Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. E-300100/02-05-16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Universitat Pompeu Fabra
1. Entitat adjudicadora

   a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra

   b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

   c) Obtenció de documentació i d'informació:

   1) Entitat: Universitat Pompeu Fabra. Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

   2) Domicili: Plaça de la Mercè, 12 - 08002 Barcelona

   3) Telèfons: 93 542 11 46 (contractació) i 93 542 20 84 (tècniques)

   4) Fax: 93 542 28 69

   5) Adreça electrònica: licitacions@upf.edu

   6) Adreça del perfil de contractant: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf

   7) Data límit per obtenir els documents i la informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes

   d) Número d'expedient: E-300100/02-05-16

 

2. Objecte del contracte

   a) Tipus de contracte: serveis.

   b) Descripció de l'objecte: servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d'incendis i de la instal·lació completa de CCTV i antirobatori dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

   c) Lloc d'execució: els diferents edificis Universitat Pompeu Fabra a Barcelona que es detallen a la clàusula 4.3 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.

   d) Codi CPA: 33.14.1.

   e) Codi CPV: 50413200-5 i 50610000-4.

   f) Termini d'execució: serà de l'1 de novembre de 2016, o la data de formalització si aquesta fos posterior, i fins al 31 de juliol de 2018. Si la formalització del contracte té lloc amb posterioritat a l'1 de novembre de 2016, l'import d'adjudicació s'haurà d'ajustar al termini real d'execució.

   g) Admissió de pròrroga: el contracte es podrà prorrogar sempre que les pròrrogues no siguin concertades aïlladament o conjunta per un termini superior al fixat originàriament.


3. Tramitació i procediment

   a) Tramitació: ordinària.

   b) Procediment: obert.

   c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació, que són avaluables de forma automàtica en la seva totalitat, i la seva ponderació es troben detallats a la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:

   - Proposta econòmica global: Fins a 20 punts.

   - Proposta econòmica preu/hora per al servei 24 hores: Fins a 4 punts.

   - Proposta econòmica preu/hora per ampliacions de revisions o reformes. Fins a 4 punts.

   - Mitjans materials d'ús eventual a disposició del contracte, es valorarà aquesta proposta de la següent manera:

   - Plataforma elevadora per tasques de manteniment i alçades màximes de treball de 25 metres (màxim 6 dies/any): 4 punts si s'ofereix aquesta millora, 0 punts si no s'ofereix.

   - Bastides portàtils-plegables de fabricació d'alumini, ajustable en alçada, per a treballs de manteniment i conservació i per a una alçada màxima de treball de 5 metres (màxim 12 dies/any): 2 punts si s'ofereix aquesta millora, 0 punts si no s'ofereix.

Cap de les dues propostes anteriors es valorarà sense el certificat de compromís de disponibilitat d'aquest mitjans singulars en un termini màxim de 24 hores.

 

4. Valor estimat del contracte: DOS-CENTS SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (207.287,50 euros).

 

5. Pressupost base de licitació

Import net: NORANTA MIL CENT VINT-I-CINC EUROS (90.125,00 euros)

IVA: 21%

Import total: 109.051,25 euros.

 

6. Garanties exigides

Provisional: no se n'exigeix.

Definitiva: el 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)

 

7. Requisits específics del contractista:a) La solvència dels licitadors s'haurà d'acreditar per un d'aquests 2 mitjans:

   1. Classificació empresarial: Les empreses licitadores que acreditin estar classificades com empresa de serveis en el Grup P, subgrup 5, categoria 1 acreditaran la seva solvència.

   2. D'acord amb els articles 75 i 78 del TRLCSP i 67 del RGLCAP:

         - Solvència econòmica i financera: d'acord amb l'article 75.1.a del TRLCSP i el 67.7.b.2 del Reglament, el licitador haurà d'aportar una declaració responsable de la xifra de negoci dels darrers tres anys en l'àmbit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, amb un mínim de facturació de 150.000 euros anuals, IVA exclòs.

         - Solvència tècnica i professional: s'acreditarà pels mitjans següents:

         - D'acord amb l'article 78.1.a) del TRLCSP i el 67.7.b.3 del Reglament, mitjançant relació dels principals serveis realitzats durant els darrers cinc (5) anys indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat. Els serveis realitzats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. En l'any de major execució, els candidats hauran d'acreditar un import mínim, IVA exclòs, de 100.000,00 euros en serveis d'igual o similar naturalesa als de l'objecte d'aquest contracte. Per a determinar si els serveis realitzats són d'igual o similar naturalesa hauran de tenir un CPV coincident almenys en els dos primers dígits.

         - D'acord amb l'article 78.1.c) del TRLCSP i el 67.7.b.3 del Reglament, mitjançant descripció de les mesures del licitador per garantir la qualitat del servei d'acord amb els estàndars de les normes ISO 9001 o equivalent i OHSAS 18001 o equivalent.

         - D'acord amb l'article 78.1.f) del TRLCSP i el 67.7.b.3 del Reglament, mitjançant indicació de les mesures de gestió mediambiental que el licitador aplicarà a l'execució del contracte, les quals han de garantir els estàndars de la norma ISO 14001 o equivalent.

b) Habilitació empresarial: els licitadors hauran de tenir l'habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del contracte, d'acord amb el que estableix l'article 54.2 del TRLCSP. En concret, hauran de complir tots els requisits següents:

   - Empresa autoritzada i inscrita, segons l'àmbit d'actuació del licitador i el seu domicili social, en un dels següents registres d'empreses de seguretat com a instal·ladora i mantenidora d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat:

   - Registre Especial d'Empreses de Seguretat de Catalunya o en un registre de la mateixa naturalesa d'una altra comunitat autònoma

   - Registre Nacional de Seguretat Privada del Ministeri de l'Interior

   - Empresa inscrita, segons el domicili fiscal del licitador, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya o en un registre de la mateixa naturalesa d'una altra comunitat autònoma com a empresa instal·ladora i mantenidora de sistemes de protecció contra incendis en les especialitats de:

         - Sistemes automàtics de detecció

         - Sistemes manuals d'alarma

         - Sistemes de comunicació alarma

         - Sistemes fixos d'extinció per pols i agents gasosos

   - Empresa inscrita, segons el domicili fiscal del licitador, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya o en un registre de la mateixa naturalesa d'una altra comunitat autònoma com a empresa instal·ladora en electricitat de baixa tensió

Empresa inscrita al Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya, quan el licitador tingui el domicili fiscal a Catalunya, o al Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quan el licitador tingui el domicili fiscal fora de Catalunya, com a empresa instal·ladora de sistemes de telecomunicacions i sistemes audiovisuals) Contracte reservat: no.

 

8. Presentació d'ofertes

   a) Data límit de presentació: a les 12 hores del dia 10 d'octubre de 2016.

   b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general) i sobre B (proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica).

   c) Lloc de presentació: Universitat Pompeu Fabra. Registre General. Domicili: Plaça de la Mercè. 12. Codi postal i localitat: 08002 Barcelona. Horari: Informació a la web de la universitat.

   d) Admissió de variants: no.

   e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de l'obertura de les proposicions.

 

9. Obertura de les ofertes del sobre B amb els criteris avaluables de forma automàtica

   a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.

   b) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona, 08002.

   c) Data i hora: a les 9:30 hores del dia 17 d'octubre de 2016.

 

10. Despeses dels anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

11. Els plecs d'aquesta licitació es poden obtenir a l'adreça d'Internet del Perfil de Contractant:

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf

 

Barcelona, 16 de setembre de 2016

 

P. d. Resolució del rector de 8 de setembre de 2016

Ramon Villanova Fortuny

Vicerector de Comunitat Universitària