Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública, per manament judicial, la dissolució de l'organització empresarial denominada Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D'acord amb el que disposen els articles 4.3 i 4.4 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (BOE núm. 189, de 8.8.1985); les disposicions concordants de la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical (BOE núm. 80, de 4.4.1977), i el Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsits dels estatuts de les organitzacions constituïdes d'acord amb la Llei 19/1977, reguladora del dret d'associació sindical (BOE núm. 147, de 20.06.2015) i als efectes que preveuen, es fa públic que, el dia 22/09/2016, es va presentar al Registre d'entrada de la Direcció general de Dret i Entitats Jurídiques, registrada amb el número 0547E/11717/2016, comunicació del manament judicial del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, de data 12/09/2016, pel qual s'acorda l'extinció de la personalitat jurídica i el tancament del seu full d'inscripció al Registre Mercantil, de l'organització empresarial denominada Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC).

 

L'àmbit territorial és Catalunya, i l'àmbit funcional comprèn totes les empreses que es constitueixin sota la forma jurídica de societats laborals i aquelles altres que no ho siguin però la propietat i gestió de les quals es basin directament en els principis d'autogestió i/o cogestió.

 

El domicili social és C. Aragó, 390 394, 3a planta de Barcelona.

 

La persona signant del manament judicial és la lletrada Sra. Margarita Marquina Castells.

 

Per resolució del DESC_CAR# de la comunitat autònoma de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de Catalunya de 3/11/2016, s'ha disposat la dissolució a què es refereix aquest Anunci, així com la publicació al tauler d'anuncis d'aquesta oficina pública i al DOGC.

 

Es fa públic per al coneixement de totes les persones interessades.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball