Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització d'un contracte de servei (AS-19/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació

c) Número d'expedient: AS-19/2016

 

2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Serveis d'elaboració d'estudi geotècnic i redacció de projecte executiu i direcció d'obres de l'estructura de contenció del terreny d'un camp de futbol i vestuaris al parc de la Torrassa

b) Butlletí o Diari Oficial, i data de publicació de l'anunci de licitació:

BOPB de l'11 de juliol de 2016

DOGC núm. 7156, de 6 de juliol de 2016

 

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu)

 

4 Valor estimat del contracte

Import: 27.750,00 euros

 

5 Adjudicació

a) Data: 18 d'octubre de 2016

b) Contractista: DOPEC, SL

c) Nacionalitat: Espanya

d) Import d'adjudicació: 16.450,00 euros IVA exclòs

 

6 Formalització del contracte

4 de novembre de 2016

 

L'Hospitalet de Llobregat, 17 de novembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

 

P. d. (2303/2016, de 31 de març, BOPB 18/04/2016)

Soledat Colomé Coca

Tècnica lletrada del Servei de Contractació