Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de resolucions sancionadores
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
D'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre (en endavant TRLSV), es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex d'aquest Anunci que, en virtut de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, la directora del Servei Català de Trànsit ha dictat resolució sancionadora en els expedients que es detallen a l'annex i que són a la unitat de sancions del servei territorial de Trànsit instructor, l'adreça del qual consta a l'annex d'aquest Anunci.

La notificació s'efectua mitjançant la publicació d'aquest Anunci al DOGC ja que no s'ha pogut dur a terme personalment, o bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació. La notificació s'entén practicada transcorreguts vint dies naturals des de la data de publicació d'aquest Anunci.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant la director del Servei Català de Trànsit, que és l'òrgan competent per resoldre'l, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La sanció esdevindrà ferma l'endemà de la notificació. La multa es podrà abonar en període voluntari durant els quinze dies següents a la notificació, amb l'advertiment que, si no se n'efectua el pagament, es procedirà a la seva exacció per la via executiva.

La interposició del recurs de reposició no suspèn l'execució de la sanció. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-lo.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Eugenia Doménech Moral

Directora

 

 

Annex

 

Adreces dels serveis territorials de Trànsit:

Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: rbla. Ferran, 1, 3r, 25007 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

 

Tràmits electrònics: transit.gencat.cat.

 

Abreviatures dels preceptes:

TRLSV: Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RDL 6/2015).

SOA: Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RDL 8/2004).

VEH: Reglament general de vehicles (RD 2822/1998).

CIR: Reglament general de circulació (RD1428/2003).

CON: Reglament general de conductors (RD 818/2009).

 

Q=quantia; Pre=precepte; Art=article; P=punts.

 

Expedient

Sancionat/ada

Identificació

Localitat

Data

Matrícula

Q

Pre

Art

P

08/2092048-2

CESAR SANTIAGO PAGAN RODRIGUEZ

36582981D

BARCELONA

06/06/2016

C0252BSG

1000

SOA

0002

0

08/2100610-3

XIANGAI ZHANG

X3998012Z

BARCELONA

27/05/2016

9943GDX

1500

SOA

0002

0

08/2104466-5

GIORGI TUTARASHVILI

X4914777E

BARCELONA

31/05/2016

B 9417WZ

500

CON

0001

0

08/2105338-1

MARIA JOSE ROMERO MAQUEDA

75443710F

EL VENDRELL

30/05/2016

C1287BVB

1000

SOA

0002

0

08/2107564-2

PIETRO GALETA

Y4178711Q

BARCELONA

16/05/2016

7174 DYN

1250

SOA

0002

0

08/2110388-4

ISRAEL MORRO SERRANO

47767868L

AIGUAMURCIA

13/05/2016

5871CBC

1500

SOA

0002

0

08/2115932-1

ENRIQUE MARTINEZ ESCUDERO

40991021F

BADALONA

25/05/2016

B 9370VZ

1500

SOA

0002

0

08/2120008-0

INDALECIO AGUILERA CANO

43553023Q

BLANES

06/06/2016

GI1699BM

1500

SOA

0002

0

08/2120474-2

IVAN FLORENSA BECANA

47111992B

IGUALADA

14/07/2016

4096HPZ

1500

SOA

0002

0

08/2148809-7

ELISABET LUQUE MARIN

46946367D

RIPOLLET

07/04/2016

B 0092VN

200

VEH

0010

0

08/2148811-0

ELISABET LUQUE MARIN

46946367D

RIPOLLET

07/04/2016

B 0092VN

1500

SOA

0002

0

08/2154718-1

DORIAN BABUNSKI

X2920255Z

FUENLABRADA

08/05/2016

4926HHN

200

VEH

0010

0

08/2156296-9

JAVIER NIVELA LLEIDA

45494607D

TERRASSA

13/05/2016

B 3092UH

1000

LSV

0014

6

08/2158112-4

XAVIER MUÑOZ MOZOS

53327818H

PREMIA DE DALT

24/05/2016

6600GKC

1000

LSV

0014

6

08/2158222-0

CARLOS NOGUERA SANTANA

40449198H

FIGUERES

22/05/2016

9483HGN

500

CIR

0020

4

08/2158804-9

SANDRA IGLESIAS HENESTROSA

33957308Q

VIC

26/05/2016

9305GJV

200

CIR

0018

3

08/2528376-2

GIULIANO PETRICA DUMITRESCU

X4393209W

VILADECANS

15/05/2016

B 2789VS

1500

SOA

0002

0

08/4010556-0

ORIOL PAPASEIT LOPEZ

48023283L

VILAFRANCA DEL PENEDES

12/04/2016

B 4018TV

1500

SOA

0002

0

08/4012904-1

MARIA REMEDIOS BERMEJO RUIZ

46574590G

IGUALADA

05/05/2016

2146BFD

1500

SOA

0002

0

08/4097704-0

JOSE MANUEL CANTERO PARAMO

40350351W

SALT

20/04/2016

5260JGX

300

CIR

0052

2

08/4144869-0

MARIA FERNANDEZ LOPEZ

33344405V

L HOSPITALET DE LLOB

24/08/2016

1317CGJ

200

CIR

0094

0

08/4269751-4

JOFRE JAVIER TOBAR JIMENEZ

49883926P

VILANOVA I LA GELTRU

20/07/2016

4692HXT

1500

SOA

0002

0

08/4331903-5

ASIER MUSITU PASTOR

72478866R

CABRERA DE MAR

31/05/2016

B 8759PX

1500

SOA

0002

0

08/4383454-0

XAVIER GISBERT JEREZ

34766456R

LES FRANQUESES VALLE

25/05/2016

5622CYC

1500

SOA

0002

0

08/4454977-7

JORDI HERRERO PALACIOS

46667754H

CERVELLO

14/04/2016

9882FLM

300

CIR

0048

2

08/4587537-1

BAJJOULI EL IDRISSI

47957100F

TARADELL

26/04/2016

4823CPF

1500

SOA

0002

0

08/4632777-6

FRANCISCO GAVILAN JORDAN

52630878R

ALAQUÀS

05/03/2016

B 374RD37013

500

VEH

0001

0

08/4648007-6

MARIA JIMENEZ JIMENEZ

33882006Q

S COLOMA GRAMENET

06/04/2016

B 4988IZ

1500

SOA

0002

0

08/4680706-3

DEBORAH RUEDA MARTINEZ

46067882D

BARCELONA

19/04/2016

4201CJN

1500

SOA

0002

0

08/4690256-6

SAMARA ARENAS AMAYA

53998895R

S ADRIA DE BESOS

06/04/2016

9610BDC

1500

SOA

0002

0

08/4713347-5

TRANTERRA LOGISERVICE SL

B43839661

CASTELLBISBAL

11/02/2016

6956FXF

200

VEH

0010

0

08/4984252-6

CUCU TUDOREL

X4436474G

L HOSPITALET DE LLOB

10/04/2016

8871BFK

300

LSV

0011

0

08/4984434-1

SORIN DANIEL DIMA

Y2226165D

FIGUERES

10/04/2016

1702JHM

300

LSV

0011

0

08/4984437-1

CUCU TUDOREL

X4436474G

L HOSPITALET DE LLOB

10/04/2016

8871BFK

300

LSV

0011

0

08/4984885-0

ALEXEY SEMENOV

Y0086248N

LLORET DE MAR

10/04/2016

3932JFY

300

LSV

0011

0

08/4984963-4

SABETMAR CONSTRUCCIONS INTE

B64083975

CERDANYOLA VALLES

10/04/2016

7711FVK

300

LSV

0011

0

08/4985378-5

SORIN DANIEL DIMA

Y2226165D

FIGUERES

10/04/2016

1702JHM

300

LSV

0011

0

08/4985613-4

ALFONSO SUMELL CORTADELLA

77626157F

OLESA DE MONTSERRAT

10/04/2016

9095DCL

300

LSV

0011

0

08/4986162-4

DIADUR TOOLS SL

B58049636

CASTELLAR DEL VALLES

07/04/2016

4823DKW

300

LSV

0011

0

08/4986634-6

JF HILLEBRAND SPAIN SA

A80185051

BARCELONA

21/04/2016

6615HKD

1200

LSV

0011

0

08/4986685-1

VERTHICAL TUBULAR SYSTEM SL

B62146998

TERRASSA

27/04/2016

1046FSV

300

LSV

0011

0

08/4987069-2

AMPARO GARCIA RAMIREZ

36873321C

S ADRIA DE BESOS

26/04/2016

B 1483VM

300

LSV

0011

0

08/4987846-9

JUAN CORTINA PERIS

38791278F

MATARÓ

24/05/2016

2103HYN

300

LSV

0011

0

08/4987881-6

DIADUR TOOLS SL

B58049636

CASTELLAR DEL VALLES

10/05/2016

4823DKW

900

LSV

0011

0

08/4988001-1

THOMAS JOSEPH P FONDEVILLA

X4684173Q

VALENCIA

02/06/2016

9863GMR

300

LSV

0011

0

08/4988108-2

AIE YANG

X4020076K

VILADECANS

07/06/2016

7792GZT

300

LSV

0011

0

08/4988153-2

OSCAR GUILLERMO BURGOS PIZA

47592892G

BARCELONA

07/06/2016

1962FJX

300

LSV

0011

0

08/4988211-1

MATILDE DEL PILAR DAZA MARTINEZ

46640903P

CERDANYOLA DEL VALLES

07/06/2016

B 9331WN

300

LSV

0011

0

08/4988217-7

COSTEL UNGUREANU

X9056117M

MANRESA

07/06/2016

M 2358YV

300

LSV

0011

0

08/4988230-5

ROSTYSLAV PALATAY

X4509624Z

SANT JORDI DESVALLS

07/06/2016

0718HMT

300

LSV

0011

0

08/4988305-0

LLEFISA S L

B60422417

BARCELONA

07/06/2016

0404DZS

300

LSV

0011

0

08/4988307-8

EL KHASSAL MOURAD

X8036097N

PINEDA DE MAR

17/06/2016

6710BBB

300

LSV

0011

0

08/4988351-6

CRAIG SANDERS

X5076597Z

BARCELONA

07/06/2016

5945GNS

300

LSV

0011

0

08/4988433-8

DOM GLOBAL SERVICES S L

B65205908

BARCELONA

07/06/2016

9359GYB

300

LSV

0011

0

08/4988450-8

JAVIER PANIAGUA FERNANDEZ

39381900N

MANRESA

07/06/2016

6389BYL

300

LSV

0011

0

08/4988620-5

MHAMED ALLIBOUCH

X4981797C

ESPLUGUES DE LLOB

07/06/2016

B 8992TH

300

LSV

0011

0

08/4988631-0

SILVIA VALLESPIN RUBIO

53064155G

BADALONA

07/06/2016

B 7235UT

300

LSV

0011

0

08/4988710-6

GUDRUN ELKE SIEMT SCHMIDT

X0319623S

SAN AGUSTIN GUADALIX

07/06/2016

9814BKW

300

LSV

0011

0

08/4988810-0

SALVADOR FRUCTUOSO MARTINEZ

34741348D

SABADELL

07/06/2016

1480DLH

300

LSV

0011

0

08/4988831-7

ANGEL PUCHAL SALVADO

36227478V

BARCELONA

07/06/2016

3802BGG

300

LSV

0011

0

08/4988850-0

RAFAL CMIEL

X6700762B

LLORET DE MAR

07/06/2016

6920FTS

300

LSV

0011

0

08/4988927-3

MATILDE DEL PILAR DAZA MARTINEZ

46640903P

CERDANYOLA DEL VALLES

07/06/2016

B 9331WN

300

LSV

0011

0

08/4989073-9

DULCINEASTUDIOS SL

B66472895

MOLINS DE REI

07/06/2016

2689FBV

300

LSV

0011

0

08/4989128-2

SIMON NAVARRO ABENZA

77628661G

PIERA

07/06/2016

3892DHM

300

LSV

0011

0

08/4989153-7

SALVADOR DE VERA MARTIN

37740588A

BARCELONA

07/06/2016

5057HXH

300

LSV

0011

0

08/4989277-8

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

07/06/2016

B 9031TS

300

LSV

0011

0

08/4989367-9

ISABEL FLORES AMAYA

38098626T

S ADRIA DE BESOS

07/06/2016

V 0633GB

300

LSV

0011

0

08/4989408-8

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

07/06/2016

9749FHN

300

LSV

0011

0

08/4989438-6

ADNAN HAMED DOS MIL CUATRO SL

B63305288

S BOI DE LLOB

07/06/2016

4822FHW

300

LSV

0011

0

08/4989446-5

ANTONIO MANUEL GUTIERREZ BENITEZ

41552077R

FIGUERES

07/06/2016

GI3588BK

300

LSV

0011

0

08/4989470-8

MONTAJES Y SERVICIOS INDUST

B63290506

MOLINS DE REI

07/06/2016

7982JGK

300

LSV

0011

0

08/4989497-5

MONTAJES Y SERVICIOS INDUST

B63290506

MOLINS DE REI

07/06/2016

7982JGK

300

LSV

0011

0

08/4989591-3

MATILDE DEL PILAR DAZA MARTINEZ

46640903P

CERDANYOLA DEL VALLES

07/06/2016

B 9331WN

300

LSV

0011

0

08/4989627-7

ALFONSO CAMPOS ENTRENA

23573771J

CERDANYOLA VALLES

07/06/2016

1084CMW

300

LSV

0011

0

08/4989782-3

MONTAJES Y SERVICIOS INDUST

B63290506

MOLINS DE REI

07/06/2016

7982JGK

300

LSV

0011

0

08/4989827-4

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

07/06/2016

B 9031TS

300

LSV

0011

0

08/4989830-0

ANA CORTES JORODOVICH

39719434K

EL VENDRELL

07/06/2016

B 4520VV

300

LSV

0011

0

08/4989893-8

MARIA DOLORES MOYA JEREZ

38833446Q

MATARO

07/06/2016

2020HRS

300

LSV

0011

0

08/4989934-0

COSTEL UNGUREANU

X9056117M

MANRESA

07/06/2016

M 2358YV

300

LSV

0011

0

08/4990089-8

CASTESERRA AUDITORS SL

B63691364

URB COLLSACREU

07/06/2016

2309DXW

300

LSV

0011

0

08/4990214-6

GUADALUPE FERNANDEZ CORTES

46051408A

S ADRIA DE BESOS

07/06/2016

B 8897WY

300

LSV

0011

0

08/4990216-4

MARIA DOLORES MOYA JEREZ

38833446Q

MATARO

07/06/2016

2020HRS

900

LSV

0011

0

08/4990221-3

DOM GLOBAL SERVICES S L

B65205908

BARCELONA

07/06/2016

9359GYB

300

LSV

0011

0

08/4990251-1

ALFONSO CAMPOS ENTRENA

23573771J

CERDANYOLA VALLES

07/06/2016

1084CMW

300

LSV

0011

0

08/4990373-4

ANGEL JARA BARROSO

37790232J

TORROX

23/06/2016

7032CXW

300

LSV

0011

0

08/4990711-7

RAMON HIDALGO GIMENEZ

38857053W

TERRASSA

28/06/2016

B 2471SN

900

LSV

0011

0

08/4990844-4

RAMON MARTINEZ CAPDEVILA

38804062A

MATARÓ

28/06/2016

B 1513VM

300

LSV

0011

0

08/4990896-2

IVAX ENGINYERIA I DISSENY S

B64575491

ARENYS DE MAR

28/06/2016

6081GYV

300

LSV

0011

0

08/4990970-9

YOLANDA PUERTA ESTRELLA

33950791P

TARADELL

28/06/2016

7975FYG

300

LSV

0011

0

08/4991152-4

RAMON MARTINEZ CAPDEVILA

38804062A

MATARÓ

28/06/2016

B 1513VM

300

LSV

0011

0

08/4991313-2

CONSULTORIA DE NEGOCIOS

B65992927

SANT QUIRZE DEL VALLES

05/07/2016

9881JFY

300

LSV

0011

0

08/4991631-3

GENEROS DE PUNTO CASLO SL

B58306507

CABRERA DE MAR

05/07/2016

1454GRG

300

LSV

0011

0

08/5111723-7

BENITO RUIZ DOMINGUEZ

02979900C

EL PRAT DE LLOBREGAT

11/05/2016

B 0517WT

1500

SOA

0002

0

08/5128346-7

ALEX MAURICIO RAIGOSA CAMPO

X1966310V

GRANOLLERS

22/04/2016

0299GXM

300

CIR

0052

2

08/5129760-4

ADILSON ANTONIO DISLA MEDINA

X4057683T

SABADELL

22/04/2016

B 2840PF

1000

LSV

0014

6

08/5274686-9

JAVIER BAÑO CAMPOS

46151301F

RUBÍ

29/03/2016

6551CTW

1500

SOA

0002

0

08/5274697-3

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

39180610H

RUBÍ

10/04/2016

2431CGW

1500

SOA

0002

0

08/5301514-6

FRANCISCO GAVILAN JORDAN

52630878R

ALAQUÀS

05/03/2016

B 374RD37013

500

VEH

0001

0

08/5310891-0

ROSARIO IGLESIA PERELLON

38839530M

PINEDA DE MAR

11/05/2016

C6844BRD

1000

SOA

0002

0

08/5313832-3

MUSTAPHA ARDOUN

X7791277G

CERDANYOLA DEL VALLES

03/05/2016

5672JDS

500

CON

0001

0

08/5319755-8

LYUDMIL ANTONOV ANDREEV

X3082059J

BARCELONA

05/05/2016

B 3039UJ

200

CIR

0146

4

08/5331318-9

BRIAN GORDILLO GOMEZ

39430418T

BARCELONA

20/06/2016

B 3287LC

1500

SOA

0002

0

08/5336023-0

FRANCISCO REYES TORO

38510198X

SANT VICENÇ DELS HORTS

03/04/2016

B 9691UM

1500

SOA

0002

0

08/5337653-2

ABDERRACHID ADJAR

X2708185G

MATARO

17/06/2016

7755CMT

1500

SOA

0002

0

08/5341653-0

JUANA JIMENEZ CAMPOS

46792001L

EL PRAT DE LLOBREGAT

19/05/2016

B 3853UK

1500

SOA

0002

0

08/6364136-0

JONATHAN RODRIGUEZ MOLINA

39436370H

BARCELONA

11/11/2015

2964DVV

500

CON

0003

0

08/6370724-7

MANUEL MILA ENRIQUE

52420147L

VILANOVA I LA GELTRU

06/05/2016

7514JLX

1500

SOA

0002

0

08/6372660-6

JAVIER MATILLA POZO

53333210M

EL VENDRELL

11/05/2016

5890DKW

1500

SOA

0002

0

08/6383024-2

TANIT TERUEL GARRIGA

38865260K

ARGENTONA

09/01/2016

3079GPC

100

CIR

0153

0

08/6526583-0

HERNAN GUILLERMO TORRELLA LIBERATORE

46948189Z

MOLLET DEL VALLES

31/12/2015

5928FTP

500

CIR

0020

4

08/6536020-8

OSCAR RODRIGUEZ ABELLAN

46740504L

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

16/02/2016

7365HNP

200

CIR

0074

0

08/6686444-9

FERNANDO BLASCO GUILLEN

36515290F

MASNOU

08/04/2016

3710FJK

100

CIR

0052

0

08/6690107-5

ORIOL DALET FARRERA

43436817Y

BLANES

01/04/2016

9469BVF

300

CIR

0052

2

08/6691958-2

CARLOS TOME CIVICOS

01095170W

CUNIT

14/04/2016

7176JGF

100

CIR

0048

0

08/6692172-0

ISABEL ALEJO BATISTA

77606046K

ARENYS DE MUNT

21/02/2016

0792HHZ

100

CIR

0052

0

08/6692805-0

TOMAS FORNE MARTINEZ

52141311N

GRANOLLERS

18/04/2016

9933HNY

100

CIR

0052

0

08/6694812-6

JAVIER JIMENEZ GONZALEZ

47788551W

SANT ANDREU DE LA BARCA

22/04/2016

3664CCS

100

CIR

0052

0

08/6706686-2

HASSANE BOUBEGRA

X7724784G

MANRESA

17/05/2016

3240JLS

300

CIR

0052

2

08/6709176-0

DAVID PADILLA ROJAS

53289626Y

SANT ADRIA DE BESOS

13/05/2016

5944JHD

300

CIR

0052

2

08/6709476-1

JORDI OLTRA GORRIZ

38833861V

MATARÓ

20/05/2016

4732JGJ

300

CIR

0048

2

08/6710549-5

WAQAS ARSHAD

X8786124D

SANT ADRIA DE BESOS

10/05/2016

3160JLV

300

CIR

0052

2

08/6715859-1

ALEXANDRE LARRAGA BEL

47734823W

EL MASNOU

30/05/2016

8724GDY

400

CIR

0052

4

08/6716148-8

ALEXANDRE LARRAGA BEL

47734823W

EL MASNOU

27/05/2016

8724GDY

400

CIR

0052

4

08/6716420-4

JAIME JUAN LLANES

36617664P

CERDANYOLA VALLES

23/05/2016

5736FVT

300

CIR

0052

2

08/6716777-4

ALEXANDRE LARRAGA BEL

47734823W

EL MASNOU

23/05/2016

8724GDY

400

CIR

0052

4

08/6717686-2

IVAN MARTIN LORENTE

38560089Z

BARCELONA

01/06/2016

5198JCM

300

CIR

0052

2

08/6721118-2

DANIEL MORALES GONZALEZ

46872799H

LA BISBAL PENEDES

05/06/2016

B 3039SP

300

CIR

0052

2

08/6721247-2

DANIEL DOMINGUEZ SILVA

45882667J

TERRASSA

05/06/2016

6438JMY

300

CIR

0052

2

08/6738580-2

AYRTON ELOY CASTILLO SANCHEZ

49221181P

SABADELL

15/06/2016

3568CXY

300

CIR

0052

2

08/6739120-8

CRISTOPH RENE PARADA STOCKMANN

X0717083N

CASTELLDEFELS

28/06/2016

2349GTX

100

CIR

0048

0

08/6739914-0

IGNACIO NAVARRO PUJOL

52216508E

VILANOVA I LA GELTRU

30/06/2016

5592FMN

300

CIR

0048

2

08/8682487-0

IXCHEL URBAN

X1051074C

BARCELONA

07/02/2016

0106FPN

100

CIR

0052

0

08/8686648-0

JOSUE SUBIRA BAÑOS

47332973P

MASNOU (EL)

