Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l'activitat ramadera bovina de llet i porcina d'engreix, promoguda per Parera Font, SCP, al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor (exp. B1AAI150495)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), se sotmet a informació pública la documentació que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental formulada per Parera Font, SCP, per exercir l'activitat ramadera bovina de llet i porcina d'engreix, amb emplaçament previst a l'establiment Casanova de Brugueres del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor.

La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveu el capítol 1 del títol 2 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre, i amb la declaració d'impacte ambiental prèvia del Projecte formulada per la Ponència Ambiental, que garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental que dicta la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La sol·licitud i la documentació que l'acompanya estan a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, c. Aragó, 244-248, i al web del Departament (adreça http://territori.gencat.cat/informaciopublica), durant el termini de 30 dies. Durant aquest termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit i en el cas de les entitats ambientals, també telemàticament a través del web Tràmits o el Canal Empresa.
Barcelona, 16 de setembre de 2016
Xavier Nicolau Tarrats

Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada