Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases específiques per a la concessió de subvencions en forma de beques per a infants i joves per a la realització d'activitats esportives
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana


La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, en sessió plenària del dia 20 de juliol de 2016, va aprovar inicialment les "Bases específiques per a la concessió de subvencions en forma de beques individuals per infants i joves per a la realització d'activitats esportives".

Transcorregut el termini d'exposició pública, segons l'edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, data 3 d'agost de 2016 i al taulell d'anuncis de la Mancomunitat La Plana, sense que s'hagin presentat reclamacions ni al·legacions, les bases han quedat definitivament aprovades.

El que es fa públic per al coneixement general.

 

Malla, 16 de setembre de 2016

 

Lluís Verdaguer Vivet

President