3000GMG

100

CIR

0048

0

43/5213343-2

AITOR ARMENTIA ZABALA

30680533M

SANTURTZI

05/08/2016

3028HWK

100

CIR

0048

0

43/5213377-4

FERNANDO URIEL GIL

16019515S

VILA-SECA

16/08/2016

L 4110 Y

100

CIR

0048

0

43/5213379-8

ALVARO JESUS BEAS CEREZO

25738622N

TORREMOLINOS

23/07/2016

6035CDJ

100

CIR

0048

0

43/5213380-4

FRANCISCO GUILLEN NAVARRO

53464482Q

MADRID

06/09/2016

4833CKP

100

CIR

0048

0

43/5213519-0

RAPHAEL ARMIN MAURER

Y1168609Q

SANT PERE DE RIBES

18/09/2016

1125HPZ

100

CIR

0052

0

43/5213616-9

JOSE IBAÑEZ AGUAYO

40810083X

LLEIDA

25/07/2016

4703HJN

100

CIR

0048

0

43/5213663-3

ARTURO DIAZ DE MENDIVIL ORTIZ DE ZARATE

18592293J

VITORIA GASTEIZ

06/08/2016

6042DFR

100

CIR

0048

0

43/5213687-6

ENRIQUE SILVESTRE RODRIGUEZ

36517808H

S ADRIA DE BESOS

26/07/2016

4160HHY

100

CIR

0048

0

43/5213727-7

FRANCISCO GONZALEZ VELASCO

18205077W

BURLADA/BURLATA

23/07/2016

2842GMS

100

CIR

0048

0

43/5213769-8

MAIDER ORTIZ DE GUINEA ELORRIAGA

71344625M

BILBAO

08/08/2016

5746HNB

100

CIR

0048

0

43/5213770-4

GERMAN ALONSO CASTRO

10194431A

FUENLABRADA

08/08/2016

6932DJN

100

CIR

0048

0

43/5213845-2

FERNANDO URIEL GIL

16019515S

VILA-SECA

30/07/2016

L 4110 Y

100

CIR

0048

0

43/5213851-8

CATALIN IONUT MIHUT

X7975085L

FUENTE ALAMO

31/07/2016

0680DLZ

100

CIR

0048

0

43/5213999-3

CARLOS ENRIQUE ARENAL BESONIAS

40889451M

SALOU

18/09/2016

8154JCG

100

CIR

0052

0

43/5214009-6

GUANGQING WANG

X3293794X

SAGUNT/SAGUNTO

28/07/2016

9980HTF

100

CIR

0048

0

43/5214033-3

DOLORES GONZALEZ CLAVERIA

48306125F

BENAGUACIL

21/09/2016

4069CBB

400

CIR

0052

4

43/5214036-9

MARIN ELVIS RADUCAN

X5190779R

CARCAIXENT

25/09/2016

B 1035WX

300

CIR

0052

2

43/5214044-8

YAORAN CHEN

X5633644R

MILLADOIRO AMES

21/09/2016

3233HNY

300

CIR

0052

2

43/5214204-4

RUBEN NAVARRO GARCIA

47087270Z

LEDAÑA

21/09/2016

7034FJT

300

CIR

0052

2

43/5214226-3

FRANCISCO JIMENEZ RACERO

40275565N

TORDERA

22/09/2016

5078JBN

100

CIR

0048

0

43/5214276-3

FRANCISCO JIMENEZ RACERO

40275565N

TORDERA

22/09/2016

5078JBN

100

CIR

0052

0

43/5214540-7

MARIA JOSE ROMEU GUERRA

39710175P

VENDRELL

24/09/2016

5096BJP

100

CIR

0052

0

43/5214552-3

XAVIER FERNANDEZ MARTINEZ

36528896C

SANT ADRIA DE BESOS

27/07/2016

2877GTF

100

CIR

0052

0

43/5214606-0

NADZEYA HISICH

X5480585F

CASTELLDEFELS

02/08/2016

2724HGP

100

CIR

0048

0

43/5214776-0

FRANCISCO PALLARES GONZALEZ

39702431S

URB MAS DE CARGOL

30/07/2016

7064GJV

100

CIR

0052

0

43/5214819-6

LAYACHI ESSONI EL GUERBAOUI

49648475P

EL VENDRELL

16/08/2016

6227BTV

100

CIR

0052

0

43/5214836-6

MIGUEL DOMENECH PEÑARROCHA

47763268L

HOSTALRIC

06/08/2016

6259HLF

100

CIR

0052

0

43/5214868-4

DIEGO ARTURO DUENAS MORA

X7122140Y

ALBACETE

24/09/2016

4992CCC

100

CIR

0052

0

43/5214942-5

TOMAS RUIZ RODRIGUEZ

41738614P

CIUTADELLA MENORCA

28/07/2016

4699FRM

100

CIR

0052

0

43/5215007-7

SAUL CORDON SERRANO

77119031P

MOLLET DEL VALLES

15/08/2016

8216FBH

100

CIR

0048

0

43/5215063-2

FRANCISCO JAVIER TOMAS GONZALEZ

22994050F

TORRE-PACHECO

28/07/2016

9064GTH

100

CIR

0052

0

43/5215107-0

JORGE MONTON PALACIOS

20829118L

SUECA

30/08/2016

1164DVK

100

CIR

0048

0

43/5215134-3

MOISES GARCIA GARCIA

24307082S

ALAQUAS

31/07/2016

9998GZM

100

CIR

0052

0

43/5215151-3

JUAN CORTES PUERTA

48630657D

ALGUAZAS

26/09/2016

4050FJS

100

CIR

0048

0

43/5215207-4

SHEILA EMBELA PI

52708938E

MISLATA

03/08/2016

3067HJF

100

CIR

0048

0

43/5215220-7

DOLORES GONZALEZ CLAVERIA

48306125F

BENAGUACIL

28/09/2016

4069CBB

300

CIR

0052

2

43/5215232-3

VICENCIO GARCIA GARRIDO

36473758J

ABRERA

01/08/2016

4849HXN

100

CIR

0048

0

43/5215264-1

FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ

45481287Y

RUBI

21/09/2016

5622DSK

300

CIR

0052

2

43/5215268-9

HAIHUI YANG

X6852782R

MALAGA

24/09/2016

1726FRY

300

CIR

0052

2

43/5215285-9

SABRINA GRILLO PEREZ

48651098A

ALTORREAL

01/08/2016

4073DRN

100

CIR

0048

0

43/5215333-9

ENRIQUE JIMENEZ ZAPATA

05426438W

MADRID

21/09/2016

3186JDS

300

CIR

0052

2

43/5215351-0

MOUAD ILALI

X4489218D

BADALONA

04/08/2016

8034BNY

100

CIR

0048

0

43/5215506-1

FERNANDO PEREZ ANIORTE

48638613F

REDOVAN

26/09/2016

6834FNJ

300

CIR

0052

2

43/5215556-5

ENRIQUE FONT FIGUERAS

46226057J

SANT CUGAT DEL VALLES

30/07/2016

4960JGJ

100

CIR

0048

0

43/5215583-4

RUBEN HERNANDEZ AINZUA

33425285Y

CORDOVILLA

01/08/2016

9429CTX

100

CIR

0048

0

43/5215615-6

CRISTINA CAMPOS VENTURA

40989701K

S ANDREU LLAVANERES

04/08/2016

3572HDY

100

CIR

0048

0

43/5215623-5

JOSE IGNACIO GOMEZ GONZALEZ

73995598K

ALMORADÍ

01/08/2016

0972JPK

100

CIR

0052

0

43/5215626-0

MIGUEL MORENO ALACREU

44865977S

VALENCIA

03/08/2016

3109FBY

100

CIR

0052

0

43/5215646-6

JOSE JULIAN ROBLES MENDOZA

41074746N

GONTAR

29/08/2016

6245BKC

100

CIR

0048

0

43/5215658-2

GEMMA PIJUAN GASULL

78079241Z

ARBECA

05/08/2016

0521HMF

100

CIR

0052

0

43/5215686-3

JOSE LUIS BLAZQUEZ CORNEJO

43725969W

LA POBLA DE CERVOLES

03/08/2016

4705DHD

100

CIR

0052

0

43/5215699-1

AMAYA MACIAS PASCUA

02903906H

VILLALUENGA DE SAGRA

15/08/2016

5204GFJ

100

CIR

0048

0

43/5215783-1

PATRICIA MORA MARTINEZ

37388074X

HOSTALETS DE PIEROLA (ELS)

