Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 43010372-01-2017)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Institut La Talaia, de Segur de Calafell
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l'obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Institut La Talaia de Segur de Calafell

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència:Institut La Talaia

c.2) Domicili:Brasil,8

c.3) Localitat i codi postal:Segur de Calafell, 43882

c.4) Telèfon: 97717 92 03

c.5) Fax: 977 67 20 29

c.6) Correu electrònic: e3010372@xtec.cat

c.7) Adreça d'Internet del perfil del contractant:www.institutlatalaia.cat

c.8) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.

d) Número d'expedient: 43010372-01-2017
2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Neteja del centre Institut La Talaia

c.1 Domicili:Brasil,8

c.2 Localitat i codi postal: Segur de Calafell,43882

d) Termini d'execució/lliurament: de l'1 de gener de 2017, o data de la signatura del contracte, fins al 31 de desembre de 2017

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 90919300-5
3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària i anticipada

b) Procediment: obert

c) Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l'annex 5 del plec de clàusules administratives particulars.
4. Valor estimat del contracte

117.691,61 euros, IVA exclòs
5. Pressupost base de licitació

Import net:53.496,19euros (IVA exclòs)

Import total:64.730,39euros (IVA inclòs)

Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2017.
6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix

b) Definitiva: Del 5 % de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)
7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Institut La Talaia (Horari: de 9 h. a 14 h.)

c.2)Domicili, localitat i codi postal: l'esmentat al punt 1) c 2) d'aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant el fax o el correu electrònic que s'esmenten en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: no

f) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l'obertura pública de les ofertes.
9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Sant Francesc,7

c) Localitat i codi postal:43003 Tarragona

d) Data i hora: set dies naturals comptats des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d'obertura de proposicions.

e) Hora: 12h.
10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l'acte públic d'obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació: www.institutlatalaia.cat, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.
11. Despeses de publicitat

L'import de l'anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
Tarragona, 17 de novembre de 2016
Josep Almena López

Director de l'Institut La Talaia