24/05/2016

1886JDG

300

CIR

0052

2

08/8686698-0

JUAN D TOBAR BRUNA

39425715N

BARCELONA

18/05/2016

B 1167PZ

400

CIR

0052

4

08/8686844-6

FERNANDO VILLARIJ FUENTE

33961712G

GAVA

27/05/2016

B 3408XC

300

CIR

0052

2

08/8687578-0

SONIA TORDESILLAS FERNANDEZ

53022231D

SANT MARTI SARROCA

11/06/2016

9614DDG

300

CIR

0052

2

08/8687674-1

SANAE EL OKBANI BELARAIBI

39420623A

MANRESA

09/06/2016

1810CBD

400

CIR

0052

4

08/8687742-3

VICTOR CIRIGLIANO OREZZOLI

44015207S

SANT CUGAT DEL VALLES

14/06/2016

6180HFM

300

CIR

0052

2

17/1174657-0

TATIANA MATSKEVITCH

X8210637M

LLORET DE MAR

09/04/2016

3873GDK

1250

SOA

0002

0

17/1226404-7

BRAHIM OULED JILLALI

X3877602D

FIGUERES

20/04/2016

3366CDX

500

CON

0001

0

17/1227560-9

SALMA ABDOUN TARFASSE

41550038D

FIGUERES

16/04/2016

7714BBF

1500

SOA

0002

0

17/1228784-3

SONIA PILAR LEON LOPEZ

41674104J

GIRONA

30/04/2016

GI1565BL

1500

SOA

0002

0

17/1237887-3

JOSE BRENES GONZALEZ

40442699M

FIGUERES

24/04/2016

8891FGT

1500

SOA

0002

0

17/1239537-8

MANPREET KAUR SINGH

41679652H

GIRONA

07/04/2016

1307BPW

1500

SOA

0002

0

17/1247447-5

FRANCISCO AMAYA AMAYA

36558365A

GIRONA

14/01/2016

B 2239ID

1500

SOA

0002

0

17/1302876-6

BLAI CAULA JUANOLA

41554235C

GIRONA

07/05/2016

4702DPC

1000

LSV

0014

6

17/1304806-0

RADU IACOB

X4462184T

CELRA

30/01/2016

1445CHJ

500

VEH

0034

0

17/1304927-0

MONICA RUIZ JIMENEZ

40330829F

GIRONA

14/04/2016

C6758BKK

1000

SOA

0002

0

17/1304957-5

JOSE MORENO DOYA

40371995A

GIRONA

16/03/2016

8404GPS

1500

SOA

0002

0

17/1307261-7

ARI JACK BURT RUIZ SALAS

45174738R

OLOT

28/05/2016

6177CLM

1500

SOA

0002

0

17/1307427-8

ISMAEL NAVARRO REQUENA

40372163X

GIRONA

07/04/2016

GI5901AS

1250

SOA

0002

0

17/1307495-0

JUAN CARLOS FERREIRA MAURENTE

41599793S

SALT

19/02/2016

2210DGJ

1250

SOA

0002

0

17/1307496-1

JUAN CARLOS FERREIRA MAURENTE

41599793S

SALT

19/02/2016

2210DGJ

500

CON

0001

4

17/5055451-5

XAVIER GARRIGA MASSAGUER

41546961Z

SALT

21/02/2016

2219CSY

500

CIR

0020

4

17/5064927-9

LAMA BALDE

Y0202195Q

FIGUERES

23/03/2016

5757BGL

1500

SOA

0002

0

17/5065347-5

JAVIER MIÑANA OREJON

77912938R

OLOT

10/04/2016

B 1801TH

500

CON

0003

0

17/5067878-5

HASNAE BAER

X3687990D

FIGUERES

24/04/2016

2372CJT

1500

SOA

0002

0

17/5068450-2

CARMEN MARTINEZ GIL

40429030K

FIGUERES

07/05/2016

4428DXH

1500

SOA

0002

0

17/5068482-4

DANIEL PADILLA GRANADOS

40449716F

FIGUERES

07/05/2016

4078DMZ

1500

SOA

0002

0

17/5069467-2

VICTOR HUGO VILLA HENAO

Y1623660N

FIGUERES

13/05/2016

7079DDJ

1500

SOA

0002

0

17/5069905-2

KHALID LAHSINIA

X3715975A

ALICANTE

19/05/2016

2904HHD

200

CIR

0117

3

17/5069906-4

KHALID LAHSINIA

X3715975A

ALICANTE

19/05/2016

2904HHD

200

CIR

0117

3

17/5069986-2

MARIA JESUS BARDERA FERNANDEZ

41558196W

FIGUERES

17/05/2016

2595GBY

1500

SOA

0002

0

17/7392980-0

EDUARDO EDMUNDO LOPEZ MEDINA

Y0379545J

GIRONA

20/01/2016

8406GJF

100

CIR

0048

0

17/7397408-7

AGUSTIN ANDRES VERA SANCHEZ

35080949S

FIGUERES

03/02/2016

9896HXP

100

CIR

0052

0

17/7426580-1

MARCELINO MEGIAS PEREZ

08759556Y

BARCELONA

19/04/2016

9033JLS

300

CIR

0052

2

17/7435271-2

JUAN BOSCO SPITZER YSBERT

00682237B

PLATJA D'ARO

07/05/2016

7412CSZ

300

CIR

0048

2

17/7435901-0

MARIA MALTSEVA

X4442582V

BARCELONA

10/05/2016

7068DJZ

100

CIR

0052

0

17/7441645-1

RUBEN RODRIGUEZ CASIÑOL

41551279P

FIGUERES

24/05/2016

GI6666BN

300

CIR

0052

2

17/7452763-7

JULIAN DE LA CRUZ FRANCO

38091473T

CALAFELL

24/06/2016

0788GFG

300

CIR

0052

2

17/8366498-4

PABLO ANDRES HERRERO

X6993153A

SANT FELIU DE GUIXOLS

20/01/2016

GI8199BH

300

LSV

0011

0

17/8366499-6

PABLO ANDRES HERRERO

X6993153A

SANT FELIU DE GUIXOLS

20/01/2016

GI8199BH

300

LSV

0011

0

17/8368014-9

ANTONIO BATISTA GABARRE

41564649S

FIGUERES

10/04/2016

8477DDR

300

LSV

0011

0

17/8368024-1

EZEQUIEL PEREZ AZOR

24025923P

BADALONA

10/04/2016

7934FXG

300

LSV

0011

0

17/8368086-8

ESTHER JUNCA REVERTER

40438620C

FIGUERES

10/04/2016

5274GRK

300

LSV

0011

0

17/8368109-3

IULIAN ARADE

Y1853334P

SALT

10/04/2016

B 8645TY

300

LSV

0011

0

17/8368722-1

SEPEI SA

A59036939

SANT CUGAT DEL VALLÈS

10/04/2016

7921HBV

300

LSV

0011

0

17/8368921-7

DUMITRACHE DANIEL VALENTIN

Y3074768G

LLORET DE MAR

10/04/2016

1602DRG

300

LSV

0011

0

17/8369104-4

MIRNA WALESKA VIGIL CORRALES

X9970492S

FIGUERES

21/04/2016

9526HHL

300

LSV

0011

0

17/8369114-7

ROSARIO VILAR AYMERICH SL

B17869777

FIGUERES

21/04/2016

6063HTM

300

LSV

0011

0

17/8369174-0

DANIEL GOLOGAN

X8710841M

ROSES

27/04/2016

0679DPL

300

LSV

0011

0

17/8369368-6

ROSARIO VILAR AYMERICH SL

B17869777

FIGUERES

27/04/2016

6063HTM

300

LSV

0011

0

17/8369727-5

JEAN PIERRE ARNAU

Y0637189B

PLATJA D ARO

04/04/2016

9380JLF

300

LSV

0011

0

17/8369866-4

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

07/06/2016

B 9031TS

300

LSV

0011

0

17/8369869-4

ION DUNA

X5885529J

CELRA

07/06/2016

4729GLF

300

LSV

0011

0

17/8369886-0

TENNIS MASTER S L

B17690538

LLORET DE MAR

07/06/2016

3326FTB

300

LSV

0011

0

17/8369934-6

IVAN SANZ BELLOSO

45787777K

CASTELLDEFELS

07/06/2016

0809HDJ

300

LSV

0011

0

17/8369941-3

PATRICIA SUAREZ SOLORZA

X4448444Z

BARCELONA

07/06/2016

5039CXR

300

LSV

0011

0

17/8369958-3

MIHAI BINTIUC

Y0639461Y

BARCELONA

07/06/2016

5300FGC

300

LSV

0011

0

17/8369959-5

MIHAI BINTIUC

Y0639461Y

BARCELONA

07/06/2016

5300FGC

300

LSV

0011

0

17/8369977-2

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

07/06/2016

9749FHN

300

LSV

0011

0

17/8369996-6

JAVISON S L

B17213349

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

3844BDJ

300

LSV

0011

0

17/8370000-8

SERVEIS I INSTALACIONS GAS

B17264490

PALAMOS

07/06/2016

6167GTF

300

LSV

0011

0

17/8370081-8

OBSERMAR S AGARO SL

B17729906

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

GI6002BF

300

LSV

0011

0

17/8370091-0

ANDRES BENITO TOLSAU

38326560G

VIC

07/06/2016

B 8704UM

300

LSV

0011

0

17/8370109-2

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/06/2016

2091CCT

300

LSV

0011

0

17/8370121-9

JEAN PIERRE ARNAU

Y0637189B

PLATJA D ARO

07/06/2016

9380JLF

900

LSV

0011

0

17/8370143-4

XAVIER GIRVENT MESTRES

33956618Q

VIC

07/06/2016

1815DFS

300

LSV

0011

0

17/8370158-0

OBSERMAR S AGARO SL

B17729906

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

GI6002BF

900

LSV

0011

0

17/8370169-5

DALE JOSEPH BECKLES

Y4059731S

BARCELONA

07/06/2016

4308JFP

300

LSV

0011

0

17/8370179-8

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

07/06/2016

9749FHN

300

LSV

0011

0

17/8370182-3

JOSE PERA VIVAN

38797017L

S ANDREU LLAVANERES

07/06/2016

3080BGD

900

LSV

0011

0

17/8370189-0

FCO PASCUAL RODRIGUEZ VILCHEZ

23717072R

CORNELLA DE LLOB

07/06/2016

0110CFK

300

LSV

0011

0

17/8370193-8

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

07/06/2016

B 9031TS

300

LSV

0011

0

17/8370208-4

MARIUS ROMAN SZOLTYSEK

Y2088410R

BEGUR

07/06/2016

5715CVH

300

LSV

0011

0

17/8370210-8

TRINEZ CUARENTA SL

B62816277

BARCELONA

07/06/2016

9662FJZ

300

LSV

0011

0

17/8370211-0

TRAVEL CASH SL

B55213250

FIGUERES

07/06/2016

9158FXJ

300

LSV

0011

0

17/8370234-7

CONSIVA 2000 S L

B63919658

BARCELONA

07/06/2016

8762DZL

300

LSV

0011

0

17/8370241-4

GARRIGA CUSELL SL

B17517202

CALONGE

07/06/2016

1388DPJ

300

LSV

0011

0

17/8370244-0

ZINKIN MARKETING PLV

B65342628

BARCELONA

07/06/2016

1225JCC

300

LSV

0011

0

17/8370249-3

ECQ TELECOM SCP

J55222277

ROSES

07/06/2016

4127JCN

300

LSV

0011

0

17/8370259-6

ANJA MARIA MELANIE VAN BEUKERING

X2828972H

ST PERE PESCADOR

07/06/2016

