Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre nomenament d'interventora
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener


El 7 de novembre de 2016, la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, va aprovar el següent nomenament per la qual es fa públic:

Nomenar interinament i, per urgència, a la Sra. Montserrat Torra i Baraldés, Interventora de l'Ajuntament de Súria, per tal de cobrir la vacant de la plaça d'Interventor/a de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, Grup A1, Complement de destí 26, amb una dedicació de 10 hores mensuals i, amb data d'efectes 3 d'octubre de 2016.

 

Sant Joan de Vilatorrada, 17 de novembre de 2016

 

Josep Maria Canudas i Costa

President