Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre una resolució referent a l'aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial la Triola, del terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Institut Català del Sòl
En data 12 de setembre de 2016, el director de Institut Català del Sòl, ha resolt:

 

"1.- Assumir el contingut de l'informe de 8 de setembre de 2016, emès pels serveis tècnics i jurídics de la Direcció de Projectes de l'Institut Català del Sòl, en virtut del qual es proposa estimar l'escrit d'al·legacions presentat per les societats BINICARBÓ SA i NEKIR SL durant el termini d'informació pública al que es va sotmetre l'aprovació inicial del compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial La Triola, i desestimar l'escrit d'al·legacions presentat extemporàniament per la Comunitat de Béns Cal Canalets.

2.- Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial La Triola, del terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia.

3.- Notificar personalment aquesta resolució a totes les persones interessades, i publicar l'anunci corresponent, amb el seu annex, al DOGC, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia; i al web de l'Institut Català del Sòl (amb text íntegre del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació en aquest web)."

 

Les persones interessades podran examinar el compte de liquidació definitiva a la seu de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, situada a la Plaça de l'Ajuntament número 1, i a la seu de l'Institut Català del Sòl, situat al carrer de Còrcega, número 273, 7a planta.

 

Barcelona, 16 de setembre de 2016

 

Joan Domingo i Pujol

Coordinador de la Supervisió Jurídica de projectes de l'Incasòl

 

 

Annex

Llista dels propietaris de les finques incloses dins l'àmbit

 

Nom i cognoms: SAMATO, SA.

Adreça: passeig Manuel Girona, 62, baixos, 08034 Barcelona

Aporta el 100,00% de les finques núm. 11, núm. 12, núm. 13, núm. 16, núm. 17, núm. 18, núm. 19, núm. 23, núm. 24, núm. 26, núm. 31, núm. 32, núm. 33 i núm. 34.

 

Nom i cognoms: Maria Carmen Rosell Giró.

Adreça: carretera de Sant Pere, s/n, 08770 Sant Sadurní d'Anoia.

Aporta el 100,00% de la finca núm. 22.

 

Nom i cognoms: Comunitat de Béns Cal Canalets

Adreça: carrer Jaume Guix, 16, 08770 Sant Sadurní d'Anoia.

Aporta el 100,00% de la finca núm. 25.

 

Nom i cognoms: INTERNACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA, SA

Adreça: carretera de Castellar, 338, 08226 Terrassa

Aporta el 100,00% de la finca núm. 27.

 

Nom i cognoms: PARK OLÍMPIC D'EGARA, SL

Adreça núm. 1: avinguda del Vallès, 99, 08228 Terrassa

Aporta el 100,00% de les finques núm. 14 i núm. 15.

 

Nom i cognoms: AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

Adreça: plaça de l'Ajuntament, 1, 08770 Sant Sadurní d'Anoia.

Aporta el 100,00% de les finques núm. 20, núm. 21 i núm. 30.

 

Nom i cognoms: INCASÒL

Adreça: carrer Còrsega, 273, 08008 Barcelona

Aporta el 100,00% de les finques núm. 28 i núm. 29.