Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vinyols i els Arcs
El pressupost per a l'exercici de 2017, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball s'han exposat al públic, segons s'anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 204, de data 26 d'octubre de 2016 i s'ha aprovat definitivament en data 17 de novembre de 2016

A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

  
PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

 

 

 

 
PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

969.471,00

Capítol 1

733.948,00

Capítol 2

35.000,00

Capítol 2

881.662,00

Capítol 3

419.244,00

Capítol 3

13.733,00

Capítol 4

506.156,00

Capítol 4

18.000,00

Capítol 5

6.000,00

Capítol 5

8.500,00

Capítol 6

0,00

Capítol 6

52.000,00

Capítol 7

5.000,00

Capítol 7

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 9

0,00

Capítol 9

233.028,00

TOTAL

1.940.871,00

TOTAL

1.940.871,00

 

 

PLANTILLA

 

Funcionaris amb habilitació estatal:

 

Denominació del lloc de treball

Grup

Retribució bàsica

Comp

 

Niv.

 

Secretària/Interventora

A1

 

 

 

  I. Escala Adm. General

 

Denominació del lloc de treball

Grup

Retribució bàsica

Comp

 

Nivell

 

Auxiliar administratiu de gestió

C2

 

18 

Amortitzada

Arquitecte

A1

 

22 

 

Arquitecte tècnic

A2

 

24 

 

Auxiliar administratiu de gestió

C2

 

18 

 

Administratiu de gestió VACANT

C1

 

18

 

Auxiliar administratiu de gestió VACANT

C2

 

15

 

  II. Escala Adm. especial:

 

Denominació del lloc de treball

Grup

 

Comp

de destinació

Nivell

 

Cap de brigada

AP

 

15 

 

Peó especialista jardineria

AP

 

13 

 

  B) PERSONAL LABORAL

 
I. FIX

 

Denominació del lloc de treball

Grup

Retribució bàsica

Comp

de destinació

Nivell

 

Auxiliar administratiu de gestió

C2

 

15 

 Amortitzada

Auxiliar d'intervenció

C2

 

18 

Amortitzada

Auxiliar administratiu

C2

 

15 

 

Educadora llar infants

C2

 

14 

 

Administratiu de gestió VACANT

C1

 

18

 

  II. TEMPORAL

 

Denominació del lloc de treball

Grup

Retribució bàsica

 Comp

de destinació

Nivell

 

Peó especialista obres

AP

 

15 

 

Peó especialista

AP

 

13 

 

Directora llar infants

A2

 

17 

 

Educadora llar infants

C2

 

14 

 

Tècnica mitjana de joventut (20h)

A2

 

22

 

Assistent de servei (25h)

AP

 

12

 

Mestre de plàstica (8h)

A2

 

24

 

 

 

Oferta pública d'ocupació per 2017:

 

Places en règim funcionarial:

- Administratiu de gestió en règim funcionarial que es cobrirà pel procediment de promoció interna.

- Auxiliar administratiu en règim funcional que es cobrirà pel procediment de promoció interna, funcionairtzació.

 

Places en règim laboral:

- Administratiu de gestió en règim laboral que es cobrirà pel procediment de promoció interna.

 

Contra l'aprovació del pressupost, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Vinyols i els Arcs, 18 de novembre de 2016

 

Arnau Guasch Girona

Alcalde