Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre acceptació de delegació de competències
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Girona
Per tal de donar compliment al que disposen l'article 7.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març) i l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 15 de novembre de 2016, ha pres, entre d'altres, l'acord d'acceptació de les delegacions de competències que s'indiquen a continuació: 

AJUNTAMENT DE LA VAJOL

GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

- Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

- Taxa d'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general.

L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 1 de desembre de 2009.

Data del Plenari: 19/10/2016 

AJUNTAMENT D'ESPOLLAGESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

- Impost de Vehicles de tracció mecànica (IVTM)

L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 d'octubre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 6 de novembre de 2009.

Data del Plenari: 11/10/2016

 

Les funcions esmentades es duran a terme a través de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), d'acord amb els termes que quedin concretats en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan es tracti d'una nova delegació, i de conformitat amb el que s'estableix en el Pla de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals vigent.

 

Girona, 16 de novembre de 2016

 

Pere Vila i Fulcarà

President