28/09/2016

4399HWV

300

CIR

0052

2

43/5215785-5

FRANCISCO LOPEZ DIAGO

36961840N

TORREDEMBARRA

28/09/2016

4804FBG

300

CIR

0052

2

43/5215846-3

JOSE PADILLA MANJON

22104778F

PETRER

03/09/2016

1249HMY

100

CIR

0048

0

43/5215874-4

MONICA ARIAS CONCHELLO

77302361M

CARDEDEU

31/07/2016

8282JHS

100

CIR

0052

0

43/5215927-3

LUIS YAÑEZ FOLCH

40795951T

BARCELONA

28/09/2016

7474HPG

300

CIR

0052

2

43/5215953-4

FRANCISCO DOMINGUEZ ALONSO

29738422C

NIEBLA

05/08/2016

3134CMC

100

CIR

0052

0

43/5215964-5

FRANCISCO JOSE GARCIA GARRIDO

05204946T

PARLA

03/08/2016

1656DHF

100

CIR

0052

0

43/5215986-4

ABDELLAH EL BOUNANI

Y2792745F

MANRESA

24/09/2016

3309GLB

100

CIR

0052

0

43/5216049-6

MARIA CONCEPCION BAILLO MOMPEAN

39714631W

EL CATLLAR

07/08/2016

7691HNK

100

CIR

0052

0

43/5216338-2

COSTICA ANDREI TOFAN

X9078269P

ALICANTE

14/08/2016

3416CRB

100

CIR

0052

0

43/5216377-8

IVAN DE FRANCISCO VILLAGRASA

48052978K

LLEIDA

30/09/2016

HU8910 N

100

CIR

0052

0

43/5216441-6

JAIME ANGEL GOMEZ MATAS

46557594M

MADRID

03/08/2016

5244GGZ

100

CIR

0052

0

43/5216473-2

MOHAMED ESSAADANI TAHIRI

48262096T

MOLINS DE REI

21/08/2016

2843BYB

100

CIR

0052

0

43/5216507-8

JUAN DEL CARMEN CAMARA LENDINEZ

25994333D

JAEN

29/09/2016

8090HDS

100

CIR

0052

0

43/5216518-2

VTE CARLOS LULL SANTIAGO

37667596J

MONGAT

11/09/2016

9499JHF

100

CIR

0052

0

43/5216532-7

JUAN ANTONIO SALVADOR VELA

35048442F

RODA DE BARA

28/08/2016

B 3524VS

100

CIR

0052

0

43/5216574-8

DANIEL ALCARAZ BLEY

47830926B

PIERA

11/08/2016

8792BVG

100

CIR

0052

0

43/5216590-6

JOAQUIN MUR

39664983B

LLEIDA

29/09/2016

2376JNJ

300

CIR

0052

2

43/5216655-1

ELENA CARCELES ORTIZ

39898875Q

REUS

14/08/2016

6635HNW

100

CIR

0048

0

43/5216707-5

FELIPE GARCIA SOLER

52153834T

CARDEDEU

14/08/2016

9404BZV

100

CIR

0052

0

43/5216709-9

CRISTIAN BADIA BLEDA

52429381F

EL VENDRELL

10/09/2016

5797CTZ

100

CIR

0052

0

43/5216779-4

JORDI HIDALGO PALOMARES

53128539B

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

30/09/2016

7190CSL

300

CIR

0052

2

43/5216843-2

MANUEL GARCIA GAMEZ

23756139Z

RODA DE BARA

29/09/2016

2228DMG

100

CIR

0052

0

43/5216903-5

ROGER SAN JOSE PASCUAL

38143767S

BARCELONA

25/09/2016

7805FYH

100

CIR

0052

0

43/5216949-7

MARIA FRANCISCA RUEDA BERMUDEZ

26019522J

SALOU

29/09/2016

5748DFT

100

CIR

0052

0

43/5216992-4

LUCIA MUÑOZ ANDOLZ

72552318Z

BADALONA

13/08/2016

4566JHK

100

CIR

0052

0

43/5217006-4

BEATRIZ SERRANO LOZANO

20490082A

TAZONA

30/09/2016

3785FZW

300

CIR

0052

2

43/5217023-4

ROBERT STEFAN DOROS

X6579321X

S VICENC DELS HORTS

09/08/2016

4146BRF

100

CIR

0048

0

43/5217040-4

JOSE DOMENECH CARCELLER

39767050G

VENDRELL, EL

17/08/2016

7493FRH

100

CIR

0052

0

43/5217098-9

MANUEL GARCIA GONZALEZ

39305153Q

CAMBRILS

10/08/2016

1540GGZ

100

CIR

0052

0

43/5217228-0

MARIA CRUZ GANCHEGUI ZUAZUA

15354172Q

EIBAR

16/08/2016

3857JHW

100

CIR

0052

0

43/5217241-3

ESTER VAQUER CAÑAVERAS

77786728S

EL VENDRELL

12/08/2016

6947HZT

100

CIR

0048

0

43/5217254-1

LAURA GUERRERO SANCHEZ

31254716Q

SALOU

01/09/2016

1540GNC

100

CIR

0052

0

43/5217275-5

LORENA PILAR MIRANDA GOMEZ

24519252X

VALENCIA

29/08/2016

9668GWR

100

CIR

0048

0

43/5217314-4

MONICA TOMAS MIQUEL

46357946C

MATARO

15/08/2016

9654HTL

100

CIR

0048

0

43/5217478-6

CEZAR LUPU

Y1278269N

SEVILLA

07/09/2016

2002HGN

100

CIR

0052

0

43/5217485-3

JOSE ANTONIO BAQUER CIRAC

73157882B

CASPE

23/08/2016

9092HBV

100

CIR

0052

0

43/5217582-1

NORAD AMRAOUI

X7123765K

CASPE

18/09/2016

CR2574 Z

100

CIR

0052

0

43/5217675-8

TABITA VEGA GARCIA

48274475M

VILASECA

30/09/2016

7961GWP

100

CIR

0052

0

43/5217677-1

M PILAR HERNANDEZ SEGARRA

18941392H

VINAROS

02/10/2016

8759FWC

100

CIR

0052

0

43/5217695-3

MOULAI HAMZI CHERIFI

44526456C

PATERNA

02/10/2016

6581HWW

400

CIR

0052

4

43/5217696-5

MANUEL JUAREZ TORIJA

70343460F

EL CATLLAR

02/10/2016

3590FMZ

300

CIR

0052

2

43/5217700-7

ROSA MARIA SANCHEZ PULGARIN

07521946A

NAVALCARNERO

01/10/2016

6776HZC

300

CIR

0048

2

43/5217718-4

JORDI HIDALGO PALOMARES

53128539B

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

30/09/2016

7190CSL

400

CIR

0048

4

43/5217798-2

MAGDALENA CAÑAMERAS VIÑAS

77676273Y

SABADELL

14/08/2016

1153DYN

100

CIR

0052

0

43/5217971-1

MANUEL JUAREZ TORIJA

70343460F

EL CATLLAR

01/10/2016

3590FMZ

100

CIR

0052

0

43/5217985-1

MONICA SARNAGO RIVERO

00821539W

VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT

09/09/2016

0783HTY

100

CIR

0048

0

43/5217994-2

RAMON MIRACLE SEGURA

46453540A

L HOSPITALET DE LLOB

10/08/2016

8191JGR

100

CIR

0052

0

43/5218055-0

RAFAEL RAFECAS GUIXENS

39655328Q

EL VENDRELL

01/10/2016

3225FFN

100

CIR

0052

0

43/5218102-5

JOSE SALGUERO JIMENEZ

53330576Q

MONTCADA I REIXAC

05/08/2016

2546CNP

100

CIR

0052

0

43/5218123-2

CRISTIAN NICOLAE MARCONESCU

X9072975G

BRIVIESCA

02/10/2016

5042JCG

300

CIR

0052

2

43/5218154-2

ANGEL LUIS RUBIO HERNANDEZ

28947677S

CACERES

07/08/2016

6795GPP

100

CIR

0052

0

43/5218211-0

JORGE ARBIOL RAMON

46031619V

BIGUES I RIELLS

01/10/2016

0557JPX

100

CIR

0048

0

43/5218254-6

AZAHARA GORDILLO ZAFRA

77792266X

RODA DE BARA

13/09/2016

9276CXR

100

CIR

0052

0

43/5218262-1

NURIA MARTIN GARCIA

46656779Z

BARCELONA

11/08/2016

7103JLD

100

CIR

0048

0

43/5218263-3

RAQUEL FERNANDEZ LOPEZ

50114048S

STO DOMINGO CAUDILLA

03/08/2016

1871GVL

100

CIR

0048

0

43/5218282-7

ALBERTO DE MONTSERRAT MARSAL

35100709H

BARCELONA

27/08/2016

B 6001XC

100

CIR

0052

0

43/5218325-3

PABLO GARRIDO TORRES

39648439G

SALOU

06/09/2016

3408GGX

100

CIR

0052

0

43/5218465-2

FERNANDO ROIG CHAVELI

19998245K

BARX

15/08/2016

V 6371FK

100

CIR

0052

0

43/5218485-8

KHALID AIT OUNEJJAR

X6585770L

BARCELONA

09/09/2016

5269CXZ

100

CIR

0048

0

43/5218552-1

JUAN CARLOS AMIL GARCIA

28803305Z

SALOU

09/09/2016

5758GZB

100

CIR

0052

0

43/5218580-2

JOSE LUIS BENITEZ IZUEL

17722793M

ZARAGOZA

22/08/2016

9385GVS

100

CIR

0048

0

43/5218584-0

MOHAMED CHEHAB

X4532069B

GRANOLLERS

02/10/2016

2183CPJ

100

CIR

0052

0

43/5218761-6

YONGJIN ZHU

X4127285G

CASTELLDEFELS

03/10/2016

1067HWV

100

CIR

0052

0

43/5218786-0

BOGUSLAW SWIADER

X5959386V

CAMARLES

02/10/2016

9623JBC

100

CIR

0048

0

43/5218814-5

MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ

46596814X

EL PRAT DE LLOBREGAT

07/08/2016

1124FXP

100

CIR

0052

0

43/5218874-8

JOSEP MARIA MASANA

43440682F

SANT GUIM DE FREIXENET

30/09/2016

1602HLG

100

CIR

0048

0

43/5218946-0

DANIEL DOMINGUEZ SILVA

45882667J

TERRASSA

02/10/2016

6438JMY

500

CIR

0052

6

43/5218947-2

MY SAID FADIL

X7433638S

MAELLA

09/08/2016

L 3222AF

100

CIR

0052

0

43/5218970-4

MIGUEL ANGEL GIMENEZ SALAZAR

53097339E

TORRENT

04/10/2016

2376BYP

100

CIR

0048

0

43/5218985-6

JAUME SECALL OLIACH

36916509Z

SITGES

28/08/2016

9246CKW

100

CIR

0052

0

43/5219015-4

AMPARO FERRER FOLCH

19009697J

BENICASIM

04/08/2016

1196HBL

100

CIR

0052

0

43/5219055-5

MARIANO AMADOR GARCIA

46030967D

BADALONA

01/10/2016

V 2407GL

100

CIR

0048

0

43/5219106-7

YONGJIN ZHU

X4127285G

CASTELLDEFELS

30/09/2016

1067HWV

300

CIR

0048

2

43/5219151-1

MAMA TRAORE

X4946056K

BONAVISTA

11/08/2016

2673BNL

100

CIR

0052

0

43/5219165-8

NOEMI CATALA BURGUERA

43516014Z

BARCELONA

22/08/2016

8266GFN

100

CIR

0052

0

43/5219166-0

MA ANGELES GONZALEZ GALINDO

16023160A

TORTOLES

07/08/2016

2242BNZ

100

CIR

0052

0

43/5219196-8

IVAN GARCIA PEREZ

38149680V

EL VENDRELL

28/09/2016

1556DWT

100

CIR

0052

0

43/5219288-2

RAFAEL CANTOS COSANO

38421750C

L HOSPITALET DE LLOB

07/08/2016

6080FVZ

100

CIR

0052

0

43/5219327-1

PEDRO LUIS MARTIN CASADO

12317224B

VALLADOLID

02/10/2016

9570HFC

100

CIR

0052

0

43/5219370-9

NECULAE DUMITRACHI

X9193149A

BALLOBAR

04/08/2016

5003BXN

100

CIR

0052

0

43/5219404-4

DAVID RODRIGUEZ SOLER

48367557Y

LA MARINA

05/10/2016

5782JRV

100

CIR

0048

0

43/5219405-6

ABDERRAHIM RABTAOUI

X5300459V

MOLLERUSSA

09/08/2016

1028DWP

100

CIR

0052

0

43/5219443-3

BRAHIM AMAOUJI MOHAND

41033900Z

SALOU

09/08/2016

0803DYT

100

CIR

0052

0

43/5219492-0

DAVID RODRIGUEZ SOLER

48367557Y

LA MARINA

05/10/2016

5782JRV

300

CIR

0052

2

43/5219506-0

GLORIA BARREAU TORTOSA

46312225T

BARCELONA

22/08/2016

9043FJF

100

CIR

0052

0

43/5219546-0

MARIA DEL PILAR FERRE ROMEU

40927312P

HOSTALETS

12/08/2016

2076CSH

100

CIR

0052

0

43/5219590-0

LUIS FERNANDO VILLA VASQUEZ

X4884464T

GIRONA

12/09/2016

B 4567TP

100

CIR

0048

0

43/5219628-2

JUAN ALBERTO ARMAS MORALES

78675925D

FRONTERA

06/10/2016

6164JKC

300

CIR

0052

2

43/5219629-4

MONTSERRAT TORREBLANCA RODRIGUEZ

76147680Q

REUS

11/08/2016

8074FGL

100

CIR

0052

0

43/5219647-6

ADOLFO PARERA ESCUDERO

33881922R

SABADELL

08/08/2016

1946JKX

100

CIR

0048

0

43/5219660-5

ANA SANCHEZ OTERO

47823787W

AMPOSTA

05/10/2016

1482HRP

100

CIR

0048

0

43/5219663-0

EVA MARIA ABAT TEN

18975551E

TARRAGONA

01/09/2016

7501HKC

100

CIR

0052

0

43/5219666-6

MARIANA ALINA DINA

X9189292X

TARRAGONA

13/08/2016

6901CWC

100

CIR

0052

0

43/5219668-0

MARIANA ALINA DINA

X9189292X

TARRAGONA

07/08/2016

6901CWC

100

CIR

0052

0

43/5219778-6

MIGUEL ANTONIO MEJIAS REBERT

43724702T

LLEIDA

05/10/2016

2041CFR

100

CIR

0052

0

43/5219843-6

CLAUDIU IONUT IONITA

X5300517Y

GARRUCHA

13/08/2016

H 2586AB

100

CIR

0052

0

43/5219874-2

SONIA BERNABE MALDONADO

46972998Y

EL VENDRELL

11/09/2016

4236BYN

100

CIR

0052

0

43/5219891-2

FELIX GALLEGO MARTINEZ

01351268H

REUS

09/08/2016

2580DSD

100

CIR

0052

0

43/5219916-7

MOISES ROLDAN RODRIGUEZ

79253671H

ONDA

14/09/2016

1007HMY

100

CIR

0048

0

43/5219925-8

LUIS DARIO TYSZKO RODEA

47925171W

BARCELONA

03/09/2016

9819FBH

100

CIR

0048

0

43/5219931-3

ANDERSON PAYAN ROJAS

X4166806B

BARCELONA

25/08/2016

0711FNB

100

CIR

0052

0

43/5219935-0

VANESSA VARGAS HERNANDEZ

43562384Q

BARCELONA

08/08/2016

6562FWR

100

CIR

0048

0

43/5219949-0

PATRICIA SIRVENT FERNANDEZ

38106078T

BARCELONA

20/08/2016

9078GZG

100

CIR

0052

0

43/5219961-8

JOAQUIN MONZO PAREDES

52639990M

TORRENT

09/08/2016

1091DLN

100

CIR

0052

0

43/5219969-2

TOUSSAINT BOSELAWA LETUNINGO

X2050499A

TERRASSA

08/08/2016

B 3235TY

100

CIR

0052

0

43/5219987-4

JAVIER MARCOS RUIZ CASTELLON

27529559P

HUERCAL OVERA

10/08/2016

9833HHJ

100

CIR

0048

0

43/5220012-3

CESAR CORTES SANCHEZ

73727284W

ARAS DE LOS OLMOS

31/08/2016

0591HCG

100

CIR

0048

0

43/5220031-7

DRISS AKHAZZAN

X1455134Q

MANRESA

15/09/2016

0498BWD

100

CIR

0052

0

43/5220044-5

IOAN LUCIAN SILIVAS

X8535646R

CAMARLES

11/08/2016

1800CRH

100

CIR

0048

0

43/5220056-1

LUIS FERMIN CABRERIZO HERNANDEZ

20475178A

BENICARLO

14/08/2016

6539BJH

100

CIR

0052

0

43/5220096-9

JOSE PLEGUEZUELOS RODRIGUEZ

24113106K

TORREDEMBARRA

12/08/2016

6230BGF

100

CIR

0048

0

43/5220118-8

JOSE EJARQUE AGUILAR

40004591R

ROQUETES

06/08/2016

6309BVP

100

CIR

0052

0

43/5220120-6

ANGELA SAGUES PORTA

39657843R

VIMBODI

06/08/2016

8368FVH

100

CIR

0052

0

43/5220127-9

RUBEN GARCIA MARQUEZ

17761921X

CUARTE DE HUERVA

17/09/2016

7400GMD

100

CIR

0052

0

43/5220141-3

EDUARDO ADRIAN ARCURI

X1953847C

TERRASSA

25/08/2016

B 8327XF

100

CIR

0052

0

43/5220165-2

SUSANA RODRIGUEZ GOMEZ

52464071J

S VICENC DELS HORTS

02/10/2016

1489HZZ

100

CIR

0052

0

43/5220190-1

JOSE LUIS CATALINA DE LA FUENTE

39688959K

TARRAGONA

08/08/2016

3576CRC

100

CIR

0052

0

43/5220208-9

GERARD CALVO AGUIRRE

39697595D

PERAFORT

01/10/2016

9825JNY

100

CIR

0052

0

43/5220220-0

ABEL CAÑIZARES GALLES

47877557K

EL MASNOU

12/08/2016

7646FDG

100

CIR

0052

0

43/5220222-3

JOSE ANTONIO MENCHON CAMACHO

28786964A

CEUTA

05/10/2016

5193FXW

100

CIR

0048

0

43/5220224-7

MONTSERRAT CATALINA DE LA FUENTE

39680410M

ALTAFULLA

06/08/2016

0778HVM

100

CIR

0052

0

43/5220237-5

URSULA BALDOVI PONS

40951364W

BLANES

31/08/2016

5645GGZ

100

CIR

0052

0

43/5220279-6

EMILIO GONZALEZ OJEDA

39677832A

EL CATLLAR

09/08/2016

9133GHS

100

CIR

0052

0

43/5220331-8

CRISTIAN ATSET LAZARO

47328106V

BARCELONA

21/08/2016

B 2187XG

100

CIR

0052

0

43/5220338-0

JOSE MANUEL MORENO GARCIA

33403632L

PUERTO DE SAGUNTO

07/10/2016

6000FWH

100

CIR

0048

0

43/5220345-8

MARIA TERESA IRIARTE ALET

46339941R

GAVA

02/10/2016

3594JBF

100

CIR

0048

0

43/5220366-1

OSCAR SAEZ SALA

44766506L

PETRER

27/08/2016

3031DZP

100

CIR

0052

0

43/5220367-3

VASILE GRIJAC

X8397369T

REUS

07/08/2016

5210BLJ

100

CIR

0052

0

43/5220402-5

CARLOS LAGO OLIVER

02853948Q

BARCELONA

14/08/2016

9790HZZ

100

CIR

0052

0

43/5220412-8

IRENE ALMANSA PEDROSA

52204604D

CALAFELL

14/08/2016

5587JRX

100

CIR

0052

0

43/5220415-3

ADRIAN MIRAVETE DELGADO

47773849C

VILASECA

02/10/2016

0100HSS

100

CIR

0052

0

43/5220416-5

ANNA MARIA BELTRAN GARCIA

37372043X

SEGUR DE CALAFELL

13/08/2016

9753FZB

100

CIR

0052

0

43/5220422-0

FERNANDO RAMON JIMENEZ VILCHEZ

46025994G

TARRAGONA

14/08/2016

2650BXN

100

CIR

0048

0

43/5220534-9

JOSE HERRADA BERNAL

77108602K

VILANOVA I LA GELTRU

29/08/2016

7287GXX

100

CIR

0052

0

43/5220555-6

ELSA GALLENT MARGALEF

78581689G

GINESTAR

13/08/2016

1324HHB

100

CIR

0052

0

43/5220582-5

MANUEL GRAU GRAU

73737609T

VANDELLOS

15/09/2016

1571DPM

100

CIR

0052

0

43/5220592-8

JOSE SOLE ESTRADE

40936268V

ROQUETES

23/08/2016

7574FMW

100

CIR

0052

0

43/5220606-8

VICTOR NEAGU

X7826820N

ROSELL

02/10/2016

6176CDB

100

CIR

0052

0

43/5220626-3

JEZABEL NORA LINARES GUISADO

47633351Y

URB. LA CATIVERA

13/08/2016

9544FFY

100

CIR

0052

0

43/5220636-6

JORGE PALAU COLL

39152245N

TERRASSA

08/08/2016

8008CYR

100

CIR

0052

0

43/5220672-6

ISIDRO VALENTIN ANTOLIN

38860190B

ARENYS DE MUNT

21/08/2016

3763FVY

100

CIR

0052

0

43/5220680-5

NOURDIN CHOULLI

X1383774W

BENICARLO

12/08/2016

8726GGF

100

CIR

0048

0

43/5220708-5

CARLOS MUÑOZ ALONSO

38054131X

BARCELONA

07/10/2016

0473DWF

300

CIR

0048

2

43/5220710-3

POPA BOGDAN IONUT

X8462185W

L AMPOLLA

07/10/2016

1746BCD

100

CIR

0048

0

43/5220737-1

PEDRO FERNANDO FERNANDEZ LOZANO

46610459Q

RUBI

18/08/2016

8019CDH

100

CIR

0052

0

43/5220762-7

JOSE EXPOSITO PLANTON

53088991T

BADALONA

13/08/2016

1506BLR

100

CIR

0052

0

43/5220779-2

JORDI MINGORANCE ALCALDE

35108672T

SANT VICENC DE CALDERS

12/08/2016

4373HYL

100

CIR

0052

0

43/5220810-7

PABLO ALONSO FUENTES

44988819Z

SABADELL

13/08/2016

9215BTB

100

CIR

0048

0

43/5220815-6

ANDERSON PAYAN ROJAS

X4166806B

BARCELONA

31/08/2016

0711FNB

100

CIR

0052

0

43/5220822-3

OCTAVIO MONCLUS COSTA

38429979S

L HOSPITALET DE LLOB

17/09/2016

5641HNC

100

CIR

0052

0

43/5220832-6

MILAGROS BERMEJO FERNANDEZ

39902314M

REUS

08/08/2016

7264HWT

100

CIR

0052

0

43/5220837-5

MARIA MERCEDES GARCIA TORCAL

17431564W

ZARAGOZA

10/08/2016

0713JJG

100

CIR

0052

0

43/5220871-1

JAIME RODRIGUEZ PEREZ

34745184G

SABADELL

08/08/2016

3257HRN

100

CIR

0052

0

43/5220897-8

ANNA LLUIS GAVALDA

39857222Q

REUS

09/08/2016

2407BRW

100

CIR

0052

0

43/5220937-9

JOSE ANTONIO SILVA CHARLO

39873069Q

SALOU

27/08/2016

8354JKS

100

CIR

0052

0

43/5220942-2

SUZHU SUN

X5914387Y

REUS

07/08/2016

0454HML

100

CIR

0052

0

43/5221015-3

ALBERT HERVAS VIDALES

46637068Z

S JUST DESVERN

13/08/2016

L 1864 Z

100

CIR

0052

0

43/5221016-5

RUBEN CARNICER BLASCO

76972026L

ZARAGOZA

10/08/2016

0076FPZ

100

CIR

0052

0

43/5221026-8

JUAN MANUEL MARTINEZ DURAN

39713056Z

VALLS

15/08/2016

B 1862WY

100

CIR

0052

0

43/5221047-5

MIGUEL TRAVER CERVERA

37596975W

TRIGUEROS DEL VALLE

25/08/2016

3172GGX

100

CIR

0048

0

43/5221089-6

JOSE LUIS CADENAS GONZALEZ

39905155V

REUS

06/08/2016

2036CZK

100

CIR

0052

0

43/5221093-8

LUIS GIMENO FERNANDEZ

46754054E

HOSPITALET DE LLOBREGAT

27/08/2016

6058GVP

100

CIR

0052

0

43/5221097-5

MONICA CESPEDES CAPARROS

39700245Z

ST PERE I ST PAU

13/08/2016

0776CMH

100

CIR

0052

0

43/5221112-1

ALBERT FUSTER PELLISSA

47767346A

TORREDEMBARRA

06/09/2016

2502BGD

100

CIR

0052

0

43/5221186-4

FRANCESC VICENC RODON MARTINEZ

39901219Z

REUS

13/08/2016

9923FXP

100

CIR

0052

0

43/5221272-8

MARIA TERESA LUQUE RAMOS

33356432S

MALAGA

10/09/2016

7085DND

100

CIR

0052

0

43/5221303-8

JORGE BADIA BERZOSA

39675885B

VILASECA

11/08/2016

3621DLY

100

CIR

0052

0

43/5221338-5

MUHAMMAD AKBAR RASOOL BEGUM

44939352C

LES ROQUETES

22/09/2016

4837DVL

100

CIR

0048

0

43/5221354-3

CRISTIAN DIAZ AVILA

48385583T

LORIGUILLA

07/10/2016

6274FWJ

300

CIR

0052

2

43/5221421-3

JOSE GIMENEZ TORRES

47622972T

ROQUETES

08/10/2016

3683BDW

300

CIR

0048

2

43/5221469-3

MARTA ALBERDI SOLE

43714374E

LLEIDA

13/09/2016

9613DBX

100

CIR

0052

0

43/5221534-3

ERNEST DAVID BARRAZA AGUIRRE

Y1811530H

MURCIA

09/10/2016

3758CMH

100

CIR

0048

0

43/5221542-2

CARLOS TORRES GARCIA

53064246A

MANRESA

17/09/2016

7772CZP

100

CIR

0048

0

43/5221568-5

ANTONIO SALLAGO MINGUEZ

39701439N

BONAVISTA

13/08/2016

B 5647UH

100

CIR

0052

0

43/5221599-5

KAMAL BENJAAFER

X1290183K

URB LA PAPIOLA

05/10/2016

9349FZM

100

CIR

0052

0

43/5221630-0

ALVARO JAEN SANCHEZ

53657454H

POZUELO DE ALARCON

07/10/2016

2184BYH

100

CIR

0048

0

43/5221638-4

EDWIN ANDRES RAMIREZ GARCIA

X7964800S

CASTELLON PLANA

09/10/2016

4099BTF

300

CIR

0048

2

43/5221672-0

LEANDRO ROVIRA EIXIMENO

40013506S

RAVAL DE JESUS

18/09/2016

T 1380AW

100

CIR

0048

0

43/5221675-6

RAMON GAMBIN CLARIA

46314387T

CALAFELL

02/10/2016

9074GZG

100

CIR

0052

0

43/5221692-6

ERNESTO FABIAN JACOME SEVILLA

47239275N

BARBERA DEL VALLES

15/08/2016

5795BTJ

100

CIR

0052

0

43/5221697-5

YAORAN CHEN

X5633644R

MILLADOIRO AMES

07/10/2016

3233HNY

100

CIR

0052

0

43/5221719-4

DRISS AKHAZZAN

X1455134Q

MANRESA

07/10/2016

0498BWD

100

CIR

0052

0

43/5221728-5

RUBEN CANO ARCE

22576668Y

BENIFAYO

08/10/2016

3874FPN

300

CIR

0052

2

43/5221775-0

M ROSA GONZALEZ SERRANO

35079278T

CERDANYOLA VALLES

03/10/2016

3486CLS

100

CIR

0052

0

43/5221782-7

ABDELLAH AKROUH EL BAGHDADI

47478804L

AMPOSTA

09/10/2016

6435FTD

300

CIR

0048

2

43/5221913-0

MARIA ZOTOVA

X5408996V

FINESTRAT

14/08/2016

5014HBR

100

CIR

0052

0

43/5221978-2

SERGIO PALOS GAÑAN

43528547N

BARCELONA

18/08/2016

9845HTN

100

CIR

0052

0

43/5221982-4

ANGEL NEBREDA PORCA

40929557E

SANT JAUME D ENVEJA

17/08/2016

9324DGC

100

CIR

0052

0

43/5221986-1

KHALID ABDOUN TARFASSE

41550040B

BLANES

08/10/2016

9396JNF

100

CIR

0048

0

43/5221988-5

M CRISTINA LUJAN MARTINEZ

33409210P

PUERTO DE SAGUNTO

08/10/2016

6607GVK

300

CIR

0052

2

43/5222024-9

AGUSTIN SERRADELL FORCADELL

38436828X

TERRASSA

11/08/2016

1058GYC

100

CIR

0052

0

43/5222025-0

SERGIO GONZALEZ SANZ

39914300P

REUS

11/08/2016

4992BCS

100

CIR

0052

0

43/5222034-1

FELIX AZAÑON GOMEZ

05595524S

GRANATULA DE CALATRAVA

14/08/2016

7972HZL

100

CIR

0052

0

43/5222038-9

VICENTE MIGUEL ALCOCER ALAMA

22687435M

LLIRIA

14/08/2016

9700JDF

100

CIR

0052

0

43/5222045-6

ANTONIO PEREZ MARTINEZ

00081547N

ZARAGOZA

14/09/2016

8021HBC

100

CIR

0052

0

43/5222050-0

MARIA MERCEDES LOPEZ ESPADA

22979988K

EL EJIDO

25/08/2016

6736CGL

100

CIR

0048

0

43/5222084-1

JESUS CERVERA SANCHEZ

44856291N

CAMPORROBLES

06/10/2016

M 0149YD

300

CIR

0048

2

43/5222088-9

DANIEL MURILLO ALVAREZ

43538249P

BARCELONA

07/10/2016

2150CXT

300

CIR

0052

2

43/5222105-9

ANA SANCHEZ OTERO

47823787W

AMPOSTA

20/09/2016

1482HRP

100

CIR

0048

0

43/5222113-8

CARLOS MUÑOZ ALONSO

38054131X

BARCELONA

07/10/2016

0473DWF

300

CIR

0048

2

43/5222114-0

JOSE MARIA BORREGO ROJAS

28788451H

VALENCINA CONCEPCION

23/09/2016

0724GGG

100

CIR

0048

0

43/5222119-9

ANDRES SANAHUJA SOLER

39711121B

L ESPLUGA FRANCOLI

13/09/2016

0220FJV

100

CIR

0052

0

43/5222134-5

RAMONA GARRIGA AYNES

78146215N

MIAMI-PLATJA

27/09/2016

4194BTR

100

CIR

0052

0

43/5222161-4

SALVADOR CARRASCO CARRASQUER

20813450Z

ALGEMESI

01/10/2016

6053JKS

100

CIR

0048

0

43/5222177-8

DAVID REVILLA GARCIA

25157805Z

ZARAGOZA

26/08/2016

1677JDM

100

CIR

0052

0

43/5222240-4

DIEGO VELA ALEJALDRE

29124220X

ZARAGOZA

16/09/2016

0866FCJ

100

CIR

0052

0

43/5222267-9

CARMEN AMORES SERRANO

39854291Y

ALCOVER

04/09/2016

9482GYL

100

CIR

0052

0

43/5222284-9

MA ISABEL AVILA VENTURA

18964901K

GRAO CASTELLON

08/10/2016

CS0666AS

100

CIR

0048

0

43/5222287-4

HECHAM CHADLI

X4467886K

TERRASSA

18/08/2016

B 7949TV

100

CIR

0052

0

43/5222303-2

JOAQUIN JOVANI BONFILL

38018692Z

BARCELONA

09/10/2016

0214DMW

300

CIR

0052

2

43/5222309-3

JOAN PONS LOPEZ

47771607D

ALBINYANA

11/09/2016

5348BYR

100

CIR

0052

0

43/5222318-4

MARGARITA GARCES CABALLERO

25448325K

ZARAGOZA

07/10/2016

0172CTH

100

CIR

0052

0

43/5222320-2

CAROLINA COLL ROSICH

44003140T

BLANCAFORT

15/09/2016

T 0505BF

100

CIR

0052

0

43/5222353-6

ANTONIO TOSCANO BARRAGAN

39654062S

TARRAGONA

06/10/2016

3540DSV

100

CIR

0052

0

43/5222400-0

IZAR MARTINEZ AMEZKETA

44626831T

BARCELONA

10/10/2016

6808CPF

100

CIR

0052

0

43/5222402-4

DAVID ROCHE JURADO

38452831M

S PERE DE RIBES

09/10/2016

8049GFZ

100

CIR

0052

0

43/5222429-2

ALBERT FUSTER PELLISSA

47767346A

TORREDEMBARRA

01/09/2016

2502BGD

100

CIR

0052

0

43/5222445-0

MARIA JOSE LUCEÑO HIDALGO

47757090M

PUIGPELAT

07/10/2016

B 8867UN

100

CIR

0052

0

43/5222447-4

SERGIO DEL RIO HERNAN GOMEZ

25194139P

ZARAGOZA

09/10/2016

9708DVY

100

CIR

0048

0

43/5222451-6

JORGE LUIS FALCON FRAGATA

47774181F

PALLARESOS

18/09/2016

1132FWB

100

CIR

0052

0

43/5222468-6

FRANCESC VICENC RODON MARTINEZ

39901219Z

REUS

09/10/2016

9923FXP

100

CIR

0052

0

43/5222482-0

ROSA MARIA POLO IZQUIERDO

40850977X

TORREDEMBARRA

08/10/2016

5862HNS

100

CIR

0052

0

43/5222487-0

M CRISTINA LUJAN MARTINEZ

33409210P

PUERTO DE SAGUNTO

08/10/2016

6607GVK

100

CIR

0048

0

43/5222508-7

MA ANGELES PENABA CAMPDESUÑER

37719113X

BARCELONA

11/09/2016

9641GZP

100

CIR

0052

0

43/5222575-7

MARTA HERNAIZ PEREZ

46993727N

BARCELONA

15/09/2016

5041HCZ

100

CIR

0048

0

43/5222578-2

RUBEN SALAZAR MARTIN

44675575F

VITORIA GASTEIZ

09/10/2016

7275DHZ

100

CIR

0052

0

43/5222590-3

ANDRES BONET GARCIA

41445294F

SANT FERRAN DE SES ROQUE

10/10/2016

4257JST

300

CIR

0052

2

43/5222592-7

ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

32019418Z

PUERTO DE SANTA MARIA, E

10/10/2016

0773GRX

300

CIR

0052

2

43/5222675-0

PERE NORTE BLANC

39862285L

REUS

24/09/2016

8977JJT

100

CIR

0052

0

43/5222678-6

TOUSSAINT BOSELAWA LETUNINGO

X2050499A

TERRASSA

19/08/2016

B 3235TY

100

CIR

0052

0

43/5222737-0

PATRICIA EGAÑA CORTAZAR

30639141J

GALDAKAO

26/08/2016

8773FGP

100

CIR

0052

0

43/5222746-1

LUIS FERNANDO VILLA VASQUEZ

X4884464T

GIRONA

19/09/2016

B 4567TP

100

CIR

0048

0

43/5222762-6

JOSE YHERLA PUERTAS

38048102F

MIJAS COSTA

10/10/2016

7035HZK

300

CIR

0052

2

43/5222764-0

RODRIGO FERNANDEZ DAROCA

39872074X

LA SELVA DEL CAMP

20/08/2016

7230HKP

100

CIR

0052

0

43/5222780-8

EUGENIO CARCELLE AMARE

40011959D

RUBI

10/10/2016

5357JRJ

100

CIR

0052

0

43/5222806-4

DIMES TONDO BRAVO

47763008N

VALLS

14/08/2016

1552GNC

100

CIR

0052

0

43/5222848-9

MANUEL MIGUEL GUZMAN SALAS

46555967B

TORREDEMBARRA

09/10/2016

2191HHS

100

CIR

0052

0

43/5222871-0

CANDIDO PANIAGUA GARCIA

42954171S

TARRAGONA

08/10/2016

1428BJM

100

CIR

0052

0

43/5222885-0

JUAN CARLOS RODRIGUEZ LORENZO

29483364D

VILLABLANCA

12/08/2016

4614CNH

100

CIR

0052

0

43/5222895-3

DANIEL NOGUES LOPEZ

20828769S

CARLET

10/10/2016

6686JRF

100

CIR

0048

0

43/5222906-8

JORDI MORALES JIMENEZ

39731491A

ARBOÇ, L'

01/10/2016

6774HTK

100

CIR

0052

0

43/5222907-0

ADRIAN CASTILLON PONSDOMENECH

46769705X

VENDRELL, EL

04/09/2016

2228HSH

100

CIR

0052

0

43/5222927-5

MOSTAFA LAARAJ

X2295415S

TARRAGONA

10/09/2016

8157BDH

100

CIR

0052

0

43/5222932-9

MARIA SOLEDAD GARCIA AMAYA

39919702M

REUS

08/10/2016

T 3863AU

100

CIR

0048

0

43/5222946-9

MARIA CRISTINA NAVASA BERGUA

18165279V

JACA

12/09/2016

1772HVR

100

CIR

0052

0

43/5222971-4

DUMITRU GEORGE OLTEANU

X8914349D

VALLS

05/09/2016

3307HXD

100

CIR

0052

0

43/5222989-1

MISERICORDIA SENTIS LLAVORE

39846943H

CASTELLVELL DEL CAMP

08/10/2016

3265HPY

100

CIR

0052

0

43/5222993-3

ANA SANCHEZ OTERO

47823787W

AMPOSTA

27/09/2016

1482HRP

100

CIR

0048

0

43/5222995-7

RUBEN GUARDIOLA UCERO

38144343Q

EL MASNOU

01/09/2016

6339FGF

100

CIR

0048

0

43/5223026-7

ANTONIO GARCIA GARCIA

39860815K

ESPLUGA DE FRANCOLI

08/10/2016

T 5030BC

100

CIR

0048

0

43/5223044-9

NATALIA CORPAS MATEO

25467654F

ZARAGOZA

27/08/2016

4884HTZ

100

CIR

0052

0

43/5223103-0

RUBEN BENITO NAVARRO

25448616J

SALOU

04/10/2016

0125GXZ

100

CIR

0052

0

43/5223139-9

ABDELKHAIAK MARZAQ

X8438800P

AVILA

04/10/2016

B 9103PX

100

CIR

0052

0

43/5223199-1

JAMAL ALBARE

Y0881667E

BARCELONA

13/10/2016

0711BHW

400

CIR

0052

4

43/5223239-2

IRINA ALEXANDRA SEVILLA CALVO

45125604H

CASTELLDEFELS

04/09/2016

1264HKR

100

CIR

0052

0

43/5223348-7

JILL ALEXANDRA HAYWOOD

X1538362F

L ESPLUGA DE FRANCOLI

21/08/2016

T 0345AX

100

CIR

0052

0

43/5223364-1

MIGUEL BORRELL MAYOR

74079335S

CASTELLVELL DEL CAMP

22/09/2016

3224GDJ

100

CIR

0052

0

43/5223368-9

IGNACIO RUIZ ALTURA

38107419F

BARCELONA

12/10/2016

2408FRC

100

CIR

0052

0

43/5223388-4

MARIA CARMEN GIRONES BLANCH

39918536N

LA FATARELLA

10/10/2016

4401HZV

100

CIR

0052

0

43/5223392-6

JOSE MARCOS PEDRERO BOCARDO

46820683C

VILANOVA I LA GELTRU

09/10/2016

B 6513WJ

100

CIR

0052

0

43/5223402-9

JOSE CABEZA SANCHEZ

25906583G

CALAFELL

09/09/2016

7017FWC

100

CIR

0052

0

43/5223407-8

MA LUISA ALEMANY CERCOS

40839689S

LLEIDA

08/10/2016

5433CKX

100

CIR

0052

0

43/5223474-6

YRAN ESTEBAN JIMENEZ QUEZADA

53971152L

VILADECANS

12/10/2016

4141FGY

400

CIR

0052

4

43/5223477-1

JUAN LOPEZ MERCADO

36968103L

POBLES LES

12/10/2016

4982CFH

100

CIR

0052

0

43/5223515-9

VICTOR TORAL RINCON

47955903Y

CASTELLBISBAL

29/09/2016

0537GWF

100

CIR

0048

0

43/5223532-9

JIE LIN

Y2513311T

VALENCIA

12/10/2016

8660HWH

100

CIR

0048

0

43/5223582-9

FRANCISCO JAVIER MARTIN TORO

39887388Y

RIBA, LA

01/10/2016

2859HDX

100

CIR

0048

0

43/5223597-0

ENRIQUE CRESPILLO SANCHEZ

39693835K

L ALBIOL

14/10/2016

4880CCH

100

CIR

0052

0

43/5223633-4

FRANCISCO JAVIER GALOPA IGLESIAS

35032178G

BADALONA

15/08/2016

1466CYC

100

CIR

0048

0

43/5223637-1

CARLOS ISERN PARES

33933226S

GURB

05/10/2016

9019GXZ

100

CIR

0048

0

43/5223666-4

JAIME JOSE ORTS RODRIGUEZ

33489080E

ELCHE

07/10/2016

4291HVV

100

CIR

0048

0

43/5223719-3

MERCEDES PUJOL CASALS

77881110M

MIRAVET

04/10/2016

0797DXH

100

CIR

0048

0

43/5223726-0

JOSE ROIGE CRUZ

38030893W

L HOSPITALET DE LLOB

11/10/2016

9827DZJ

100

CIR

0048

0

43/5223736-3

ABEL TERUEL CARRERO

41001708E

CASTELLGALI

19/09/2016

5610CNT

100

CIR

0048

0

43/5223742-9

JOSEFA CERVERA CEBRIAN

20762546D

RESPIRAL ALCIRA

13/10/2016

8652DDL

300

CIR

0052

2

43/5223747-8

FRANCISCO GUTIERREZ HERRERO

46662220G

SANT FELIU DE LLOBREGAT

07/10/2016

9548CMY

100

CIR

0048

0

43/5223748-0

MAURICIO JOSE MARTINEZ HURATADO

21007224J

VALENCIA

12/10/2016

5687CGC

300

CIR

0052

2

43/5223767-0

CAREN HERNANDEZ ARDIETA BOIX

43440600V

VANDELLOS

11/10/2016

4655DNW

100

CIR

0048

0

43/5223797-8

JORGE GARCIA FERNANDEZ

52197593J

VILADECANS

02/09/2016

6115CBC

100

CIR

0048

0

43/5223840-9

JULIAN LAZARO ALONSO

52592147W

RUBI

20/08/2016

0326GFC

100

CIR

0052

0

43/5223850-1

GABRIEL CEREZUELA PAYAN

44176926K

L HOSPITALET DE LLOB

16/10/2016

7015BVS

300

CIR

0052

2

43/5223930-0

RAMON FERRER MEDINA

39682462X

TARRAGONA

17/10/2016

7161JRY

100

CIR

0048

0

43/5223936-0

MARIA JOSE CIFUENTES SANCHEZ

48417518B

MURCIA

12/10/2016

3687FXJ

300

CIR

0052

2

43/5223957-8

NAYRA MARIA ARROCHA MORALES

42412372G

RODA DE BARA

17/10/2016

8083HBW

100

CIR

0052

0

43/5223987-2

CARMEN HERNANDEZ AGUILO

40976268C

VILANOVA I LA GELTRU

08/10/2016

7863BPT

100

CIR

0052

0

43/5223997-5

MARC GARCIA GARCIA

39412798K

PREMIA DE MAR

30/08/2016

0795HFM

100

CIR

0048

0

43/5224006-6

NOUREDDINE ESSELAMI

Y0671133F

ARTES

16/10/2016

4813HSZ

300

CIR

0052

2

43/5224008-0

ANNA MARIA SANTIN PLA

46041425W

SANT ADRIA DE BESOS

27/08/2016

3302HXT

100

CIR

0052

0

43/5224028-5

DANIEL CABALLERO HIDALGO

53311363P

VILADECANS

18/09/2016

6667DZN

100

CIR

0052

0

43/5224068-2

CONSUELO JIMENEZ CAMPOS

46792989H

EL PRAT DE LLOBREGAT

16/10/2016

1966BRN

400

CIR

0052

4

43/5224070-0

PEDRO MARIA FANLO JUSTE

25167144S

ZARAGOZA

31/08/2016

1312FNM

100

CIR

0052

0

43/5224144-7

IVAN FLORES FERRAN

39900578V

CASTELLVELL DEL CAMP

17/10/2016

5122GHH

100

CIR

0052

0

43/5224180-7

CARLOS LOBATO VAZQUEZ

52206139A

VILADECANS

17/08/2016

0407FBW

100

CIR

0048

0

43/5224190-0

RAMON PERIS BALSELLS

40014374D

HOSPITALET DE LLOBREGAT

16/08/2016

3202JMJ

100

CIR

0052

0

43/5224191-1

ALBERTO LOPO GARCIA

44195146W

BOADILLA DEL MONTE

14/10/2016

5232HYK

100

CIR

0048

0

43/5224222-1

SALVADOR BISBAL PRAT

39316480G

ANGLESOLA

16/10/2016

6178CJG

100

CIR

0052

0

43/5224233-6

ANGEL ORTIZ JABALERA

43560601G

OLESA DE MONTSERRAT

21/08/2016

8964HWY

100

CIR

0048

0

43/5224292-7

JOSEP FARRE PARERA

46579584F

CASTELLDEFELS

04/10/2016

9431CRK

100

CIR

0048

0

43/5224312-2

JOSE RODRIGUEZ LOPEZ

52684073C

RIBA-ROJA DE TÚRIA

15/10/2016

3649BXC

300

CIR

0052

2

43/5224328-6

KHALID BELGHARBI

X6561385Z

REUS

13/10/2016

P0923BCS

100

CIR

0052

0

43/5224366-0

EL HASSAN EL BOUZEKRI EL IDRISSI

X5109615G

TARRAGONA

13/10/2016

9627FCP

300

CIR

0052

2

43/5224380-4

PEDRO ALFONSO PERALTA PEÑA

35014512W

BARCELONA

13/10/2016

4772DFH

300

CIR

0052

2

43/5224398-1

SERGIO FLORES MANZANO

46045492K

S ADRIA DE BESOS

20/08/2016

B 3647VD

100

CIR

0052

0

43/5224420-5

ANTONIO GAMBIN ORENES

34785128C

MURCIA

20/08/2016

8658HPM

100

CIR

0052

0

43/5224458-8

MA JESUS ROCA ZAPATA PALACIOS

17148115M

ZARAGOZA

26/08/2016

8233CFZ

100

CIR

0052

0

43/5224570-7

OSCAR RODRIGUEZ ROVIRA

39378252K

SABADELL

18/08/2016

3939HDW

100

CIR

0048

0

43/5224590-2

LETICIA BARRIO LORENZO

39712677A

ELS PALLARESOS

12/09/2016

8854FZS

100

CIR

0052

0

43/5224599-9

OSCAR ARCHS PEREZ

38144998G

CASTELLDEFELS

29/08/2016

1734CKF

100

CIR

0048

0

43/5224639-0

MARC NORBERT VAN SCHOOR VERBEKE

52606458F

AMPOSTA

12/10/2016

9545GRG

100

CIR

0052

0

43/5224677-3

ABDELMAJID EL YOUBI

X3784972T

PUJAIRE (NIJAR)

