Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació d'un servei (AS-70/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació

c) Número d'expedient: AS-70/2016

 

2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Serveis de diverses assegurances

b) Divisió per lots i número: 2 lots

Lot 1. Assegurança de danys materials de béns immobles, continent i contingut, de l'Ajuntament de l'Hospitalet

Lot 2. Assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l'Ajuntament de l'Hospitalet

c) Lloc de lliurament: Veure plec de condicions tècniques

d) Termini d'execució: Veure plecs de condicions

 

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert i subjecte a regulació harmonitzada

c) Forma: Valoració per més d'un criteri (preu i altres)

 

4 Valor estimat del contracte

2.136.000,00 euros, desglossat en:

- Lot 1: 1.536.000,00 euros

Període contractual (2 anys): 640.000,00 euros

Pròrrogues previstes (2 anys): 640.000,00 euros

Modificacions previstes (20%): 256.000,00 euros

- Lot 2: 600.000,00 euros

Període contractual (2 anys): 300.000,00 euros

Pròrrogues previstes (2 anys): 300.000,00 euros

 

5 Tipus licitatori:

- Lot 1: 320.000,00 euros, exempts d'IVA, corresponent a la prima anual

- Lot 2: 150.000,00 euros, exempts d'IVA, corresponent a la prima anual

 

6 Garanties

Garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació

 

7 Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Secció de Contractació

b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11, 5ª planta

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08901

d) Telèfon: 93 402 94 64

e) Fax: 93 402 94 24

f) Correu electrònic: contractacio@l-h.cat

g) Pàgina Web: http://www.l-h.cat i https://seuelectronica.l-h.cat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació d'ofertes

 

8 Requisits específics del contractista

Veure plecs de condicions

 

9 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia 26 d'octubre de 2016

b) Documentació a presentar: l'exigida a la clàusula corresponent del plec de clàusules econòmico-administratives particulars

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet, Secció de Contractació

2. Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5ª planta

3. Localitat i codi postal: L'Hospitalet, 08901

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, des de l'obertura de les proposicions

e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions

 

10 Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5ª planta

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901

d) Data: 27 d'octubre de 2016

e) Hora: a partir de les 10:30 hores

 

11 Altres informacions

Veure plecs de condicions

 

12 Despeses dels anuncis

Seran a compte de l'adjudicatari

 

13 Règim de Recursos

Recurs especial en matèria de contractació: Veure plec de condicions econòmico-administratives particulars

 

L'Hospitalet de Llobregat, 16 de setembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia Hisenda i Serveis Centrals

 

P. d. (Decret 2243/2016, de 29 de març)

Soledat Colomé Coca

Tècnica lletrada del Servei de Contractació