Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació d'uns plecs de clàusules
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Espinelves
Per acord de Ple de data 27 de juliol de 2016, s'han aprovat inicialment els Plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte per a l'execució de les obres de "Urbanització del Carrer Sant Hilari _ última fase", a licitar per procediment obert, contracte no harmonitzat, amb un pressupost d'execució per contracta de 220.492,18 eur IVA inclòs.

Els esmentats plecs es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació d'aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, DOGC o a la web del Municipi, de conformitat amb allò que disposa l'article 277 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local a Catalunya, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. Si transcorregut aquest termini no se'n presenten, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de més tràmit.

Els plecs estan exposats a la web municipal: www.espinelves.cat

 

Espinelves, 16 de setembre de 2016

 

Joan Manuel Claveria Regales

Alcalde