Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de correcció d'errada a l'Anunci de notificació en procediments de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragona, publicat al DOGC núm. 7157, de 7.7.2016 (ref. CVE-DOGC-A-16181010-2016), i al BOE núm. 163, de 7.7.2016 (ref. N1600482592)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Justícia
Havent observat una errada al text de l'esmentat Anunci, tramès al DOGC i publicat al núm. 7157, de 7.7.2016, se'n detalla l'oportuna correcció:

 

On diu:

"... Expedient REUS-001939-2013...",

ha de dir:

"... Expedient REUS-001931-2013...".

 

Tarragona, 18 de novembre de 2016

 

Roberto Rodríguez Azorín

Secretari suplent de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragona