Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre informació pública del Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable per desenvolupar la construcció d'una unitat de subministrament de carburants
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Centelles
En compliment dels articles 48.1 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i els articles del 49 al 52 del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, el Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable per a desenvolupar la construcció d'una unitat de subministrament de carburants, situada a la C-17, Km. 42,5, polígon 2, parcel·les 36 i 38 del terme municipal de Centelles, queda sotmès a informació pública pel termini d'un mes a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al DOGC amb l'objecte que qualsevol persona interessada pugui, durant el termini reglamentari, examinar-lo i formular les al·legacions que cregui oportunes.

 

Centelles, 18 de novembre de 2016

 

Josep Lluís Bergés Collado

Secretari