20/09/2016

5547BZJ

100

CIR

0052

0

43/5224678-5

CARLOS MONES MARTINEZ

46593238E

SITGES

17/09/2016

0216HVY

100

CIR

0052

0

43/5224682-7

ELISA MORERA DE LA VALL GONZALEZ DE ECHAVARRI

21263029N

BARCELONA

23/09/2016

5448GYC

100

CIR

0052

0

43/5224715-0

JULIO ALBERTO GUTIERREZ SANCHEZ

53311891F

VILADECANS

05/09/2016

4390GHZ

100

CIR

0048

0

43/5224717-4

ESTEBAN MAURICIO VEGA RUALES

X4157587S

FUENTE ALAMO

12/10/2016

4593CKJ

300

CIR

0052

2

43/5224728-9

TOMAS ANGEL GARCIA FERNANDEZ

04581988C

CAMPOS DEL RIO

16/10/2016

2658CLT

100

CIR

0052

0

43/5224770-4

MARIA ELENA LOZANO SOLANA

40324397S

SALT

16/10/2016

8100FHG

100

CIR

0052

0

43/5224775-3

GIBSON LUIZ PEREIRA NASCIMENTO

Y0758036Q

BILBAO

15/09/2016

7541HTK

100

CIR

0052

0

43/5224802-6

JESUS GARCIA POZA

72886465V

SORIA

14/09/2016

SO0863 F

100

CIR

0052

0

43/5224807-5

EMIL METODIEV MITOV

X8390181B

PLAYA VERDE II TORREVIEJ

14/09/2016

3241FFV

100

CIR

0048

0

43/5224820-8

GERMAN SANZ ABAD

45796618F

GILET

17/08/2016

5588DKX

100

CIR

0048

0

43/5224826-9

VICTOR DIAZ SALCEDO

52216114L

VILANOVA I LA GELTRU

21/08/2016

1575GZV

100

CIR

0048

0

43/5224831-2

JOSE RIBALTA CASANOVAS

39326832Y

CALAF

18/08/2016

7718DPP

100

CIR

0052

0

43/5224841-5

RAQUEL HERAS MELGAR

45494814D

TERRASSA

24/08/2016

0216DPL

100

CIR

0052

0

43/5224881-2

ANA LOPEZ ORTEGA

51396949E

TARRAGONA

07/10/2016

9460GTD

100

CIR

0048

0

43/5224890-3

IMANOL SANTOS URAIN

15392434Y

ELGOIBAR

20/08/2016

8224GJX

100

CIR

0052

0

43/5224907-9

GONZALO GOMEZ ORTIZ

37664448Q

CARTAGENA

06/09/2016

B 5887OX

100

CIR

0048

0

43/5224920-1

ALI BOUCHKARA

X7018138X

MELILLA

15/10/2016

8971JCC

300

CIR

0048

2

43/5224970-1

AMADEU COMES CAÑAGUERAL

47628498Y

URB TRES CALES

21/09/2016

0928HBK

100

CIR

0052

0

43/5224974-9

RAFAEL SALDAÑA MONTERO

77084383K

S FELIU DE LLOB

18/08/2016

5073JPR

100

CIR

0052

0

43/5225028-0

EVA MARIA JURADO RODRIGUEZ

44289562A

SEGUR DE CALAFELL

30/08/2016

6180HHV

100

CIR

0048

0

43/5225029-1

MANUEL DE LA TORRE SANCHEZ

39140160W

SEGUR DE CALAFELL

15/10/2016

7692HHJ

300

CIR

0048

2

43/5225065-1

NURIA ALTAMIRA VIVES

18962687S

UR RIELLS

16/10/2016

6333DNN

100

CIR

0048

0

43/5225142-8

CONSUELO JIMENEZ CAMPOS

46792989H

EL PRAT DE LLOBREGAT

16/10/2016

1966BRN

300

CIR

0052

2

43/5225166-7

JAIME PACO CENDRERO

36525424K

SEGUR DE CALAFELL

19/09/2016

2581HLC

100

CIR

0052

0

43/5225181-3

ENRIQUE CORCHADO NAVARRO

44417916V

VILANOVA I LA GELTRU

17/10/2016

2241DDJ

300

CIR

0052

2

43/5225205-6

INGRID FRANCES MOLINA

46715020L

BADALONA

28/09/2016

1602BWF

100

CIR

0048

0

43/5225242-1

JOSE RAMON DIAZ GIMENEZ

29207138J

VALENCIA

21/08/2016

V 8386GP

100

CIR

0048

0

43/5225276-3

NURIA FUERTES PEREZ

46043897J

SANT ADRIA DE BESOS

19/08/2016

9392CXH

100

CIR

0052

0

43/5225282-9

ALFONSO GARCIA GABARRE

46799866H

PRAT DE LLOBREGAT, EL

21/09/2016

5660BGL

100

CIR

0048

0

43/5225283-0

FATIMA BRIGHTAN

X3651498H

SALOU

16/10/2016

3371DVY

100

CIR

0052

0

43/5225308-5

JAFAR YEBOAH IBRAHIM

X2908538G

BADALONA

15/10/2016

7816JBW

400

CIR

0052

4

43/5225315-2

MILAN PEKOVIC

X4319466C

CASTELLDEFELS

16/09/2016

0493GRN

100

CIR

0052

0

43/5225317-6

MIGUEL ANGEL GUERRERO SOLA

49618801G

JEREZ DE LA FTRA

11/10/2016

6589DBK

100

CIR

0052

0

43/5225321-8

MIGUEL CAÑIZARES PEREZ

37385102M

SANT ANDREU DE LA BARCA

16/08/2016

4905HCF

100

CIR

0052

0

43/5225386-0

MANUEL JABARDO GOMEZ

46880923T

YECLA

22/09/2016

3394CDN

100

CIR

0048

0

43/5225396-2

ALI HABOUCHE

X1917591N

ZARAGOZA

19/09/2016

Z 7458BN

100

CIR

0048

0

43/5225411-9

EDGAR HURTADO ORTEGA

39722811V

CREIXELL

23/08/2016

1884FTR

100

CIR

0052

0

43/5225418-1

ENRIQUE MANUEL SANCHEZ VERDEGUER

45633295F

VALENCIA

23/08/2016

1874HHX

100

CIR

0052

0

43/5225431-4

IOAN GAVRILOAIE

X6862061B

VALENCIA

21/09/2016

6529DXX

100

CIR

0048

0

43/5225476-9

MOHAMMED JOUHARI ZIYANI

47128182D

PIERA

23/08/2016

3333CCC

100

CIR

0052

0

43/5225477-0

OSCAR MARTINEZ TRIAS

77629222J

COLLBATO

16/10/2016

B 2322UB

100

CIR

0052

0

43/5225489-7

JOFFRE ALEXANDER RIOS CHAVEZ

49347306R

CASTELLBISBAL

15/10/2016

B 5182UH

300

CIR

0048

2

43/5225491-5

LICA NATALIA DRAGUSAN

X6743121G

RODA DE BARA

24/08/2016

7073HBN

100

CIR

0052

0

43/5225550-0

FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ REYES

42735942X

BARCELONA

30/08/2016

T 6018AU

100

CIR

0052

0

43/5225551-1

JESUS DEL RIO RUIZ

25147074R

VILLAMAYOR

04/09/2016

6294JMD

100

CIR

0048

0

43/5225622-9

RAUL ASENSIO DIEZ

23061757W

BARRIO PERAL

27/09/2016

0221DPS

100

CIR

0052

0

43/5225630-8

VIRGINIA NUÑEZ MARTINEZ

39910692B

REUS

20/08/2016

8985GTH

100

CIR

0052

0

43/5225673-0

SERGIO DAIDER GARRIDO

40448863M

JEREZ DE LA FTRA

17/10/2016

1699HBW

100

CIR

0048

0

43/5225700-3

JOSE MARIA REQUENA CALATAYUD

73921179F

CANALS

22/08/2016

1265JCG

100

CIR

0052

0

43/5225713-1

ALBERTO DIAZ BLANCO

43455671T

S SUSANNA

15/10/2016

4820JBP

100

CIR

0048

0

43/5225789-8

ELENA IRINA HLUSCU

X7710124H

VINAROS

15/10/2016

5229HJK

100

CIR

0048

0

43/5225831-7

JOSE JAVIER DIAZ BLANCO

45480006J

ESPARREGUERA

06/09/2016

6692FKT

100

CIR

0052

0

43/5225857-3

LEIF TAGE RICKARD HELLORE

X4449520D

SAN FULGENCIO

20/09/2016

5682FHT

100

CIR

0048

0

43/5225867-2

MOHAMED EL BARAKA

X1367038X

EL VENDRELL

11/09/2016

T 9096AZ

100

CIR

0048

0

43/5225871-4

FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ REYES

42735942X

BARCELONA

29/08/2016

T 6018AU

100

CIR

0052

0

43/5225897-0

PEDRO VIDAL FAURE

38516286A

L HOSPITALET DE LLOB

19/08/2016

6765CPS

100

CIR

0048

0

43/5225905-0

FRANCISCO JAVIER MARTIN TORO

39887388Y

RIBA, LA

01/09/2016

2859HDX

100

CIR

0052

0

43/5225923-1

KOBA TCHANTURIDZE

X6726278C

BENIDORM

03/10/2016

7691JML

100

CIR

0048

0

43/5225925-5

ESTEBAN SANCHEZ REQUENA

29799923L

HUELVA

29/09/2016

3444HTD

100

CIR

0048

0

43/5225978-0

JOSE COBO DIAZ

25891912F

MONTORNES DEL VALLES

02/09/2016

B 1323WM

100

CIR

0052

0

43/5225982-2

JUAN MANUEL SERRANO MONTERROSO

44504057T

VALENCIA

22/09/2016

7139CPV

100

CIR

0048

0

43/5225991-3

MARIA DOLORES MUÑOZ ALCOLEA

43052159T

MARRATXI

22/08/2016

3267JPC

100

CIR

0052

0

43/5226094-2

JOSE ANTONIO GIL BOLUDA

28991886H

OLIVA

15/10/2016

5349DWN

300

CIR

0048

2

43/5226208-6

JUAN ALBERTO MARTINEZ MORENO

85082317G

BENETUSSER

17/10/2016

6280HYN

100

CIR

0048

0

43/5226274-4

SANTOS LUIS ORTIZ CASTILLO

18464583E

TERUEL

05/09/2016

6448HZV

100

CIR

0052

0

43/5226326-1

JOSE FERNANDO LOBATO JIMENEZ

46941630X

MOLLET DEL VALLES

16/10/2016

7379DHB

300

CIR

0048

2

43/5226360-8

ABEL JORNET MOLERO

48023213H

TARRAGONA

18/09/2016

7530BNP

100

CIR

0048

0

43/5226368-2

MARTA FRANCISCA GONZALEZ TECLES

37322993L

ALTAFULLA

03/09/2016

7819DPN

100

CIR

0048

0

43/8379162-3

VENTA EL PINO S L

B30417521

SAN JAVIER

08/06/2016

MU1821CD

300

LSV

0011

0

43/8382230-2

SANDRA LOPEZ ALCALA

25176146R

LLEIDA

12/07/2016

9127GNG

300

LSV

0011

0

43/8382252-1

HAYAT TAHRIOUI

Y2760880C

CAMBRILS

12/07/2016

9563FJN

300

LSV

0011

0

43/8383070-7

ANTONIO MORALES DELGADO

39833402R

REUS

12/07/2016

9625CCG

300

LSV

0011

0

43/8383215-0

ANTONIO MORALES DELGADO

39833402R

REUS

12/07/2016

9625CCG

300

LSV

0011

0

43/8383219-8

ANTONIO MORALES DELGADO

39833402R

REUS

12/07/2016

9625CCG

300

LSV

0011

0

43/8383223-0

GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ

46462998P

L HOSPITALET DE LLOB

20/07/2016

B 6518TY

300

LSV

0011

0

43/8383233-2

INSPROVALLES SL

B17735853

BLANES

12/07/2016

3367CPW

300

LSV

0011

0

43/8383337-3

SAMY NABIL ZEROUAL

Y1158571Y

MALAGA

20/07/2016

1927GYZ

300

LSV

0011

0

43/8384618-3

IULIAN STINGA

X8463256S

ALCALA DE HENARES

17/08/2016

6412BTX

300

LSV

0011

0

43/8384762-6

GLORIA VALLE TORREIRO

36929081M

BARCELONA

17/08/2016

O 3258BP

300

LSV

0011

0

43/8384825-8

TOP UP TECNOLOGIES SLU

B72236888

EL PUERTO STA MARIA

17/08/2016

9309JLX

300

LSV

0011

0

43/8384833-7

GEORGE DEDU

X8531691W

ROQUETAS DE MAR

17/08/2016

1817CFN

300

LSV

0011

0

43/8384881-3

CONSULTORES VALENCIA SL

B98744345

XIRIVELLA

17/08/2016

7530HSN

900

LSV

0011

0

43/8384937-8

ASOLF ADRIANUS JOS BEUK

X2432632Z

BENALMADENA

25/08/2016

1574DNF

300

LSV

0011

0

43/8384939-1

MARGARITA KOEVA HRISTEVA

X9237990V

MIJAS COSTA

25/08/2016

0351FSV

300

LSV

0011

0

43/8384946-9

100 GRAUS ALIMENTACIO SL

B64033558

TERRASSA

25/08/2016

1143HRZ

300

LSV

0011

0

43/8384948-2

ICEBERG DESIGN S L

B43644061

SALOU

25/08/2016

7958HSR

300

LSV

0011

0

43/8384958-5

CONSTANTIN VIOREL CIRLAN

X7955140S

QUINTANAR DE ORDEN

25/08/2016

6234FXF

300

LSV

0011

0

43/8385048-6

MIHAYLOV SVETOSLAV KRASIMIROV

X8135219G

HUERCAL OVERA

25/08/2016

2141JHK

300

LSV

0011

0

43/8385101-6

EDGAR ESLAVA BALO

39955802H

SALOU

25/08/2016

0539BRW

300

LSV

0011

0

43/8385234-3

ANTONIA JOSEFA HEREDIA HEREDIA

40317774Q

GIRONA

25/08/2016

B 7058WU

900

LSV

0011

0

43/8385273-9

VORRANSE S L

B43207323

TARRAGONA

25/08/2016

0214CPK

300

LSV

0011

0

43/8385381-1

MARIO FALCONI

X5673151V

SALOU

25/08/2016

2948FGB

300

LSV

0011

0

43/8385422-4

PAUL HABELEA

Y3139409S

MANRESA

22/08/2016

3411FNY

900

LSV

0011

0

43/8385458-3

FATIMA MIRI

X5167870T

LLEIDA

01/09/2016

B 0740TB

300

LSV

0011

0

43/8385464-3

JUAN MIGUEL MOLINA QUERO

39912847G

REUS

01/09/2016

7119DJZ

300

LSV

0011

0

43/8385513-5

JESSICA DIAZ ALVAREZ

39472123Y

CAMBRILS

01/09/2016

B 8945WK

900

LSV

0011

0

43/8385533-0

JUAN MIGUEL MOLINA QUERO

39912847G

REUS

01/09/2016

7119DJZ

300

LSV

0011

0

43/8385566-0

EL MEHDI KADRI

X2942553W

MANRESA

01/09/2016

5122DPW

300

LSV

0011

0

43/8385639-5

RICHARD CHARLES BUNDY

X4420613J

FUENGIROLA

01/09/2016

5888GKS

300

LSV

0011

0

43/8385669-0

RICHARD CHARLES BUNDY

X4420613J

FUENGIROLA

01/09/2016

5888GKS

900

LSV

0011

0

43/8385704-1

HABIBA HADDI

X5130119S

ROSES

01/09/2016

2743GPR

1500

LSV

0011

0

43/8385844-6

JUAN MIGUEL MOLINA QUERO

39912847G

REUS

01/09/2016

7119DJZ

300

LSV

0011

0

43/8385854-9

MARIA CARMEN MATEU MASOT

40794677Z

LLEIDA

01/09/2016

5871GPJ

900

LSV

0011

0

43/8385919-0

ILIE CIPRIAN MIHALCU

X7934354K

MARBELLA

01/09/2016

1064BRY

900

LSV

0011

0

43/8385955-4

MARIA MATEU BARGALLO

40025109A

TARRAGONA

11/09/2016

6545CPC

300

LSV

0011

0

43/8385960-4

ISABEL GRIÑAN FAJARDO

41549054Z

GIRONA

18/09/2016

0718CTS

300

LSV

0011

0

43/8385971-9

VALTER LUCA

X9389161D

PALMA MALLORCA

11/09/2016

3527BLD

300

LSV

0011

0

43/8385978-1

TECNIESTRUCON SL

B73909863

MURCIA

22/06/2016

8779HKF

300

LSV

0011

0

43/8385985-9

ATIKA EL AASRI EL KHOLFI

49647477E

VILASECA

11/09/2016

4101GMK

300

LSV

0011

0

43/8386000-5

DRAGOS IONUT IVANCEA

X8612096E

CHESTE

14/09/2016

2587DPC

300

LSV

0011

0

43/8386003-0

VALTER LUCA

X9389161D

PALMA MALLORCA

11/09/2016

3527BLD

300

LSV

0011

0

43/8386012-1

VALTER LUCA

X9389161D

PALMA MALLORCA

11/09/2016

3527BLD

300

LSV

0011

0

43/8386028-5

PRISCILA DE SOUZA RAMOS

X7215302H

SALOU

11/09/2016

4028DFS

300

LSV

0011

0

43/8386040-6

PRISCILA DE SOUZA RAMOS

X7215302H

SALOU

11/09/2016

4028DFS

300

LSV

0011

0

43/8386044-3

PRISCILA DE SOUZA RAMOS

X7215302H

SALOU

11/09/2016

4028DFS

300

LSV

0011

0

43/8386046-7

JORGE GIMENEZ BUSSE

39344242M

CALPE

10/08/2016

3614JFL

300

LSV

0011

0

43/8386052-2

AHMED ADLI

Y0255530Z

ALICANTE

11/09/2016

7813FHN

300

LSV

0011

0

43/8386071-2

IGOR BUKHMAN

Y3909350P

DENIA

11/09/2016

8947HYK

300

LSV

0011

0

43/8386076-1

MOISES LOPEZ LOPEZ

49476586K

MOLINA DE SEGURA

11/09/2016

8382FCH

300

LSV

0011

0

43/8386080-3

FRANCESCA PEREZ BOSCH

39922144D

MIAMI PLATJA

14/09/2016

5231HYS

300

LSV

0011

0

43/8386108-3

ELIA MAIXE SOPEÑA

39666139V

TARRAGONA

14/09/2016

T 4048BB

300

LSV

0011

0

43/8386120-4

FRANCESCA PEREZ BOSCH

39922144D

MIAMI PLATJA

14/09/2016

5231HYS

300

LSV

0011

0

43/8386124-1

TALLERES SEGUR SL

B43234236

CALAFELL

14/09/2016

8153JKX

300

LSV

0011

0

43/8386125-3

MPV SCP

J65548711

CARDEDEU

14/09/2016

0670GPJ

300

LSV

0011

0

43/8386126-5

ZHAOPING CHEN

X2588238W

MALAGA

14/09/2016

7421GND

300

LSV

0011

0

43/8386129-0

MANUEL JOSE CANIVELL GRIFOLS

37584691T

BARCELONA

14/09/2016

8212HYS

300

LSV

0011

0

43/8386132-0

HONGYU LIN

X3007625F

MOLINA DE SEGURA

11/09/2016

9853HBC

300

LSV

0011

0

43/8386142-3

IONUT CRISTIAN STEF

X8639644Q

CORRAL DE ALMAGUER

18/09/2016

1277DWR

300

LSV

0011

0

43/8386145-9

PINTURAS PLA D URGELL S L

B43641281

CAMBRILS

14/09/2016

0763FJS

300

LSV

