Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial del Pla de verificació d'activitats 2017-2018
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 17 de novembre de 2016, va aprovar inicialment el Pla de Verificació d'activitats comunicades 2017-2018 de Sant Salvador de Guardiola, el qual es sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, a la web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions esmentades, per tal que les persones interessades hi puguin formular les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no formular-se cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el Pla de Verificació d'activitats comunicades 2017-2018 de Sant Salvador de Guardiola quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

 

Sant Salvador de Guardiola, 18 de novembre de 2016


 

Albert Miralda Sellarès

Alcalde