Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació de personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Fuliola
Per mitjà dels decrets de l'alcaldia 13.06.2016 i 13.09.2016, s'ha aprovat la contractació per raons de màxima urgència mitjançant contracte temporal a temps parcial, del següent personal:

- Andrea Chavero Fernandez

- Oriol Guiu Sala

- Marta Castells Cuñat

La qual cosa es fa públic en compliment del que disposen els articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 94.3 del Reglament de personal dels ens locals de Catalunya.

 

La Fuliola, 16 de setembre de 2016

 

Eduard Piera i Secall

Alcalde