0011

0

43/8386152-6

ALFONSO PRATS RAFOLS

35025932Z

CAPELLADES

18/09/2016

B 5944SL

300

LSV

0011

0

43/8386161-3

AUTOTRADING TRUCKS SL

B02490654

VILLARROBLEDO

14/09/2016

1006HFX

900

LSV

0011

0

43/8386170-4

IKER ARIZON BARRASA

41669096L

PALAMOS

11/09/2016

8100CNV

300

LSV

0011

0

43/8386174-1

ALEJANDRO AUGUSTO PEÑA MINA

X5844046E

PUERTO DE SAGUNTO

14/09/2016

3353DLD

300

LSV

0011

0

43/8386209-9

IRINA SOLOVIEVA

Y0256773S

BARCELONA

11/09/2016

2072HGZ

900

LSV

0011

0

43/8386214-2

IRINA SOLOVIEVA

Y0256773S

BARCELONA

11/09/2016

2072HGZ

900

LSV

0011

0

43/8386219-1

INNCO PRODUCTS SL EN CONSTI

B55534903

CONSTANTI

11/09/2016

6862HVY

300

LSV

0011

0

43/8386227-0

INMOBILIARIA FINCAMP SL

B62252911

CASTELLDEFELS

14/09/2016

6681DXT

300

LSV

0011

0

43/8386228-2

JOSE PENTINAT GARCIA

39864640M

RIUDOMS

11/09/2016

T 6671AP

300

LSV

0011

0

43/8386241-5

GEO SOLAR SL

B83496406

BENIMAMET

18/09/2016

8580FBL

300

LSV

0011

0

43/8386242-7

ALEXANDRU SERBAN

Y0749296Q

PEDRO MUÑOZ

18/09/2016

1164CPV

300

LSV

0011

0

43/8386247-6

FRANCESCA PEREZ BOSCH

39922144D

MIAMI PLATJA

11/09/2016

5231HYS

300

LSV

0011

0

43/8386277-0

PEDRO PARRAL GARCIA

39683480Q

TARRAGONA

11/09/2016

9527DJY

300

LSV

0011

0

43/8386279-4

ADVANCED BUSINESS DEVELOPME

B98432412

PATERNA

11/09/2016

4432JDT

300

LSV

0011

0

43/8386280-0

COLETTE FLORISE MATRULLO

Y0264884F

ALICANTE

11/09/2016

3982HJC

300

LSV

0011

0

43/8386295-2

MONTAJES E INSTALACIONES EL

B14637383

PUENTE GENIL

18/09/2016

9337HZH

300

LSV

0011

0

43/8386298-8

MARIA SANTIAGO LOPEZ

39433327B

CERDANYOLA VALLES

11/09/2016

9115GXX

300

LSV

0011

0

43/8386311-0

FRANCESCA PEREZ BOSCH

39922144D

MIAMI PLATJA

14/09/2016

5231HYS

300

LSV

0011

0

43/8386317-1

TREUAN GROUP SL

B60811650

TERRASSA

18/09/2016

6959JBL

300

LSV

0011

0

43/8386326-2

LAHCEN ED DIHI

Y1553068F

BENICARLO

11/09/2016

4966BJT

900

LSV

0011

0

43/8386329-8

VERONICA SANDU

Y1492571T

DELTEBRE

14/09/2016

0681FSF

300

LSV

0011

0

43/8386351-1

JOSE LUIS IBUARBEN PERIS

17124587Y

ZARAGOZA

14/09/2016

8574GCW

300

LSV

0011

0

43/8386361-0

KIRILL VELIKIY

Y1779371J

EDF MESANA

20/07/2016

7681HLB

300

LSV

0011

0

43/8386370-1

FLOAREA SENI

X4927566T

EL VENDRELL

11/09/2016

2625FBJ

300

LSV

0011

0

43/8386373-7

FRANCESCA PEREZ BOSCH

39922144D

MIAMI PLATJA

18/09/2016

5231HYS

300

LSV

0011

0

43/8386380-4

LAHCEN ED DIHI

Y1553068F

BENICARLO

11/09/2016

4966BJT

300

LSV

0011

0

43/8386395-6

NAIMA BOUMAZA

Y1045368D

CONSTANTI

14/09/2016

1991BXF

300

LSV

0011

0

43/8386403-5

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELLADO

52775863V

SAN VICENTE RASPEIG

18/09/2016

6406DTM

900

LSV

0011

0

43/8386413-8

SERGEY PROKUDIN

Y2322407L

FINESTRAT

11/09/2016

1049HXB

900

LSV

0011

0

43/8386417-5

ACORPLANA SL

B12706891

GRAO

14/09/2016

4991GSY

300

LSV

0011

0

43/8386420-5

TAMOU RILA

X4247780W

REUS

11/09/2016

4553DSY

300

LSV

0011

0

43/8386430-8

MAJ SOTAVENT

B65500027

S JUST DESVERN

11/09/2016

5985GRD

900

LSV

0011

0

43/8386431-0

DEAN PETER HOPKINSON

X4894476F

CIUDAD QUESADA

11/09/2016

0785HZJ

300

LSV

0011

0

43/8386454-0

BOGDAN GHEORGHE BERECKI

X9691908F

LLEIDA

14/09/2016

0545BBG

300

LSV

0011

0

43/8386487-9

GESTION CONTRATAS Y OBRAS A

J66526674

VILANOVA I LA GELTRU

14/09/2016

4603JHD

300

LSV

0011

0

43/8386503-7

CONST BONAVISTA DOS MIL CIN

B43656495

BONAVISTA

18/09/2016

1707FPF

300

LSV

0011

0

43/8386507-4

ASMAA EL BOUZIDI

X5144976Z

ROSES

14/09/2016

7854JLG

300

LSV

0011

0

43/8386515-3

GHEORGHE MURESAN

X9131556G

CASTELLDEFELS

18/09/2016

6393DXK

1200

LSV

0011

0

43/8386523-2

ARNE OLAV SANDUM

Y2753043A

TORRE PACHECO

14/09/2016

6129GSV

300

LSV

0011

0

43/8386525-6

IGOR BUKHMAN

Y3909350P

DENIA

11/09/2016

8947HYK

900

LSV

0011

0

43/8386554-2

FRANCISCO CORTES SANCHEZ

39654426B

CAMBRILS

18/09/2016

8701CJV

300

LSV

0011

0

43/8386555-4

CONAIZ DE CONSTRUCCIONES SL

B13176391

VILLARRUBIA DE OJOS

14/09/2016

8184FWB

300

LSV

0011

0

43/8386558-0

H G DESMONTABLES Y ESCAYOLA

B97438832

VALENCIA

18/09/2016

0466DTB

300

LSV

0011

0

43/8386559-1

ANA MARIA RIBAS TERUEL

39660814M

TARRAGONA

18/09/2016

0748FXT

300

LSV

0011

0

43/8386570-7

CONMOSTA CASABLANCA S L

B43738558

TARRAGONA

18/09/2016

3322FTH

300

LSV

0011

0

43/8386577-0

NICOLAE ALEXANDRE CRUDU

X3539744K

MOTRIL

18/09/2016

2553FJJ

300

LSV

0011

0

43/8386583-5

PEDRO JAREÑO MARTINEZ

46318178L

MONTCADA I REIXAC

14/09/2016

1134DHF

900

LSV

0011

0

43/8386592-6

MAS CARAGOL CATLLAR SL

B55542005

EL CATLLAR

18/09/2016

9059GVS

300

LSV

0011

0

43/8386599-9

MASITEC S L L

B73277527

MOLINA DE SEGURA

18/09/2016

5180HVJ

900

LSV

0011

0

43/8386606-6

PROMOCIONES INMOVILIARIAS M

B43667930

REUS

18/09/2016

2186DMS

300

LSV

0011

0

43/8386610-8

SERGEY INKOV

Y1901630G

JAVEA

18/09/2016

7782HKZ

900

LSV

0011

0

43/8462722-5

OLGA MOR

46222018E

PALAFRUGELL

15/07/2016

0603DCH

100

CIR

0048

0

43/8463136-0

MA JOSE AMILLO VICENTE

29101440T

ZARAGOZA

11/08/2016

8176FTM

300

CIR

0048

2

43/8463403-7

JOSE IGNACIO ORDOVAS BURGUES

35063171Q

TERRASSA

22/08/2016

1534JFT

300

CIR

0048

2

43/8463405-0

DAVID VILLAR RIBAS

46133241W

BARCELONA

22/08/2016

6402JRZ

100

CIR

0048

0

43/8463619-6

ABDERRAHMANE OUAZENE

X5151656R

BARCELONA

25/08/2016

3681JRC

300

CIR

0048

2

43/8463718-8

JOSE MIGUEL SAHUQUILLO TORRALBA

52703336D

VALENCIA

05/09/2016

4211GTL

100

CIR

0048

0

43/8463922-7

FERNANDO ANAY FILLOLA

25157714S

CUARTE DE HUERVA

15/09/2016

0316JKT

300

CIR

0048

2

43/8463977-6

IOAN LUCIAN SILIVAS

X8535646R

CAMARLES

20/09/2016

1800CRH

300

CIR

0052

2

43/8464052-9

FERNANDO MORALES BALADA

45799552C

CASTELLÓN DE LA PLANA/CA

30/09/2016

6587GGJ

100

CIR

0048

0

43/8464112-1

OLGA PEÑARANDA DONOSO

39735700A

POBLA DE MAFUMET

25/09/2016

8157DPW

100

CIR

0048

0

43/8464125-0

JONAS ISSLER

X7098400W

EL CATLLAR

04/10/2016

2583CTS

300

CIR

0052

2

43/8464139-0

PEDRO MELGOSA LANDA

39725954D

LA PINEDA

24/09/2016

7486JNM

100

CIR

0048

0

43/8464164-5

LUIS ARRATIA CALVACHE

26201969R

SANT FELIU DE LLOBREGAT

28/09/2016

3165HWY

100

CIR

0048

0

43/8464173-6

DOMINGO MAYORAL PEREZ

46021359S

BADALONA

28/09/2016

B 9809VZ

100

CIR

0048

0