Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a actes administratius dictats en expedients sancionadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de Residus de Catalunya
 

L'Agència de Residus de Catalunya ha emès els actes administratius en la tramitació d'expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i en cas que vulguin formular-hi al·legacions o recursos, poden comparèixer a les dependències de l'Agència de Residus de Catalunya, c. Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona, dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

 

Oriol Roselló i Molinari

Director de l'Àrea Industrial

 

 

Annex

 

Núm. d' expedient: G0918-2016-193

Interessat: MOHAMED DINAR

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-217

Interessat: FRANCISCO OÑATE GONZALEZ

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-223

Interessat: BARNA CROP SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-230

Interessat: ALUMINIS GIRALT SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-239

Interessat: ISIDRO BALAGUER VENDRELL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-242

Interessat: DANIEL MORALES MUÑOZ

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Plec de Càrrecs

Termini per presentar Al·legacions: vuit dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-130

Interessat: YASSINE AGROU

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-188

Interessat: CRESCENCIO ROLLIZO GONZALEZ

Acte administratiu que es notifica: Acord d'Incoació i Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-131

Interessat: RAMSA 2012 SCP

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució

Termini per presentar Al·legacions: deu dies
Núm. d' expedient: G0918-2016-7

Interessat: MARTI VIÑALS SALAMO

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-60

Interessat: FINALCAR SCP

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-71

Interessat: ESSAIGE SL

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-76

Interessat: CARLOS UBAL JIMENEZ

Acte administratiu que es notifica: Proposta de Resolució amb opció de pagament reduït

Termini per presentar Al·legacions amb renúncia al pagament amb reducció: deu dies

Termini per realitzar pagament amb reducció amb renúncia a presentar al·legacions: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-277

Interessat: JOSE CORTES AMAYA

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-281

Interessat: HIDROCARBUROS Y GASOLEOS 1990 SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-365

Interessat: PABLO SALSE SOLE

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2015-365

Interessat: ANA MARIA ORTIN LOPEZ

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-21

Interessat: EL HAFID ZITAN

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-22

Interessat: MOHAMED AYAOU

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-34

Interessat: FRANCISCO MARTINEZ RUIZ

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2016-55

Interessat: CELESTINO GRAU CORTS

Acte administratiu que es notifica: Resolució

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2014-346

Interessat: BONMATIBLAU SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució rectificativa d'error material

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2014-346

Interessat: BIOBALSARENY SL

Acte administratiu que es notifica: Resolució rectificativa d'error material

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes
Núm. d' expedient: G0918-2014-346

Interessat: JOAN BOSCH FONT (administrador de les societats BONMATIBLAU SL i BIOBALSARENY SL)

Acte administratiu que es notifica: Resolució rectificativa d'error material

Termini per presentar Recurs d' Alçada: un mes