Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l'organització empresarial denominada Associació Empresarial de Marxants de Catalunya AEMCA
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Atès el que disposa l'article 13.3 del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, i als efectes que preveu, es fa públic que a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb efectes del dia 02/09/2016, es van dipositar els Estatuts de l'organització empresarial denominada Associacio Empresarial de Marxants de Catalunya AEMCA, els àmbits de la qual són:

 

Àmbit territorial: Catalunya.

 

Àmbit funcional: tots els marxants de Catalunya, així com aquelles persones amb activitats connexes, que no estiguin empleats per tercers i que tinguin treballadors al seu càrrec.

 

Domicili social: Granvia de l'Hospitalet 8-10, 1r 5ª, A de l'Hospitalet de Llobregat

 

Les persones promotores i signants de l'acta són: Francisco Javier Oriola Rodríguez, Alejandro Fernández Rubio i Ángel Escolano Rubio.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball