Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministrament als ports de la Zona Portuària Centre (exp. 2016SU2)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ports de la Generalitat
1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ports de la Generalitat.

b) Obtenció de documentació i informació:

1. C. Doctor Roux, 59-61, entresòl, 08017 Barcelona.

2. Telèfon: 93.206.09.30.

3. Fax: 93.206.09.31.

4. Correu electrònic: ports.generalitat@gencat.cat

5. Perfil del contractant: www.portsgeneralitat.org

c) Núm. d'expedient: 2016SU2.

 

1. Objecte del contracte:

a) Tipus: Subministrament

b) Descripció: Subministrament i instal·lació de llumeneres de tecnologia LED per a substitució d'antigues llumeneres de làmpades de descàrrega.

c) Lloc d'execució: ports d'Arenys de Mar, Garraf, Vilanova i la Geltrú i Torredembarra.

d) Termini d'execució: 3 mesos.

e) Admissió de pròrroga: No.

f) Codi CPV: 45241600-4.

 

2. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Subhasta electrònica: no es preveu.

d) Criteris d'adjudicació: es detallen a la clàusula 11.2 del PCAP i s'han de distribuir de la manera següent:

Qualitat funcional: fins a 20 punts.

Millores addicionals a l'execució del contracte: fins a 10 punts.

Compromís medi ambiental: fins a 5 punts.

Proposta econòmica: fins a 50 punts.

Termini de garantia i servei postvenda: fins a 15 punts.

 

3. Valor estimat del contracte: 158.665 euros.

 

4. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 158.665 euros.

b) IVA ( 21 %): 33.319,65 euros.

c) Import total: 191.984,65 euros.

 

5. Garanties exigides:

a) Provisional: no es requereix.

b) Definitiva: 5% del preu d'adjudicació.

 

6. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera: Art 75 c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: L'empresari ha de presentar una declaració sobre el volum anual de negoci de l'empresa licitadora referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres anys per un import mínim de 317.330,00 euros.

b) Solvència tècnica: Article 77.1.a) del TRLCSP: Relació dels principals subministraments realitzats durant els darrers cinc anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. L'import anual que l'empresa ha d'acreditar com executat durant l'any de major execució dels últims cinc anys, en subministraments d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte, és el del valor estimat del contracte.

L'empresari ha d'acreditar com a executat, l'any de superior execució del període indicat abans, en subministraments de naturalesa igual o similar que els del contracte per import de 200.000eur.

Els subministraments efectuats s' han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic, o quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

 

7. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: fins a les 13:00 hores del dia 13 d'octubre de 2016.

No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data de presentació i anunciar aquesta tramesa a Ports de la Generalitat, mitjançant telegrama o per fax, abans de la data i hora fixades com a termini de presentació. També podrà anunciar-se per correu electrònic (ports.generalitat@gencat.cat), d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars.

b) Lloc de presentació: a les oficines de Ports de la Generalitat, c. Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona. Telèfon: 93.206.09.30, telefax: 93.206.09.31.

c) Admissió de variants: no s'admeten variants.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la data d'obertura de les proposicions del sobre C.

 

8. Obertura d'ofertes:

a) Obertura de la documentació administrativa inclosa en el sobre A: el 18 d'octubre de 2016 a les 10:00 hores.

b) Obertura pública de la documentació inclosa en el sobre B: el 20 d'octubre de 2016 a les 14:00 hores.

c) Obertura pública de la documentació inclosa en el sobre C: el 27 d'octubre de 2016 a les 9:00 hores.

d) Direcció: a la seu de Ports de la Generalitat. c. Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona.

L'obertura de les proposicions la durà a terme la mesa de contractació de Ports de la Generalitat.

 

9. Despeses de publicitat: són les que consten a l'apartat L del quadre de característiques del PCAP i aniran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

Barcelona, 16 de setembre de 2016

 

P. d. (Resolució de 18.11.1998, DOGC núm. 2774, de 26.11.1998)

Joan Pere Gómez i Comes

Gerent