Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels estatuts de l'organització empresarial denominada Asociación Empresarial Mixta de Instaladores de Electricidad, Fontanería, Saneamiento y Afines de Badalona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Atès el que disposa l'article 13.3 del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts d'associacions sindicals i empresarials, i als efectes que preveu, es fa públic que a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el dia 07/10/2016 es van dipositar el certificat relatiu a l'acord de modificació i el nou text dels Estatuts de l'organització empresarial denominada Asociación Empresarial Mixta de Instaladores de Electricidad, Fontaneria, Saneamiento y Afines de Badalona, els àmbits de la qual són:

 

Àmbit territorial: Catalunya.

 

Àmbit funcional: societats o empreses individuals que exerceixin activitats d'instal·lació d'electricitat, llauneria, sanejament i afins de Catalunya, que estiguin donades d'alta a l'impost activitats econòmiques o impost que el pogués substituir i que no tinguin comptes pendents de pagament amb l'Associació ni haguéssin estat expulsades anteriorment per alguna de les causes previstes a l'article 10 d'aquests estatuts socials.

 

Domicili social: Av. Comunitat Europea 34 de Badalona.

 

La modificació afecta, per acord de l'Assemblea general ordinària del dia 09/05/2016, els articles 1: ampliació de l'àmbit territorial d'actuació que passa a ser Catalunya, 5: el domicili social i l'article 8.

 

Les persones que signen el certificat de modificació són: José Rodríguez Navarro i Eric Martí Bonet.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball