Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre creació d'una bossa d'agents interins de la Policia Local per cobrir vacants amb reserva de plaça (codi S-38/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Calella
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de setembre 2016 es publiquen les bases del concurs oposició per a la selecció d'agents interins mitjançant la creació d'una bossa per a cobrir vacants amb reserva de plaça.

Les sol·licituds per a participar en l'esmentada convocatòria podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini de vint dies naturals des del següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els successius anuncis es publicaran al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web.

 

Calella, 16 de setembre de 2016

 

Jordi Sitjà i Roca

Tinent d'alcalde de Recursos Interns