Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diverses resolucions dictades en expedients administratius sancionadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Català del Sòl
S'han dictat les resolucions en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la notificació, no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques , es comunica a les persones interessades que, a fi que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels acords que s'hi esmenten, poden comparèixer a les dependències de la Coordinació de Fiances de l' Institut Català del Sòl (c. Còrsega 273, 08008 Barcelona) dins el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte.
Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb allò que disposen els articles 121 i següents de la llei 39/2015, abans esmentada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte.

Si transcorregut el termini assenyalat no s'ha interposat recurs d'alçada, les resolucions esdevindran fermes, amb l'advertència que continuarà la tramitació dels expedients sancionadors per procedir a l'exacció de l'import de la fiança o de la sanció, si s'escau, per la via executiva, amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.
Barcelona, 17 de novembre de 2016
Elisabeth Agustí i Bori

Coordinadora de FiancesAnnex
Núm. d'expedient: TFS201600078.

Persona interessada: Francisco Lopez Godoy.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 05/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 14/03/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600114.

Persona interessada: Jose March Xalabarde.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 20/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 04/05/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600116.

Persona interessada: Jose Gutierrez Pousa i Amaya Echarri Pousa.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 30/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 03/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600117.

Persona interessada: Johanna Roberge.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 30/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 19/04/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600129.

Persona interessada: Joaquim Gibert Clos i Francesca Torres Morales.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 30/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 04/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600133.

Persona interessada: Carmen Vicente Beades.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 30/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 25/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600140.

Persona interessada: Gestinproinmo Gamma SL.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 30/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 25/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600141.

Persona interessada: Tirs Castellarnau Rebull.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 10/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 25/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600142.

Persona interessada: Costerdam SL.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 21/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 25/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600144.

Persona interessada: Pilar Herrera Cordoba.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 10/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 26/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600146.

Persona interessada: Otman Chelaoulau.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 10/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 26/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600147.

Persona interessada: Finques Amy SL.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 10/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 26/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600158.

Persona interessada: Hassan El Yaakoubi.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 20/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 23/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600159.

Persona interessada: Inversiones Lengar SL.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 20/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 23/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600160.

Persona interessada: Hadida Ichtiouen.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 20/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 26/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600162.

Persona interessada: Promociones Vinser 2020 SL.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 20/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 26/05/2016.

 

Núm. d'expedient: TFS201600171.

Persona interessada: Juan Carlos Zuñiga Canalizo.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 20/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 07/06/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600172.

Persona interessada: Ramis Mota CB.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 30/09/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 07/06/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600228.

Persona interessada: Juan Viladrosa Vidal i Maria Dolors Riera Clave.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 21/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 21/06/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600261.

Persona interessada: Juan Jose Berengüi Moreno i Pedro Ruiz Verdun

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 21/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 12/07/2016.
Núm. d'expedient: TFS201600267.

Persona interessada: Isabel Aceituno Herranz i Mariano Moreno Millan.

Acte administratiu que es notifica: Resolució del Director de l'Institut Català del Sòl.

Data de la resolució que es notifica: 24/10/2016.

Data de la resolució d'incoació i el plec de Càrrecs: 11/07/2016.