6772DKZ

300

LSV

0011

0

17/8370303-4

JUDITH SILVIA GARCIA MACIA

40973149Y

BARCELONA

07/06/2016

B 9087TM

300

LSV

0011

0

17/8370337-6

JOSE LUIS VAZQUEZ AMBROSIO

31207557F

CALABUIG

07/06/2016

B 5585TJ

300

LSV

0011

0

17/8370339-4

IMPERMEABILITZACIONS TECIMS

B17577644

SANT FELIU DE GUIXOLS

07/06/2016

7010FYD

300

LSV

0011

0

17/8370373-0

JAVISON S L

B17213349

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

3844BDJ

300

LSV

0011

0

17/8370375-3

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/06/2016

2834BYS

900

LSV

0011

0

17/8370399-0

JOSE MANUEL GONCALVES RUA

X6245017B

MOTRIL

07/06/2016

2105CVS

300

LSV

0011

0

17/8370431-9

JAVISON S L

B17213349

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

3844BDJ

300

LSV

0011

0

17/8370469-6

MANUEL FERNANDEZ CHUECO

40508615A

SANT FELIU DE GUIXOLS

07/06/2016

9440CRY

300

LSV

0011

0

17/8370479-9

PAMELA DUMITRU

X7039885E

ALICANTE

07/06/2016

2357DHT

900

LSV

0011

0

17/8370482-4

ROCIO CAMPOY MORIST

Y4477678Y

BARCELONA

07/06/2016

8637DTP

300

LSV

0011

0

17/8370488-0

YPSILON GLOBATEL SL

B55085153

GIRONA

07/06/2016

3422HRC

300

LSV

0011

0

17/8370503-1

JAVISON S L

B17213349

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

3844BDJ

300

LSV

0011

0

17/8370517-1

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/06/2016

2834BYS

900

LSV

0011

0

17/8370549-2

WILLIAM ACOSTA GRANDA

X3782555K

BARCELONA

07/06/2016

B 5894WG

300

LSV

0011

0

17/8370553-0

TEXTILES MONLLOR ESPAÑA S L

B08833550

VIC

07/06/2016

3173BLJ

300

LSV

0011

0

17/8370558-3

GAS GIRONA MANTENIMENT SA

A17582560

PALAMOS

07/06/2016

9561FMJ

300

LSV

0011

0

17/8370564-4

YARLES YESID MARTINEZ JIMENEZ

41685753R

FIGUERES

07/06/2016

3300JHD

300

LSV

0011

0

17/8370573-5

FRANCISCO CORBACHO MONTERO

52143160K

LES FRANQUESES VALLE

07/06/2016

5940CSD

300

LSV

0011

0

17/8370578-9

DAVID GUARDIA S L

B17759044

OLOT

07/06/2016

4997HNH

300

LSV

0011

0

17/8370588-1

FERNANDO ABELLAN RUIZ

37533808Q

CORBERA DE LLOB

07/06/2016

B 6070OY

300

LSV

0011

0

17/8370594-2

JORGE MARTOS FERIA

52407978V

MACANET DE LA SELVA

07/06/2016

6350CTL

300

LSV

0011

0

17/8370595-4

JAVISON S L

B17213349

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

3844BDJ

300

LSV

0011

0

17/8370603-3

QU TECH AND DEVEL SL

B17917246

GIRONA

07/06/2016

1567JHW

900

LSV

0011

0

17/8370646-6

MARIA PINO LOPEZ

38021753Q

BARCELONA

07/06/2016

7678FLK

300

LSV

0011

0

17/8370650-8

TURISME IMAGINARI SL

B17552365

GIRONA

07/06/2016

9942DGN

300

LSV

0011

0

17/8370685-5

JAVISON S L

B17213349

CASTELL PLATJA D ARO

07/06/2016

3844BDJ

300

LSV

0011

0

17/8370713-0

VITTORIA BERTOLANI

X3951127A

PLATJA D ARO

07/06/2016

6729FWL

300

LSV

0011

0

17/8370734-3

WILLIAM ACOSTA GRANDA

X3782555K

BARCELONA

07/06/2016

B 5894WG

300

LSV

0011

0

17/8370771-9

FLORENCIA CERDA SANCHEZ

38798487V

MATARO

07/06/2016

8246DVC

300

LSV

0011

0

17/8370793-8

BRAHIM EL OUAMARI

Y1580712M

MIJAS

07/06/2016

5021HGT

900

LSV

0011

0

17/8466673-7

JOSE MARIA FARRE GODIA

43724567A

TORROELLA DE FLUVIA

15/02/2016

3579JGS

100

CIR

0048

0

17/8468113-7

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/05/2016

B 1259PG

300

CIR

0052

2

17/8468919-0

VENTZESLAV ANTONOV ASPAROUHOV

X2317173S

PARLA

26/05/2016

3410FNP

300

CIR

0048

2

17/8468998-6

SEBASTIAO DE CARVALHO GOMES

X0710340P

GIRONA

31/05/2016

4181BRD

300

CIR

0052

2

17/8469246-5

MOISES AURORA CORREA

40366769K

GIRONA

02/06/2016

1423BCF

500

CIR

0052

6

17/8469390-1

LAURA BETANCOURT ALVAREZ

40371460C

CALONGE

08/06/2016

7931FJX

300

CIR

0048

2

17/8469393-7

ANA RIBES VENDRELL

34757756H

BARBERA DEL VALLES

10/06/2016

0165DBG

300

CIR

0048

2

17/8469554-3

ERIC JOSUE MELGAR ORTEGA

41548330A

GIRONA

28/06/2016

A 7464DG

300

CIR

0052

2

25/0695848-6

GLORIA JIMENEZ JIMENEZ

53238517A

SABADELL

10/04/2016

7381BBJ

1500

SOA

0002

0

25/0741574-2

VICTORIANO ARANDA CARMONA

78057847X

GUISSONA

11/05/2016

L 1682 W

500

CIR

0020

4

25/0772752-1

ANGEL GRAU RODRIGUEZ

43733086N

LLEIDA

13/05/2016

1882GLD

200

CIR

0018

3

25/0772840-9

EMILIO JOSE BENITO AYALA

52950252C

FUENLABRADA

04/04/2016

8627JBG

400

CIR

0048

4

25/0778086-5

SERGI GRIÑAN GONZALEZ

53320602R

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

07/02/2016

2177DRX

1000

LSV

0014

6

25/0837341-1

FRANCISCO GONZALEZ MANSILLA

39693307E

SEGUR DE CALAFELL

16/03/2016

C8915BSF

1000

SOA

0002

0

25/0837647-6

JUAN ANTONIO GIMENEZ HERNANDEZ

53837185G

MONTORNES DEL VALLES

06/05/2016

B 0456ND

1500

SOA

0002

0

25/0837653-7

ADRIAN EMANUEL COMANICI

X9821173N

LINYOLA

31/05/2016

2815GJG

1500

SOA

0002

0

25/0848625-2

JOAQUIM AGUILAR OLIVERAS

38867685P

MATARO

25/05/2016

B 4075UX

1000

LSV

0014

6

25/0849034-8

JOAN ARBELOA ROVIRA

41549406K

BANYOLES

18/03/2016

4498FKJ

500

CON

0003

0

25/0892838-2

PABLO CARRION GARCIA

45856473Q

VELILLA SAN ANTONIO

20/01/2016

8377CWT

1000

LSV

0065

6

25/0894616-5

LORENA MARTIN VAZQUEZ

71439796W

LEON

26/02/2016

9139DZM

200

CIR

0117

3

25/0894749-2

YSAIAS HERIBERTO VELASQUEZ VASQUEZ

49757611D

LLEIDA

26/02/2016

4790DRJ

1500

SOA

0002

0

25/0895201-4

YSAIAS HERIBERTO VELASQUEZ VASQUEZ

49757611D

LLEIDA

26/02/2016

4790DRJ

200

CIR

0143

4

25/0895454-7

JAIME NUÑEZ LABAIG

54025393A

MADRID

03/03/2016

0341JCJ

1000

LSV

0014

6

25/0896027-9

JOAN ARBELOA ROVIRA

41549406K

BANYOLES

18/03/2016

4498FKJ

1000

LSV

0014

6

25/0898429-6

RICHARD FERNANDO ALVAREZ MAZARIEGOS

73207523H

FRAGA

30/04/2016

3183DPL

500

CIR

0020

4

25/0898581-5

DIOGO GONZALVES DA SILVA

X9347997S

BOLTAÑA

28/04/2016

B 5572JB

1000

LSV

0014

6

25/0898585-2

VOICU ION ALEXANDRU

Y3941269A

CASPE

02/05/2016

V 0084GN

1000

CIR

0020

6

25/0898655-8

JONATAN JAVIER MARIN CUBERO

48056950Z

CERVERA

27/04/2016

0372FCH

1000

LSV

0014

6

25/0899074-6

DANIEL LOPERA RUIZ

48053969T

LLEIDA

05/05/2016

6437CBZ

1000

LSV

0014

6

25/0899281-0

AHMED BASSIDI

X4952137F

LOGROÑO

10/05/2016

B 2830VP

500

CON

0001

0

25/0899301-6

JONATAN MARTINEZ PUBILL

78099953A

LLEIDA

07/05/2016

B 2475OF

1000

LSV

0014

6

25/0899358-3

MIRMOR TRANSPORTS SL

B25772765

MONGAI

05/05/2016

L00220R

2800

SOA

0002

0

25/0899782-0

ENRIQUE NEGRE LINARES

37689328X

CALAFELL

14/05/2016

7881DRP

1500

SOA

0002

0

25/0900384-6

JOSE NICOLAS PAMIES

46543597S

BADALONA

27/05/2016

9689GZL

1500

SOA

0002

0

25/0901841-0

RAFAEL CORTES ROMERO

78687196X

ANDUJAR

04/07/2016

M 0673VG

1000

LSV

0014

6

25/0902528-6

FATH NAJI

X4155360L

LINYOLA

09/07/2016

L 2324AH

300

CIR

0048

2

25/0987317-2

HECTOR JIMENEZ MARTIN

53341284Y

SANTA COLOMA DE FARNERS

21/08/2016

9288HDF

300

CIR

0048

2

25/8074095-9

TERESA CORTES DIAZ

39161331J

LLEIDA

30/03/2016

7836DDR

300

LSV

0011

0

25/8074205-5

EFOSA ODION EKOMA

X4255178V

LLEIDA

10/04/2016

5321CHN

300

LSV

0011

0

25/8074227-5

LILIANA JAQUELINE LLORI LLERENA

43586756P

BARCELONA

10/04/2016

7341JGP

300

LSV

0011

0

25/8074259-7

KHURRAM KHALIL

Y3217853Y

BARBERA DEL VALLES

10/04/2016

0165DSD

300

LSV

0011

0

25/8074307-7

CONSTANTI MIHAI

X8846107P

OSSO CINCA

10/04/2016

M 1195YT

300

LSV

0011

0

25/8074312-6

JUAN JOSE COLELL BLANCHADELL

38472967Q

CALAFELL

10/04/2016

7065CTK

300

LSV

0011

0

25/8074320-1

SANDRA LOPEZ ALCALA

25176146R

LLEIDA

10/04/2016

9127GNG

300

LSV

0011

0

25/8074356-5

AVERETA LUPU

X3986059K

MONCADA

10/04/2016

L 3596AJ

300

LSV

0011

0

25/8074403-9

TASICA DUTU

Y1601433A

BONAVISTA TARRAGONA

10/04/2016

T 5964AY

300

LSV

0011

0

25/8074431-0

ALDEPACK SL

B65062432

MANRESA

10/04/2016

2368DDH

300

LSV

0011

0

25/8074520-7

AVERETA LUPU

X3986059K

MONCADA

10/04/2016

L 3596AJ

300

LSV

0011

0

25/8074592-0

SHEILA MEDINA BURGOS

47111479G

SANTA COLOMA QUERALT

21/04/2016

T 3445AY

300

LSV

0011

0

25/8074621-2

SHEILA MEDINA BURGOS

47111479G

SANTA COLOMA QUERALT

21/04/2016

T 3445AY

300

LSV

0011

0

25/8074699-0

PEDANEVA SL

B04742136

ROQUETAS DE MAR

27/04/2016

2393HZN

300

LSV

0011

0

25/8074905-9

GSM AUTOMOCIO 2006 SL

B66059536

L HOSPITALET DE LLOB

17/05/2016

7404BCR

300

LSV

0011

0

25/8074913-8

MARIUS NICUSOR IORDAN

X8656173P

BOLAÑOS DE CALATRAVA

07/06/2016

M 3957SS

300

LSV

0011

0

25/8074925-0

CASALUX PATRIMONIO DOS MIL S L

B20721759

URRETXU

07/06/2016

2340BVX

300

LSV

0011

0

25/8074928-0

DANIA FORMOSO OLVEIRA

44817877P

SANTIAGO

08/06/2016

OU2096 W

300

LSV

0011

0

25/8074950-0

VITOR MANUEL TAVARES GOMES

X3036732L

MURO

07/06/2016

3244GPH

300

LSV

0011

0

25/8074957-7

DANIEL CIOARA

X3381420Y

JACA

07/06/2016

8976CPR

300

LSV

0011

0

25/8074963-8

IVAN GEORGIEV MIGDALOV

Y2903224V

TORREVIEJA

07/06/2016

3544DPK

300

LSV

0011

0

25/8074967-0

LILAVATI BADIA FONSECA

77545170A

COBRES VILABOA

07/06/2016

M 0666VG

300

LSV

0011

0

25/8074988-7

LILAVATI BADIA FONSECA

77545170A

COBRES VILABOA

07/06/2016

M 0666VG

300

LSV

0011

0

25/8074997-8

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

300

LSV

0011

0

25/8075002-7

ADAN INGENIERIA Y MULTIMEDI

B61739512

VILASSAR DE DALT

07/06/2016

8398DVG

300

LSV

0011

0

25/8075003-9

DITIONIT INVEST S L

B63167928

BARCELONA

07/06/2016

0696FKR

300

LSV

0011

0

25/8075027-2

KAMEN RUMENOV ANGELOV

X8849907J

ZAIDIN

07/06/2016

CS0147AM

300

LSV

0011

0

25/8075031-0

MARCO ANTONIO MIRANDA ROMERO

X4039896S

EL PRAT DE LLOBREGAT

07/06/2016

1268GGR

300

LSV

0011

0

25/8075038-7

FABIANA ALVES DOS SANTOS

Y3418266C

ARTESA DE SEGRE

07/06/2016

4549BLD

300

LSV

0011

0

25/8075042-4

DESTRUPACK LOGISTICA SL

B66299397

S ANDREU DE BARCA

07/06/2016

3660FTT

900

LSV

0011

0

25/8075053-9

MAX LUIS MORENO ROSA

X9959521S

ZARAGOZA

07/06/2016

5718BJT

900

LSV

0011

0

25/8075056-9

RICHARD PEREZ LECUMBERRI

73129053R

PAMPLONA

07/06/2016

1095CSP

300

LSV

0011

0

25/8075060-6

ISABEL GIL TALLEDA

38083029C

BARCELONA

07/06/2016

6378FFS

300

LSV

0011

0

25/8075067-3

ISABEL GIL TALLEDA

38083029C

BARCELONA

07/06/2016

6378FFS

300

LSV

0011

0

25/8075077-6

MARCO ANTONIO MIRANDA ROMERO

X4039896S

EL PRAT DE LLOBREGAT

07/06/2016

1268GGR

300

LSV

0011

0

25/8075090-4

IVANOV GEORGIEV MIRCHO

X2832855Z

BINEFAR

07/06/2016

2813DRV

300

LSV

0011

0

25/8075096-0

OLIVA ATERO VALLEJOS

40824654E

GOLMES

07/06/2016

1549FVL

900

LSV

0011

0

25/8075102-0

PUBLIPE TEXTIL SL

B61996138

VILAFRANCA PENEDES

07/06/2016

B 1952UB

300

LSV

0011

0

25/8075114-7

ACUSTIC ARQUITEC SL

B26530659

ALBELDA DE IREGUA

07/06/2016

8066CSB

300

LSV

0011

0

25/8075117-3

MARIO CORVO

X0985200H

MADRID

07/06/2016

6821FXL

300

LSV

0011

0

25/8075118-5

FABIANA ALVES DOS SANTOS

Y3418266C

ARTESA DE SEGRE

07/06/2016

4549BLD

300

LSV

0011

0

25/8075123-4

PRODUCTORA MAS RODAJE SA

A59040899

BARCELONA

07/06/2016

B 5444PZ

300

LSV

0011

0

25/8075128-8

KAMEN RUMENOV ANGELOV

X8849907J

ZAIDIN

07/06/2016

CS0147AM

300

LSV

0011

0

25/8075133-7

SORIANO MARKETING, S.L.

B25783655

LLEIDA

07/06/2016

5484CSL

300

LSV

0011

0

25/8075136-7

SUSANA MALAGON FERNANDEZ

50455335M

LAS ROZAS DE MADRID

07/06/2016

9260CBP

300

LSV

0011

0

25/8075150-7

MERLINGCONS SL

B63410500

CUBELLES

07/06/2016

7903BDL

300

LSV

0011

0

25/8075151-9

QUEEN S SYSTEM S L

B17337684

LLORET DE MAR

07/06/2016

5707BMM

300

LSV

0011

0

25/8075154-4

MARCO ANTONIO MIRANDA ROMERO

X4039896S

EL PRAT DE LLOBREGAT

07/06/2016

1268GGR

300

LSV

0011

0

25/8075165-9

MARCO ANTONIO MIRANDA ROMERO

X4039896S

EL PRAT DE LLOBREGAT

07/06/2016

1268GGR

900

LSV

0011

0

25/8075167-7

ORFEO PROTECCION CONTRA INC

A08477440

MONTCADA I REIXAC

07/06/2016

0788FYX

900

LSV

0011

0

25/8075172-6

EMIRE TGN SLU

B55608913

TARRAGONA

07/06/2016

4068JKL

900

LSV

0011

0

25/8075175-1

JOHN AUSTIN SCOTT

X1567492L

VILADECANS

07/06/2016

3945FLW

300

LSV

0011

0

25/8075183-0

SONVER DOS MIL SL

B61569307

BARCELONA

07/06/2016

PM4219CH

900

LSV

0011

0

25/8075185-4

VICENTE LECEGUI RODRIGUEZ

46012620Q

ROSSELLO

07/06/2016

8736DHT

1200

LSV

0011

0

25/8075186-0

PUBLIPE TEXTIL SL

B61996138

VILAFRANCA PENEDES

07/06/2016

B 1952UB

300

LSV

0011

0

25/8075189-6

FRANCISCO GONZALEZ PLANA

39634429R

TARRAGONA

07/06/2016

T 3443AZ

300

LSV

0011

0

25/8075190-8

MEL BUSINESS TOURIST ASSIST

B66322397

BARCELONA

07/06/2016

2656DJM

300

LSV

0011

0

25/8075192-1

SOCIEDAD CORRESPONSAL DEL G

A62105598

BARCELONA

07/06/2016

0004FXS

300

LSV

0011

0

25/8075198-7

RAMON ERNESTO MEDINA ACOSTA

Y3160487W

MADRID

07/06/2016

2247FPF

300

LSV

0011

0

25/8075201-2

MIGUEL ANGEL DIEGO MADRAZO TOVAR

25444622K

ZARAGOZA

07/06/2016

0893FHV

300

LSV

0011

0

25/8075205-0

JOSE MARIA PORRAS GONZALEZ

45490485G

CALAFELL

07/06/2016

4285GFL

300

LSV

0011

0

25/8075208-0

ZULTI ORGANIZACION SL

B63373724

BARCELONA

07/06/2016

9833FGV

300

LSV

0011

0

25/8075209-1

SAMIRA MOUDANI

X5028093V

LA GRANJA D ESCARP

31/05/2016

0364BMM

300

LSV

0011

0

25/8075210-3

FARRAN PAGEO SL

B25557109

ALCARRAS

07/06/2016

9032FCV

300

LSV

0011

0

25/8075214-0

RAFAEL CASTELLVI MUNIESA

40666527C

BELL LLOC D URGELL

07/06/2016

3029HKW

300

LSV

0011

0

25/8075218-9

SOLMODIN SL

B61996872

TARREGA

07/06/2016

9547DYG

300

LSV

0011

0

25/8075226-8

KHASIMIR PESHEV GEORGIEV

X7154030H

BALAGUER

07/06/2016

1687BPS

300

LSV

0011

0

25/8075236-0

WIBAMO 2013 S L U

B55598478

REUS

07/06/2016

0393HVH

300

LSV

0011

0

25/8075240-8

ACUSTIC ARQUITEC SL

B26530659

ALBELDA DE IREGUA

07/06/2016

8066CSB

300

LSV

0011

0

25/8075241-0

NICULINA IOANA RAHAU

X6870056W

ALPICAT

07/06/2016

7902DSD

300

LSV

0011

0

25/8075246-3

BLUMARINE SYSTEM SL

B65399081

BARCELONA

07/06/2016

7851FYR

300

LSV

0011

0

25/8075249-9

MANUEL RAMIREZ TRIVIÑO

43405619L

BARCELONA

07/06/2016

7947GMB

300

LSV

0011

0

25/8075256-6

VITOR MANUEL TAVARES GOMES

X3036732L

MURO

07/06/2016

3244GPH

300

LSV

0011

0

25/8075266-9

ARMENGOL LLOPIS I ASSOCIATS

B62562251

MOLLET DEL VALLES

07/06/2016

5047HBK

300

LSV

0011

0

25/8075274-3

RECAGEMS SL

B60820826

BARCELONA

07/06/2016

1597FWB

300

LSV

0011

0

25/8075278-5

BINDERTECNICA S L

B60961273

BARCELONA

07/06/2016

B 8337TM

300

LSV

0011

0

25/8075281-0

JIA HAO SCP

G64427024

BARCELONA

07/06/2016

7412GGC

300

LSV

0011

0

25/8075283-4

CYRILLE ANDUEZA DUFAU

50574337M

ARANJUEZ

07/06/2016

4322HWC

300

LSV

0011

0

25/8075284-6

LEENA DANIELS

Y2794694R

NUEVA ANDALUCIA

07/06/2016

9716HTF

300

LSV

0011

0

25/8075285-8

OLESA METALES SL

B64958655

OLESA DE MONTSERRAT

07/06/2016

1283GYW

300

LSV

0011

0

25/8075538-3

TURISMO RIBAGORZANO S A

A22012611

VILALLER

04/07/2016

9527HJL

300

LSV

0011

0

25/8176525-1

BEATRIZ MARIA CUY COLL

40843596N

SALOU

11/10/2015

7601CVF

300

CIR

0048

2

25/8197225-8

GONZALO GIL ANGULO

00409114J

MADRID

17/01/2016

5831HXJ

100

CIR

0048

0

25/8211087-0

ADOLFO REBOLLO CAMPO

43723408V

ALCARRAS

29/04/2016

0895DNL

300

CIR

0048

2

25/8212341-0

ANDRES GARSABALL FARRE

40851446L

SUECA

02/05/2016

3901FMX

300

CIR

0048

2

25/8213280-0

COSMIN BURNEA

X8457189C

BOCEGUILLAS

11/05/2016

0926GZJ

300

CIR

0048

2

25/8213984-0

ADOLFO REBOLLO CAMPO

43723408V

ALCARRAS

17/05/2016

0895DNL

300

CIR

0048

2

25/8214519-5

MARIA TERESA GASSO CASADEMUNT

52166013N

GRANOLLERS

27/05/2016

0491JGJ

300

CIR

0048

2

25/8214599-7

PABLO PEDREÑO GOÑI

73416828T

PAMPLONA-IRUÑA (NAVARRA)

26/05/2016

4401JGG

300

CIR

0048

2

25/8216911-3

PAUL GABRIEL MITACHE

X4022975E

CARME

06/06/2016

3659DRV

300

CIR

0048

2

25/8219090-2

ANTONIA GARRIDO CASILLAS

46668372S

TERRASSA

11/06/2016

9226JKD

300

CIR

0048

2

25/8220078-0

JESSICA MURILLO MARTINEZ

46718751R

BADALONA

22/06/2016

4020BBB

300

CIR

0048

2

25/8222602-9

ALEJANDRO ARIAS ADAME

52426246T

EL VENDRELL

30/06/2016

4762DHL

300

CIR

0048

2

25/8231221-7

ANA ISABEL BONILLA VADILLO

13156928P

MONTORNES DEL VALLES

31/07/2016

6031JBD

100

CIR

0048

0

25/8476547-4

JOSE BRUNET CABANES

39336583M

MANRESA

07/05/2016

B 6116EJ

100

CIR

0048

0

25/8476832-9

GONZALO BOEDO LORENZO

47927155P

GAVA

13/05/2016

7054GMZ

400

CIR

0048

4

25/8476893-7

ELOY GOMEZ OVIEDO

04616405Y

TOSSA DE MAR

19/05/2016

7776CZK

300

CIR

0048

2

25/8476923-1

JOSE ANTONIO CASTIÑEIRA GONZALEZ

46456582D

CABRERA D'IGUALADA

21/05/2016

8320CBK

300

CIR

0048

2

25/8476970-0

JUAN MANUEL GARCIA NIETO

47028135N

MADRID

20/05/2016

8938HTF

300

CIR

0048

2

25/8477766-0

AIHONG WU

X2057302K

LLEIDA

04/06/2016

5208FJN

300

CIR

0048

2

25/8478021-6

MIGUEL FALGUERA MUELA

47797899N

MARTORELL

19/06/2016

1486DWP

300

CIR

0048

2

43/0948825-2

LUIS NAVARRO RUIZ

39925197A

RIUDOMS

09/05/2016

8853DSR

200

CIR

0018

3

43/1030425-4

ERJON SERANI

X7959765V

CASTELLDEFELS

19/05/2016

0723JND

500

CIR

0048

6

43/1090715-3

ELIANE GOMES DA SILVA

X9921849V

SEGUR DE CALAFELL

23/04/2016

C3825BTN

1000

SOA

0002

0

43/1117141-9

ALEXANDRA BARBERA RIOS

77786661V

EL VENDRELL

25/05/2016

2881DFD

300

CIR

0052

2

43/1117389-8

RUBEN PEREZ PEREZ

39930613Z

REUS

28/02/2016

0877DFD

1000

LSV

0014

6

43/1118729-2

MOISES CARDOS MURILLO

05926086K

LA CANONJA

15/05/2016

T2816BB

500

CIR

0020

4

43/1137145-7

DANIEL GONZALEZ MORENO

47750537F

PIERA

25/02/2016

T 1043AM

1500

SOA

0002

0

43/1139763-4

PILAR AMADOR GABARRI

39693766K

TARRAGONA

20/04/2016

T 2833BD

1500

SOA

0002

0

43/1190867-7

DAVID CASILLA OLIVARES

39736646Y

COMA-RUGA

03/04/2016

5972BWD

1000

CIR

0020

6

43/1194405-6

ROSA KAREN RAPPU FARRELL

Y1984870F

VILAPLANA

02/05/2016

0423CYH

1500

SOA

0002

0

43/1197865-5

ANTONIU NICOLAI ALMASI

X5670307W

REUS

11/05/2016

B 5510VF

1500

SOA

0002

0

43/1198601-2

MARIA TERESA QUESADA MARTIN

46720587C

SALOU

14/03/2016

B 6787PT

500

CON

0003

0

43/1198668-8

JOSE MANUEL BOLIVAR FERNANDEZ

48011023H

SALOU

18/04/2016

2257FTZ

500

CON

0001

4

43/1199748-6

MARIA ALEJANDRA BARRIOS GONZALEZ

X7546848L

HUELVA

15/04/2016

T 2503AW

1500

SOA

0002

0

43/1199987-9

JONATAN FERNANDEZ PALLARES

48015390S

TARRAGONA

26/04/2016

9533BFZ

1500

SOA

0002

0

43/1200424-9

ELOY DE LA ROSA ROBLES

77789568A

EL VENDRELL

28/05/2016

5312HBL

1500

SOA

0002

0

43/1200542-2

RICARD ESPELLETA MARTINEZ

53077506S

EL VENDRELL

15/04/2016

B 1013WT

1500

SOA

0002

0

43/1207771-4

ANA ROSA ASENSIO CORTES

39685517Y

SANT SALVADOR

10/05/2016

T 0407AT

1500

SOA

0002

0

43/1225976-2

RAFAEL MORA GARCIA

39942797P

SALOU

10/04/2016

B 4625OT

200

CIR

0079

3

43/1334041-5

EDGAR TRAJANO QUISPE NUÑEZ

48096605V

EL VENDRELL

03/05/2016

9178CYF

200

CIR

0018

3

43/1335036-6

ANA CORTES JORODOVICH

39719434K

EL VENDRELL

12/05/2016

B 4520VV

1500

SOA

0002

0

43/1335087-8

ALICIA SEGOVIA SANCHEZ

39697872X

TARRAGONA

12/05/2016

1703BYR

1500

SOA

0002

0

43/5085437-5

JOSE RAYA SANCHEZ

41457051B

SANTA EULALIA DEL RÍO

14/01/2016

5179GJR

100

CIR

0052

0

43/5092368-0

FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLA

36489811N

VENDRELL

01/02/2016

T 1038AZ

100

CIR

0048

0

43/5120060-3

LUIS VAZQUEZ MOLINA

39817238Y

MOLINS DE REI

09/03/2016

0464JFC

300

CIR

0052

2

43/5130943-3

JAN JACOB VAN EIJLE

X0052222N

BENITACHELL

13/03/2016

6529HNH

100

CIR

0052

0

43/5136899-8

MIGUEL TADEO AGUILERA

39866435Y

MORA D EBRE

18/03/2016

3529GHW

100

CIR

0052

0

43/5137014-8

MA BEGOÑA LACALLE MUGICA

33426933K

PAMPLONA-IRUÑA

26/03/2016

6865HMR

100

CIR

0052

0

43/5141301-9

VICENTE SABATE PUIGDENGOLAS

35022537T

CAMBRILS

08/03/2016

9541CWF

100

CIR

0052

0

43/5145786-7

NADZEYA HISICH

X5480585F

CASTELLDEFELS

20/04/2016

3999JKV

300

CIR

0052

2

43/5149220-5

AGOP AGOPYAN

Y4182451F

SANT ADRIA DE BESOS

23/04/2016

6539HXT

300

CIR

0052

2

43/5158824-3

ASIER GARCIA BARROSO

14264908D

MADRID

23/03/2016

1503GNC

100

CIR

0052

0

43/5164604-8

BRAHIM BAILECHE

X9074461H

BARCELONA

22/05/2016

4244JKZ

300

CIR

0052

2

43/5169568-7

MEHRAN NOWROOZI

X1350521F

SANTA POLA

25/05/2016

1236GBS

300

CIR

0052

2

43/5172982-0

WEISHUN ZHU

X2368533Q

CANET DE BERENGUER

31/05/2016

2495JPC

400

CIR

0048

4

43/5173376-9

MANUEL CASTILLA ALAMILLO

43679272H

BLANES

29/05/2016

1013GNC

300

CIR

0052

2

43/5173451-1

SERAFIN MARTINEZ PLANTON

40362096V

GIRONA

01/06/2016

0394HZR

300

CIR

0048

2

43/5173685-9

ALBERTO GIL PARRA

46705642W

BADALONA

29/05/2016

3639HKP

300

CIR

0052

2

43/5177143-0

SAID ACHAHBOUN

X8649536H

MONT ROIG DEL CAMP

04/06/2016

T 3695BD

300

CIR

0052

2

43/5177544-4

MICHI MARES STOIAN

X4486747E

BORMUJOS

04/06/2016

3808FXF

300

CIR

0052

2

43/5181764-1

ANTONIO GARRIDO MORENO

39711586Q

RIUDOMS

09/06/2016

B 7600SX

300

CIR

0052

2

43/5182137-7

BASSIROU KANE

X6349016G

SALOU

09/06/2016

7812HZC

300

CIR

0052

2

43/5184499-1

FLORIN MOISA

X6832002J

VALL DE UXO

17/06/2016

2777DSZ

300

CIR

0052

2

43/5184838-1

VANESSA GALLEGO MORALES

44421402F

EL VENDRELL

17/06/2016

6682FTV

300

CIR

0048

2

43/5186154-5

STANLEY OSWALDO JINES POVEA

X7331710T

VALENCIA

23/06/2016

9280DJG

300

CIR

0048

2

43/5187107-1

JAVIER PALACIO BALLARIN

45488032N

TERRASSA

21/06/2016

2891HVM

300

CIR

0052

2

43/5188469-1

ZHENGYONG ZHU

X3816920R

S ADRIA DE BESOS

28/06/2016

2909JKZ

300

CIR

0052

2

43/5195927-0

SANDRA GIMENO PRADA

72193472Z

MIENGO

01/08/2016

9918JBX

300

CIR

0048

2

43/5196267-9

ARTURO SANZ RAGA

19849849K

VALENCIA

23/06/2016

6880HJD

300

CIR

0052

2

43/5197452-2

MANUEL CASTILLA ALAMILLO

43679272H

BLANES

07/08/2016

1013GNC

300

CIR

0052

2

43/5197848-3

FRANCISCO FERNANDEZ ORTEGA

33863703K

SABADELL

08/08/2016

8780FYM

300

CIR

0048

2

43/8374635-8

BERNARD WILFRED CHANNING

Y2927325Z

MORA D'EBRE

06/04/2016

1270HVT

300

LSV

0011

0

43/8376145-3

JESUS SALAZAR JIMENEZ

41550736V

FIGUERES

21/04/2016

3905BJY

300

LSV

0011

0

43/8376198-9

ESSADIK GALAF

Y1319626S

CAMBRILS

27/04/2016

2244CYY

300

LSV

0011

0

43/8376391-3

TERESA MORTES MASO

40610657V

CAMBRILS

27/04/2016

1725FKJ

300

LSV

0011

0

43/8377285-9

MARINA TOKAREVA

X6022009B

SALOU

29/04/2016

3830DCJ

300

LSV

0011

0

43/8377309-1

NOURA BOULAICH

X5104535F

TARRAGONA

19/05/2016

0402HHX

300

LSV

0011

0

43/8377310-8

NOURA BOULAICH

X5104535F

TARRAGONA

19/05/2016

8855CHN

300

LSV

0011

0

43/8377313-3

NOURA BOULAICH

X5104535F

TARRAGONA

19/05/2016

0402HHX

300

LSV

0011

0

43/8377405-8

MOHAMED IGOUI

X4513298P

CORNELLA DE LLOB

23/05/2016

AL2845AC

300

LSV

0011

0

43/8377413-7

RESIDENCIALES LA PEÑA SL

B55611016

POBLA DE MAFUMET

26/05/2016

2233JKK

300

LSV

0011

0

43/8377482-9

CHRISTOPHER JAMES FOX

X5252947T

SAN JAVIER

04/04/2016

8495GLT

900

LSV

0011

0

43/8377486-6

ANA BELEN MELENDO PARDOS

17708447B

LES BORGES DEL CAMP

07/06/2016

1551CPM

300

LSV

0011

0

43/8377514-0

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

900

LSV

0011

0

43/8377524-3

ALEXANDRA PIZZA SLU

B04530598

ROQUETAS DE MAR

07/06/2016

4505FCG

300

LSV

0011

0

43/8377531-0

ANA BELEN MELENDO PARDOS

17708447B

LES BORGES DEL CAMP

07/06/2016

1551CPM

300

LSV

0011

0

43/8377547-4

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/06/2016

2091CCT

900

LSV

0011

0

43/8377570-6

INSTAL LADORA GINJOLER SL

B60967437

MANRESA

07/06/2016

1912FTM

300

LSV

0011

0

43/8377576-7

CONSTRUCCIONES CAETANO W SL

B43862564

TARRAGONA

07/06/2016

1372FVV

300

LSV

0011

0

43/8377579-2

VIRGINICA BORCAN

X8735599S

VALENCIA

07/06/2016

1802BLV

300

LSV

0011

0

43/8377615-6

MILAGROS MARTOS TRIGO

25947510Z

JAEN

07/06/2016

3873BYG

300

LSV

0011

0

43/8377618-1

INSTAL LADORA GINJOLER SL

B60967437

MANRESA

07/06/2016

1912FTM

300

LSV

0011

0

43/8377628-4

LARBI HAOUARI

Y2189748R

ALICANTE

07/06/2016

0692HJS

300

LSV

0011

0

43/8377634-0

FERNANDO JAVIER SALGUEIRO

X3380017Y

SAN ROQUE

07/06/2016

5989DCR

900

LSV

0011

0

43/8377662-0

CEME POAL SL

B43948611

REUS

07/06/2016

8547FKR

300

LSV

0011

0

43/8377784-3

CEME POAL SL

B43948611

REUS

07/06/2016

8547FKR

300

LSV

0011

0

43/8377795-8

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

300

LSV

0011

0

43/8377803-7

FRANCISCO SERRANO MONTES

46108665J

L HOSPITALET DE LLOB

07/06/2016

8707GSX

300

LSV

0011

0

43/8377821-9

CANALIZACIONES GARRAF S L

B58004144

CUBELLES

07/06/2016

5247FSL

300

LSV

0011

0

43/8377828-1

OCTAVIANUS PIETER TAHALELE

Y4440770J

SAN PEDRO DE ALCANTARA

08/06/2016

0345JCC

300

LSV

0011

0

43/8377833-5

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

300

LSV

0011

0

43/8377844-0

CRISTINA MORENO GARCIA

48014469Z

LA SECUITA

07/06/2016

2731DSR

300

LSV

0011

0

43/8377862-8

CONSTRUCCIONES CAETANO W SL

B43862564

TARRAGONA

07/06/2016

1372FVV

300

LSV

0011

0

43/8377868-9

PANATRONIC SL

B61005955

S VICENC DELS HORTS

07/06/2016

8420GHN

900

LSV

0011

0

43/8377881-1

FRANCIS 11 SL

B43704667

CAMBRILS

07/06/2016

3770HDZ

300

LSV

0011

0

43/8377900-5

RAFAEL MATAMORO SANCHEZ

39700990T

REUS

07/06/2016

8691FWV

300

LSV

0011

0

43/8377915-7

DON AUTO CB EN CONSTITUCION

E18971549

ARMILLA

07/06/2016

9936FRF

300

LSV

0011

0

43/8377946-7

SHEILA SANCHEZ ALUNDA

47650751H

BARCELONA

07/06/2016

6992BWC

1500

LSV

0011

0

43/8377960-8

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/06/2016

1518CVK

300

LSV

0011

0

43/8377968-2

MONZO TAPICERIAS SL

B97008197

ONTINYENT

07/06/2016

7372GZL

300

LSV

0011

0

43/8377972-4

TRANSTATUANA SL

B73723520

MAZARRON

07/06/2016

6141DZL

300

LSV

0011

0

43/8378017-4

CANALIZACIONES GARRAF S L

B58004144

CUBELLES

07/06/2016

5247FSL

300

LSV

0011

0

43/8378038-1

MARIA ROSARIO SEGURA MUERZA

33969255A

CASTELLDEFELS

07/06/2016

3086DVR

300

LSV

0011

0

43/8378062-5

SISTEMAS J E A SL

B43412758

TARRAGONA

07/06/2016

8091FKG

300

LSV

0011

0

43/8378068-6

MARGARITA LLOPIS MASCARO

41496314J

ALAIOR

07/06/2016

IB5608DF

900

LSV

0011

0

43/8378074-1

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

300

LSV

0011

0

43/8378086-8

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

900

LSV

0011

0

43/8378135-0

SOMNA STEFAN

X2927048E

ALICANTE

08/06/2016

4777BXZ

300

LSV

0011

0

43/8378264-6

ADNA MARIA CORREIA CORREIA

49635118Z

SANTA BARBARA

08/06/2016

3395CPJ

300

LSV

0011

0

43/8378272-5

CEME POAL SL

B43948611

REUS

07/06/2016

8547FKR

300

LSV

0011

0

43/8378309-6

MARIA CINTA GARCIA VICEDO

38502422P

S CLIMENT DE LLOB

07/06/2016

B 6075TT

300

LSV

0011

0

43/8378315-1

PATRICIA ESCODA CAMACHO

77789975L

LA CANONJA

07/06/2016

8511FDZ

300

LSV

0011

0

43/8378339-4

SOLADOS GREMI HN SL

B97864342

MELIANA

07/06/2016

4390FTD

300

LSV

0011

0

43/8378350-3

PROMOCIONS RIUMAT SL

B43631043

CAMBRILS

08/06/2016

5651DBM

300

LSV

0011

0

43/8378430-1

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/06/2016

6083BTH

300

LSV

0011

0

43/8378441-6

GLORIA GABARRI AMADOR

48005645E

CONSTANTI

07/06/2016

M 4451ID

300

LSV

0011

0

43/8378455-6

LOCOMOTIV CICLISMO SL

B43646900

TORTOSA

08/06/2016

0760HCV

900

LSV

0011

0

43/8378474-4

ANA BELEN MELENDO PARDOS

17708447B

LES BORGES DEL CAMP

07/06/2016

1551CPM

300

LSV

0011

0

43/8378478-1

LIDIA ANTONIA ESTEBAN YESTE

46776599G

ALPICAT

07/06/2016

4816DSM

300

LSV

0011

0

43/8378517-0

ANA BELEN MELENDO PARDOS

17708447B

LES BORGES DEL CAMP

08/06/2016

1551CPM

300

LSV

0011

0

43/8378537-6

ELISABET VILLAR FORNER

46346806N

CAMBRILS

07/06/2016

8701DMV

300

LSV

0011

0

43/8378556-0

MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

49635683G

AMPOSTA

07/06/2016

4274GZH

300

LSV

0011

0

43/8378562-1

JAMAL FADIL

X6336556X

RODA DE BARA

07/06/2016

4390CJY

300

LSV

0011

0

43/8378567-0

IRINA NOVOSELOVA

Y1638873E

FINESTRAT

07/06/2016

0396HYN

300

LSV

0011

0

43/8378583-9

MASITEC S L L

B73277527

MOLINA DE SEGURA

07/06/2016

5180HVJ

300

LSV

0011

0

43/8378586-4

OBRAS Y ESTRUCTURAS HIDALGO

B98685654

VALENCIA

07/06/2016

3384DNP

300

LSV

0011

0

43/8378603-4

ELISABET VILLAR FORNER

46346806N

CAMBRILS

08/06/2016

8701DMV

300

LSV

0011

0

43/8378614-9

RADOSLAV DEDIVANOVIC

Y2446552X

AMETLLA DE MAR, L'

07/06/2016

5884BXW

300

LSV

0011

0

43/8378617-4

ANA BELEN MELENDO PARDOS

17708447B

LES BORGES DEL CAMP

07/06/2016

1551CPM

300

LSV

0011

0

43/8378626-5

LAURA EVA KISS

X9588841A

AMPOSTA

07/06/2016

5574CCD

300

LSV

0011

0

43/8378654-0

JOSE MARIA GARCIA CERVANTES

46804114B

RODA DE BARA

07/06/2016

T 0652BB

300

LSV

0011

0

43/8378716-6

SUSAN ROBERTS

X6171307Q

EL PERELLO

07/06/2016

3406FKG

300

LSV

0011

0

43/8378736-1

REYNALDA ALMANZA ANTEZANA

X6801836T

REUS

07/06/2016

T 7127AY

300

LSV

0011

0

43/8378739-7

CEME POAL SL

B43948611

REUS

08/06/2016

8547FKR

300

LSV

0011

0

43/8378775-7

MARIUS GHEORGHE BOGDAN

X9326500T

BARCELONA

07/06/2016

2091CCT

900

LSV

0011

0

43/8378854-7

HUMBERTO PRUNES ARIAS

36571212Q

VILADECANS

07/06/2016

1345DCJ

300

LSV

0011

0

43/8378880-4

TERESA MORTES MASO

40610657V

CAMBRILS

07/06/2016

1725FKJ

300

LSV

0011

0

43/8378881-6

NOVAGRI LLEIDA SL

B25616905

LLEIDA

07/06/2016

7050HWC

300

LSV

0011

0

43/8378916-3

ANCA IOANA RAPAN

Y3287488C

VALENCIA

07/06/2016

1098JFW

300

LSV

0011

0

43/8378920-5

FRANCISCO VELASCO VELASCO

33899878V

EL VENDRELL

07/06/2016

3884BRY

300

LSV

0011

0

43/8378947-3

MARIA ROSARIO SEGURA MUERZA

33969255A

CASTELLDEFELS

07/06/2016

3086DVR

300

LSV

0011

0

43/8378974-2

LAURA EVA KISS

X9588841A

AMPOSTA

07/06/2016

3571DBT

300

LSV

0011

0

43/8378976-6

MARIA LUISA SOEIRO DA SILVA

Y1567113E

DENIA

07/06/2016

0975JCB

300

LSV

0011

0

43/8378993-6

DINU VIERU

Y2852967S

REUS

07/06/2016

T 3954BF

300

LSV

0011

0

43/8379019-2

TERESA MORTES MASO

40610657V

CAMBRILS

07/06/2016

1725FKJ

300

LSV

0011

0

43/8379020-9

FRANCISCO MORON VERA

37788718V

CALAFELL

07/06/2016

T 8545AS

300

LSV

0011

0

43/8379045-3

MARIA CINTA GARCIA VICEDO

38502422P

S CLIMENT DE LLOB

07/06/2016

B 6075TT

300

LSV

0011

0

43/8379059-3

OLTAC PATRIMONIAL SL

B66027459

SANT JUST DESVERN

07/06/2016

3518JHG

300

LSV

0011

0

43/8379069-2

SUSAN ROBERTS

X6171307Q

EL PERELLO

07/06/2016

3406FKG

300

LSV

0011

0

43/8379091-6

CARDIOCIRUGIA INFANTIL CAFF

B98433980

ROCAFORT

07/06/2016

1498HWF

300

LSV

0011

0

43/8379096-5

TERESA MORTES MASO

40610657V

CAMBRILS

07/06/2016

1725FKJ

300

LSV

0011

0

43/8379105-6

SVETLANA SUFIYAROVA

X2670217D

ALTEA

08/06/2016

8121HDP

300

LSV

0011

0

43/8379112-3

MOGISA SARL

N2041136I

LUCENA

07/06/2016

0596FRC

300

LSV

0011

0

43/8379161-1

PIOTR MARIAN SZCZEPAÑSKI

X4636397B

S FELIU DE LLOB

08/06/2016

8995FPV

300

LSV

0011

0

43/8379163-5

CATHERIN DAYANN MALLUNGO RINCON

49640538Y

LES FRANQUESES VALLE

08/06/2016

B 4918VP

300

LSV

0011

0

43/8379167-2

MOGISA SARL

N2041136I

LUCENA

08/06/2016

0596FRC

300

LSV

0011

0

43/8379184-2

RAFAEL MATAMORO SANCHEZ

39700990T

REUS

07/06/2016

8691FWV

300

LSV

0011

0

43/8379199-4

REPARACIONS I SUBMINISTRES

B43569235

REUS

08/06/2016

8935CKG

300

LSV

0011

0

43/8379260-3

GUIDO PAUL CABRERA ERREYES

X6407653Z

FIGUERES

08/06/2016

9930DZX

300

LSV

0011

0

43/8379264-0

SILVIU GABRIEL GHEORGHE

Y2323891P

S ADRIA DE BESOS

08/06/2016

1835BKD

300

LSV

0011

0

43/8379276-7

AGRICOLA OLIEICOLA BAIX PEN

B55618771

EL VENDRELL

07/06/2016

4921BTP

300

LSV

0011

0

43/8379291-3

TATIANA PONCE SUAREZ

X6312307A

L HOSPITALET DE LLOB

07/06/2016

B 3712VV

300

LSV

0011

0

43/8379320-0

MILOUD MESSAOUDI

X8104334P

TORREDEMBARRA

08/06/2016

B 1385SX

300

LSV

0011

0

43/8379324-7

AFRICA HEREDIA CORTES

39936415C

MONTBRIO DEL CAMP

07/06/2016

V 1636FW

300

LSV

0011

0

43/8379325-9

HUMBERTO PRUNES ARIAS

36571212Q

VILADECANS

07/06/2016

1345DCJ

300

LSV

0011

0

43/8379345-4

PANATRONIC SL

B61005955

S VICENC DELS HORTS

08/06/2016

8420GHN

300

LSV

0011

0

43/8379352-1

SISTEMAS J E A SL

B43412758

TARRAGONA

08/06/2016

9345FSG

300

LSV

0011

0

43/8379360-7

BORISLAV KIRILOV ASPARUHOV

X9172607T

ROBLEDO DE CHAVELA

08/06/2016

0495BYN

300

LSV

0011

0

43/8379365-6

MAGDALENA VALEN VILLAGRASA

37971338V

REUS

08/06/2016

9156JBZ

300

LSV

0011

0

43/8379402-1

SECOND VROCS CORREDORIA D A

B43988849

REUS

08/06/2016

3285HKB

300

LSV

0011

0

43/8379438-0

PETRICA DUMITRU

Y2318162Y

CONSTANTI

07/06/2016

0449GXB

300

LSV

0011

0

43/8379474-9

REMUS MARIUS PANA

X8514930P

CUENCA

08/06/2016

0469DVC

1800

LSV

0011

0

43/8379575-4

LACRAMIOARA DUMITRU

Y1677753D

BARCELONA

08/06/2016

6156DRP

900

LSV

0011

0

43/8379596-1

JHONATAN A YBAÑEZ PINCHI

26539924V

BARCELONA

08/06/2016

8282DYN

300

LSV

0011

0

43/8379611-8

JUAN CASELLAS MORALES

77786447X

EL VENDRELL

07/06/2016

0140FTK

300

LSV

0011

0

43/8379631-3

FAMOTEC INSTALACIONES SL

B10324713

MALPARTIDA PLASENCIA

07/06/2016

1001FKB

300

LSV

0011

0

43/8379643-0

CONSTRUCCCIONES DORU 2004 S L

B43746700

TORREDEMBARRA

07/06/2016

0078BKX

300

LSV

0011

0

43/8379663-1

USKARI SL

B61901666

S JOAN DESPI

07/06/2016

6842HRT

900

LSV

0011

0

43/8379671-0

REMUS MARIUS PANA

X8514930P

CUENCA

07/06/2016

0469DVC

900

LSV

0011

0

43/8379681-3

CEME POAL SL

B43948611

REUS

07/06/2016

8547FKR

300

LSV

0011

0

43/8379684-9

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

900

LSV

0011

0

43/8379690-4

JORDI SEGOVIA MARTINEZ

39892797X

ALCOVER

07/06/2016

5832BWH

300

LSV

0011

0

43/8379699-0

MARIA JOSE EZQUERRA PINTADO

17200590V

REUS

07/06/2016

4583FRF

300

LSV

0011

0

43/8379712-3

SISTEMAS J E A SL

B43412758

TARRAGONA

07/06/2016

8091FKG

300

LSV

0011

0

43/8379729-9

MARIA CINTA GARCIA VICEDO

38502422P

S CLIMENT DE LLOB

07/06/2016

B 6075TT

900

LSV

0011

0

43/8379736-6

MILOUD MESSAOUDI

X8104334P

TORREDEMBARRA

07/06/2016

B 1385SX

300

LSV

0011

0

43/8379752-4

SISTEMAS J E A SL

B43412758

TARRAGONA

07/06/2016

8091FKG

300

LSV

0011

0

43/8379777-5

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

300

LSV

0011

0

43/8379784-2

MOGISA SARL

N2041136I

LUCENA

07/06/2016

0596FRC

300

LSV

0011

0

43/8379790-8

HUMBERTO PRUNES ARIAS

36571212Q

VILADECANS

07/06/2016

1345DCJ

300

LSV

0011

0

43/8379818-8

CONSTRUCCIONES CORESTA SL

B43634930

REUS

07/06/2016

T 1657BD

300

LSV

0011

0

43/8379820-6

EDUARDO MASIP GARCIA

47809645M

EL PRAT DE LLOBREGAT

07/06/2016

B 1628PS

900

LSV

0011

0

43/8379896-2

JAHAD AMALIK

Y4083751T

DELTEBRE

07/06/2016

B 5360VK

300

LSV

0011

0

43/8379898-6

CARMEN MARTINEZ MARTINEZ

38356759G

L HOSPITALET DE LLOB

07/06/2016

6392FCC

300

LSV

0011

0

43/8379923-5

JESUS JIMENEZ GABARRE

48054575P

LLEIDA

07/06/2016

9831BDX

300

LSV

0011

0

43/8379932-6

INTERFEBEL S L

B60112968

TORTOSA

07/06/2016

4325CGH

300

LSV

0011

0

43/8379966-8

PAUL DAVID GLADWIN

X5946222D

SALOU

07/06/2016

3070FSG

300

LSV

0011

0

43/8380006-9

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

07/06/2016

8042BFP

300

LSV

0011

0

43/8380025-2

EXTRARECORD SL

B43457142

SALOU

07/06/2016

0926HCP

300

LSV

0011

0

43/8380030-6

JAHAD AMALIK

Y4083751T

DELTEBRE

07/06/2016

B 5360VK

300

LSV

0011

0

43/8380036-7

TRANS INMOB SERVICIOS ESPEC

B25729419

ALCARRAS

07/06/2016

M 8400SV

300

LSV

0011

0

43/8380049-5

SISTEMAS J E A SL

B43412758

TARRAGONA

07/06/2016

8091FKG

300

LSV

0011

0

43/8380064-8

FORN PA I PASTISSERIA GILBE

B63969828

SABADELL

07/06/2016

9691FTB

300

LSV

0011

0

43/8380074-0

PRAG DOS MIL SL

B61999546

MANRESA

07/06/2016

6780GCT

300

LSV

0011

0

43/8380080-6

MALIKA TOUDINT

X4644148B

TORREFORTA

07/06/2016

5516CKR

300

LSV

0011

0

43/8380087-9

ALI IMRAN

X4574986X

BARCELONA

07/06/2016

B 7266WH

300

LSV

0011

0

43/8380093-4

SHEILA SANCHEZ ALUNDA

47650751H

BARCELONA

08/06/2016

6992BWC

1200

LSV

0011

0

43/8380102-5

MARIA ROSARIO SEGURA MUERZA

33969255A

CASTELLDEFELS

07/06/2016

3086DVR

300

LSV

0011

0

43/8380121-9

ANA CORTES JORODOVICH

39719434K

EL VENDRELL

07/06/2016

B 4520VV

300

LSV

0011

0

43/8380134-7

ANA CORTES JORODOVICH

39719434K

EL VENDRELL

07/06/2016

B 4520VV

300

LSV

0011

0

43/8380136-0

MARIA DOBOES

X6490137C

REUS

07/06/2016

8244FJJ

300

LSV

0011

0

43/8380141-4

BRAM VAN TUIJN

X3482900X

BENIDORM

07/06/2016

6378JFJ

900

LSV

0011

0

43/8380147-5

SISTEMAS J E A SL

B43412758

TARRAGONA

07/06/2016

8091FKG

300

LSV

0011

0

43/8380159-1

RENTING SALES MUS INSTRUMEN

B63488795

BARCELONA

07/06/2016

4241FHJ

300

LSV

0011

0

43/8380168-9

ANN LOOS

Y1639387F

SALOU

07/06/2016

5700JHH

300

LSV

0011

0

43/8380187-2

MELVIN EVENTS SL

B65884744

S BOI DE LLOB

07/06/2016

2491JCL

300

LSV

0011

0

43/8380191-4

SANDRA LOPEZ ALCALA

25176146R

LLEIDA

07/06/2016

9127GNG

300

LSV

0011

0

43/8380217-0

VLADIMIR MONAKHOV

Y2082717N

LA NUCIA

08/06/2016

5641FTY

300

LSV

0011

0

43/8380229-7

VALERIU NEDELCU

Y1685776M

AMPOSTA

08/06/2016

8042BFP

300

LSV

0011

0

43/8380247-9

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ NOGALES

39862969J

VALLS

08/06/2016

T 8047BC

300

LSV

0011

0

43/8380257-1

GIANI MIHAITA STAN

Y1555913T

BARCELONA

08/06/2016

9749FHN

300

LSV

0011

0

43/8380272-4

LARBI HAOUARI

Y2189748R

ALICANTE

08/06/2016

0692HJS

300

LSV

0011

0

43/8381248-5

MARKETING READY SL

B64871072

BARCELONA

30/06/2016

1762HJT

300

LSV

0011

0

43/8381646-4

ECOBRILL SL

B43416841

CONSTANTI

05/07/2016

0225HXS

900

LSV

0011

0

43/8381650-6

RENATE MARLENE WERMKE GEB D HEUR

Y2759504R

SAN FULGENCIO

04/07/2016

3056JKS

300

LSV

0011

0

43/8381714-6

MEDITERRANEAN LLORET SL

B55111249

LLORET DE MAR

05/07/2016

5333JHT

300

LSV

0011

0

43/8381747-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

07/07/2016

4437JLH

900

LSV

0011

0

43/8382121-8

FCS BANSARD INTERNATIONAL S

B65323768

BARCELONA

04/07/2016

2216JHN

300

LSV

0011

0

43/8462283-3

PABLO IMAZ BOADA

47653858C

ALELLA

20/06/2016

0090JFH

300

CIR

0052

2