Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de propostes de resolució
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
D'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex d'aquest Anunci que, en virtut del Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, i d'acord amb la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, el cap del Servei Territorial de Trànsit corresponent ha dictat proposta de resolució en els expedients que es detallen a l'annex i que són a la unitat de sancions del servei territorial de Trànsit instructor, l'adreça del qual consta a l'annex d'aquest Anunci.

La notificació s'efectua mitjançant la publicació d'aquest Anunci al DOGC atès que no s'ha pogut dur a terme personalment, o bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació.

Transcorreguts vint dies naturals des de la publicació d'aquest Anunci, la notificació es tindrà per practicada i continuarà la tramitació pel procediment ordinari, que permet al·legar el que es consideri pertinent i presentar els documents que es creguin oportuns davant el Servei Català de Trànsit en el termini de vint dies naturals a comptar de la notificació.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Eugenia Doménech Moral

Directora

 

 

Annex

 

Adreces dels serveis territorials de Trànsit:

Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: rbla. Ferran, 1, 3r, 25007 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

 

Tràmits electrònics: transit.gencat.cat.

 

Abreviatures de preceptes:

TRLSV: Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RDL 6/2015).

SOA: Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RDL 8/2004).

VEH: Reglament general de vehicles (RD 2822/1998).

CIR: Reglament general de circulació (RD1428/2003).

CON: Reglament general de conductors (RD 818/2009).

 

Q=quantia; Pre=precepte; Art=article; P=punts.

 

Expedient

Sancionat/ada

Identificació

Localitat

Data

Matrícula

Q

Pre

Art

P

08/6599715-6

RAMON ROVIRA SOLIGO

35070927K

BARCELONA

17/12/2015

0059JGV

100

CIR

0052

0

17/1246396-9

GLORIA CAMPOS LLORET

41557463M

ROSES

23/05/2016

7499HRS

200

CIR

0018

3

17/7443272-0

JOAQUIM SOLER FERRER

40427513E

PERALADA

26/03/2016

4304HWN

100

CIR

0052

0

17/7443369-9

ALBERTO RODRIGUEZ BARBERO

46502019K

BADALONA

26/03/2016

5868BGZ

100

CIR

0052

0

17/7444355-9

JAIME SABATE DE VAL

43419277S

SANT FELIU DE GUIXOLS

27/05/2016

8464CTK

100

CIR

0052

0

17/7446417-8

JOSEFA PRAT PORTES

40504756P

SANTA CRISTINA D ARO

06/06/2016

7575FWV

100

CIR

0048

0

17/8370624-0

AICOM AUTOMATICA SL

B60376076

VIC

07/06/2016

2679CLR

300

LSV

0011

0

17/8371395-3

CRYSTAL BIJOU SL

B66277815

CASTELLDEFELS

28/06/2016

9889JJZ

300

LSV

0011

0

17/8373184-0

ELENA LOPEZ TIRADO

77050965E

MOLLET DEL VALLES

09/08/2016

6502DHD

300

LSV

0011

0

25/0837749-3

PEDRO CECILIO SETO DE BLAS

43735885M

LLEIDA

25/05/2016

4425CYD

200

VEH

0010

0

25/0898559-6

ANTONIO CONSUEGRA CUENCA

47685698M

BILBAO

27/04/2016

4245HZV

1000

LSV

0014

6

25/8074630-3

JOSE MARIA PORRAS GONZALEZ

45490485G

CALAFELL

27/04/2016

4285GFL

300

LSV

0011

0

25/8074856-1

GPB HOLDING EMPORDA SL

B55126130

VILANANT

20/05/2016

6821HMK

300

LSV

0011

0

25/8477616-2

XAVIER ALBERT MARTI SANS

43726664F

TORREFARRERA

04/06/2016

6556HTR

300

CIR

0048

2

43/1207094-1

JULIO SAEZ FERNANDEZ

34262540S

90441 NÜRNBERG-ALEMANYA

09/06/2016

1294CSZ

200

CON

0015

0

43/5160424-0

RAQUEL GARRIGASAIT COLOMES

78150303Y

SOLSONA

16/05/2016

1304FTH

100

CIR

0048

0

43/5160682-4

VICENTE ALBALA LORENZO

52773323F

ALACANT

13/05/2016

7853BJL

300

CIR

0052

2

43/5161226-0

GUILLERMO TRIAY BLANCO

36567065D

OLIVELLA

19/05/2016

0201DSP

100

CIR

0048

0

43/5162258-7

RAMON CRUZ ROMAN

39880467P

REUS

17/05/2016

4814HGR

100

CIR

0052

0

43/5162841-1

JORDI POVILL ADSERIAS

39680420S

TARRAGONA

07/05/2016

T 7403AX

100

CIR

0052

0

43/5164809-4

ANTONIO RAURICH MONTASELL

37248394D

MATARO

05/05/2016

3374HWG

100

CIR

0048

0

43/5174424-3

JOSE GUITART RECASENS

77899197Z

MAÇANET DE LA SELVA

29/05/2016

9655JGK

100

CIR

0052

0

43/8377953-4

MANUEL GARCIA GONZALEZ

39305153Q

CAMBRILS

07/06/2016

1540GGZ

300

LSV

0011

0

43/8377986-4

MANUEL GARCIA GONZALEZ

39305153Q

CAMBRILS

07/06/2016

1540GGZ

300

LSV

0011

0

43/8378279-8

MANUEL GARCIA GONZALEZ

39305153Q

CAMBRILS

07/06/2016

1540GGZ

300

LSV

0011

0

43/8379230-9

CONSTANTINA STOUTHANDEL

X4200102A

JAVEA

08/06/2016

2307FBR

300

LSV

0011

0

43/8380293-1

ADAM LEO PORTER NASSAUSER

Y2754279C

BARCELONA

29/06/2016

2997GTS

300

LSV

0011

0