Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública (UDPH2016003556)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Agència Catalana de l'Aigua
L'Ajuntament de La Jonquera ha sol·licitat autorització per a la execució de les obres del projecte de dragatge de la llera del riu Llobregat, al nucli de la Jonquera (Alt Empordà).

Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l'adreci, per escrit, a l'Agència Catalana de l'Aigua, Demarcació Territorial de Girona, carrer Ciutadans, 11, 17004 Girona, en el termini d'un mes comptat des de la publicació del present Anunci al DOGC, indicant la referència expressada en l'encapçalament.

Dins d'aquest termini es poden presentar els escrits d'al·legacions en hores d'oficina, en el Registre de les dependències indicades i per qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La documentació presentada es podrà examinar en el termini indicat en hores d'oficina.

 

Girona, 17 de novembre de 2016

 

Alexandre Rocas Jordi

Cap de la Demarcació Territorial de Girona