Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació de l'oferta pública 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de novembre de 2016, adopta el següent acord:

 

Aprovar

 

1. Aprovar Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquesta corporació, per a l'exercici 2016, que comprèn les places de personal funcionari que seguidament s'indiquen, dotades pressupostàriament:

 

A) Grup: C2

Classificació: Administració especial, Serveis especials

Denominació: Agents de policia local

Places: 5

Sistema de selecció: 4 per Oposició lliure i 1 per mobilitat horitonzal

 

B) Grup: C2

Classificació: Administració especial, Serveis especials

Denominació: Caporal de la policia local

Places: 1

Sistema de selecció: Promoció interna

 

C) Grup: C1

Classificació: Administració especial, Serveis especials

Denominació: Sergent de la policia local

Places: 1

Sistema de selecció: Promoció interna

 

D) Grup: A2

Classificació: Administració especial

Denominació: Tècnic/a mitjà/ana (gestió econòmica)

Places: 1

Sistema de selecció: Promoció interna

 

E) Grup: A1

Classificació: Administració Especial

Denominació: Tècnic/a Superior Intervenció

Places: 1

Sistema de selecció: Concurs- Oposició

 

Sant Cugat del Vallès, 18 de novembre de 2016

 Mercè Conesa i Pagès

Alcaldessa